logo
Wersja dla niedowidzących
  Urzędu Miejskiego w Głuchołazach
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 ORGANA WŁADZY
plus Rada Miejska
plus Konsultacje Społeczne
 URZĄD MIEJSKI
minus Telefony
minus Regulamin Urzędu
plus Wydziały Urzędu
plus Załatwianie spraw obywateli
plus Unia Eropejska - realizowane projekty
plus Miejsca Pracy
plus Oświadczenia majątkowe
plus Informacja dla planujących zgromadzenia na terenie Gminy Głuchołazy
minus Rejestry umów
minus Rejestr instytucji kultury
minus Ponowne wykorzystanie
 KONTROLE
plus Zewnętrzne
plus Wewnętrzne
 PRAWO LOKALNE
minus Statut gminy
minus Strategia Gminy
plus Odpady komunalne
plus Gospodarka komunalna i mieszkaniowa
plus Opłaty lokalne
plus Podatki
plus Dopłaty do paliwa rolniczego
plus Budżet gminy i sprawozdania
plus Ochrona środowiska
plus Decyzje środowiskowe
plus Wybory samorządowe -2006r.
plus Wybory Samorządowe 2010
minus Wybory Parlamentarne 2011
minus Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
minus Wybory Samorządowe - 2014
plus Wybory Prezydenckie 2015
minus Wybory Sołeckie 2015
   minus data wyborów
   minus zebrania wiejskie wyborcze
   minus druki do pobrania
   minus listy zgłoszonych kandydatów na Sołtysów i do Rad sołeckich
   minus wyniki wyborów sołeckich
plus Wybór ławników na kadencję 2016-2019
plus Referendum Ogólnokrajowe 2015
plus Wybory Parlamentarne 2015
minus Karta prywatyzacji Spółki ECO S.A.
plus Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Głuchołazach 2017
 Ogłoszenia pozostałe
plus 2005r.
plus 2006r.
plus 2007r.
plus 2008r.
plus 2009r.
plus 2010r.
plus 2011r.
plus 2012r.
plus 2013r.
plus 2015
plus 2014r.
plus 2016
plus 2017r.
plus Budżet Obywatelski 2016
plus Ogłoszenie o głosowaniu
plus Budżet Obywatelski 2017
minus Porady prawne
plus Konkursy ofert na zadania z zakresu zdrowia publicznego
plus Budżet Obywatelski 2018
 Jednostki organizacyjne
minus Spółki
minus Jednostki oświatowe
minus Inne jednostki
 Organizacje pozarządowe
plus 2010
plus 2011
plus 2012
plus 2013
plus 2014
plus 2015
plus 2016
plus 2017
 Nieruchomości
plus Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
plus Nieruchomości przeznaczone do dzierżawy, najmu
plus Przetargi nieruchomości
plus Rokowania na sprzedaż nieruchomości
 Zapytania ofertowe
plus 2009
plus 2010
plus 2011
plus 2012
plus 2013
minus ZAPYTANIE OFERTOWE na usługę pn.: Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla obszaru Gminy Głuchołazy
minus Remont nawierzchni drogi asfaltowo-szutrowej (tłuczniowej) oraz remont dwóch mostków w ciągu drogi 107147 O i wewnętrznej położonych na działkach 502,503,758,759 i 760/2 w m. Konradów. Znisz
minus Remont nawierzchni drogi szutrowej (tłuczniowej) wraz z przepustami w drodze wewnętrznej na działkach 219, 304, 305 w m. Podlesie. Zniszczenia po nawalnych deszczach z 27-28 maja 2014r
minus Remont nawierzchni drogi szutrowej (tłuczniowej) – jedyny dojazd do posesji – na drodze wewnętrznej na działkach 248, 249, 250 w Podlesiu. Zniszczenia po nawalnych deszczach z 27-28 maja 2014r
minus Remont nawierzchni drogi wraz z odwodnieniem (z korytek betonowych) oraz umocnienia skarp rowu na drodze wewnętrznej w m. Jarnołtówek na działkach 535, 536, 568. Zniszczenia po n
minus Oczyszczenie (odmulenie) cieku wodnego, oczyszczenie przepustów oraz umocnienia skarp na cieku wodnym w Jarnołtówku na działkach 581, 582. Zniszczenia po nawalnych deszczach z 27-28 maja 2014r
minus Remont mostu na wys. budynku nr 90 w m. Burgrabice na działkach 502 i 1587. Zniszczenia po nawalnych deszczach z 27-28 maja 2014r
minus Remont nawierzchni szutrowej (tłuczniowej) z przebudową przepustu drogowego w m. Sławniowice na działkach 316/1, 316/2 i 343. Zniszczenia po nawalnych deszczach z 27-28 maja 2014r
minus Remont mostu na wys. budynku nr 90 w m. Burgrabice na działkach 502 i 1587. Zniszczenia po nawalnych deszczach z 27-28 maja 2014r
minus Remont nawierzchni szutrowej (tłuczniowej) z przebudową przepustu drogowego w m. Sławniowice na działkach 316/1, 316/2 i 343. Zniszczenia po nawalnych deszczach z 27-28 maja 2014r
plus 2015
plus 2016
minus Informacja o udzieleniu zamówienia na zadanie:Konserwacja cząstkowa-remonty cząstkowe dróg na terenie g. Gł-zy
plus 2017
 Zarządzenia Burmistrza
plus 2011 rok
plus 2012 rok
plus 2013 rok
plus 2014 rok
minus Zarządzenie Nr 1364-PR.310/2014 z dnia 16 kwietnia 2014r. w sprawie Regulaminu postepowania o udzielenie zamówienia publicznego
minus Zarządzenie Nr 1492-PR.341/2014 Burmistrza Głuchołaz z dnia 14 lipca 2014 r.Burmistrza Głuchołaz
minus Zarządzenie Nr 41-PR.7.2014 Burmistrza Głuchołaz z dnia 31 grudnia 2014 r.
plus 2015 rok
plus 2016 rok
plus 2017
 Plan Zrządzania Kryzysowego Gminy
minus Plan zarządzania kryzysowego Gminy Głuchołazy
 Zagospodarowanie przestrzenne
minus GMINNA EWIDENCJA ZABYTKÓW
minus Instrukcja obsługi portalu "Opolskie w internecie"
minus Informacje ogólne. Wykaz obowiązujących planów miejscowych
minus STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY GŁUCHOŁAZY
minus OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA SPRAWY Z 2017r.
minus OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI 2017r.
minus OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA 2016r.
minus OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI spraw z 2015r.
minus OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI spraw z 2016r.
minus OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GŁUCHOŁAZ o przystąpieniu do sporządzenia 5 planów
minus OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GŁUCHOŁAZ O PRZYSTĄPIENIU DO ZMIANY 3 PLANÓW
minus OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GŁUCHOŁAZ O PRZYSTĄPIENIU DO ZMIANY STUDIUM
minus Ogłoszenie o odstąpieniu od SOOŚ do zmiany planu miejscowego w rejonie ul. Lompy w Głuchołazach
minus Ogloszenie o odstąpieniu od SOOŚ do zmiany planu miejscowego obszaru wsi Podlesie
minus OGŁOSZENIE BURMISTRZA GŁUCHOŁAZ o przystąpieniu do sporządzenia 3 planów
minus OBWIESZCZENIE O WYŁOŻENIU DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU ZMIANY PLANU MIEJSCOWEGO STAREGO MIASTA W GŁUCHOŁAZACH wraz z prognozą
minus Zawiadomienie SKO dot. sprawy IRG.6733.17.2015
minus zawiadomienie SKO dot. sprawy IRG.6733.18.2016
minus OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GŁUCHOŁAZ O WYŁOŻENIU DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU ZMIANY PLANU W REJONIE UL. TARGOWEJ W GŁUCHOŁAZACH
minus OBWIESZCZENIE Burmistrza Głuchołaz o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Głuchołazy w rejonie Al. Jana Pawła II wraz z prognozą
minus OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar działalności gospodarczej we wsi Charbielin i Bodzanów w gminie Głuchołazy
minus OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia zmiany planu miejscowego m. Głuchołazy w rej. dz. nr 761/2, 760/3, 761/59 przy ul. Grunwaldzkiej oraz w rej. dz. nr 897/2 przy ul. Kraszewskiego
minus OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu: projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Pokrzywna wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
minus OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia planu miejscowego miasta Głuchołazy obejmującego obszar dz. nr 1350/4 w rej. ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego
minus OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia zmiany planu miejscowego obejmującego obszar w rej. ul. Grunwaldzkiej, Prymasa S. Wyszyńskiego, M. Curie-Skłodowskiej, Targowej
minus OBWIESZCZENIE Burmistrza Głuchołaz o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Nowy Świętów oraz do sporządzenia prognozy oddziaływania na środow
minus OGŁOSZENIE BURMISTRZA O ODSTĄPIENIU OD PRZEPROWADZENIA OCENY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO DO ZMIANY PLANU W REJONIE AL. JANA PAWŁA II
minus OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia planu miejscowego obejmującego działki na obszarze wsi Bodzanów i Nowy Świętów, w rejonie zakładu Malta – Decor sp. z o.o.
minus OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia planu miejscowego miasta Głuchołazy w rejonie ulic gen. Sikorskiego i Moniuszki
minus OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ulicy Bohaterów Warszawy obejmującego teren położony przy ulicy Bohaterów Wars
minus OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Głuchołazy w rejonie Al. Jana Pawła II
minus OBWIESZCZENIE o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Pokrzywna wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
minus OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GŁUCHOŁAZ o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany planu miejscowego obejmującego obszar w rej. ulic Grunwaldzkiej, Wyszyńskiego, Skłodowskiej, Targowej w Gł-zach
minus OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GŁUCHOŁAZ o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany planu miejscowego m. Głuchołazy obejmującego obszar działki nr 1350/4 w rejonie ul. Pr. Stefana Wyszyńskiego
minus odwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
minus OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GŁUCHOŁAZ o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagosp. przestrz. miasta Głuchołazy w rej. ul. gen. Sikorskiego i Moniuszki
minus OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GŁUCHOŁAZ o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego działki na obszarze wsi Bodzanów i Nowy Świętów, w rejonie
minus OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GŁUCHOŁAZ o przyjęciu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Głuchołazy w rejonie ulic gen. Sikorskiego i Moniuszki oraz o możliwościach zapoznania się z jeg
minus OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GŁUCHOŁAZ o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany mpzp w rejonie ul. Grunwaldzkiej, Wyszyńskiego, M. Curie-Skłodowskiej, Targowej
minus OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GŁUCHOŁAZ o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany mpzp m. Głuchołazy obejm. obszar dz. nr 1350/4 w rej. ul. Pr. S. Wyszyńskiego
minus OBWIESZCZENIE BURMISTRZA o odstąpieniu od przeprowadzenia oceny SOOŚ do zmiany mpzp m. Głuchołazy w rej. dz. nr 761/2, 760/3, 761/59 Grunwaldzkiej oraz w rej. dz. nr 897/2 przy ul. Kraszewskiego
 Sprawozdania z realizacji programów
minus Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za 2013r.
minus Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2013r.
minus Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Preciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie za 2013r.
minus Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny za 2013r.
minus Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za 2014r.
minus Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2014r.
minus Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za 2015r.
minus Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2015r
minus Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za 2016r
minus Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2016r
 Audyt wewnętrzny
minus Audyt 2014
minus Audyt 2015
minus Audyt 2017
 Zapytania ofertowe
plus 2009
plus 2010
plus 2011
plus 2012
plus 2013
plus 2014
minus ZAPYTANIE OFERTOWE na usługę pn.: Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla obszaru Gminy Głuchołazy
minus Remont nawierzchni drogi asfaltowo-szutrowej (tłuczniowej) oraz remont dwóch mostków w ciągu drogi 107147 O i wewnętrznej położonych na działkach 502,503,758,759 i 760/2 w m. Konradów. Znisz
minus Remont nawierzchni drogi szutrowej (tłuczniowej) wraz z przepustami w drodze wewnętrznej na działkach 219, 304, 305 w m. Podlesie. Zniszczenia po nawalnych deszczach z 27-28 maja 2014r
minus Remont nawierzchni drogi szutrowej (tłuczniowej) – jedyny dojazd do posesji – na drodze wewnętrznej na działkach 248, 249, 250 w Podlesiu. Zniszczenia po nawalnych deszczach z 27-28 maja 2014r
minus Remont nawierzchni drogi wraz z odwodnieniem (z korytek betonowych) oraz umocnienia skarp rowu na drodze wewnętrznej w m. Jarnołtówek na działkach 535, 536, 568. Zniszczenia po n
minus Oczyszczenie (odmulenie) cieku wodnego, oczyszczenie przepustów oraz umocnienia skarp na cieku wodnym w Jarnołtówku na działkach 581, 582. Zniszczenia po nawalnych deszczach z 27-28 maja 2014r
minus Remont mostu na wys. budynku nr 90 w m. Burgrabice na działkach 502 i 1587. Zniszczenia po nawalnych deszczach z 27-28 maja 2014r
minus Remont nawierzchni szutrowej (tłuczniowej) z przebudową przepustu drogowego w m. Sławniowice na działkach 316/1, 316/2 i 343. Zniszczenia po nawalnych deszczach z 27-28 maja 2014r
minus Remont mostu na wys. budynku nr 90 w m. Burgrabice na działkach 502 i 1587. Zniszczenia po nawalnych deszczach z 27-28 maja 2014r
minus Remont nawierzchni szutrowej (tłuczniowej) z przebudową przepustu drogowego w m. Sławniowice na działkach 316/1, 316/2 i 343. Zniszczenia po nawalnych deszczach z 27-28 maja 2014r
 Miejska Rada Seniorów
plus 2015
plus 2016
 Głuchołaskie Podwórko
plus 2015
plus 2016
plus 2017
 Uchwały Rady Miejskiej
minus Uchwały Rady Miejskiej podjęte po 2012r.
 Informacje
plus Uchwały
plusPrzetargi
 Sprawy do załatwienia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


ZAWIADOMIENIE

 

                Na podstawie art. 30 ust.2 pkt.2 ustawy z dnia 8 marca 1990roku o samorzÄ…dzie  

gminnym./ Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz.1591, z późn. zm. w zwiÄ…zku z UchwaÅ‚a nr VIII/72/15  z dnia 29 kwietnia 2015r. Rady Miejskiej GÅ‚uchoÅ‚azach w sprawie zarzÄ…dzenia wyborów soÅ‚tysów i rad soÅ‚eckich oraz ZarzÄ…dzeniem Burmistrza GÅ‚uchoÅ‚az Nr 165-PR.38.2015  z dnia 5 maja 2015 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów soÅ‚tysów i rad soÅ‚eckich z późn. zm. Burmistrz GÅ‚uchoÅ‚az zawiadamia że:

 

Wybory na SoÅ‚tysa i do Rady  SoÅ‚eckiej odbÄ™dÄ… siÄ™ w dniu 21 czerwca 2015r.

( niedziela) w godz. od 8 00 do 16 00 

 Å›wietlica w Konradowie       

Kandydaci na Sołtysa:

 

 1. MiÄ…sko Agata Teresa

 

Kandydaci na czÅ‚onków Rady SoÅ‚eckiej:

 

     1. Fornalik Zbigniew WiesÅ‚aw 

2.Gunia Adrian Janusz

3.Józkowicz Grzegorz

4.Kubowicz Edward

5.Laskowski Tomasz Michał

6.Miąsko Łukasz Aleksander

7.Pach Beata Maria

8.Szczepaniak Artur

9.Szkuta Ryszard

10.ÅšwiÄ…tko Grzegorz Adam

 

 

W skÅ‚ad Rady SoÅ‚eckiej wybiera siÄ™ 8 osób.

 

 

                                                                

                                   BURMISTRZ            

                                                                                                                      GŁUCHOŁAZ

 

 

ZAWIADOMIENIE

 

                Na podstawie art. 30 ust.2 pkt.2 ustawy z dnia 8 marca 1990roku o samorzÄ…dzie  

gminnym./ Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz.1591, z późn. zm. w zwiÄ…zku z UchwaÅ‚a nr VIII/72/15  z dnia 29 kwietnia 2015r. Rady Miejskiej GÅ‚uchoÅ‚azach w sprawie zarzÄ…dzenia wyborów soÅ‚tysów i rad soÅ‚eckich oraz ZarzÄ…dzeniem Burmistrza GÅ‚uchoÅ‚az Nr 165-PR.38.2015  z dnia 5 maja 2015 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów soÅ‚tysów i rad soÅ‚eckich z późn. zm. Burmistrz GÅ‚uchoÅ‚az zawiadamia że:

 

Wybory na Sołtysa i do Rady Sołeckiej odbędą się w dniu 21 czerwca 2015r.

( niedziela) w godz. od 8 00 do 16 00 

 Å›wietlica w SÅ‚awniowicach

         

Kandydaci na SoÅ‚tysa: 

 

 1. Bryja Alicja Agnieszka

 

Kandydaci na czÅ‚onków Rady SoÅ‚eckiej:

 

 1. Drobek Kamil Wojciech
 2. Gilewicz Lesław Krzysztof
 3. Gliniecki Jan Józef
 4. Górniak MaÅ‚gorzata Maria
 5. Nejnarowski Bogusław Stanisław
 6. Pross Jacek Wojciech
 7. Pydych Mieczysław Wawrzyniec
 8. Rieger Waldemar Piotr
 9. Rusiński Ryszard Stanisław
 10. Szczegielniak Anna Rebeka

 

W skÅ‚ad Rady SoÅ‚eckiej wybiera siÄ™ 5 osób.

 

 

BURMISTRZ            

                                                                                                                          GŁUCHOŁAZ

 

ZAWIADOMIENIE

 

                Na podstawie art. 30 ust.2 pkt.2 ustawy z dnia 8 marca 1990roku o samorzÄ…dzie  

gminnym./ Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz.1591, z późn. zm. w zwiÄ…zku z UchwaÅ‚a nr VIII/72/15  z dnia 29 kwietnia 2015r. Rady Miejskiej GÅ‚uchoÅ‚azach w sprawie zarzÄ…dzenia wyborów soÅ‚tysów i rad soÅ‚eckich oraz ZarzÄ…dzeniem Burmistrza GÅ‚uchoÅ‚az Nr 165-PR.38.2015  z dnia 5 maja 2015 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów soÅ‚tysów i rad soÅ‚eckich z późn. zm. Burmistrz GÅ‚uchoÅ‚az zawiadamia że:

 

Wybory na SoÅ‚tysa i do Rady  SoÅ‚eckiej odbÄ™dÄ… siÄ™ w dniu 21 czerwca 2015r.

( niedziela) w godz. od 8 00 do 16 00 

 Å›wietlica w Biskupowie

         

Kandydaci na Sołtysa:

 

 1. Babiec Ryszard
 2. Żakon Dariusz Jan

 

 

 

Kandydaci na czÅ‚onków Rady SoÅ‚eckiej:

 

 1. Chudoba Grzegorz Piotr
 2. Chwastyk Roman Zbigniew
 3. DrzÄ…szcz Jerzy Antoni
 4. Łodziana Bogdan Dariusz
 5. Pilipów Piotr Józef
 6. Twardela Ryszard Jan
 7. Tyszkowski Tadeusz

 

 

W skÅ‚ad Rady SoÅ‚eckiej wybiera siÄ™ 6 osób

 

BURMISTRZ            

                                                                                                                        GŁUCHOŁAZ

ZAWIADOMIENIE

 

                Na podstawie art. 30 ust.2 pkt.2 ustawy z dnia 8 marca 1990roku o samorzÄ…dzie  

gminnym./ Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz.1591, z późn. zm. w zwiÄ…zku z UchwaÅ‚a nr VIII/72/15  z dnia 29 kwietnia 2015r. Rady Miejskiej GÅ‚uchoÅ‚azach w sprawie zarzÄ…dzenia wyborów soÅ‚tysów i rad soÅ‚eckich oraz ZarzÄ…dzeniem Burmistrza GÅ‚uchoÅ‚az Nr 165-PR.38.2015  z dnia 5 maja 2015 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów soÅ‚tysów i rad soÅ‚eckich z późn. zm. Burmistrz GÅ‚uchoÅ‚az zawiadamia że:

Wybory na SoÅ‚tysa i do Rady  SoÅ‚eckiej odbÄ™dÄ… siÄ™ w dniu 21 czerwca 2015r.

( niedziela) w godz. od 8 00 do 16 00 

 Åšwietlica w Charbielinie  

 

Kandydaci na Sołtysa:

 1. Mastyga Bogdan Ryszard
 2. Miksa Andrzej
 3. Zacharewicz Wiesława Zofia

Kandydaci na czÅ‚onków Rady SoÅ‚eckiej:

 1. Alich Mirosław
 2. Dorosz Maciej
 3. Grocholski Jarosław Władyslaw
 4. Grubiak Benedykt
 5. Grűner Dorota
 6. Kuprianowicz Andrzej Waldemar
 7. Kuprianowicz Elżbieta Jolanta
 8. Maksymowicz Ryszard Stanisław
 9. Maksymowicz Tadeusz Edward
 10. Michalec Józefa
 11. Paluch Piotr Ryszard
 12. Racholska Danuta Krystyna
 13. RemiÅ› Henryka
 14. RzechóÅ‚ka Janina
 15. SÅ‚awek Krystyna Józefa
 16. Stadnik Eugeniusz
 17. Stadnik Piotr Krzysztof
 18. Zelek Wiesław Krzysztof

 

W skÅ‚ad Rady SoÅ‚eckiej wybiera siÄ™ 10 osób.

BURMISTRZ            

                                                                                                                       GŁUCHOŁAZ

 

ZAWIADOMIENIE

 

                Na podstawie art. 30 ust.2 pkt.2 ustawy z dnia 8 marca 1990roku o samorzÄ…dzie  

gminnym./ Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz.1591, z późn. zm. w zwiÄ…zku z UchwaÅ‚a nr VIII/72/15  z dnia 29 kwietnia 2015r. Rady Miejskiej GÅ‚uchoÅ‚azach w sprawie zarzÄ…dzenia wyborów soÅ‚tysów i rad soÅ‚eckich oraz ZarzÄ…dzeniem Burmistrza GÅ‚uchoÅ‚az Nr 165-PR.38.2015  z dnia 5 maja 2015 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów soÅ‚tysów i rad soÅ‚eckich z późn. zm. Burmistrz GÅ‚uchoÅ‚az zawiadamia że:

Wybory na SoÅ‚tysa i do Rady  SoÅ‚eckiej odbÄ™dÄ… siÄ™ w dniu 21 czerwca 2015r.

( niedziela) w godz. od 8 00 do 16 00

 SzkoÅ‚a Podstawowa w GieraÅ‚cicach  

 

 

Kandydaci na Sołtysa:

 

 1. DaÅ„ków Jan

 

Kandydaci na czÅ‚onków Rady SoÅ‚eckiej:

 

 1. Bernat Adam
 2. Bielakiewicz Monika Agnieszka
 3. BryÅ› Jolanta
 4. Grzegorzewska Bożena Ewa
 5. Kuźma Józef
 6. Wandzel Leon

 

 

 

W skÅ‚ad Rady SoÅ‚eckiej wybiera siÄ™ 5 osób.

 

 

 

BURMISTRZ            

                                                                                                                      GŁUCHOŁAZ

 

 

ZAWIADOMIENIE

 

                Na podstawie art. 30 ust.2 pkt.2 ustawy z dnia 8 marca 1990roku o samorzÄ…dzie  

gminnym./ Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz.1591, z późn. zm. w zwiÄ…zku z UchwaÅ‚a nr VIII/72/15  z dnia 29 kwietnia 2015r. Rady Miejskiej GÅ‚uchoÅ‚azach w sprawie zarzÄ…dzenia wyborów soÅ‚tysów i rad soÅ‚eckich oraz ZarzÄ…dzeniem Burmistrza GÅ‚uchoÅ‚az Nr 165-PR.38.2015  z dnia 5 maja 2015 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów soÅ‚tysów i rad soÅ‚eckich z późn. zm. Burmistrz GÅ‚uchoÅ‚az zawiadamia że:

Wybory na SoÅ‚tysa i do Rady  SoÅ‚eckiej odbÄ™dÄ… siÄ™ w dniu 21 czerwca 2015r.

( niedziela) w godz. od 8 00 do 16 00

 SzkoÅ‚a Podstawowa w Burgrabicach  

 

Kandydaci na Sołtysa:

 

 1. Pydych Rafał Marek
 2. Solarz Zbigniew Antoni

 

Kandydaci na czÅ‚onków Rady SoÅ‚eckiej:

 

 1. Bedrunka Józef
 2. Łodziana Antoni Ryszard
 3. Łodziana Joanna Katarzyna
 4. Matyjas Agata Beata
 5. Szul Stanisław
 6. Szewczyk Agata Elżbieta
 7. Tarnawska Grażyna Teresa

 

W skÅ‚ad Rady SoÅ‚eckiej wybiera siÄ™ 7 osób.

 

 

 

 

BURMISTRZ            

                                                                                                                     GŁUCHOŁAZ

 

ZAWIADOMIENIE

 

                Na podstawie art. 30 ust.2 pkt.2 ustawy z dnia 8 marca 1990roku o samorzÄ…dzie  

gminnym./ Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz.1591, z późn. zm. w zwiÄ…zku z UchwaÅ‚a nr VIII/72/15  z dnia 29 kwietnia 2015r. Rady Miejskiej GÅ‚uchoÅ‚azach w sprawie zarzÄ…dzenia wyborów soÅ‚tysów i rad soÅ‚eckich oraz ZarzÄ…dzeniem Burmistrza GÅ‚uchoÅ‚az Nr 165-PR.38.2015  z dnia 5 maja 2015 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów soÅ‚tysów i rad soÅ‚eckich z późn. zm. Burmistrz GÅ‚uchoÅ‚az zawiadamia że:

Wybory na SoÅ‚tysa i do Rady  SoÅ‚eckiej odbÄ™dÄ… siÄ™ w dniu 21 czerwca 2015r.

( niedziela) w godz. od 8 00 do 16 00

 SzkoÅ‚a Podstawowa w Polskim ÅšwiÄ™towie

 

 

Kandydaci na Sołtysa:

 

 1. Faliński Grzegorz Marek

 

 

 

Kandydaci na członka Rady Sołeckiej

 

 1. Janus Damian
 2. Krzeszowska Izabela
 3. Kurowski Marek
 4. Pleszczak Szymon Jakub
 5. Rybak Roman
 6. Wierzchowski Kazimierz Franciszek
 7. Wronowiecki Piotr

 

 

 

     W skÅ‚ad Rady SoÅ‚eckiej wybiera siÄ™ 7 osób.

 

BURMISTRZ            

                                                                                                                     GŁUCHOŁAZ

 

 

ZAWIADOMIENIE

 

                Na podstawie art. 30 ust.2 pkt.2 ustawy z dnia 8 marca 1990roku o samorzÄ…dzie  

gminnym./ Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz.1591, z późn. zm. w zwiÄ…zku z UchwaÅ‚a nr VIII/72/15  z dnia 29 kwietnia 2015r. Rady Miejskiej GÅ‚uchoÅ‚azach w sprawie zarzÄ…dzenia wyborów soÅ‚tysów i rad soÅ‚eckich oraz ZarzÄ…dzeniem Burmistrza GÅ‚uchoÅ‚az Nr 165-PR.38.2015  z dnia 5 maja 2015 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów soÅ‚tysów i rad soÅ‚eckich z późn. zm. Burmistrz GÅ‚uchoÅ‚az zawiadamia że:

Wybory na SoÅ‚tysa i do Rady  SoÅ‚eckiej odbÄ™dÄ… siÄ™ w dniu 21 czerwca 2015r.

( niedziela) w godz. od 8 00 do 16 00

Szkoła Podstawowa w Bodzanowie

 

Kandydaci na Sołtysa:

 

 1. Landwójtowicz Jerzy
 2. Rudnik Józefa Maria

 

Kandydaci na czÅ‚onków Rady SoÅ‚eckiej:

 

 1. Augustyn Zbigniew Jan
 2. Augustynowicz Czesław Bogdan
 3. Janocha Łukasz Paweł
 4. Jaskólska Ewa
 5. Klein Halina Józefa
 6. Maślanka Barbara
 7. Podgórny Zbigniew
 8. Rudnik Józefa Maria
 9. Stępień Krystyna Janina
 10. Szeląg Wojciech Stanisław

 

 

W skÅ‚ad Rady SoÅ‚eckiej wybiera siÄ™ 10 osób.

 

BURMISTRZ            

                                                                                                                       GŁUCHOŁAZ

ZAWIADOMIENIE

 

                Na podstawie art. 30 ust.2 pkt.2 ustawy z dnia 8 marca 1990roku o samorzÄ…dzie  

gminnym./ Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz.1591, z późn. zm. w zwiÄ…zku z UchwaÅ‚a nr VIII/72/15  z dnia 29 kwietnia 2015r. Rady Miejskiej GÅ‚uchoÅ‚azach w sprawie zarzÄ…dzenia wyborów soÅ‚tysów i rad soÅ‚eckich oraz ZarzÄ…dzeniem Burmistrza GÅ‚uchoÅ‚az Nr 165-PR.38.2015  z dnia 5 maja 2015 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów soÅ‚tysów i rad soÅ‚eckich z późn. zm. Burmistrz GÅ‚uchoÅ‚az zawiadamia że:

 

Wybory na SoÅ‚tysa i do Rady  SoÅ‚eckiej odbÄ™dÄ… siÄ™ w dniu 21 czerwca 2015r.

( niedziela) w godz. od 8 00 do 16 00

SzkoÅ‚a Podstawowa w JarnoÅ‚tówku.

 

 

Kandydaci na SoÅ‚tysa: 

 

 1. Chwastyk Mieczysław
 2. Kowol Dawid Eliasz

 

 

Kandydaci na czÅ‚onków Rady SoÅ‚eckiej:

 

 1. Chwastyk Wiesława
 2. Glomba Grażyna
 3. Łabaza Adam Wiesław
 4. Nowak Ewa
 5. Poręba Kazimiera

 

 

 

W skÅ‚ad Rady SoÅ‚eckiej wybiera siÄ™ 5 osób.

 

 

 

BURMISTRZ            

                                                                                                              GŁUCHOŁAZ

ZAWIADOMIENIE

 

                Na podstawie art. 30 ust.2 pkt.2 ustawy z dnia 8 marca 1990roku o samorzÄ…dzie  

gminnym./ Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz.1591, z późn. zm. w zwiÄ…zku z UchwaÅ‚a nr VIII/72/15  z dnia 29 kwietnia 2015r. Rady Miejskiej GÅ‚uchoÅ‚azach w sprawie zarzÄ…dzenia wyborów soÅ‚tysów i rad soÅ‚eckich oraz ZarzÄ…dzeniem Burmistrza GÅ‚uchoÅ‚az Nr 165-PR.38.2015  z dnia 5 maja 2015 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów soÅ‚tysów i rad soÅ‚eckich z późn. zm. Burmistrz GÅ‚uchoÅ‚az zawiadamia że:

 

Wybory na SoÅ‚tysa i do Rady  SoÅ‚eckiej odbÄ™dÄ… siÄ™ w dniu 21 czerwca 2015r.

( niedziela) w godz. od 8 00 do 16 00

 Åšwietlica w Markowicach

 

Kandydaci na Sołtysa:

 

 1. Grzywa Klaudia Paulina
 2. Stempin Bożena Mirosława

 

 

Kandydaci na czÅ‚onków Rady SoÅ‚eckiej:

 

 1. Bilińska Barbara Maria
 2. Gruszecka Wanda
 3. Grzywa Klaudia Paulina
 4. Kowal Janusz
 5. Kujawski Maciej Tadeusz
 6. Laska Weronika Malwina   
 7. ZieliÅ„ski JarosÅ‚aw Józef
 8. Å»arów Anna

 

 

 W skÅ‚ad Rady SoÅ‚eckiej wybiera siÄ™ 5 osób.

 

 

 

BURMISTRZ            

                                                                                                                GŁUCHOŁAZ

 

ZAWIADOMIENIE

 

                Na podstawie art. 30 ust.2 pkt.2 ustawy z dnia 8 marca 1990roku o samorzÄ…dzie  

gminnym./ Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz.1591, z późn. zm. w zwiÄ…zku z UchwaÅ‚a nr VIII/72/15  z dnia 29 kwietnia 2015r. Rady Miejskiej GÅ‚uchoÅ‚azach w sprawie zarzÄ…dzenia wyborów soÅ‚tysów i rad soÅ‚eckich oraz ZarzÄ…dzeniem Burmistrza GÅ‚uchoÅ‚az Nr 165-PR.38.2015  z dnia 5 maja 2015 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów soÅ‚tysów i rad soÅ‚eckich z późn. zm. Burmistrz GÅ‚uchoÅ‚az zawiadamia że:

 

Wybory na SoÅ‚tysa i do Rady  SoÅ‚eckiej odbÄ™dÄ… siÄ™ w dniu 21 czerwca 2015r.

( niedziela) w godz. od 8 00 do 16 00

 Åšwietlica w Suchej Kamienicy  

 

Kandydaci na Sołtysa:

 

1. Skupień Mieczysław

 

 

Kandydaci na czÅ‚onków Rady SoÅ‚eckiej:

 

 1. Daniel Beata Anna
 2. Grzyb Lucyna
 3. Kantyka Adam
 4. Kowalik Jolanta Maria
 5. Kurowski Kazimierz
 6. Skupień Krystyna
 7. Åšliwa Krystyna

 

 

W skÅ‚ad Rady SoÅ‚eckiej wybiera siÄ™ 7 osób.

 

 

BURMISTRZ            

                                                                                                                GŁUCHOŁAZ

ZAWIADOMIENIE

 

                Na podstawie art. 30 ust.2 pkt.2 ustawy z dnia 8 marca 1990roku o samorzÄ…dzie  

gminnym./ Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz.1591, z późn. zm. w zwiÄ…zku z UchwaÅ‚a nr VIII/72/15  z dnia 29 kwietnia 2015r. Rady Miejskiej GÅ‚uchoÅ‚azach w sprawie zarzÄ…dzenia wyborów soÅ‚tysów i rad soÅ‚eckich oraz ZarzÄ…dzeniem Burmistrza GÅ‚uchoÅ‚az Nr 165-PR.38.2015  z dnia 5 maja 2015 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów soÅ‚tysów i rad soÅ‚eckich z późn. zm. Burmistrz GÅ‚uchoÅ‚az zawiadamia że:

 

Wybory na SoÅ‚tysa i do Rady  SoÅ‚eckiej odbÄ™dÄ… siÄ™ w dniu 21 czerwca 2015r.

( niedziela) w godz. od 8 00 do 16 00

 Åšwietlica w Nowym Lesie

 

Kandydaci na Sołtysa:

 

 1. Siemion Iwona Małgorzata
 2. Wilk Teresa Helena

 

 

Kandydaci na czÅ‚onków Rady SoÅ‚eckiej:

 

 1. BÅ‚awicka Maria Teresa
 2. BÅ‚awicki Marian
 3. Bajak Leszek Stanisław
 4. Wilk Kazimierz Adam
 5. Wróbel Józefa
 6. Wróbel Piotr
 7. Żak Ewa Zofia

 

 

 

W skÅ‚ad Rady SoÅ‚eckiej wybiera siÄ™ 7 osób.

 

BURMISTRZ            

                                                                                                                GŁUCHOŁAZ

 

ZAWIADOMIENIE

 

                Na podstawie art. 30 ust.2 pkt.2 ustawy z dnia 8 marca 1990roku o samorzÄ…dzie  

gminnym./ Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz.1591, z późn. zm. w zwiÄ…zku z UchwaÅ‚a nr VIII/72/15  z dnia 29 kwietnia 2015r. Rady Miejskiej GÅ‚uchoÅ‚azach w sprawie zarzÄ…dzenia wyborów soÅ‚tysów i rad soÅ‚eckich oraz ZarzÄ…dzeniem Burmistrza GÅ‚uchoÅ‚az Nr 165-PR.38.2015  z dnia 5 maja 2015 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów soÅ‚tysów i rad soÅ‚eckich z późn. zm. Burmistrz GÅ‚uchoÅ‚az zawiadamia że:

Wybory na SoÅ‚tysa i do Rady  SoÅ‚eckiej odbÄ™dÄ… siÄ™ w dniu 21 czerwca 2015r.

( niedziela) w godz. od 8 00 do 16 00

 SzkoÅ‚a Podstawowa w Starym Lesie  

 

Kandydaci na Sołtysa:

 

 1. Dyba Stanisław Piotr

 

Kandydaci na czÅ‚onków Rady SoÅ‚eckiej:

 

 1. Burakowski Marcin Daniel
 2. Jankowicz Mateusz
 3. Kubasiak Henryk
 4. Wróbel Mateusz RafaÅ‚
 5. ZajÄ…c Magdalena Teresa

 

 

 

W skÅ‚ad Rady SoÅ‚eckiej wybiera siÄ™ 5 osób.

 

 

 

 

BURMISTRZ            

                                                                                                              GŁUCHOŁAZ

 

ZAWIADOMIENIE

 

                Na podstawie art. 30 ust.2 pkt.2 ustawy z dnia 8 marca 1990roku o samorzÄ…dzie  

gminnym./ Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz.1591, z późn. zm. w zwiÄ…zku z UchwaÅ‚a nr VIII/72/15  z dnia 29 kwietnia 2015r. Rady Miejskiej GÅ‚uchoÅ‚azach w sprawie zarzÄ…dzenia wyborów soÅ‚tysów i rad soÅ‚eckich oraz ZarzÄ…dzeniem Burmistrza GÅ‚uchoÅ‚az Nr 165-PR.38.2015  z dnia 5 maja 2015 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów soÅ‚tysów i rad soÅ‚eckich z późn. zm. Burmistrz GÅ‚uchoÅ‚az zawiadamia że:

Wybory na SoÅ‚tysa i do Rady  SoÅ‚eckiej odbÄ™dÄ… siÄ™ w dniu 21 czerwca 2015r.

( niedziela) w godz. od 8 00 do 16 00

w Szkolnym Schronisku MÅ‚odzieżowym w Pokrzywnej  72 

     

 

Kandydaci na  SoÅ‚tysa:

                                                 

1. Poterała Maria

                                                    

 

Kandydaci na czÅ‚onków Rady SoÅ‚eckiej:

    

     1.Cichuta Izabela Gabriela

2.Fiałkowski Artur Jan

3.Hebda-Szapowałow Wiktor

4.Maciuch Tadeusz

 

 

W skład Rady Sołeckiej wybiera się 3 osoby.

 

 

 

 

 

 

BURMISTRZ            

                                                                                                             GŁUCHOŁAZ

ZAWIADOMIENIE

 

                Na podstawie art. 30 ust.2 pkt.2 ustawy z dnia 8 marca 1990roku o samorzÄ…dzie  

gminnym./ Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz.1591, z późn. zm. w zwiÄ…zku z UchwaÅ‚a nr VIII/72/15  z dnia 29 kwietnia 2015r. Rady Miejskiej GÅ‚uchoÅ‚azach w sprawie zarzÄ…dzenia wyborów soÅ‚tysów i rad soÅ‚eckich oraz ZarzÄ…dzeniem Burmistrza GÅ‚uchoÅ‚az Nr 165-PR.38.2015  z dnia 5 maja 2015 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów soÅ‚tysów i rad soÅ‚eckich z późn. zm. Burmistrz GÅ‚uchoÅ‚az zawiadamia że:

Wybory na SoÅ‚tysa i do Rady  SoÅ‚eckiej odbÄ™dÄ… siÄ™ w dniu 21 czerwca 2015r.

( niedziela) w godz. od 8 00 do 16 00

Hotel Aspen , Podlesie 52 sala konferencyjna.

 

Kandydaci na Sołtysa:

 

 1. Szymanowski Marek Feliks

 

 

 

Kandydaci na czÅ‚onków Rady SoÅ‚eckiej:

 

 1. Bicz WÅ‚adysÅ‚aw Józef
 2. Kukuczka Wiktor
 3. Juszkiewicz Jerzy
 4. Podgórski Józef Dariusz
 5. Rożek Jerzy

 

 

W skÅ‚ad Rady SoÅ‚eckiej wybiera siÄ™ 5 osób.

 

 

 

 

BURMISTRZ            

                                                                                                                GŁUCHOŁAZ

 

 

 

ZAWIADOMIENIE

 

                Na podstawie art. 30 ust.2 pkt.2 ustawy z dnia 8 marca 1990roku o samorzÄ…dzie  

gminnym./ Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz.1591, z późn. zm. w zwiÄ…zku z UchwaÅ‚a nr VIII/72/15  z dnia 29 kwietnia 2015r. Rady Miejskiej GÅ‚uchoÅ‚azach w sprawie zarzÄ…dzenia wyborów soÅ‚tysów i rad soÅ‚eckich oraz ZarzÄ…dzeniem Burmistrza GÅ‚uchoÅ‚az Nr 165-PR.38.2015  z dnia 5 maja 2015 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów soÅ‚tysów i rad soÅ‚eckich z późn. zm. Burmistrz GÅ‚uchoÅ‚az zawiadamia że:

 

Wybory na SoÅ‚tysa i do Rady  SoÅ‚eckiej odbÄ™dÄ… siÄ™ w dniu 21 czerwca 2015r.

( niedziela) w godz. od 8 00 do 16 00 

 Å›wietlica w Wilamowicach Nyskich

 

 Kandydaci na SoÅ‚tysa:

 

1. Rogucka Maria

 

 

Kandydaci na czÅ‚onków Rady SoÅ‚eckiej:

 

 1. Dołęga Anna
 2. FrÄ…ckowiak Emilia
 3. Grabowska Halina
 4. Kozak Anna
 5. Okapiec Krzysztof Stanisław

 

 

 

W skÅ‚ad Rady SoÅ‚eckiej wybiera siÄ™ 5 osób.

 

 

 

 

BURMISTRZ            

                                                                                                              GŁUCHOŁAZ

 

 

 

 

 

ZAWIADOMIENIE

 

                Na podstawie art. 30 ust.2 pkt.2 ustawy z dnia 8 marca 1990roku o samorzÄ…dzie  

gminnym./ Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz.1591, z późn. zm. w zwiÄ…zku z UchwaÅ‚a nr VIII/72/15  z dnia 29 kwietnia 2015r. Rady Miejskiej GÅ‚uchoÅ‚azach w sprawie zarzÄ…dzenia wyborów soÅ‚tysów i rad soÅ‚eckich oraz ZarzÄ…dzeniem Burmistrza GÅ‚uchoÅ‚az Nr 165-PR.38.2015  z dnia 5 maja 2015 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów soÅ‚tysów i rad soÅ‚eckich z późn. zm. Burmistrz GÅ‚uchoÅ‚az zawiadamia że:

 

Wybory na SoÅ‚tysa i do Rady  SoÅ‚eckiej odbÄ™dÄ… siÄ™ w dniu 21 czerwca 2015r.

( niedziela) w godz. od 8 00 do 16 00

Szkoła Podstawowa w Nowym Świętowie

 

 

Kandydaci na Sołtysa

 

 1. Czerwińska Eleonora

 

 

Kandydaci na czÅ‚onków Rady SoÅ‚eckiej:

 

 1. Bezwerchny Piotr Krzysztof
 2. Gąsiorek Henryk Stanisław
 3. Papierowski Klaudiusz
 4. Åšwietlikowska Janina
 5. Święcicki Bogusław

 

 

 

W skÅ‚ad Rady SoÅ‚eckiej wybiera siÄ™ 5 osób.

 

BURMISTRZ            

                                                                                                               GŁUCHOŁAZ

 

Załączniki do pobrania: 2015-06-10 07:50:51 - lista kandydatów (121.50 kB)

Nazwa dokumentu: listy zgÅ‚oszonych kandydatÃłw na SoÅ‚tysÃłw i do Rad soÅ‚eckich
Osoba, która wytworzyła informację: Patrycja Kanarska
Osoba, która odpowiada za treść: Patrycja Kanarska
Osoba, która wprowadzała dane: Patrycja Kanarska
Data wytworzenia informacji: 2015-06-10 07:47:12
Data udostępnienia informacji: 2015-06-10 07:47:12
Data ostatniej aktualizacji: 2015-06-10 08:35:53

Wersja do wydruku...

corner   corner