logo
Wersja dla niedowidzących
  Urzędu Miejskiego w Głuchołazach
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 ORGANA WŁADZY
plus Rada Miejska
plus Konsultacje Społeczne
 URZĄD MIEJSKI
minus Telefony
minus Regulamin Urzędu
plus Wydziały Urzędu
plus Załatwianie spraw obywateli
plus Unia Eropejska - realizowane projekty
plus Miejsca Pracy
plus Oświadczenia majątkowe
plus Informacja dla planujących zgromadzenia na terenie Gminy Głuchołazy
minus Rejestry umów
minus Rejestr instytucji kultury
minus Ponowne wykorzystanie
 KONTROLE
plus Zewnętrzne
plus Wewnętrzne
 PRAWO LOKALNE
minus Statut gminy
minus Strategia Gminy
plus Odpady komunalne
plus Gospodarka komunalna i mieszkaniowa
plus Opłaty lokalne
plus Podatki
plus Dopłaty do paliwa rolniczego
plus Budżet gminy i sprawozdania
plus Ochrona środowiska
plus Decyzje środowiskowe
plus Wybory samorządowe -2006r.
plus Wybory Samorządowe 2010
minus Wybory Parlamentarne 2011
minus Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
minus Wybory Samorządowe - 2014
plus Wybory Prezydenckie 2015
plus Wybory Sołeckie 2015
plus Wybór ławników na kadencję 2016-2019
plus Referendum Ogólnokrajowe 2015
plus Wybory Parlamentarne 2015
minus Karta prywatyzacji Spółki ECO S.A.
plus Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Głuchołazach 2017
 Ogłoszenia pozostałe
plus 2005r.
plus 2006r.
plus 2007r.
plus 2008r.
plus 2009r.
plus 2010r.
plus 2011r.
minus 2012r.
   minus Otwarty konkurs ofert - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci, młodzieży i dorosłych po-przez upowszechnianie różnych dyscyplin sportowych na terenie gminy Głuchołazy w 2
   minus Otwarty konkurs ofert - Zadanie w zakresie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci, młodzieży i dorosłych poprzez upowszechnianie drużynowych dyscyplin sportowych na terenie gminy Głuchołazy w
   minus obwieszczenie o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów budownictwa mieszkaniowego we wsi Charbielin
   minus Otwarty konkurs ofert w zakresie upowszechniania różnych dyscyplin sportowych w okresie styczeń-czerwiec 2012 r. - piłka nożna
   minus Nabór wniosków o przyznanie dofinansowania szkolenia w klubach sportowych, a w szczególności na pokrycie części wynagrodzenia instruktora, trenera
   plus Informacja o udzielonych dotacjach w 2012r.
   minus Gmina Głuchołazy oferuje do sprzedaży w drodze składania ofert cenowych używany sprzęt rolniczy
   minus OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Głuchołazy
   minus Zadanie w zakresie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci, młodzieży i dorosłych poprzez upowszechnianie różnych dyscyplin sportowych na terenach wiejskich gminy Głuchołazy
   minus obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Głuchołazy
   minus obwieszczenie o wyłożeniu projektu planu miejscowego
   minus obwieszczenie o wyłożeniu projektu planu miejscowego
   minus obwieszczenie o wyłożeniu projektu planu miejscowego wsi Biskupów
   minus obwieszczenie o ponownym wyłożeniu projektu planu terenów budownictwa mieszkaniowego w Charbielinie
   minus Zadanie w zakresie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci, młodzieży i dorosłych poprzez upowszechnianie piłki nożnej na terenie gminy Głuchołazy
   minus Zadanie: VII Międzynarodowy Zlot Miłośników Rytmu Drum Djemboree 2012
   minus Otwarty konkurs ofert - sport jesień 2012
   minus obwieszczenie o przystapieniu do zmiany planu miejscowego w rejonie ul. Kościuszki w Głuchołazach
   minus OBWIESZCZENIE o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu planu miejscowego wsi Podlesie
   minus OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Pokrzywna
   minus obwieszczenie o wyłożeniu projektu planu miejscowego terenu górniczego w Jarnołtówku część "B"
   minus Otwarty konkurs ofert - sport jesień Burgrabice, Gierałcice2012
   minus Otwarty konkurs ofert - sport jesień Bodzanów 2012
   minus obwieszczenie o przystąpieniu do zmiany planu miejscowego
   minus obwieszczenie o ponownym wyłożeniu planu miejscowego miasta Głuchołazy
   minus obwieszczenie o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Głuchołazy
   minus obwieszczenie o ponownym wyłożeniu projektu zmiany planu miejscowego wsi Pokrzywna
   minus Otwary konkurs ofert. Siatkówka mężczyzn lisopad-grudzień 2012
   minus Otwarty konkurs ofert - sport 2013 r.
plus 2013r.
plus 2015
plus 2014r.
plus 2016
plus 2017r.
plus Budżet Obywatelski 2016
plus Ogłoszenie o głosowaniu
plus Budżet Obywatelski 2017
minus Porady prawne
plus Konkursy ofert na zadania z zakresu zdrowia publicznego
plus Budżet Obywatelski 2018
 Jednostki organizacyjne
minus Spółki
minus Jednostki oświatowe
minus Inne jednostki
 Organizacje pozarządowe
plus 2010
plus 2011
plus 2012
plus 2013
plus 2014
plus 2015
plus 2016
plus 2017
 Nieruchomości
plus Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
plus Nieruchomości przeznaczone do dzierżawy, najmu
plus Przetargi nieruchomości
plus Rokowania na sprzedaż nieruchomości
 Zapytania ofertowe
plus 2009
plus 2010
plus 2011
plus 2012
plus 2013
minus ZAPYTANIE OFERTOWE na usługę pn.: Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla obszaru Gminy Głuchołazy
minus Remont nawierzchni drogi asfaltowo-szutrowej (tłuczniowej) oraz remont dwóch mostków w ciągu drogi 107147 O i wewnętrznej położonych na działkach 502,503,758,759 i 760/2 w m. Konradów. Znisz
minus Remont nawierzchni drogi szutrowej (tłuczniowej) wraz z przepustami w drodze wewnętrznej na działkach 219, 304, 305 w m. Podlesie. Zniszczenia po nawalnych deszczach z 27-28 maja 2014r
minus Remont nawierzchni drogi szutrowej (tłuczniowej) – jedyny dojazd do posesji – na drodze wewnętrznej na działkach 248, 249, 250 w Podlesiu. Zniszczenia po nawalnych deszczach z 27-28 maja 2014r
minus Remont nawierzchni drogi wraz z odwodnieniem (z korytek betonowych) oraz umocnienia skarp rowu na drodze wewnętrznej w m. Jarnołtówek na działkach 535, 536, 568. Zniszczenia po n
minus Oczyszczenie (odmulenie) cieku wodnego, oczyszczenie przepustów oraz umocnienia skarp na cieku wodnym w Jarnołtówku na działkach 581, 582. Zniszczenia po nawalnych deszczach z 27-28 maja 2014r
minus Remont mostu na wys. budynku nr 90 w m. Burgrabice na działkach 502 i 1587. Zniszczenia po nawalnych deszczach z 27-28 maja 2014r
minus Remont nawierzchni szutrowej (tłuczniowej) z przebudową przepustu drogowego w m. Sławniowice na działkach 316/1, 316/2 i 343. Zniszczenia po nawalnych deszczach z 27-28 maja 2014r
minus Remont mostu na wys. budynku nr 90 w m. Burgrabice na działkach 502 i 1587. Zniszczenia po nawalnych deszczach z 27-28 maja 2014r
minus Remont nawierzchni szutrowej (tłuczniowej) z przebudową przepustu drogowego w m. Sławniowice na działkach 316/1, 316/2 i 343. Zniszczenia po nawalnych deszczach z 27-28 maja 2014r
plus 2015
plus 2016
minus Informacja o udzieleniu zamówienia na zadanie:Konserwacja cząstkowa-remonty cząstkowe dróg na terenie g. Gł-zy
plus 2017
 Zarządzenia Burmistrza
plus 2011 rok
plus 2012 rok
plus 2013 rok
plus 2014 rok
minus Zarządzenie Nr 1364-PR.310/2014 z dnia 16 kwietnia 2014r. w sprawie Regulaminu postepowania o udzielenie zamówienia publicznego
minus Zarządzenie Nr 1492-PR.341/2014 Burmistrza Głuchołaz z dnia 14 lipca 2014 r.Burmistrza Głuchołaz
minus Zarządzenie Nr 41-PR.7.2014 Burmistrza Głuchołaz z dnia 31 grudnia 2014 r.
plus 2015 rok
plus 2016 rok
plus 2017
 Plan Zrządzania Kryzysowego Gminy
minus Plan zarządzania kryzysowego Gminy Głuchołazy
 Zagospodarowanie przestrzenne
minus GMINNA EWIDENCJA ZABYTKÓW
minus Instrukcja obsługi portalu "Opolskie w internecie"
minus Informacje ogólne. Wykaz obowiązujących planów miejscowych
minus STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY GŁUCHOŁAZY
minus OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA SPRAWY Z 2017r.
minus OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI 2017r.
minus OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA 2016r.
minus OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI spraw z 2015r.
minus OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI spraw z 2016r.
minus OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GŁUCHOŁAZ o przystąpieniu do sporządzenia 5 planów
minus OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GŁUCHOŁAZ O PRZYSTĄPIENIU DO ZMIANY 3 PLANÓW
minus OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GŁUCHOŁAZ O PRZYSTĄPIENIU DO ZMIANY STUDIUM
minus Ogłoszenie o odstąpieniu od SOOŚ do zmiany planu miejscowego w rejonie ul. Lompy w Głuchołazach
minus Ogloszenie o odstąpieniu od SOOŚ do zmiany planu miejscowego obszaru wsi Podlesie
minus OGŁOSZENIE BURMISTRZA GŁUCHOŁAZ o przystąpieniu do sporządzenia 3 planów
minus OBWIESZCZENIE O WYŁOŻENIU DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU ZMIANY PLANU MIEJSCOWEGO STAREGO MIASTA W GŁUCHOŁAZACH wraz z prognozą
minus Zawiadomienie SKO dot. sprawy IRG.6733.17.2015
minus zawiadomienie SKO dot. sprawy IRG.6733.18.2016
minus OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GŁUCHOŁAZ O WYŁOŻENIU DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU ZMIANY PLANU W REJONIE UL. TARGOWEJ W GŁUCHOŁAZACH
minus OBWIESZCZENIE Burmistrza Głuchołaz o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Głuchołazy w rejonie Al. Jana Pawła II wraz z prognozą
minus OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar działalności gospodarczej we wsi Charbielin i Bodzanów w gminie Głuchołazy
minus OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia zmiany planu miejscowego m. Głuchołazy w rej. dz. nr 761/2, 760/3, 761/59 przy ul. Grunwaldzkiej oraz w rej. dz. nr 897/2 przy ul. Kraszewskiego
minus OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu: projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Pokrzywna wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
minus OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia planu miejscowego miasta Głuchołazy obejmującego obszar dz. nr 1350/4 w rej. ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego
minus OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia zmiany planu miejscowego obejmującego obszar w rej. ul. Grunwaldzkiej, Prymasa S. Wyszyńskiego, M. Curie-Skłodowskiej, Targowej
minus OBWIESZCZENIE Burmistrza Głuchołaz o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Nowy Świętów oraz do sporządzenia prognozy oddziaływania na środow
minus OGŁOSZENIE BURMISTRZA O ODSTĄPIENIU OD PRZEPROWADZENIA OCENY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO DO ZMIANY PLANU W REJONIE AL. JANA PAWŁA II
minus OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia planu miejscowego obejmującego działki na obszarze wsi Bodzanów i Nowy Świętów, w rejonie zakładu Malta – Decor sp. z o.o.
minus OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia planu miejscowego miasta Głuchołazy w rejonie ulic gen. Sikorskiego i Moniuszki
minus OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ulicy Bohaterów Warszawy obejmującego teren położony przy ulicy Bohaterów Wars
minus OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Głuchołazy w rejonie Al. Jana Pawła II
minus OBWIESZCZENIE o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Pokrzywna wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
minus OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GŁUCHOŁAZ o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany planu miejscowego obejmującego obszar w rej. ulic Grunwaldzkiej, Wyszyńskiego, Skłodowskiej, Targowej w Gł-zach
minus OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GŁUCHOŁAZ o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany planu miejscowego m. Głuchołazy obejmującego obszar działki nr 1350/4 w rejonie ul. Pr. Stefana Wyszyńskiego
minus odwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
minus OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GŁUCHOŁAZ o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagosp. przestrz. miasta Głuchołazy w rej. ul. gen. Sikorskiego i Moniuszki
minus OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GŁUCHOŁAZ o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego działki na obszarze wsi Bodzanów i Nowy Świętów, w rejonie
minus OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GŁUCHOŁAZ o przyjęciu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Głuchołazy w rejonie ulic gen. Sikorskiego i Moniuszki oraz o możliwościach zapoznania się z jeg
minus OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GŁUCHOŁAZ o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany mpzp w rejonie ul. Grunwaldzkiej, Wyszyńskiego, M. Curie-Skłodowskiej, Targowej
minus OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GŁUCHOŁAZ o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany mpzp m. Głuchołazy obejm. obszar dz. nr 1350/4 w rej. ul. Pr. S. Wyszyńskiego
minus OBWIESZCZENIE BURMISTRZA o odstąpieniu od przeprowadzenia oceny SOOŚ do zmiany mpzp m. Głuchołazy w rej. dz. nr 761/2, 760/3, 761/59 Grunwaldzkiej oraz w rej. dz. nr 897/2 przy ul. Kraszewskiego
 Sprawozdania z realizacji programów
minus Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za 2013r.
minus Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2013r.
minus Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Preciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie za 2013r.
minus Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny za 2013r.
minus Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za 2014r.
minus Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2014r.
minus Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za 2015r.
minus Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2015r
minus Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za 2016r
minus Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2016r
 Audyt wewnętrzny
minus Audyt 2014
minus Audyt 2015
minus Audyt 2017
 Zapytania ofertowe
plus 2009
plus 2010
plus 2011
plus 2012
plus 2013
plus 2014
minus ZAPYTANIE OFERTOWE na usługę pn.: Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla obszaru Gminy Głuchołazy
minus Remont nawierzchni drogi asfaltowo-szutrowej (tłuczniowej) oraz remont dwóch mostków w ciągu drogi 107147 O i wewnętrznej położonych na działkach 502,503,758,759 i 760/2 w m. Konradów. Znisz
minus Remont nawierzchni drogi szutrowej (tłuczniowej) wraz z przepustami w drodze wewnętrznej na działkach 219, 304, 305 w m. Podlesie. Zniszczenia po nawalnych deszczach z 27-28 maja 2014r
minus Remont nawierzchni drogi szutrowej (tłuczniowej) – jedyny dojazd do posesji – na drodze wewnętrznej na działkach 248, 249, 250 w Podlesiu. Zniszczenia po nawalnych deszczach z 27-28 maja 2014r
minus Remont nawierzchni drogi wraz z odwodnieniem (z korytek betonowych) oraz umocnienia skarp rowu na drodze wewnętrznej w m. Jarnołtówek na działkach 535, 536, 568. Zniszczenia po n
minus Oczyszczenie (odmulenie) cieku wodnego, oczyszczenie przepustów oraz umocnienia skarp na cieku wodnym w Jarnołtówku na działkach 581, 582. Zniszczenia po nawalnych deszczach z 27-28 maja 2014r
minus Remont mostu na wys. budynku nr 90 w m. Burgrabice na działkach 502 i 1587. Zniszczenia po nawalnych deszczach z 27-28 maja 2014r
minus Remont nawierzchni szutrowej (tłuczniowej) z przebudową przepustu drogowego w m. Sławniowice na działkach 316/1, 316/2 i 343. Zniszczenia po nawalnych deszczach z 27-28 maja 2014r
minus Remont mostu na wys. budynku nr 90 w m. Burgrabice na działkach 502 i 1587. Zniszczenia po nawalnych deszczach z 27-28 maja 2014r
minus Remont nawierzchni szutrowej (tłuczniowej) z przebudową przepustu drogowego w m. Sławniowice na działkach 316/1, 316/2 i 343. Zniszczenia po nawalnych deszczach z 27-28 maja 2014r
 Miejska Rada Seniorów
plus 2015
plus 2016
 Głuchołaskie Podwórko
plus 2015
plus 2016
plus 2017
 Uchwały Rady Miejskiej
minus Uchwały Rady Miejskiej podjęte po 2012r.
 Informacje
plus Uchwały
plusPrzetargi
 Sprawy do załatwienia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


                                                                                          Burmistrz GÅ‚uchoÅ‚az

ogłasza otwarty konkurs ofert na:

Regulamin Konkursu 

I. Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu wÅ›ród dzieci, mÅ‚odzieży i dorosÅ‚ych poprzez upowszechnianie piÅ‚ki nożnej na terenie Gminy GÅ‚uchoÅ‚azy w okresie sierpieÅ„ -grudzieÅ„ 2012 r.

            Wysokość Å›rodków w budżecie Gminy GÅ‚uchoÅ‚azy, przewidzianych na realizacjÄ™ wyżej wymienionego zadania to kwota – 45.270,00 zÅ‚ (sÅ‚ownie zÅ‚: czterdzieÅ›ci pięć tysiÄ™cy dwieÅ›cie siedemdziesiÄ…t 00/100 gr) z podziaÅ‚em na nastÄ™pujÄ…ce miejscowoÅ›ci:

  1. GÅ‚uchoÅ‚azy - wysokość Å›rodków publicznych przewidzianych do realizacji tego zadania – 8.400,00 zÅ‚ (sÅ‚ownie zÅ‚: osiem tysiÄ™cy czterysta zÅ‚ 00/100 gr), w 2011 r. (12 m-cy), -9.550,00 zÅ‚
  2. Biskupów – wysokość Å›rodków publicznych przewidzianych do realizacji tego zadania – 3.200,00 zÅ‚ (sÅ‚ownie zÅ‚: trzy tysiÄ…ce dwieÅ›cie zÅ‚ 00/100 gr), w 2011 r. (12 m-cy),- 10.000,00 zÅ‚
  3. Bodzanów – wysokość Å›rodków publicznych przewidzianych do realizacji tego zadania – 5.700,00 zÅ‚ (sÅ‚ownie zÅ‚: pięć tysiÄ™cy siedemset zÅ‚ 00/100 gr), w 2011 r. (12 m-cy) – 17.900,00 zÅ‚
  4. GieraÅ‚cice - wysokość Å›rodków publicznych przewidzianych do realizacji tego zadania – 8.250,00 zÅ‚ (sÅ‚ownie zÅ‚: osiem tysiÄ™cy dwieÅ›cie pięćdziesiÄ…t zÅ‚ 00/100 gr),w 2011 r. (12 m-cy) – 17.180,00 zÅ‚
  5. Polski ÅšwiÄ™tów - wysokość Å›rodków publicznych przewidzianych do realizacji tego zadania – 3.270,00 zÅ‚ (sÅ‚ownie zÅ‚: trzy tysiÄ…ce dwieÅ›cie siedemdziesiÄ…t zÅ‚ 00/100 gr), w 2011 r. (12 m-cy) - 12.000,00
  6. Burgrabice - wysokość Å›rodków publicznych przewidzianych do realizacji tego zadania – 8.350,00 zÅ‚ (sÅ‚ownie zÅ‚: osiem tysiÄ™cy trzysta pięćdziesiÄ…t zÅ‚ 00/100 gr), w 2011 r. (12 m-cy) - 22.680,00
  7. Nowy ÅšwiÄ™tów - wysokość Å›rodków publicznych przewidzianych do realizacji tego zadania – 3.100,00 zÅ‚ (sÅ‚ownie; trzy tysiÄ…ce sto zÅ‚ 00/100 gr), w 2011 r. (12 m-cy) – 7.300,00
  8. GÅ‚uchoÅ‚azy – kategoria: mÅ‚odzik, orlik i Opolska MaÅ‚a Liga -wysokość Å›rodków publicznych przewidzianych do realizacji tego zadania – 5.000,00 zÅ‚ (sÅ‚ownie zÅ‚; pięć tysiÄ™cy 00/100 gr), w 2011 r. (12 m-cy) – 6.970,00 zÅ‚

II. Zadanie w zakresie kultury fizycznej i sportu wÅ›ród dzieci, mÅ‚odzieży i dorosÅ‚ych poprzez upowszechnianie piÅ‚ki nożnej na terenie miasta i gminy GÅ‚uchoÅ‚azy, z uwzglÄ™dnieniem soÅ‚ectw, w których nie istniejÄ… kluby sportowe, w okresie sierpieÅ„ –grudzieÅ„  2012 r.

wysokość Å›rodków w budżecie Gminy GÅ‚uchoÅ‚azy, przewidzianych na realizacjÄ™ wyżej wymienionego zadania to kwota – 15.500,00 zÅ‚ (sÅ‚ownie zÅ‚: piÄ™tnaÅ›cie tysiÄ™cy pięćset 00/100 gr), w 2011 r. (12 m-cy) – 28.410,00 zÅ‚

 

III. Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu wÅ›ród dzieci, mÅ‚odzieży i dorosÅ‚ych poprzez upowszechnianie drużynowych dyscyplin sportowych na terenie gminy GÅ‚uchoÅ‚azy w okresie sierpieÅ„ – grudzieÅ„ 2012 r.

wysokość Å›rodków w budżecie Gminy GÅ‚uchoÅ‚azy, przewidzianych na realizacjÄ™ wyżej wymienionego zadania to kwota 29.500,00 zÅ‚ (sÅ‚ownie zÅ‚: dwadzieÅ›cia dziewięć pięćset 00/100 gr.), z nastÄ™pujÄ…cym podziaÅ‚em na dyscypliny sportu:

  • Zadanie nr 1 - Koszykówka kobiet - wysokość Å›rodków publicznych przewidzianych do realizacjÄ™ tego zadania to: 20.000,00 zÅ‚ (sÅ‚ownie zÅ‚: dwadzieÅ›cia tysiÄ™cy 00/100 gr., w roku 2011 na 12 m-cy zÅ‚: 29.540,00)
  • Zadanie nr 2 Siatkówka – wysokość Å›rodków publicznych przewidzianych do realizacji tego zadania to: 9.500,00 zÅ‚ (sÅ‚ownie zÅ‚; dziewięć pięćset 00/100 gr. w roku 2011 12 m-cy: 20.300,00 zÅ‚

IV Zadanie w zakresie kultury fizycznej i sportu wÅ›ród dzieci, mÅ‚odzieży i dorosÅ‚ych poprzez upowszechnianie różnych dyscyplin sportowych na terenie gminy GÅ‚uchoÅ‚azy w okresie sierpieÅ„ grudzieÅ„ 2012 r. – udziaÅ‚ w rozgrywkach II ligi siatkówki mężczyzn

wysokość Å›rodków publicznych przewidzianych do realizacji tego zadania to: 30.000,00 zÅ‚ (sÅ‚ownie zÅ‚; trzydzieÅ›ci tysiÄ™cy 00/100 gr. w roku 2011: 40.000,00 zÅ‚)

 

 

V Zadanie w zakresie kultury fizycznej i sportu wÅ›ród dzieci, mÅ‚odzieży i dorosÅ‚ych po-przez upowszechnianie różnych dyscyplin sportowych na terenie gminy GÅ‚uchoÅ‚azy w 2012 r. – wrestling (amatorzy)

wysokość Å›rodków w budżecie Gminy GÅ‚uchoÅ‚azy, przewidzianych na realizacjÄ™ wyżej wymienionego zadania to kwota: 500,00 zÅ‚ (sÅ‚ownie zÅ‚: pięćset 00/100 gr), w roku 2011 - brak

I. PODMIOTY UPRAWNIONE DO SKŁADANIA OFERT

Podmiotami uprawnionymi do złożenia oferty są : organizacje pozarządowe, podmioty wymienione w art. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2010r. Nr 234, poz.1536), jednostki podległe organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowane spełniające łącznie niżej wymienione warunki :

1.prowadzą działalność statutową w dziedzinie objętej konkursem,

2. dysponujÄ… odpowiedniÄ… wyszkolonÄ… kadrÄ… przygotowanÄ… do realizacji zadania,

3. posiadają doświadczenie niezbędne do realizacji zadania będącego przedmiotem konkursu

4. dysponują odpowiednią bazą lokalową oraz obsługą księgowo- biurową,

5. posiadajÄ… szczegóÅ‚owy program realizacji zadania zawierajÄ…cy :

-         harmonogram zadaÅ„

-         - cele zadania i metody ich osiÄ…gania,

-         - przewidywane efekty

6. przedstawią poprawnie sporządzona ofertę na stosownym formularzu wraz z załącznikami

II. ZASADY PRZYZNAWANIA DOTACJI:

1.      Dotacja zostanie przyznana na podstawie wybranej oferty i zawartej umowy z obowiÄ…zkiem rozliczenia siÄ™ po wykonaniu zadania.

2.      Zlecenie zadania publicznego odbywa siÄ™ w formie powierzenia zadania wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji do 85 % wartoÅ›ci zadania.

III. TERMIN I WARUNKI REALIZACJI ZADANIA

Termin realizacji zadania ustala do 15 grudnia 2012 r.

Warunkiem realizacji zadania jest adresowanie go do mieszkaÅ„ców Gminy GÅ‚uchoÅ‚azy.

IV.  TERMIN SKŁADANIA OFERT

1.      Warunkiem przystÄ…pienia do konkursu jest zÅ‚ożenie, bÄ…dź przesÅ‚anie w terminie do         16 sierpnia 2012 r. do godz. 9;00 oferty odrÄ™bnej dla każdego zadania zgodnej ze wzorem okreÅ›lonym w rozporzÄ…dzeniu Ministra, Pracy i Polityki SpoÅ‚ecznej z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania /Dz.U. z 2011 r. Nr 6, poz. 25/ do sekretariatu UrzÄ™du Miejskiego (pok. Nr 11) na adres: UrzÄ…d Miejski, ul. Rynek 15, 48-340 GÅ‚uchoÅ‚azy ( w przypadku nadesÅ‚ania oferty pocztÄ…, liczy siÄ™ data jej wpÅ‚ywu do UM). Na kopercie z ofertÄ… powinny być umieszczone nastÄ™pujÄ…ce informacje:

2.       „Otwarty konkurs ofert”- nie otwierać przed 16 sierpnia 2012 r. godz. 09:00

-         „Zadanie nr ( numer i nazwa zadania) otwartego konkursu ofert”

IV. TERMIN, TRYB I KRYTERIA  STOSOWANE PRZY WYBORZE OFERT

1.      Otwarcie ofert nastÄ…pi  dnia 16 sierpnia 2012 r. o godz.10:00

2.      Rozpatrzenia ofert dokona Komisja Konkursowa, powoÅ‚ana zarzÄ…dzeniem Burmistrza GÅ‚uchoÅ‚az.

3.      SzczegóÅ‚owy zakres prac Komisji Konkursowej okreÅ›la Regulamin Konkursu bÄ™dÄ…cy ZaÅ‚Ä…cznikiem Nr 1 do ZarzÄ…dzenia Burmistrza w sprawie powoÅ‚ania Komisji Konkursowej.

4.       Komisja dokonuje wstÄ™pnej weryfikacji ofert sprawdzajÄ…c ich zgodność z wymaganiami okreÅ›lonymi w Ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dziaÅ‚alnoÅ›ci pożytku publicznego i wolontariacie, ogÅ‚oszeniu konkursu i regulaminie konkursu.

5.      NastÄ™pnie Komisja dokonuje wyboru ofert na podstawie nastÄ™pujÄ…cych kryteriów:

·        merytoryczne

        zbieżność projektu z wymogami zadania ( ocena w skali : 0-3)

·        spoÅ‚eczne

        dostÄ™pność realizowanego przedsiÄ™wziÄ™cia dla mieszkaÅ„ców Gminy GÅ‚uchoÅ‚azy, a także przewidziana liczba odbiorców oraz zapotrzebowanie na realizowane zadania w ramach projektu  (ocena w skali: 0-2),

        dziaÅ‚ania i doÅ›wiadczenia wnioskodawcy w ciÄ…gu ostatnich 3 lat w dziedzinie, której dotyczy zadanie (ocena w skali : 0-4),

·        finansowe – koszty realizacji planowanego zadania, ocena kosztów kalkulacji zadania pod kÄ…tem ich celowoÅ›ci, oszczÄ™dnoÅ›ci oraz efektywnoÅ›ci wykonania oraz udziaÅ‚ Å›rodków wÅ‚asnych oraz innych źródeÅ‚ finansowania, zakÅ‚adani partnerzy (ocena w skali: 0-2),

·        organizacyjne – posiadane zasoby kadrowe, rzeczowe (ocena w skali:
0-3),

·        analiza prawidÅ‚owoÅ›ci i terminowoÅ›ci rozliczenia zadaÅ„ zleconych wnioskodawcy w   ubiegÅ‚ych latach (ocena w skali: 0-1)

6.      Wymagana minimalna liczba punktów uprawniajÄ…ca oferentów do otrzymania dotacji wynosi 8, przy czym pierwszeÅ„stwo ma oferta, która uzyskaÅ‚a najwiÄ™kszÄ… ilość punktów.

Do oferty należy dołączyć:

-         oÅ›wiadczenie o nie prowadzeniu dziaÅ‚alnoÅ›ci gospodarczej w rozumieniu art. 9 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dziaÅ‚alnoÅ›ci pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz.1536) w odniesieniu do zadania publicznego, bÄ™dÄ…cego przedmiotem oferty.

-         Aktualny wyciÄ…g z rejestru (ważny 3 miesiÄ…ce od daty uzyskania)

-         Sprawozdanie merytoryczno – finansowe za ostatni rok (w przypadku podmiotów dziaÅ‚ajÄ…cych krócej za okres dziaÅ‚alnoÅ›ci )

-         Statut

-         ZaÅ›wiadczenie z banku o braku obciążenia rachunku tytuÅ‚em egzekucyjnym i zadÅ‚użenia na rachunku ( z nazwÄ… i numerem konta)

-         Harmonogram realizacji zadania

5.1 Oferta oraz dokumenty bÄ™dÄ…ce jej zaÅ‚Ä…cznikami dla swej ważnoÅ›ci winny być opatrzone datÄ…, pieczÄ™ciÄ… oraz podpisem osób uprawnionych statutowo, bÄ…dź posiadajÄ…cych upoważnienie do przedmiotowego skÅ‚adania ofert.

5.2. Komisja wezwie Oferentów, którzy w okreÅ›lonym terminie nie zÅ‚ożyli oÅ›wiadczeÅ„ i dokumentów potwierdzajÄ…cych speÅ‚nienie warunków udziaÅ‚u w postÄ™powaniu konkursowym, lub, którzy zÅ‚ożyli dokumenty zawierajÄ…ce bÅ‚Ä™dy do ich uzupeÅ‚nienia w wyznaczonym terminie, chyba, że mimo ich uzupeÅ‚nienia konieczne byÅ‚oby unieważnienie postÄ™powania konkursowego.

5.3.Oferty w których wnioskowana wielkość dotacji przekracza wysokość przeznaczonych na dotacjÄ™ Å›rodków nie bÄ™dÄ… rozpatrywane.

            Podmiot dotowany po zakoÅ„czeniu realizacji zadania zobowiÄ…zany jest do przedstawienia szczegóÅ‚owego sprawozdania merytorycznego i finansowego z wykonanego zadania zgodnego z wzorem okreÅ›lonym w RozporzÄ…dzeniu Ministra, Pracy i Polityki SpoÅ‚ecznej z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania / Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz.1536 /

            ZÅ‚ożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji. Konkurs zostanie rozstrzygniÄ™ty także w przypadku, kiedy wpÅ‚ynie jedna oferta.

Dodatkowe informacje oraz dokumenty i formularze można uzyskać na stronie internetowej http://gmina.glucholazy.sisco.info lub w Wydziale Promocji, Turystyki i Sportu UrzÄ™du Miejskiego Rynek 15 48-340 GÅ‚uchoÅ‚azy tel. (77) 40 92 119

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przygotował: Paweł Szymkowicz

 

Załączniki do pobrania: 2012-07-26 10:10:36 - Konkurs sport - jesień 2012 (47.00 kB)

Nazwa dokumentu: Otwarty konkurs ofert - sport jesień 2012
Skrócony opis: Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu w okresie sierpieÅ„ - grudzieÅ„ 2012
Osoba, która wytworzyła informację: PaweÅ‚ Szymkowicz
Osoba, która odpowiada za treść: PaweÅ‚ Szymkowicz
Osoba, która wprowadzała dane: PaweÅ‚ Szymkowicz
Data wytworzenia informacji: 2012-07-26 10:00:52
Data udostępnienia informacji: 2012-07-26 10:00:52
Data ostatniej aktualizacji: 2012-07-26 10:11:47

Wersja do wydruku...

corner   corner