logo
Wersja dla niedowidzących
  Urzędu Miejskiego w Głuchołazach
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 ORGANA WŁADZY
plus Rada Miejska
plus Konsultacje Społeczne
 URZĄD MIEJSKI
minus Telefony
minus Regulamin Urzędu
plus Wydziały Urzędu
plus Załatwianie spraw obywateli
plus Unia Eropejska - realizowane projekty
plus Miejsca Pracy
plus Oświadczenia majątkowe
plus Informacja dla planujących zgromadzenia na terenie Gminy Głuchołazy
minus Rejestry umów
minus Rejestr instytucji kultury
minus Ponowne wykorzystanie
 KONTROLE
plus Zewnętrzne
plus Wewnętrzne
 PRAWO LOKALNE
minus Statut gminy
minus Strategia Gminy
plus Odpady komunalne
plus Gospodarka komunalna i mieszkaniowa
plus Opłaty lokalne
plus Podatki
plus Dopłaty do paliwa rolniczego
plus Budżet gminy i sprawozdania
plus Ochrona środowiska
plus Decyzje środowiskowe
plus Wybory samorządowe -2006r.
plus Wybory Samorządowe 2010
minus Wybory Parlamentarne 2011
minus Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
minus Wybory Samorządowe - 2014
plus Wybory Prezydenckie 2015
plus Wybory Sołeckie 2015
plus Wybór ławników na kadencję 2016-2019
plus Referendum Ogólnokrajowe 2015
plus Wybory Parlamentarne 2015
minus Karta prywatyzacji Spółki ECO S.A.
plus Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Głuchołazach 2017
 Ogłoszenia pozostałe
plus 2005r.
plus 2006r.
plus 2007r.
plus 2008r.
plus 2009r.
plus 2010r.
plus 2011r.
plus 2012r.
plus 2013r.
plus 2015
plus 2014r.
plus 2016
plus 2017r.
plus Budżet Obywatelski 2016
plus Ogłoszenie o głosowaniu
plus Budżet Obywatelski 2017
minus Porady prawne
plus Konkursy ofert na zadania z zakresu zdrowia publicznego
plus Budżet Obywatelski 2018
 Jednostki organizacyjne
minus Spółki
minus Jednostki oświatowe
minus Inne jednostki
 Organizacje pozarządowe
plus 2010
plus 2011
plus 2012
plus 2013
plus 2014
plus 2015
plus 2016
plus 2017
 Nieruchomości
plus Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
plus Nieruchomości przeznaczone do dzierżawy, najmu
plus Przetargi nieruchomości
plus Rokowania na sprzedaż nieruchomości
 Zapytania ofertowe
plus 2009
plus 2010
plus 2011
plus 2012
plus 2013
minus ZAPYTANIE OFERTOWE na usługę pn.: Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla obszaru Gminy Głuchołazy
minus Remont nawierzchni drogi asfaltowo-szutrowej (tłuczniowej) oraz remont dwóch mostków w ciągu drogi 107147 O i wewnętrznej położonych na działkach 502,503,758,759 i 760/2 w m. Konradów. Znisz
minus Remont nawierzchni drogi szutrowej (tłuczniowej) wraz z przepustami w drodze wewnętrznej na działkach 219, 304, 305 w m. Podlesie. Zniszczenia po nawalnych deszczach z 27-28 maja 2014r
minus Remont nawierzchni drogi szutrowej (tłuczniowej) – jedyny dojazd do posesji – na drodze wewnętrznej na działkach 248, 249, 250 w Podlesiu. Zniszczenia po nawalnych deszczach z 27-28 maja 2014r
minus Remont nawierzchni drogi wraz z odwodnieniem (z korytek betonowych) oraz umocnienia skarp rowu na drodze wewnętrznej w m. Jarnołtówek na działkach 535, 536, 568. Zniszczenia po n
minus Oczyszczenie (odmulenie) cieku wodnego, oczyszczenie przepustów oraz umocnienia skarp na cieku wodnym w Jarnołtówku na działkach 581, 582. Zniszczenia po nawalnych deszczach z 27-28 maja 2014r
minus Remont mostu na wys. budynku nr 90 w m. Burgrabice na działkach 502 i 1587. Zniszczenia po nawalnych deszczach z 27-28 maja 2014r
minus Remont nawierzchni szutrowej (tłuczniowej) z przebudową przepustu drogowego w m. Sławniowice na działkach 316/1, 316/2 i 343. Zniszczenia po nawalnych deszczach z 27-28 maja 2014r
minus Remont mostu na wys. budynku nr 90 w m. Burgrabice na działkach 502 i 1587. Zniszczenia po nawalnych deszczach z 27-28 maja 2014r
minus Remont nawierzchni szutrowej (tłuczniowej) z przebudową przepustu drogowego w m. Sławniowice na działkach 316/1, 316/2 i 343. Zniszczenia po nawalnych deszczach z 27-28 maja 2014r
plus 2015
plus 2016
minus Informacja o udzieleniu zamówienia na zadanie:Konserwacja cząstkowa-remonty cząstkowe dróg na terenie g. Gł-zy
plus 2017
 Zarządzenia Burmistrza
plus 2011 rok
plus 2012 rok
plus 2013 rok
plus 2014 rok
minus Zarządzenie Nr 1364-PR.310/2014 z dnia 16 kwietnia 2014r. w sprawie Regulaminu postepowania o udzielenie zamówienia publicznego
minus Zarządzenie Nr 1492-PR.341/2014 Burmistrza Głuchołaz z dnia 14 lipca 2014 r.Burmistrza Głuchołaz
minus Zarządzenie Nr 41-PR.7.2014 Burmistrza Głuchołaz z dnia 31 grudnia 2014 r.
plus 2015 rok
plus 2016 rok
plus 2017
 Plan Zrządzania Kryzysowego Gminy
minus Plan zarządzania kryzysowego Gminy Głuchołazy
 Zagospodarowanie przestrzenne
minus GMINNA EWIDENCJA ZABYTKÓW
minus Instrukcja obsługi portalu "Opolskie w internecie"
minus Informacje ogólne. Wykaz obowiązujących planów miejscowych
minus STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY GŁUCHOŁAZY
minus OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA SPRAWY Z 2017r.
minus OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI 2017r.
minus OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA 2016r.
minus OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI spraw z 2015r.
minus OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI spraw z 2016r.
minus OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GŁUCHOŁAZ o przystąpieniu do sporządzenia 5 planów
minus OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GŁUCHOŁAZ O PRZYSTĄPIENIU DO ZMIANY 3 PLANÓW
minus OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GŁUCHOŁAZ O PRZYSTĄPIENIU DO ZMIANY STUDIUM
minus Ogłoszenie o odstąpieniu od SOOŚ do zmiany planu miejscowego w rejonie ul. Lompy w Głuchołazach
minus Ogloszenie o odstąpieniu od SOOŚ do zmiany planu miejscowego obszaru wsi Podlesie
minus OGŁOSZENIE BURMISTRZA GŁUCHOŁAZ o przystąpieniu do sporządzenia 3 planów
minus OBWIESZCZENIE O WYŁOŻENIU DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU ZMIANY PLANU MIEJSCOWEGO STAREGO MIASTA W GŁUCHOŁAZACH wraz z prognozą
minus Zawiadomienie SKO dot. sprawy IRG.6733.17.2015
minus zawiadomienie SKO dot. sprawy IRG.6733.18.2016
minus OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GŁUCHOŁAZ O WYŁOŻENIU DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU ZMIANY PLANU W REJONIE UL. TARGOWEJ W GŁUCHOŁAZACH
minus OBWIESZCZENIE Burmistrza Głuchołaz o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Głuchołazy w rejonie Al. Jana Pawła II wraz z prognozą
minus OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar działalności gospodarczej we wsi Charbielin i Bodzanów w gminie Głuchołazy
minus OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia zmiany planu miejscowego m. Głuchołazy w rej. dz. nr 761/2, 760/3, 761/59 przy ul. Grunwaldzkiej oraz w rej. dz. nr 897/2 przy ul. Kraszewskiego
minus OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu: projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Pokrzywna wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
minus OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia planu miejscowego miasta Głuchołazy obejmującego obszar dz. nr 1350/4 w rej. ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego
minus OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia zmiany planu miejscowego obejmującego obszar w rej. ul. Grunwaldzkiej, Prymasa S. Wyszyńskiego, M. Curie-Skłodowskiej, Targowej
minus OBWIESZCZENIE Burmistrza Głuchołaz o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Nowy Świętów oraz do sporządzenia prognozy oddziaływania na środow
minus OGŁOSZENIE BURMISTRZA O ODSTĄPIENIU OD PRZEPROWADZENIA OCENY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO DO ZMIANY PLANU W REJONIE AL. JANA PAWŁA II
minus OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia planu miejscowego obejmującego działki na obszarze wsi Bodzanów i Nowy Świętów, w rejonie zakładu Malta – Decor sp. z o.o.
minus OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia planu miejscowego miasta Głuchołazy w rejonie ulic gen. Sikorskiego i Moniuszki
minus OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ulicy Bohaterów Warszawy obejmującego teren położony przy ulicy Bohaterów Wars
minus OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Głuchołazy w rejonie Al. Jana Pawła II
minus OBWIESZCZENIE o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Pokrzywna wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
minus OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GŁUCHOŁAZ o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany planu miejscowego obejmującego obszar w rej. ulic Grunwaldzkiej, Wyszyńskiego, Skłodowskiej, Targowej w Gł-zach
minus OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GŁUCHOŁAZ o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany planu miejscowego m. Głuchołazy obejmującego obszar działki nr 1350/4 w rejonie ul. Pr. Stefana Wyszyńskiego
minus odwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
minus OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GŁUCHOŁAZ o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagosp. przestrz. miasta Głuchołazy w rej. ul. gen. Sikorskiego i Moniuszki
minus OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GŁUCHOŁAZ o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego działki na obszarze wsi Bodzanów i Nowy Świętów, w rejonie
minus OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GŁUCHOŁAZ o przyjęciu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Głuchołazy w rejonie ulic gen. Sikorskiego i Moniuszki oraz o możliwościach zapoznania się z jeg
minus OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GŁUCHOŁAZ o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany mpzp w rejonie ul. Grunwaldzkiej, Wyszyńskiego, M. Curie-Skłodowskiej, Targowej
minus OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GŁUCHOŁAZ o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany mpzp m. Głuchołazy obejm. obszar dz. nr 1350/4 w rej. ul. Pr. S. Wyszyńskiego
minus OBWIESZCZENIE BURMISTRZA o odstąpieniu od przeprowadzenia oceny SOOŚ do zmiany mpzp m. Głuchołazy w rej. dz. nr 761/2, 760/3, 761/59 Grunwaldzkiej oraz w rej. dz. nr 897/2 przy ul. Kraszewskiego
 Sprawozdania z realizacji programów
minus Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za 2013r.
minus Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2013r.
minus Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Preciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie za 2013r.
minus Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny za 2013r.
minus Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za 2014r.
minus Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2014r.
minus Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za 2015r.
minus Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2015r
minus Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za 2016r
minus Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2016r
 Audyt wewnętrzny
minus Audyt 2014
minus Audyt 2015
minus Audyt 2017
 Zapytania ofertowe
minus 2009
   minus Zapytanie ofertowe dot. złożenia oferty na sporządzanie operatów szacunkowych nieruchomości
   minus Zapytanie ofertowe dot. rozbudowy oświetlenia ulicznego w miejscowości Sucha Kamienica i Pokrzywna
   minus Zapytanie ofertowe dot. wycinki drzew, zakrzaczeń i nalotów samosiejek ( bez karczowania ) na działkach stanowiących własność Gminy Głuchołazy
   minus Zapytanie ofertowe dot. wykonania metodą natryskową oznakowania poziomego na drogach w miejscowości Głuchołazy
   minus Zapytanie ofertowe dot. remontu łazienki wraz z toaletami w Żłobku Miejskim w Głuchołazach
   minus Zapytanie ofertowe dot. wykonana projektu organizacji ruchu miasta Głuchołazy wraz z inwentaryzacją istniejącego oznakowania
   minus Zapytanie ofertowe na przebudowę mostu na Młynówce w miejscowości Bodzanów dz. 979.
   minus Zapytanie ofertowe dot. wykonania remontu auli w budynku Liceum Ogólnokształcącego przy ulicy Bohaterów Warszawy 10, 48-340 Głuchołazy
   minus Zapytanie ofertowe dot. wymiany pokrycia dachu na budynku Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 w Głuchołazach przy ulicy M.C.Skłodowskiej.
   minus Zapytanie ofertowe dot. wymiany instalacji centralnego ogrzewania w Szkole Podstawowej w Nowym Świętowie
   minus Zapytanie ofertowe dot. wymiany nawierzchni chodników i placów przy PG nr 1 w Głuchołazach ul. Kraszewskiego
   minus Zapytanie ofertowe dot. wykonania ścianki działowej w budynku Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 2
   minus Zapytanie ofertowe dot. budowy oświetlenia drogi wiejskiej w Pokrzywnej dz. nr 214.
   minus Zapytanie ofertowe na remont sali gimnastycznej w PG nr 2 w Głuchołazach
   minus Zapytanie ofertowe dot. budowy oświetlenia kortu tenisowego przy ul. Henryka Brodatego w Głuchołazach
   minus Zapytanie ofertowe na wymianę instalacji elektrycznej oraz usunięcie usterek w instalacji dot. ochrony przepiwporażeniowej w budynkach przy ul. Kraszewskiego 27a, Mickiewicza 10 w Głuchołazach
   minus Zapytanie ofertowe dot. wykonania metodą cienkowarstwową oznakowania poziomego drogi gminnej nr 107113 O- Bodzanów
   minus Zapytanie dot. oferty na wykonanie: „Wariantowa koncepcja programowo-przestrzenna ruchu rowerowego na terenie miasta i gminy Głuchołazy”
   minus Zapytanie ofertowe dot. złożenia oferty na sprzedaż urządzeń rekreacyjno - sportowych na plac rekreacyjny dla dzieci i młodzieży
   minus Zapytanie ofertowe dot. złożenia oferty na dzierżawę słupów ogłoszeniowych w Głuchołazach
plus 2010
plus 2011
plus 2012
plus 2013
plus 2014
minus ZAPYTANIE OFERTOWE na usługę pn.: Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla obszaru Gminy Głuchołazy
minus Remont nawierzchni drogi asfaltowo-szutrowej (tłuczniowej) oraz remont dwóch mostków w ciągu drogi 107147 O i wewnętrznej położonych na działkach 502,503,758,759 i 760/2 w m. Konradów. Znisz
minus Remont nawierzchni drogi szutrowej (tłuczniowej) wraz z przepustami w drodze wewnętrznej na działkach 219, 304, 305 w m. Podlesie. Zniszczenia po nawalnych deszczach z 27-28 maja 2014r
minus Remont nawierzchni drogi szutrowej (tłuczniowej) – jedyny dojazd do posesji – na drodze wewnętrznej na działkach 248, 249, 250 w Podlesiu. Zniszczenia po nawalnych deszczach z 27-28 maja 2014r
minus Remont nawierzchni drogi wraz z odwodnieniem (z korytek betonowych) oraz umocnienia skarp rowu na drodze wewnętrznej w m. Jarnołtówek na działkach 535, 536, 568. Zniszczenia po n
minus Oczyszczenie (odmulenie) cieku wodnego, oczyszczenie przepustów oraz umocnienia skarp na cieku wodnym w Jarnołtówku na działkach 581, 582. Zniszczenia po nawalnych deszczach z 27-28 maja 2014r
minus Remont mostu na wys. budynku nr 90 w m. Burgrabice na działkach 502 i 1587. Zniszczenia po nawalnych deszczach z 27-28 maja 2014r
minus Remont nawierzchni szutrowej (tłuczniowej) z przebudową przepustu drogowego w m. Sławniowice na działkach 316/1, 316/2 i 343. Zniszczenia po nawalnych deszczach z 27-28 maja 2014r
minus Remont mostu na wys. budynku nr 90 w m. Burgrabice na działkach 502 i 1587. Zniszczenia po nawalnych deszczach z 27-28 maja 2014r
minus Remont nawierzchni szutrowej (tłuczniowej) z przebudową przepustu drogowego w m. Sławniowice na działkach 316/1, 316/2 i 343. Zniszczenia po nawalnych deszczach z 27-28 maja 2014r
 Miejska Rada Seniorów
plus 2015
plus 2016
 Głuchołaskie Podwórko
plus 2015
plus 2016
plus 2017
 Uchwały Rady Miejskiej
minus Uchwały Rady Miejskiej podjęte po 2012r.
 Informacje
plus Uchwały
plusPrzetargi
 Sprawy do załatwienia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


 

Wydział Gospodarki Komunalnej , Inwestycji i Architektury Urzędu Miejskiego    w Głuchołazach zaprasza do złożenia ofert na wykonanie następującego zadania :
- wycinka drzew, zakrzaczeń i nalotów samosiejek ( bez karczowania ) na działkach stanowiących własność Gminy Głuchołazy zgodnie z załączonym opisem i oznakowaniem na załącznikach mapowych.
- uprzątnięcie terenu polegające na usunięciu pozyskanego materiału i odpadów.
 
Do ceny ofertowej należy wkalkulować wartość pozyskanego materiału.
 
Termin realizacji wycinki określa się do dnia 15.04.2009 r. natomiast uporządkowania terenu do 30.04.2009 r.
 
Oferty prosimy składać w terminie do dnia 31.03.2009 r. do godz.14.00 w pokoju nr 11
w budynku Urzędu Miejskiego w Głuchołazach ul. Rynek 15 .
Oferty można składać fax-em (077) 40 92 101 drogą elektroniczną inw@glucholazy.pl
 
Oferty można składać odrębnie dla działek wykazanych na poszczególnych załącznikach mapowych.
 
 
 
 
W załączeniu :
a) załączniki mapowe wraz z opisem i numeracją działek
 
 
 
 
 
 
Uwaga !
 Niniejsze postępowanie nie podlega rygorom ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.jedn. Dz.U. Nr 164, poz.11163
z późn.zm.)
 
 
 
 
 
 
 
OPIS DO WYCINKI NA DZIAŁKACH PRZY UL. GEN. MACZKA
 
Usunięcie drzew i zakrzaczeń rosnących na działce przy ul. Gen. Maczka nr ew. 1146/68 o łącznej powierzchni 1,2158 ha należącej do Gminy Głuchołazy.
Nazwa gatunku drzewa/krzewu:
osika          -          1 szt.
klon           -          3 szt.
wierzba krucha-     36 szt.
     
2.        Obwód pnia drzewa mierzonego na wysokości 130 cm:
osika          -          65 cm,
klon           -          50 cm,. 48 cm, 80 cm
wierzba krucha-     55 cm, 65 cm, 68 x 4szt , 45 x 5szt , 32 x 8szt , 26 x 5szt , 20 x 12szt
 
3. Zakrzaczenia złożone z podrostów wierzby, brzozy, klonów i osiki na powierzchni ok. 250 m2
 
 
OPIS DO WYCINKI NA DZIAŁKACH PRZYLEGŁYCH DO ULICY ŻEROMSKIEGO I CHROBREGO
 
usunięcie drzew i zakrzaczeń rosnących na działkach przylegających do ulicy Żeromskiego i Chrobrego:
nr ew. 269 o łącznej powierzchni 0,3461 ha
nr ew. 221 o łącznej powierzchni 1,5053 ha
nr ew. 11 o łącznej powierzchni 1,9389 ha
nr ew. 10 o łącznej powierzchni 2,0834 ha
nr ew. 220 o łącznej powierzchni 0,0229 ha
nr ew. 219/5 o łącznej powierzchni 0,1143 ha
nr ew. 217 o łącznej powierzchni 0,1253 ha
nr ew. 1925/2 o łącznej powierzchni 0,2203 ha
nr ew. 1925/1 o łącznej powierzchni 1,5032 ha
należących do Gminy Głuchołazy
 
1.Nazwa gatunku drzewa/krzewu:
      jesion         -          szt.3
      dąb                        -          szt.5
     wierzba krucha-     szt. 13
brzoza        -          szt. 331     
2.Obwód pnia drzewa mierzonego na wysokości 130 cm:
      jesion         -          18 cm x 3 szt.
      dąb                        -          104, 80, 82, 52, 55
      wierzba krucha      180, 130, 60,62, 58, 56, 54, 32 cm x 6 szt.
brzoza        -          104, 82, 80, 76, 55, 52,113, 60, 65, 100 cm x 5 szt, 60 cm x 10 szt,
                             58 cm x 3 szt, 40 cm x 15 szt, 35 cm x 25 szt, 33 cm x 5 szt,
                             30 cm x 51 szt, 28 cm x 10 szt.25 cm x 41 szt, 22 cm x 38 szt,
                             20 cm x 119 szt,
 
3. Zakrzaczenia złożone z podrostów brzozy, wierzby, dębu, tarniny, żarnowca, dzikiej róży i jeżyn na łącznej powierzchni ok. 2.550 m2
 
 
OPIS DO WYCINKI NA DZIAŁKACH PRZYLEGŁYCH DO ULICY TUWIMA          I GEN. MACZKA
 
 
usunięcie drzew i zakrzaczeń rosnących na działce przylegającej do ulicy Tuwima i Gen. Maczka nr ew. 1135/10 o łącznej powierzchni 3,3054 ha na i na działce nr ew. 1076/1 o łącznej powierzchni 0,3555 ha należących do Gminy Głuchołazy
 
1.Nazwa gatunku drzewa/krzewu:
osika          -          61 szt.
dąb                        -          90 szt.
     
2.Obwód pnia drzewa mierzonego na wysokości 130 cm:
osika          -          65 cm, 50 cm,. 48 cm, 80 cm, 55 cm, 65 cm, 20x 17 szt. + 15 x 38 szt.
dąb                        -          20 x 28 szt. + 15 x 62 szt.
3. Zakrzaczenia złożone z podrostów dębów, osiki, brzozy, jesionów, buków i jeżyn na  
   powierzchni ok. 450 m2
 
 
OPIS DO WYCINKI NA DZIAŁKACH PRZYLEGŁYCH DO ULICY KRASZEWSKIEGO
 
usunięcie drzew i zakrzaczeń rosnących na działkach przylegających do ul. Kraszewskiego:
nr ew. 1937/13 o łącznej powierzchni 0,0910 ha
nr ew. 1937/11 o łącznej powierzchni 0,1476 ha
nr ew. 1937/12 o łącznej powierzchni 0,1538 ha
nr ew. 1937/8 o łącznej powierzchni 0,1762 ha
nr ew. 1937/18 o łącznej powierzchni 0,6791 ha
nr ew. 848/1 o łącznej powierzchni0,0560 ha
nr ew. 847/1 o łącznej powierzchni 0,0469 ha
nr ew. 1937/7 o łącznej powierzchni 0,1761 ha
nr ew. 1937/6 o łącznej powierzchni 0,3381 ha
nr ew. 1937/5 o łącznej powierzchni 0,2366 ha
nr ew. 1937/4 o łącznej powierzchni 0,2891 ha
nr ew. 1937/3 o łącznej powierzchni 0,1960 ha
nr ew. 1937/2 o łącznej powierzchni 0,1709 ha
nr ew. 833/2 o łącznej powierzchni 0,1013 ha
nr ew. 833/1 o łącznej powierzchni 0,0015 ha
nr ew. 851/ o łącznej powierzchni 0,0615 ha
nr ew. 1937/ 1 o łącznej powierzchni 0,1964 ha
nr ew. 1937/14 o łącznej powierzchni 0,0467 ha
należących do Gminy Głuchołazy
 
1.Nazwa gatunku drzewa/krzewu:
osika          -          3 szt.
brzoza        -          5 szt.
jesion         -          2 szt.
dąb             -          1 szt.
      olsza          -          4 szt.
      wierzba krucha-     10 szt.
2.Obwód pnia drzewa mierzonego na wysokości 130 cm:
osika          -          40 cm, 45 cm, 38 cm
brzoza        -          40 cm, 37 cm, 50 cm, 55 cm, 54 cm
jesion         -          42 cm, 46 cm
dąb                        -          40 cm
olsza                      50 cm, 64 cm, 68 cm, 66 cm
wierzba krucha      230 cm, 100 cm, 90 cm, 82 cm, 130 cm, 100 cm, 40 cm x 3 szt, 38 cm
 
3. Zakrzaczenia złożone z podrostów dębów, osiki, brzozy, dzikiej róży i jeżyn na łącznej  
    powierzchni ok. 740 m2
 
OPIS DO WYCINKI NA DZIAŁKACH PRZYLEGŁYCH DO ULICY BRZECHWY
 
usunięcie drzew i zakrzaczeń rosnących na działkach przylegających do ulicy Brzechwy :
nr ew. 962 o łącznej powierzchni 0,0584 ha
nr ew. 961 o łącznej powierzchni 0,4132 ha
nr ew. 922 o łącznej powierzchni 0,1190 ha
nr ew. 920 o łącznej powierzchni 0,2659 ha
nr ew. 1009 o łącznej powierzchni 0,1766 ha
należących do Gminy Głuchołazy
 
1.Nazwa gatunku drzewa/krzewu:
wierzba krucha -    24 szt.
akacja                - 15 szt.
brzoza                -  3 szt.
osika                  -   1 szt.   
     
2.Obwód pnia drzewa mierzonego na wysokości 130 cm:
wierzba krucha      -          24 cm, 25 cm, 29 cm, 32 cm, 43 cm, 29 cm, 37 cm, 39 cm,
                                         43 cm, 45 cm, 28 cm, 24 cm, 44 cm, 23 cm,180 cm, 120 cm,
                                         95 cm, 80 cm, 92 cm, 95 cm, 46 cm, 51 cm, 44 cm, 70 cm
      akacja                   -           21 cm, 23 cm, 28 cm,24 cm, 31 cm, 35 cm, 39 cm, 37 cm,32 cm,
                                               40 cm, 75 cm, 81 cm, 69 cm, 74 cm, 52 cm
brzoza                   -           35 cm, 42 cm, 48 cm   , 50 cm x 3 szt.
osika                     -          68 cm
 
3. Zakrzaczenia złożone z podrostów   jeżyny, dzikiej róży, jesionu, wierzby, osiki, akacji,
    olszy na   łącznej powierzchni ok. 230 m2

Załączniki do pobrania: 2009-03-30 08:18:56 - Mapka ul. Kraszewskiego (370.93 kB)
2009-03-30 08:19:50 - Mapka ul. Brzechwy (144.01 kB)
2009-03-30 08:20:28 - Mapka ul. Maczka (145.24 kB)
2009-03-30 08:21:16 - Mapka ul. Tuwima i Maczka (99.62 kB)
2009-03-30 08:22:04 - Mapka ul. Żeromskiego i Chrobrego (406.94 kB)

Ilość odwiedzin: 611
Nazwa dokumentu: Zapytanie ofertowe dot. wycinki drzew, zakrzaczeń i nalotów samosiejek ( bez karczowania ) na działkach stanowiących własność Gminy Głuchołazy
Osoba, która wytworzyła informację: IRG
Osoba, która odpowiada za treść: IRG
Osoba, która wprowadzała dane: Tomasz Oleś
Data wytworzenia informacji: 2009-03-30 08:09:26
Data udostępnienia informacji: 2009-03-30 08:09:26
Data ostatniej aktualizacji: 2009-03-30 08:24:56

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner