logo
Wersja dla niedowidzących
  Urzędu Miejskiego w Głuchołazach
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 ORGANA WŁADZY
plus Rada Miejska
plus Konsultacje Społeczne
 URZĄD MIEJSKI
minus Telefony
minus Regulamin Urzędu
plus Wydziały Urzędu
plus Załatwianie spraw obywateli
plus Unia Eropejska - realizowane projekty
plus Miejsca Pracy
plus Oświadczenia majątkowe
plus Informacja dla planujących zgromadzenia na terenie Gminy Głuchołazy
minus Rejestry umów
minus Rejestr instytucji kultury
minus Ponowne wykorzystanie
 KONTROLE
plus Zewnętrzne
plus Wewnętrzne
 PRAWO LOKALNE
minus Statut gminy
minus Strategia Gminy
plus Odpady komunalne
plus Gospodarka komunalna i mieszkaniowa
plus Opłaty lokalne
plus Podatki
plus Dopłaty do paliwa rolniczego
plus Budżet gminy i sprawozdania
plus Ochrona środowiska
plus Decyzje środowiskowe
plus Wybory samorządowe -2006r.
plus Wybory Samorządowe 2010
minus Wybory Parlamentarne 2011
minus Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
minus Wybory Samorządowe - 2014
plus Wybory Prezydenckie 2015
plus Wybory Sołeckie 2015
plus Wybór ławników na kadencję 2016-2019
plus Referendum Ogólnokrajowe 2015
plus Wybory Parlamentarne 2015
minus Karta prywatyzacji Spółki ECO S.A.
plus Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Głuchołazach 2017
 Ogłoszenia pozostałe
plus 2005r.
plus 2006r.
plus 2007r.
plus 2008r.
plus 2009r.
plus 2010r.
plus 2011r.
plus 2012r.
plus 2013r.
plus 2015
plus 2014r.
plus 2016
plus 2017r.
plus Budżet Obywatelski 2016
plus Ogłoszenie o głosowaniu
plus Budżet Obywatelski 2017
minus Porady prawne
plus Konkursy ofert na zadania z zakresu zdrowia publicznego
plus Budżet Obywatelski 2018
 Jednostki organizacyjne
minus Spółki
minus Jednostki oświatowe
minus Inne jednostki
 Organizacje pozarządowe
plus 2010
plus 2011
plus 2012
plus 2013
plus 2014
plus 2015
plus 2016
plus 2017
 Nieruchomości
plus Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
plus Nieruchomości przeznaczone do dzierżawy, najmu
plus Przetargi nieruchomości
plus Rokowania na sprzedaż nieruchomości
 Zapytania ofertowe
plus 2009
plus 2010
plus 2011
plus 2012
plus 2013
minus ZAPYTANIE OFERTOWE na usługę pn.: Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla obszaru Gminy Głuchołazy
minus Remont nawierzchni drogi asfaltowo-szutrowej (tłuczniowej) oraz remont dwóch mostków w ciągu drogi 107147 O i wewnętrznej położonych na działkach 502,503,758,759 i 760/2 w m. Konradów. Znisz
minus Remont nawierzchni drogi szutrowej (tłuczniowej) wraz z przepustami w drodze wewnętrznej na działkach 219, 304, 305 w m. Podlesie. Zniszczenia po nawalnych deszczach z 27-28 maja 2014r
minus Remont nawierzchni drogi szutrowej (tłuczniowej) – jedyny dojazd do posesji – na drodze wewnętrznej na działkach 248, 249, 250 w Podlesiu. Zniszczenia po nawalnych deszczach z 27-28 maja 2014r
minus Remont nawierzchni drogi wraz z odwodnieniem (z korytek betonowych) oraz umocnienia skarp rowu na drodze wewnętrznej w m. Jarnołtówek na działkach 535, 536, 568. Zniszczenia po n
minus Oczyszczenie (odmulenie) cieku wodnego, oczyszczenie przepustów oraz umocnienia skarp na cieku wodnym w Jarnołtówku na działkach 581, 582. Zniszczenia po nawalnych deszczach z 27-28 maja 2014r
minus Remont mostu na wys. budynku nr 90 w m. Burgrabice na działkach 502 i 1587. Zniszczenia po nawalnych deszczach z 27-28 maja 2014r
minus Remont nawierzchni szutrowej (tłuczniowej) z przebudową przepustu drogowego w m. Sławniowice na działkach 316/1, 316/2 i 343. Zniszczenia po nawalnych deszczach z 27-28 maja 2014r
minus Remont mostu na wys. budynku nr 90 w m. Burgrabice na działkach 502 i 1587. Zniszczenia po nawalnych deszczach z 27-28 maja 2014r
minus Remont nawierzchni szutrowej (tłuczniowej) z przebudową przepustu drogowego w m. Sławniowice na działkach 316/1, 316/2 i 343. Zniszczenia po nawalnych deszczach z 27-28 maja 2014r
plus 2015
plus 2016
minus Informacja o udzieleniu zamówienia na zadanie:Konserwacja cząstkowa-remonty cząstkowe dróg na terenie g. Gł-zy
plus 2017
 Zarządzenia Burmistrza
plus 2011 rok
plus 2012 rok
plus 2013 rok
plus 2014 rok
minus Zarządzenie Nr 1364-PR.310/2014 z dnia 16 kwietnia 2014r. w sprawie Regulaminu postepowania o udzielenie zamówienia publicznego
minus Zarządzenie Nr 1492-PR.341/2014 Burmistrza Głuchołaz z dnia 14 lipca 2014 r.Burmistrza Głuchołaz
minus Zarządzenie Nr 41-PR.7.2014 Burmistrza Głuchołaz z dnia 31 grudnia 2014 r.
plus 2015 rok
plus 2016 rok
plus 2017
 Plan Zrządzania Kryzysowego Gminy
minus Plan zarządzania kryzysowego Gminy Głuchołazy
 Zagospodarowanie przestrzenne
minus GMINNA EWIDENCJA ZABYTKÓW
minus Instrukcja obsługi portalu "Opolskie w internecie"
minus Informacje ogólne. Wykaz obowiązujących planów miejscowych
minus STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY GŁUCHOŁAZY
minus OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA SPRAWY Z 2017r.
minus OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI 2017r.
minus OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA 2016r.
minus OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI spraw z 2015r.
minus OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI spraw z 2016r.
minus OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GŁUCHOŁAZ o przystąpieniu do sporządzenia 5 planów
minus OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GŁUCHOŁAZ O PRZYSTĄPIENIU DO ZMIANY 3 PLANÓW
minus OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GŁUCHOŁAZ O PRZYSTĄPIENIU DO ZMIANY STUDIUM
minus Ogłoszenie o odstąpieniu od SOOŚ do zmiany planu miejscowego w rejonie ul. Lompy w Głuchołazach
minus Ogloszenie o odstąpieniu od SOOŚ do zmiany planu miejscowego obszaru wsi Podlesie
minus OGŁOSZENIE BURMISTRZA GŁUCHOŁAZ o przystąpieniu do sporządzenia 3 planów
minus OBWIESZCZENIE O WYŁOŻENIU DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU ZMIANY PLANU MIEJSCOWEGO STAREGO MIASTA W GŁUCHOŁAZACH wraz z prognozą
minus Zawiadomienie SKO dot. sprawy IRG.6733.17.2015
minus zawiadomienie SKO dot. sprawy IRG.6733.18.2016
minus OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GŁUCHOŁAZ O WYŁOŻENIU DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU ZMIANY PLANU W REJONIE UL. TARGOWEJ W GŁUCHOŁAZACH
minus OBWIESZCZENIE Burmistrza Głuchołaz o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Głuchołazy w rejonie Al. Jana Pawła II wraz z prognozą
minus OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar działalności gospodarczej we wsi Charbielin i Bodzanów w gminie Głuchołazy
minus OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia zmiany planu miejscowego m. Głuchołazy w rej. dz. nr 761/2, 760/3, 761/59 przy ul. Grunwaldzkiej oraz w rej. dz. nr 897/2 przy ul. Kraszewskiego
minus OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu: projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Pokrzywna wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
minus OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia planu miejscowego miasta Głuchołazy obejmującego obszar dz. nr 1350/4 w rej. ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego
minus OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia zmiany planu miejscowego obejmującego obszar w rej. ul. Grunwaldzkiej, Prymasa S. Wyszyńskiego, M. Curie-Skłodowskiej, Targowej
minus OBWIESZCZENIE Burmistrza Głuchołaz o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Nowy Świętów oraz do sporządzenia prognozy oddziaływania na środow
minus OGŁOSZENIE BURMISTRZA O ODSTĄPIENIU OD PRZEPROWADZENIA OCENY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO DO ZMIANY PLANU W REJONIE AL. JANA PAWŁA II
minus OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia planu miejscowego obejmującego działki na obszarze wsi Bodzanów i Nowy Świętów, w rejonie zakładu Malta – Decor sp. z o.o.
minus OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia planu miejscowego miasta Głuchołazy w rejonie ulic gen. Sikorskiego i Moniuszki
minus OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ulicy Bohaterów Warszawy obejmującego teren położony przy ulicy Bohaterów Wars
minus OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Głuchołazy w rejonie Al. Jana Pawła II
minus OBWIESZCZENIE o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Pokrzywna wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
minus OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GŁUCHOŁAZ o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany planu miejscowego obejmującego obszar w rej. ulic Grunwaldzkiej, Wyszyńskiego, Skłodowskiej, Targowej w Gł-zach
minus OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GŁUCHOŁAZ o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany planu miejscowego m. Głuchołazy obejmującego obszar działki nr 1350/4 w rejonie ul. Pr. Stefana Wyszyńskiego
minus odwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
minus OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GŁUCHOŁAZ o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagosp. przestrz. miasta Głuchołazy w rej. ul. gen. Sikorskiego i Moniuszki
minus OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GŁUCHOŁAZ o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego działki na obszarze wsi Bodzanów i Nowy Świętów, w rejonie
minus OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GŁUCHOŁAZ o przyjęciu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Głuchołazy w rejonie ulic gen. Sikorskiego i Moniuszki oraz o możliwościach zapoznania się z jeg
minus OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GŁUCHOŁAZ o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany mpzp w rejonie ul. Grunwaldzkiej, Wyszyńskiego, M. Curie-Skłodowskiej, Targowej
minus OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GŁUCHOŁAZ o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany mpzp m. Głuchołazy obejm. obszar dz. nr 1350/4 w rej. ul. Pr. S. Wyszyńskiego
minus OBWIESZCZENIE BURMISTRZA o odstąpieniu od przeprowadzenia oceny SOOŚ do zmiany mpzp m. Głuchołazy w rej. dz. nr 761/2, 760/3, 761/59 Grunwaldzkiej oraz w rej. dz. nr 897/2 przy ul. Kraszewskiego
 Sprawozdania z realizacji programów
minus Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za 2013r.
minus Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2013r.
minus Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Preciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie za 2013r.
minus Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny za 2013r.
minus Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za 2014r.
minus Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2014r.
minus Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za 2015r.
minus Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2015r
minus Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za 2016r
minus Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2016r
 Audyt wewnętrzny
minus Audyt 2014
minus Audyt 2015
minus Audyt 2017
 Zapytania ofertowe
plus 2009
plus 2010
plus 2011
plus 2012
plus 2013
minus 2014
   minus Remont nawierzchni parkingu przy ul. Norwida w Głuchołazach
   minus ZABUDOWA ROWU I WYKONANIE NAWIERZCHNI DROGOWEJ DZ. NR 71 W POKRZYWNEJ
   minus Remont nawierzchni drogi w bodzanowie (łącznik pomiędzy drogą wojewódzką 411 a drogą powiatową)
   minus Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie monitoringu składowiska odpadów komunalnych w Konradowie
   minus Zapytanie ofertowe na wykonanie i montaż tablic informacyjnych i pamiątkowych dla projektu „Przebudowa stadionu miejskiego w Głuchołazach”
   minus Zapytanie ofertowe na usługi telefonii stacjonarnej
   minus ZAPYTANIE OFERTOWE nr ZP/RW/2/VI/2014 na usługę pn.: Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla obszaru Gminy Głuchołazy
   minus Zapytanie ofertowe nr ZP/RW/8/IX/2014 na remont nawierzchni szutrowej (tłuczniowej) drogi wewnętrznej w m. Wilamowice na dz. 93 i 220. Zniszczenia po nawalnych deszczach z 27-28 maja 2014 r.
   minus Zapytanie ofertowe nr ZP/RW/9/IX/2014 - Remont nawierzchni szutrowej (tłuczniowej) drogi wewnętrznej w m. Burgrabice na działce 560. Zniszczenia po nawalnych deszczach z 27-28 maja 2014r.
   minus Zapytanie ofertowe nr ZP/RW/10/IX/2014.JS - Remont nawierzchni szutrowej (tłuczniowej) drogi wewnętrznej w m. Wilamowice na działce nr 115. Zniszczenia po nawalnych deszczach z 27-28 maja 2014r.
   minus Zapytanie ofertowe nr ZP/RW/11/IX/2014 - Rozbudowa oświetlenia drogi gminnej Głuchołazy ul. Królowej Jadwigi
   minus „Remont nawierzchni szutrowej (tłuczniowej) drogi wewnętrznej w m. Wilamowice na działkach 93 i 220. Zniszczenia po nawalnych deszczach z 27-28 maja 2014r.”
   minus „Remont nawierzchni szutrowej (tłuczniowej) drogi wewnętrznej w m. Burgrabice na działce 560. Zniszczenia po nawalnych deszczach z 27-28 maja 2014r.”
   minus „Remont kapitalny mieszkania na parterze budynku wielorodzinnego przy ul. Matejki w Głuchołazach dz. nr 1334. Zniszczenia po nawalnych deszczach z 27-28 maja 2014 r.”
   minus Remont i osuszanie pomieszczeń gospodarczych budynku Opieki Społecznej przy ul. Aleja Jana Pawła II w Głuchołazach działka nr 1905. Zniszczenia po nawalnych deszczach z 27-28 maja 2014r.
   minus Remont i osuszanie pomieszczeń sanitarnych na parterze budynku Publicznej Szkoły Podstawowej przy ul. Aleja Jana Pawła II w Głuchołazach działka nr 1587. Zniszczenia po nawalnych deszczach z 27
   minus Remont kapitalny mieszkania na parterze budynku wielorodzinnego przy ul. Matejki w Głuchołazach dz. nr 1334. Zniszczenia po nawalnych deszczach z 27-28 maja 2014 r.
   minus Remont nawierzchni szutrowej (tłuczniowej) drogi wewnętrznej w m. Burgrabice na działce 560. Zniszczenia po nawalnych deszczach z 27-28 maja 2014r.
   minus Remont i osuszanie pomieszczeń sanitarnych na parterze budynku Publicznej Szkoły Podstawowej przy ul. Aleja Jana Pawła II w Głuchołazach działka nr 1587. Zniszczenia po nawalnych deszczach z 27
   minus Remont i osuszanie pomieszczeń gospodarczych budynku Opieki Społecznej przy ul. Aleja Jana Pawła II w Głuchołazach działka nr 1905. Zniszczenia po nawalnych deszczach z 27-28 maja 2014r.
   minus Zapytanie ofertowe na zakup urządzeń do siłowni zewnętrznej
   minus Budowa szatni sportowej w Gierałcicach- etap III
   minus ZAPYTANIE OFERTOWE na usługę pn.:Opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Głuchołazy
   minus Zapytanie ofertowe ZP/RW/1/XI/2014.JS
minus ZAPYTANIE OFERTOWE na usługę pn.: Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla obszaru Gminy Głuchołazy
minus Remont nawierzchni drogi asfaltowo-szutrowej (tłuczniowej) oraz remont dwóch mostków w ciągu drogi 107147 O i wewnętrznej położonych na działkach 502,503,758,759 i 760/2 w m. Konradów. Znisz
minus Remont nawierzchni drogi szutrowej (tłuczniowej) wraz z przepustami w drodze wewnętrznej na działkach 219, 304, 305 w m. Podlesie. Zniszczenia po nawalnych deszczach z 27-28 maja 2014r
minus Remont nawierzchni drogi szutrowej (tłuczniowej) – jedyny dojazd do posesji – na drodze wewnętrznej na działkach 248, 249, 250 w Podlesiu. Zniszczenia po nawalnych deszczach z 27-28 maja 2014r
minus Remont nawierzchni drogi wraz z odwodnieniem (z korytek betonowych) oraz umocnienia skarp rowu na drodze wewnętrznej w m. Jarnołtówek na działkach 535, 536, 568. Zniszczenia po n
minus Oczyszczenie (odmulenie) cieku wodnego, oczyszczenie przepustów oraz umocnienia skarp na cieku wodnym w Jarnołtówku na działkach 581, 582. Zniszczenia po nawalnych deszczach z 27-28 maja 2014r
minus Remont mostu na wys. budynku nr 90 w m. Burgrabice na działkach 502 i 1587. Zniszczenia po nawalnych deszczach z 27-28 maja 2014r
minus Remont nawierzchni szutrowej (tłuczniowej) z przebudową przepustu drogowego w m. Sławniowice na działkach 316/1, 316/2 i 343. Zniszczenia po nawalnych deszczach z 27-28 maja 2014r
minus Remont mostu na wys. budynku nr 90 w m. Burgrabice na działkach 502 i 1587. Zniszczenia po nawalnych deszczach z 27-28 maja 2014r
minus Remont nawierzchni szutrowej (tłuczniowej) z przebudową przepustu drogowego w m. Sławniowice na działkach 316/1, 316/2 i 343. Zniszczenia po nawalnych deszczach z 27-28 maja 2014r
 Miejska Rada Seniorów
plus 2015
plus 2016
 Głuchołaskie Podwórko
plus 2015
plus 2016
plus 2017
 Uchwały Rady Miejskiej
minus Uchwały Rady Miejskiej podjęte po 2012r.
 Informacje
plus Uchwały
plusPrzetargi
 Sprawy do załatwienia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Nr OP.2634.9.2014.AS

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Na podstawie Zarządzenia NR 1364-Pr.310/2014 Burmistrza Głuchołaz z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie wprowadzenia  Regulaminu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przez Gminę Głuchołazy oraz dokonywania wydatków publicznych nie objętych przepisami Ustawy Prawo zamówień publicznych w Urzędzie Miejskim w Głuchołazach w oparciu o art.4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2013r. poz. 907 z późn. zm.) zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na realizację usługi telefonii stacjonarnej na rzecz Gminy Głuchołazy.

ZAMAWIAJĄCY:

Gmina Głuchołazy z siedzibą ul. Rynek 15, 48-340 Głuchołazy

REGON          531412792      NIP     753-23-82-690

Telefon            774092100      fax       774092101

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

Przedmiotem zamówienia jest realizacja usługi telefonii stacjonarnej świadczonej na rzecz Gminy Głuchołazy dla n/w numerów:

Nr telefonu/ Operator

Nazwa Wydziału

Lokalizacja

UWAGI

774092100/

DID Sp.zo.o.

Urząd Miejski

48-340 Głuchołazy ul. Rynek 15

ISDN Zakres DDI: 774092100-119

774092120/

DID Sp.zo.o.

Urząd Miejski

48-340 Głuchołazy ul. Rynek 15

ISDN Zakres DDI: 774092120-139

774092150/

DID Sp.zo.o.

Urząd Miejski

48-340 Głuchołazy ul. Rynek 15

ISDN Zakres DDI: 774092140-159

774092170/

DID Sp.zo.o.

Urząd Miejski

48-340 Głuchołazy ul. Rynek 15

ISDN Zakres DDI: 774092160-179

774092430/

 DID SP.zo.o

Urząd Miejski Wydział Spraw Społecznych

48-340 Głuchołazy Al. J. Pawła II 24

ISDN Końcowy NT

– 4 MSN:

774092430, 774092431, 774092432, 774092440

774391231/

DID SP.zo.o

Urząd Miejski Referat ds. Obsługi Finansowej Placówek Oświatowo-Wychowawczych

48-340 Głuchołazy AL. J. Pawła II 24

Numer końcowy POTS

774391453/

DID SP.zo.o

Centrum Informacji Turystycznej

48-340 Głuchołazy Plac Basztowy 4a

Numer końcowy POTS

774391508/

 DID SP.zo.o

Żłobek Miejski

48-340 Głuchołazy AL. J. Pawła II 24

Osobna faktura

Numer końcowy POTS

774391732/

DID SP.zo.o

Urząd Miejski Referat ds. Obsługi Finansowej Placówek Oświatowo-Wychowawczych

48-340 Głuchołazy AL. J. Pawła II 24

Numer końcowy POTS

774391824/

 DID SP.zo.o

Urząd Miejski Wydział Oświaty

48-340 Głuchołazy AL. J. Pawła II 24

Numer końcowy POTS

774393639/

DID SP.zo.o

Urząd Miejski w Głuchołazach Straż Miejska

48-340 Głuchołazy Plac Basztowy 8a

Numer końcowy POTS

774394360/

DID SP.zo.o

Urząd Miejski Centrum Informacji Turystycznej Fax

48-340 Głuchołazy Plac Basztowy 4a

Numer końcowy POTS

774394552/

DID SP.zo.o

Urząd Miejski w Głuchołazach Wydział Spraw Społecznych FAX

48-340 Głuchołazy Al. J. Pawła II 24

Numer końcowy POTS

774396086/

DID Sp.zo.o.

Urząd Miejski Biuro Strefy Płatnego Parkowania

48-340 Głuchołazy Plac Basztowy 5/2u

Numer końcowy POTS

 

TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

Termin świadczenia przedmiotowych usług obowiązywać będzie w okresie 24 miesięcy od daty podpisania umowy.

Zamawiający zastrzega jednak, że w celu utrzymania łączności i zapewnienia ciągłości dostępu do usług telekomunikacyjnych świadczenie tych usług przez Wykonawcę rozpocznie się w dniu rozwiązania przez Zamawiającego umowy zawartej z dotychczasowym Wykonawcą (DID Sp.zo.o. – 16.07.2014r.), a zakończy w momencie przejęcia przez operatora wybranego na kolejny okres. Przy czym płatności dokonywane będą jedynie za faktycznie wykonaną – świadczoną usługę telekomunikacyjną.

Zmiana treści na 04.06.2014r.:

Umowa zostanie zawarta niezwłocznie po wyłonieniu nowego dostawcy
i obowiązywać będzie od daty jej podpisania, przy czym termin świadczenia przedmiotowych usług obejmować będzie okres 24 miesięcy liczony od daty wygaśnięcia umowy zawartej z dotychczasowym Wykonawcą - Firmą DID SP.zo.o. w Warszawie tj. od dnia 16.07.2014r. Przy czym płatności dokonywane będą jedynie za faktycznie wykonaną – świadczoną usługę telekomunikacyjną

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY oraz dokumenty wymagane od Wykonawcy:

 1. Wykonawca zobowiązuje się do przedstawienia wszystkich kosztów związanych z ofertą, również ponoszonych przez Zamawiającego na rzecz podmiotów trzecich (np. przejęcie obecnie posiadanej numeracji). Opłaty te powinny znaleźć się w pozycji pozostałe opłaty „Opłaty jednorazowe i pozostałe” w załączniku nr 1 – Formularzu ofertowym, jeśli będą występowały.
 2. W przypadku udzielenia przez Wykonawcę pakietów minut wliczonych w wartość pakietu Wykonawca zobowiązany jest do złożenia informacji o wielkości takich pakietów i sposobie ich rozliczania (łącznie czy oddzielnie dla każdego numeru).
 3. Wykonawca powinien sporządzić ofertę na wymaganym formularzu ofertowym- załącznik nr 1 w sposób czytelny i zrozumiały. Oferta winna zawierać nazwę i adres Wykonawcy oraz podpis osoby uprawnionej lub upoważnionej do występowania w imieniu Wykonawcy, przy czym podpis musi być czytelny lub opisany pieczątką imienną.
 4. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
 5. Aktualne zaświadczenie o wpisie do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych, prowadzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej zgodnie z art.10 ust.1 ustawy z dnia 16.07.2004r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. Nr 243 z 2014r. t.j.) w zakresie uprawniającym do wykonywania przedmiotu zamówienia.
 6. Wykaz co najmniej 2 usług zrealizowanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie trzech lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, porównywalnych z przedmiotem niniejszego zamówienia waz z załączonymi dokumentami potwierdzającymi, że usługi te zostały należycie wykonane – Załącznik Nr 2
 7. W celu potwierdzenia , że oferowane usługi odpowiadają wymaganiom dotyczącym przedmiotu zamówienia określonym przez Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty:
  1.  Regulamin Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych przez Wykonawcę, który szczegółowo określi zakres i warunki wykonywania przez Wykonawcę publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych,
  2. Aktualny Cennik usług telekomunikacyjnych Wykonawcy obowiązujący na usługi niewymienione w formularzu ofertowym (Załącznik nr 1).
  3. Ww. dokumenty stanowić będą załączniki do umowy.
 1. Zaakceptowanie i przyjęcie do wprowadzenia do umowy warunków określonych w załączniku nr. 3.  Załącznik ten winien być czytelnie podpisany lub opatrzony pieczęcią imienną osoby upoważnionej do podpisu.
 2. W przypadku Wykonawców występujących przez pełnomocnika – pełnomocnictwo lub upoważnienie.
 3. Polisa lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.
 4. „Projekt umowy” parafowany przez Wykonawcę do akceptacji przez Radcę Prawnego i Skarbnika Miasta Głuchołazy.

 

OPIS KRYTERIÓW, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty:

Pod kryterium wyboru poddawane będą tylko oferty kompletne.

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował kryterium: Cena – 100%.

Każdej rozpatrywanej ofercie przyznawane będą punkty za cenę oferty wg poniższego wzoru ( z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku):

X=(Cmin/C)x100

Gdzie:

X      - ilość punktów obliczona dla badanej oferty,

Cmin   - najniższa cena oferty, spośród ofert nie podlegających odrzuceniu,

C      - cena badanej oferty.

 

MIEJSCE I TERMIN ZŁOŻENIA OFERTY:

 1. Oferty należy złożyć do dnia 16.06.2014r. do godziny 14.00 w Sekretariacie Urzędu Miejskiego w Głuchołazach przy ul. Rynek 15 w zaklejonej kopercie. Na kopercie należy wpisać: Nazwę i adres Wykonawcy oraz „Oferta dot. wyboru dostawcy usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej dla Gminy Głuchołazy”. Oferta złożona po wskazanym terminie zostanie zwrócona nie otwarta na adres Wykonawcy.
 2. Wykonawca może wprowadzać zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę przed ostatecznym terminem składania ofert.
 3. Osobą uprawnioną do kontaktów jest:

Pani Agata Setlak – podinspektor Wydz. Organizacyjno-Prawnego tut. Urzędu tel. 774092136, e-mail: a.setlak@glucholazy.pl

Ponadto Zamawiający informuje, że Wykonawcy wyłonionemu w wyniku niniejszego postępowania przewiduje się możliwość udzielenia zamówienia uzupełniającego w postaci obsługi ruchu wychodzącego z nowych lokalizacji, przyłączonych w trakcie obowiązywania podpisanej z wyłonionym Wykonawcą umowy.

Jednocześnie informuję, że niniejsze zapytanie ofertowe ma wyłącznie charakter sondażu rynku pod kątem wyboru oferty najkorzystniejszej pod względem cenowym
i jakościowym, nie stanowi ono zapytania ofertowego wynikającego z ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Złożenie ewentualnej oferty nie stwarza po stronie oferenta roszczenia względem Zamawiającego o zawarcie umowy. Zamawiający zastrzega sobie prawo wyboru oferty i dokonywania jej realizacji z wybranym oferentem.

 

 

WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW:

Załącznik Nr 1 – Formularz ofertowy

Załącznik Nr 2 – Wykaz wykonanych-wykonywanych usług

Załącznik Nr 3 – Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy.

 

Ilość odwiedzin: 659
Nazwa dokumentu: Zapytanie ofertowe na usługi telefonii stacjonarnej
Skrócony opis: Zapytanie ofertowe na usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej dla Gminy Głuchołazy na okres 24 miesięcy.
Osoba, która wytworzyła informację: Agata Setlak
Osoba, która odpowiada za treść: Agata Setlak
Osoba, która wprowadzała dane: Agata Setlak
Data wytworzenia informacji: 2014-06-04 10:33:56
Data udostępnienia informacji: 2014-06-04 10:33:56
Data ostatniej aktualizacji: 2014-06-17 12:46:38

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner