logo
Wersja dla niedowidzących
  Urzędu Miejskiego w Głuchołazach
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 ORGANA WŁADZY
plus Rada Miejska
plus Konsultacje Społeczne
 URZĄD MIEJSKI
minus Telefony
minus Regulamin Urzędu
plus Wydziały Urzędu
plus Załatwianie spraw obywateli
plus Unia Eropejska - realizowane projekty
plus Miejsca Pracy
plus Oświadczenia majątkowe
plus Informacja dla planujących zgromadzenia na terenie Gminy Głuchołazy
minus Rejestry umów
minus Rejestr instytucji kultury
minus Ponowne wykorzystanie
 KONTROLE
plus Zewnętrzne
plus Wewnętrzne
 PRAWO LOKALNE
minus Statut gminy
minus Strategia Gminy
plus Odpady komunalne
plus Gospodarka komunalna i mieszkaniowa
plus Opłaty lokalne
plus Podatki
plus Dopłaty do paliwa rolniczego
plus Budżet gminy i sprawozdania
plus Ochrona środowiska
plus Decyzje środowiskowe
plus Wybory samorządowe -2006r.
plus Wybory Samorządowe 2010
minus Wybory Parlamentarne 2011
minus Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
minus Wybory Samorządowe - 2014
plus Wybory Prezydenckie 2015
plus Wybory Sołeckie 2015
plus Wybór ławników na kadencję 2016-2019
plus Referendum Ogólnokrajowe 2015
plus Wybory Parlamentarne 2015
minus Karta prywatyzacji Spółki ECO S.A.
plus Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Głuchołazach 2017
 Ogłoszenia pozostałe
plus 2005r.
plus 2006r.
plus 2007r.
plus 2008r.
plus 2009r.
plus 2010r.
plus 2011r.
plus 2012r.
plus 2013r.
plus 2015
plus 2014r.
plus 2016
plus 2017r.
plus Budżet Obywatelski 2016
plus Ogłoszenie o głosowaniu
plus Budżet Obywatelski 2017
minus Porady prawne
plus Konkursy ofert na zadania z zakresu zdrowia publicznego
plus Budżet Obywatelski 2018
 Jednostki organizacyjne
minus Spółki
minus Jednostki oświatowe
minus Inne jednostki
 Organizacje pozarządowe
plus 2010
plus 2011
plus 2012
plus 2013
plus 2014
plus 2015
plus 2016
plus 2017
 Nieruchomości
plus Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
plus Nieruchomości przeznaczone do dzierżawy, najmu
plus Przetargi nieruchomości
plus Rokowania na sprzedaż nieruchomości
 Zapytania ofertowe
plus 2009
plus 2010
plus 2011
plus 2012
plus 2013
minus ZAPYTANIE OFERTOWE na usługę pn.: Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla obszaru Gminy Głuchołazy
minus Remont nawierzchni drogi asfaltowo-szutrowej (tłuczniowej) oraz remont dwóch mostków w ciągu drogi 107147 O i wewnętrznej położonych na działkach 502,503,758,759 i 760/2 w m. Konradów. Znisz
minus Remont nawierzchni drogi szutrowej (tłuczniowej) wraz z przepustami w drodze wewnętrznej na działkach 219, 304, 305 w m. Podlesie. Zniszczenia po nawalnych deszczach z 27-28 maja 2014r
minus Remont nawierzchni drogi szutrowej (tłuczniowej) – jedyny dojazd do posesji – na drodze wewnętrznej na działkach 248, 249, 250 w Podlesiu. Zniszczenia po nawalnych deszczach z 27-28 maja 2014r
minus Remont nawierzchni drogi wraz z odwodnieniem (z korytek betonowych) oraz umocnienia skarp rowu na drodze wewnętrznej w m. Jarnołtówek na działkach 535, 536, 568. Zniszczenia po n
minus Oczyszczenie (odmulenie) cieku wodnego, oczyszczenie przepustów oraz umocnienia skarp na cieku wodnym w Jarnołtówku na działkach 581, 582. Zniszczenia po nawalnych deszczach z 27-28 maja 2014r
minus Remont mostu na wys. budynku nr 90 w m. Burgrabice na działkach 502 i 1587. Zniszczenia po nawalnych deszczach z 27-28 maja 2014r
minus Remont nawierzchni szutrowej (tłuczniowej) z przebudową przepustu drogowego w m. Sławniowice na działkach 316/1, 316/2 i 343. Zniszczenia po nawalnych deszczach z 27-28 maja 2014r
minus Remont mostu na wys. budynku nr 90 w m. Burgrabice na działkach 502 i 1587. Zniszczenia po nawalnych deszczach z 27-28 maja 2014r
minus Remont nawierzchni szutrowej (tłuczniowej) z przebudową przepustu drogowego w m. Sławniowice na działkach 316/1, 316/2 i 343. Zniszczenia po nawalnych deszczach z 27-28 maja 2014r
plus 2015
plus 2016
minus Informacja o udzieleniu zamówienia na zadanie:Konserwacja cząstkowa-remonty cząstkowe dróg na terenie g. Gł-zy
plus 2017
 Zarządzenia Burmistrza
plus 2011 rok
plus 2012 rok
plus 2013 rok
plus 2014 rok
minus Zarządzenie Nr 1364-PR.310/2014 z dnia 16 kwietnia 2014r. w sprawie Regulaminu postepowania o udzielenie zamówienia publicznego
minus Zarządzenie Nr 1492-PR.341/2014 Burmistrza Głuchołaz z dnia 14 lipca 2014 r.Burmistrza Głuchołaz
minus Zarządzenie Nr 41-PR.7.2014 Burmistrza Głuchołaz z dnia 31 grudnia 2014 r.
minus 2015 rok
   minus ZARZĄDZENIE NR 109-PR.27.2015 z dnia 24 marca 2015 r.
   minus Zarządzenie Nr 99-PR.24.2015 z dnia 13 marca 2015 r.
   minus ZARZĄDZENIE NR 126-PR.30.2015 z dnia 8 kwietnia 2015 r.
   minus ZARZĄDZENIE NR 138-PR.31.2015 z dnia 14 kwietnia 2015 r.
   minus ZARZĄDZENIE NR 155-PR.34.2015 z dnia 24 kwietnia 2015 r.
   minus ZARZĄDZENIE NR 158-PR.36.2015 BURMISTRZA GŁUCHOŁAZ z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie wyboru na członków Miejskiej Rady Seniorów w Głuchołazach
   minus ZARZĄDZENIE NR 191-PR.41.2015 z dnia 14 maja 2015 r.
   minus Zarządzenie Nr 313-PR.62.2015 Burmistrza Głuchołaz w sprawie powołania komisji, celem przeprowadzenia postępowania przetargowego pod nazwą: Budowa drogi publicznej w Głuchołazach pomiędzy ul
   minus ZARZĄDZENIE NR 310-PR.62.2015 z dnia 12 sierpnia 2015 r.
   minus Zarządzenie Nr 322-PR.65.2015 Burmistrza Głuchołaz z dnia 20 sierpnia 2015 r.
   minus Zarządzenie Nr 353-PR.76.2015 Burmistrza Głuchołaz z dnia 21 września 2015 r.
   minus Zarządzenie Nr 357-PR.78.2015 Burmistrza Głuchołaz z dnia 24 września 2015 r.
   minus Zarządzenie Nr 453-PR.100.2015 Burmistrza Głuchołaz z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie stawek czynszu dzierżawnego i najmu za grunty i obiekty będące własnością gminy Głuchołazy
plus 2016 rok
plus 2017
 Plan Zrządzania Kryzysowego Gminy
minus Plan zarządzania kryzysowego Gminy Głuchołazy
 Zagospodarowanie przestrzenne
minus GMINNA EWIDENCJA ZABYTKÓW
minus Instrukcja obsługi portalu "Opolskie w internecie"
minus Informacje ogólne. Wykaz obowiązujących planów miejscowych
minus STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY GŁUCHOŁAZY
minus OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA SPRAWY Z 2017r.
minus OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI 2017r.
minus OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA 2016r.
minus OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI spraw z 2015r.
minus OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI spraw z 2016r.
minus OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GŁUCHOŁAZ o przystąpieniu do sporządzenia 5 planów
minus OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GŁUCHOŁAZ O PRZYSTĄPIENIU DO ZMIANY 3 PLANÓW
minus OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GŁUCHOŁAZ O PRZYSTĄPIENIU DO ZMIANY STUDIUM
minus Ogłoszenie o odstąpieniu od SOOŚ do zmiany planu miejscowego w rejonie ul. Lompy w Głuchołazach
minus Ogloszenie o odstąpieniu od SOOŚ do zmiany planu miejscowego obszaru wsi Podlesie
minus OGŁOSZENIE BURMISTRZA GŁUCHOŁAZ o przystąpieniu do sporządzenia 3 planów
minus OBWIESZCZENIE O WYŁOŻENIU DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU ZMIANY PLANU MIEJSCOWEGO STAREGO MIASTA W GŁUCHOŁAZACH wraz z prognozą
minus Zawiadomienie SKO dot. sprawy IRG.6733.17.2015
minus zawiadomienie SKO dot. sprawy IRG.6733.18.2016
minus OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GŁUCHOŁAZ O WYŁOŻENIU DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU ZMIANY PLANU W REJONIE UL. TARGOWEJ W GŁUCHOŁAZACH
minus OBWIESZCZENIE Burmistrza Głuchołaz o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Głuchołazy w rejonie Al. Jana Pawła II wraz z prognozą
minus OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar działalności gospodarczej we wsi Charbielin i Bodzanów w gminie Głuchołazy
minus OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia zmiany planu miejscowego m. Głuchołazy w rej. dz. nr 761/2, 760/3, 761/59 przy ul. Grunwaldzkiej oraz w rej. dz. nr 897/2 przy ul. Kraszewskiego
minus OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu: projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Pokrzywna wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
minus OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia planu miejscowego miasta Głuchołazy obejmującego obszar dz. nr 1350/4 w rej. ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego
minus OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia zmiany planu miejscowego obejmującego obszar w rej. ul. Grunwaldzkiej, Prymasa S. Wyszyńskiego, M. Curie-Skłodowskiej, Targowej
minus OBWIESZCZENIE Burmistrza Głuchołaz o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Nowy Świętów oraz do sporządzenia prognozy oddziaływania na środow
minus OGŁOSZENIE BURMISTRZA O ODSTĄPIENIU OD PRZEPROWADZENIA OCENY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO DO ZMIANY PLANU W REJONIE AL. JANA PAWŁA II
minus OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia planu miejscowego obejmującego działki na obszarze wsi Bodzanów i Nowy Świętów, w rejonie zakładu Malta – Decor sp. z o.o.
minus OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia planu miejscowego miasta Głuchołazy w rejonie ulic gen. Sikorskiego i Moniuszki
minus OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ulicy Bohaterów Warszawy obejmującego teren położony przy ulicy Bohaterów Wars
minus OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Głuchołazy w rejonie Al. Jana Pawła II
minus OBWIESZCZENIE o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Pokrzywna wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
minus OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GŁUCHOŁAZ o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany planu miejscowego obejmującego obszar w rej. ulic Grunwaldzkiej, Wyszyńskiego, Skłodowskiej, Targowej w Gł-zach
minus OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GŁUCHOŁAZ o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany planu miejscowego m. Głuchołazy obejmującego obszar działki nr 1350/4 w rejonie ul. Pr. Stefana Wyszyńskiego
minus odwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
minus OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GŁUCHOŁAZ o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagosp. przestrz. miasta Głuchołazy w rej. ul. gen. Sikorskiego i Moniuszki
minus OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GŁUCHOŁAZ o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego działki na obszarze wsi Bodzanów i Nowy Świętów, w rejonie
minus OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GŁUCHOŁAZ o przyjęciu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Głuchołazy w rejonie ulic gen. Sikorskiego i Moniuszki oraz o możliwościach zapoznania się z jeg
minus OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GŁUCHOŁAZ o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany mpzp w rejonie ul. Grunwaldzkiej, Wyszyńskiego, M. Curie-Skłodowskiej, Targowej
minus OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GŁUCHOŁAZ o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany mpzp m. Głuchołazy obejm. obszar dz. nr 1350/4 w rej. ul. Pr. S. Wyszyńskiego
minus OBWIESZCZENIE BURMISTRZA o odstąpieniu od przeprowadzenia oceny SOOŚ do zmiany mpzp m. Głuchołazy w rej. dz. nr 761/2, 760/3, 761/59 Grunwaldzkiej oraz w rej. dz. nr 897/2 przy ul. Kraszewskiego
 Sprawozdania z realizacji programów
minus Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za 2013r.
minus Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2013r.
minus Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Preciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie za 2013r.
minus Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny za 2013r.
minus Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za 2014r.
minus Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2014r.
minus Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za 2015r.
minus Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2015r
minus Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za 2016r
minus Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2016r
 Audyt wewnętrzny
minus Audyt 2014
minus Audyt 2015
minus Audyt 2017
 Zapytania ofertowe
plus 2009
plus 2010
plus 2011
plus 2012
plus 2013
plus 2014
minus ZAPYTANIE OFERTOWE na usługę pn.: Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla obszaru Gminy Głuchołazy
minus Remont nawierzchni drogi asfaltowo-szutrowej (tłuczniowej) oraz remont dwóch mostków w ciągu drogi 107147 O i wewnętrznej położonych na działkach 502,503,758,759 i 760/2 w m. Konradów. Znisz
minus Remont nawierzchni drogi szutrowej (tłuczniowej) wraz z przepustami w drodze wewnętrznej na działkach 219, 304, 305 w m. Podlesie. Zniszczenia po nawalnych deszczach z 27-28 maja 2014r
minus Remont nawierzchni drogi szutrowej (tłuczniowej) – jedyny dojazd do posesji – na drodze wewnętrznej na działkach 248, 249, 250 w Podlesiu. Zniszczenia po nawalnych deszczach z 27-28 maja 2014r
minus Remont nawierzchni drogi wraz z odwodnieniem (z korytek betonowych) oraz umocnienia skarp rowu na drodze wewnętrznej w m. Jarnołtówek na działkach 535, 536, 568. Zniszczenia po n
minus Oczyszczenie (odmulenie) cieku wodnego, oczyszczenie przepustów oraz umocnienia skarp na cieku wodnym w Jarnołtówku na działkach 581, 582. Zniszczenia po nawalnych deszczach z 27-28 maja 2014r
minus Remont mostu na wys. budynku nr 90 w m. Burgrabice na działkach 502 i 1587. Zniszczenia po nawalnych deszczach z 27-28 maja 2014r
minus Remont nawierzchni szutrowej (tłuczniowej) z przebudową przepustu drogowego w m. Sławniowice na działkach 316/1, 316/2 i 343. Zniszczenia po nawalnych deszczach z 27-28 maja 2014r
minus Remont mostu na wys. budynku nr 90 w m. Burgrabice na działkach 502 i 1587. Zniszczenia po nawalnych deszczach z 27-28 maja 2014r
minus Remont nawierzchni szutrowej (tłuczniowej) z przebudową przepustu drogowego w m. Sławniowice na działkach 316/1, 316/2 i 343. Zniszczenia po nawalnych deszczach z 27-28 maja 2014r
 Miejska Rada Seniorów
plus 2015
plus 2016
 Głuchołaskie Podwórko
plus 2015
plus 2016
plus 2017
 Uchwały Rady Miejskiej
minus Uchwały Rady Miejskiej podjęte po 2012r.
 Informacje
plus Uchwały
plusPrzetargi
 Sprawy do załatwienia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


 

Lista imienna osób , których kandydatury zostały zgłoszone do Miejskiej Rady Seniorów

 

Lp.

Imię Nazwisko kandydata

Nazwa podmiotu zgłaszającego/ jeżeli występuje

Krótka charakterystyka kandydata -

Opis doświadczenia i umiejętności

1

Elżbieta

Grusza

XXX

Emerytowana pielęgniarka. Należy do Klubu Seniora. Współpracuje z Polskim Komitetem Pomocy Społecznej w Głuchołazach.

2

Irena

Rup

XXX

Nie załączono

3

Marianna

Maślańczyk

XXX

Z zawodu nauczycielka obecnie na emeryturze. W latach 1988-2012 przebywała za granicą. Ukończyła także Studium Teologii Rodziny i pracowała w Katolickiej Poradni Rodzinnej przy Polskim Kościele w Wiedniu. Obecnie po śmierci męża od 2012r. zamieszkuje na stałe w Głuchołazach . Motto Pani Marianny „Warto być uczciwym” (prof. W. Bartoszewski)

4

Barbara

Turska

Stowarzyszenie na rzecz rozwoju UTW im. M. Bilwin w Głuchołazach

Aktywny członek Stowarzyszenia Uniwersytetu Trzeciego Wieku . Interesuje się problemami seniorów.

5

Barbara

Włosek

Stowarzyszenie na rzecz rozwoju UTW im. M. Bilwin w Głuchołazach

Członek  Stowarzyszenia Uniwersytetu Trzeciego Wieku od 3 lat. Pracowita, aktywa, odpowiedzialna i uczciwa.

6

Anna

Pruszyńska

Stowarzyszenie na rzecz rozwoju UTW im. M. Bilwin w Głuchołazach

Pełni funkcje skarbnika Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Obowiązkowa i uczciwa

7

Zuzanna

Mazurek

Stowarzyszenie na rzecz rozwoju UTW im. M. Bilwin w Głuchołazach

Aktywny członek Stowarzyszenia  Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Zaangażowana w problemy seniorów UTW.

8

Emilia

Czujowska

Stowarzyszenie na rzecz rozwoju UTW im. M. Bilwin w Głuchołazach

Członek-założyciel Stowarzyszenia  Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Aktywa, interesuje się problemami seniorów.

9

Halina

Lubańska

Stowarzyszenie na rzecz rozwoju UTW im. M. Bilwin w Głuchołazach

Aktywny członek Stowarzyszenia  Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Interesuje się problemami seniorów i działa na ich rzecz.

10

Zdzisław

Matyjasik

Judyta Grajcar

Były Radny Gminy dwóch kadencji, społecznik, osoba sumienna, wiarygodna, nie boi się wyzwań.

11

Barbara

Szeląg

Uniwersytet Trzeciego Wieku im. Marii Bilwin w Głuchołazach

Członek Stowarzyszenia  Uniwersytetu Trzeciego Wieku od 4 lat. Aktywna, chętnie pomaga w organizacji wolnego czasu seniorów. Obowiązkowa.

12

Leokadia

Gargol

Stowarzyszenie na rzecz rozwoju UTW im. M. Bilwin w Głuchołazach

Członek  Stowarzyszenia  Uniwersytetu Trzeciego od 3 lat. Pracowita, aktywna, interesuje się problemami seniorów.

13

Jan

Stopa

Polski Związek Emerytów , Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy w Głuchołazach

Wieloletni członek  Polskiego Związku Emerytów , Rencistów i Inwalidów. Jako były nauczyciel zna dobrze środowisko seniorów naszej Gminy.

14

Teresa

Cichoń

Polski Związek Emerytów , Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy w Głuchołazach

Przewodnicząca Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddziału Rejonowego w Głuchołazach. Będzie godnie reprezentować potrzeby ludzi starszych  i Związku w Radzie Seniorów

15

Maria

Polańska

Polski Związek Emerytów , Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy w Głuchołazach

Funkcjonująca w grupie emerytów, pozytywnie nastawiona do otaczającej  rzeczywistości, przyjazna, sympatyczna w kontaktach z seniorami

16

Irma

Rodek

XXX

Nie załączono

17

Bronisława

Czarny

Stowarzyszenie „Inwestujemy w Gminę Głuchołazy”

Członek Stowarzyszenia „Inwestujemy w Gminę Głuchołazy” oraz Klubu Seniora.

18

Antoni

Czarny

Stowarzyszenie „Inwestujemy w Gminę Głuchołazy”

Członek Stowarzyszenia „Inwestujemy w Gminę Głuchołazy” oraz Klubu Seniora

19

Helena

Pieniążek

Stowarzyszenie „Inwestujemy w Gminę Głuchołazy”

Członek Stowarzyszenia „Inwestujemy w Gminę Głuchołazy” oraz Klubu Seniora

20

Elżbieta

Zborowska

XXX

Emerytowana nauczycielka języka polskiego, wieloletnia dyrektor Zespołu Szkół w Głuchołazach. Założycielka Organizacji Pożytku Publicznego – Stowarzyszenie Przyjaciół i Absolwentów Zespołu Szkół w Głuchołazach.

21

Stefan

Łazuka

XXX

Emeryt. Żołnierz zawodowy LWP. Od 1956r. do 1979r. służba wojskowa.

Wykształcenie średnie, wdowiec. Zamieszkuje samotnie. Działacz Spółdzielni Mieszkaniowej od 1998r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zgodnie z Ogłoszeniem Burmistrza Głuchołaz o naborze kandydatów na członków Miejskiej Rady Seniorów stanowiącym załącznik do Zarządzenia nr 158-PR.36.2015 Burmistrza Głuchołaz z dnia 29 kwietnia 2015r. w sprawie wyboru na członków Miejskiej Rady Seniorów w Głuchołazach:

 

Zebranie wyborcze z Burmistrzem Głuchołaz odbędzie się w dniu 26 maj 2015r. od godziny 13.00 do godziny 17.00 w Urzędzie Miejskim w Głuchołazach, na Sali posiedzeń Rady Miejskiej w Głuchołazach IIp.

W związku z tym , że liczba zgłoszonych kandydatów na członków Rady Seniorów jest równa  liczbie Radnych Rady Seniorów (21 osób) spotkanie wyborcze polegać będzie na przedstawieniu osób – członków Rady Seniorów, bez konieczności przeprowadzania głosowania.

 

________________________________________________________________________________________________

 

Ogłoszenie Burmistrza Głuchołaz

o przedłużeniu naboru  kandydatów na członków

Miejskiej Rady Seniorów

 

 

 1. Zgodnie z § 4 Zarządzenia nr 158-PR.36.2015 Burmistrza Głuchołaz z dnia 29 kwietnia 2015r. w sprawie wyboru na członków Miejskiej Rady Seniorów w Głuchołazach przedłuża się okres na zgłaszanie kandydatów do Rady Seniorów do dnia 21 maja 2015r.
 2. Zgłoszenia kandydatów należy dokonać poprzez dostarczenie zamkniętej koperty z dopiskiem „Nabór na członków Miejskiej Rady Seniorów”.

Zgłoszenia przyjmuje sekretariat Urzędu Miejskiego w Głuchołazach      pok. Nr 11.

     3.  Pozostałe zapisy ogłoszenia Burmistrza Głuchołaz o naborze kandydatów na członków Miejskiej Rady   Seniorów pozostają bez zmian. Treść ogłoszenia poniżej

 

____________________________________________________________________________________________________

Ogłoszenie Burmistrza Głuchołaz

o przedłużeniu naboru  kandydatów na członków

Miejskiej Rady Seniorów

 

 

 1. Zgodnie z § 4 Zarządzenia nr 158-PR.36.2015 Burmistrza Głuchołaz z dnia 29 kwietnia 2015r. w sprawie wyboru na członków Miejskiej Rady Seniorów w Głuchołazach przedłuża się okres na zgłaszanie kandydatów do Rady Seniorów do dnia 18 maja 2015r.
 2. Zgłoszenia kandydatów należy dokonać poprzez dostarczenie zamkniętej koperty z dopiskiem „Nabór na członków Miejskiej Rady Seniorów”.

          Zgłoszenia przyjmuje sekretariat Urzędu Miejskiego w Głuchołazach pok. Nr 11.

 1. Pozostałe zapisy ogłoszenia Burmistrza Głuchołaz o naborze kandydatów na członków Miejskiej Rady Seniorów pozostają bez zmian. Treść Ogłoszenia poniżej.

 

_______________________________________________________________________________________________________

 

Ogłoszenie Burmistrza Głuchołaz

o naborze kandydatów na członków

Miejskiej Rady Seniorów

 

 

Realizując zapisy Uchwały nr VII/60/15 Rady Miejskiej w Głuchołazach  z dnia 25 marca 2015r. w sprawie powołania Miejskiej Rady Seniorów,

Burmistrz Głuchołaz

ogłasza

nabór kandydatów na członków Miejskiej Rady Seniorów

 

 1. Niniejszym informuje się, że  zgodnie z § 3  Statutu Miejskiej Rady Seniorów, stanowiącym załącznik do Uchwały Rady Miejskiej w Głuchołazach w sprawie powołania Miejskiej Rady Seniorów:
  • Skład osobowy Rady Seniorów powoływany jest na okres kadencji Rady Miejskiej w Głuchołazach,
  • W skład Rady Seniorów wchodzi 21 Radnych zamieszkałych na terenie gminy Głuchołazy, w tym:

-  przedstawicieli osób starszych,

- przedstawicieli organizacji i podmiotów działających na rzecz osób starszych,

 • W skład Rady mogą być powołane osoby nieskazane prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, które najpóźniej w dniu poprzedzającym wybory ukończyły 60 lat życia i są mieszkańcami gminy Głuchołazy.

 

2. Nabór kandydatów prowadzony będzie od dnia ogłoszenia tj. od dnia 30.04.2015r. do dnia 12.05.2015r. (decyduje data wpływu zgłoszenia do siedziby Urzędu Miejskiego w Głuchołazach).

 

3. Zgłoszenie kandydata na członka Rady Seniorów dokonać mogą:

 • uprawnieni do reprezentacji przedstawiciele organizacji i podmiotów działających na rzecz osób starszych, na formularzu zgłoszeniowym, którego wzór  stanowi załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia lub
 • przedstawiciele osób starszych (niezrzeszonych), na formularzu zgłoszeniowym, którego wzór  stanowi załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia.

 

4. Zgłoszenia kandydatów należy dokonać poprzez dostarczenie zamkniętej koperty z dopiskiem „Nabór na członków Miejskiej Rady Seniorów”.

    Zgłoszenia przyjmuje sekretariat Urzędu Miejskiego w Głuchołazach pok. Nr 11.

 

5. Jeżeli do dnia zakończenia naboru kandydatów na członków Rady Seniorów liczba kandydatów będzie mniejsza niż planowana liczba członków Rady Seniorów okres na zgłaszanie kandydatów przedłuża się o ustaloną w odrębnym ogłoszeniu liczbę dni.

6.W terminie 3 dni od dnia zakończenia naboru lista imienna osób, których kandydatury do rady Seniorów zostały zgłoszone zgodnie z ogłoszeniem wraz z nazwą zgłaszającego podmiotu i z krótką charakterystyką każdego kandydata, zostanie zamieszczona na stronie internetowej Urzędu Miejskiego Głuchołazy i na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego, do dnia przeprowadzenia zebrania wyborczego.

7. Zebranie wyborcze z Burmistrzem Głuchołaz odbędzie się w dniu 26 maj 2015r. od godziny 13.00 do godziny 17.00 w Urzędzie Miejskim w Głuchołazach,  na Sali posiedzeń Rady Miejskiej w Głuchołazach IIp.

8. Jeżeli liczba zgłoszonych kandydatów na członków Rady Seniorów jest równa  liczbie Radnych Rady Seniorów (21 osób) wówczas spotkanie wyborcze polegać będzie na przedstawieniu osób – członków Rady Seniorów, bez konieczności przeprowadzania głosowania.

9. Jeżeli liczba zgłoszonych kandydatów na członków Rady Seniorów jest większa, niż  uchwalona liczba Radnych Miejskiej Rady Seniorów, wówczas na spotkaniu wyborczym zostaną przeprowadzone wybory Radnych do Rady Seniorów.

10. Ustala się następujące zasady przeprowadzenia na spotkaniu wyborczym wyborów do Miejskiej Rady Seniorów:

 • Uprawnienie do głosowania na zebraniu wyborczym przysługuje osobie będącej mieszkańcem gminy Głuchołazy, która najpóźniej w dniu poprzedzającym zebranie wyborcze ukończyła 60 rok życia i jest obecna na zebraniu oraz legitymuje się dowodem tożsamości – dowód osobisty lub paszport.
 • Głosowania dokonuje się na kartach do głosowania stanowiących załącznik nr 3 do ogłoszenia.
 • Każda osoba obecna i uprawniona do głosowania – łącznie z kandydatami, może pobrać tylko jedną kartę do głosowania.
 • Każda osoba obecna i uprawniona do głosowania – łącznie z kandydatami oddaje swój głos na pełną liczbę składu osobowego Rady Seniorów, poprzez postawienie znaku „X” przy nazwiskach 21 kandydatów.
 • Wybory przeprowadzane na zebraniu wyborczym są bezpośrednie i tajne.
 • Zaznaczenie mniej niż 21 kandydatów na karcie do głosowania, niewypełnienie karty, nieczytelne wypełnienie karty do głosowania, wyklucza głos osoby uprawnionej do głosowania w procedurze głosowania.
 • Kartę do głosowania wydaje powołana odrębnym Zarządzeniem Burmistrza Głuchołaz Komisja wyborcza, osobie uprawnionej do głosowania na zebraniu wyborczym.
 • Karty do głosowania składa się w skrzynce wyborczej , a po zakończeniu głosowania  Komisja wyborcza przystępuje do liczenia oddanych głosów.
 •  Za wybranych uważa się dwudziestu jeden kandydatów, którzy otrzymali najwyższą liczbę głosów. W razie równej liczby głosów przeprowadza się losowanie.
 • Z przeprowadzonych wyborów, zebrania wyborczego sporządza się protokół zawierający dane kandydatów oraz liczbę otrzymanych przez nich głosów.
 • Wyniki głosowania uwzględniające ilość głosów uzyskanych przez poszczególnych kandydatów oraz informacja o osobach, które zostały wybrane do Miejskiej Rady Seniorów , zamieszcza się na stronie internetowej Urzędu i na tablicy ogłoszeń w terminie 5 dni od dnia  zebrania wyborczego.
 • Uwagi dotyczące przebiegu głosowania można zgłaszać do Burmistrza Głuchołaz w terminie  3 dni od dnia zebrania wyborczego.

Ilość odwiedzin: 2271
Nazwa dokumentu: ZARZĄDZENIE NR 158-PR.36.2015 BURMISTRZA GŁUCHOŁAZ z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie wyboru na członków Miejskiej Rady Seniorów w Głuchołazach
Osoba, która wytworzyła informację: Joanna Sokołowska
Osoba, która odpowiada za treść: Joanna Sokołowska
Osoba, która wprowadzała dane: Joanna Sznajder
Data wytworzenia informacji: 2015-04-30 14:20:07
Data udostępnienia informacji: 2015-04-30 14:20:07
Data ostatniej aktualizacji: 2015-05-22 11:56:39

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner