logo
Wersja dla niedowidzących
  Urzędu Miejskiego w Głuchołazach
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 ORGANA WŁADZY
plus Rada Miejska
plus Konsultacje Społeczne
 URZĄD MIEJSKI
minus Telefony
minus Regulamin Urzędu
plus Wydziały Urzędu
plus Załatwianie spraw obywateli
plus Unia Eropejska - realizowane projekty
plus Miejsca Pracy
plus Oświadczenia majątkowe
plus Informacja dla planujących zgromadzenia na terenie Gminy Głuchołazy
minus Rejestry umów
minus Rejestr instytucji kultury
minus Ponowne wykorzystanie
 KONTROLE
plus Zewnętrzne
plus Wewnętrzne
 PRAWO LOKALNE
minus Statut gminy
minus Strategia Gminy
plus Odpady komunalne
plus Gospodarka komunalna i mieszkaniowa
plus Opłaty lokalne
plus Podatki
plus Dopłaty do paliwa rolniczego
plus Budżet gminy i sprawozdania
plus Ochrona środowiska
plus Decyzje środowiskowe
plus Wybory samorządowe -2006r.
plus Wybory Samorządowe 2010
minus Wybory Parlamentarne 2011
minus Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
minus Wybory Samorządowe - 2014
plus Wybory Prezydenckie 2015
plus Wybory Sołeckie 2015
plus Wybór ławników na kadencję 2016-2019
plus Referendum Ogólnokrajowe 2015
plus Wybory Parlamentarne 2015
minus Karta prywatyzacji Spółki ECO S.A.
plus Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Głuchołazach 2017
 Ogłoszenia pozostałe
plus 2005r.
plus 2006r.
plus 2007r.
plus 2008r.
plus 2009r.
plus 2010r.
minus 2011r.
   minus Otwarty konkurs ofert na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu w 2011 r.
      minus Wyniki konkursu
   plus Zadanie w zakresie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci poprzez udział w rozgrywkach ligi orlików sezonu 2010/2011 organizowanych przez Podokręg Związku Piłki Nożnej w Nysie
   minus Nabór wniosków do programu dofinansowania szkolenia w klubach sportowych
   minus Realizacja zadania publicznego "Udzaiał w rozgrywkach półfinałowych o II ligę siatkówki mężczyzn"
   minus obwieszczenie o wyłożeniu studium
   minus Realizacja zadania publicznego "Udział w rozgrywkach finałowych o II Ligę Siatkówki Mężczyzn"
   minus Zadanie w zakresie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży poprzez upowszechnianie różnych dyscyplin sportowych na terenach wiejskich Gminy Głuchołazy
   minus Zadanie w zakresie kultury fizycznej poprzez udział w półfinale Mistrzostw Polski Kadetek w Koszykówce
   minus Zadanie w zakresie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci, młodzieży i dorosłych poprzez rozgrywki II ligi siatkówki mężczyzn
   minus Oferta na realizacje zadania "Organizacja jesiennych lekkoatletycznych konsultacji treningowych"
   minus Oferta na realizację zadania publicznego na rzecz rozwoju kultury fizycznej dzieci i młodzieży - Udział w rozgrywkach II Ligi Opolskiej Juniorów
   minus Oferta na realizację zadania publicznego na rzecz rozwoju kultury fizycznej dzieci i młodzieży - koszykówka kobiet
   minus obwieszczenie o wyłożeniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów budownictwa mieszkaniowego w Charbielinie w gminie Głuchołazy
   minus Oferta na realizację zadania publicznego na rzecz rozwoju kultury fizycznej dzieci i młodzieży - koszykówka kobiet
   minus obwieszczenie o podjęciu uchwały
   minus obwieszczenie o podjęciu uchwały
   minus obwieszczenie o podjęciu uchwały
   minus Otwarty konkurs ofert na rzecz upowszechniania kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży - piłka nożna kategoria młodzików
   minus Projekt Organizacji Ruchu dla oś Koszyka - konsultacje.
plus 2012r.
plus 2013r.
plus 2015
plus 2014r.
plus 2016
plus 2017r.
plus Budżet Obywatelski 2016
plus Ogłoszenie o głosowaniu
plus Budżet Obywatelski 2017
minus Porady prawne
plus Konkursy ofert na zadania z zakresu zdrowia publicznego
plus Budżet Obywatelski 2018
 Jednostki organizacyjne
minus Spółki
minus Jednostki oświatowe
minus Inne jednostki
 Organizacje pozarządowe
plus 2010
plus 2011
plus 2012
plus 2013
plus 2014
plus 2015
plus 2016
plus 2017
 Nieruchomości
plus Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
plus Nieruchomości przeznaczone do dzierżawy, najmu
plus Przetargi nieruchomości
plus Rokowania na sprzedaż nieruchomości
 Zapytania ofertowe
plus 2009
plus 2010
plus 2011
plus 2012
plus 2013
minus ZAPYTANIE OFERTOWE na usługę pn.: Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla obszaru Gminy Głuchołazy
minus Remont nawierzchni drogi asfaltowo-szutrowej (tłuczniowej) oraz remont dwóch mostków w ciągu drogi 107147 O i wewnętrznej położonych na działkach 502,503,758,759 i 760/2 w m. Konradów. Znisz
minus Remont nawierzchni drogi szutrowej (tłuczniowej) wraz z przepustami w drodze wewnętrznej na działkach 219, 304, 305 w m. Podlesie. Zniszczenia po nawalnych deszczach z 27-28 maja 2014r
minus Remont nawierzchni drogi szutrowej (tłuczniowej) – jedyny dojazd do posesji – na drodze wewnętrznej na działkach 248, 249, 250 w Podlesiu. Zniszczenia po nawalnych deszczach z 27-28 maja 2014r
minus Remont nawierzchni drogi wraz z odwodnieniem (z korytek betonowych) oraz umocnienia skarp rowu na drodze wewnętrznej w m. Jarnołtówek na działkach 535, 536, 568. Zniszczenia po n
minus Oczyszczenie (odmulenie) cieku wodnego, oczyszczenie przepustów oraz umocnienia skarp na cieku wodnym w Jarnołtówku na działkach 581, 582. Zniszczenia po nawalnych deszczach z 27-28 maja 2014r
minus Remont mostu na wys. budynku nr 90 w m. Burgrabice na działkach 502 i 1587. Zniszczenia po nawalnych deszczach z 27-28 maja 2014r
minus Remont nawierzchni szutrowej (tłuczniowej) z przebudową przepustu drogowego w m. Sławniowice na działkach 316/1, 316/2 i 343. Zniszczenia po nawalnych deszczach z 27-28 maja 2014r
minus Remont mostu na wys. budynku nr 90 w m. Burgrabice na działkach 502 i 1587. Zniszczenia po nawalnych deszczach z 27-28 maja 2014r
minus Remont nawierzchni szutrowej (tłuczniowej) z przebudową przepustu drogowego w m. Sławniowice na działkach 316/1, 316/2 i 343. Zniszczenia po nawalnych deszczach z 27-28 maja 2014r
plus 2015
plus 2016
minus Informacja o udzieleniu zamówienia na zadanie:Konserwacja cząstkowa-remonty cząstkowe dróg na terenie g. Gł-zy
plus 2017
 Zarządzenia Burmistrza
plus 2011 rok
plus 2012 rok
plus 2013 rok
plus 2014 rok
minus Zarządzenie Nr 1364-PR.310/2014 z dnia 16 kwietnia 2014r. w sprawie Regulaminu postepowania o udzielenie zamówienia publicznego
minus Zarządzenie Nr 1492-PR.341/2014 Burmistrza Głuchołaz z dnia 14 lipca 2014 r.Burmistrza Głuchołaz
minus Zarządzenie Nr 41-PR.7.2014 Burmistrza Głuchołaz z dnia 31 grudnia 2014 r.
plus 2015 rok
plus 2016 rok
plus 2017
 Plan Zrządzania Kryzysowego Gminy
minus Plan zarządzania kryzysowego Gminy Głuchołazy
 Zagospodarowanie przestrzenne
minus GMINNA EWIDENCJA ZABYTKÓW
minus Instrukcja obsługi portalu "Opolskie w internecie"
minus Informacje ogólne. Wykaz obowiązujących planów miejscowych
minus STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY GŁUCHOŁAZY
minus OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA SPRAWY Z 2017r.
minus OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI 2017r.
minus OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA 2016r.
minus OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI spraw z 2015r.
minus OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI spraw z 2016r.
minus OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GŁUCHOŁAZ o przystąpieniu do sporządzenia 5 planów
minus OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GŁUCHOŁAZ O PRZYSTĄPIENIU DO ZMIANY 3 PLANÓW
minus OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GŁUCHOŁAZ O PRZYSTĄPIENIU DO ZMIANY STUDIUM
minus Ogłoszenie o odstąpieniu od SOOŚ do zmiany planu miejscowego w rejonie ul. Lompy w Głuchołazach
minus Ogloszenie o odstąpieniu od SOOŚ do zmiany planu miejscowego obszaru wsi Podlesie
minus OGŁOSZENIE BURMISTRZA GŁUCHOŁAZ o przystąpieniu do sporządzenia 3 planów
minus OBWIESZCZENIE O WYŁOŻENIU DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU ZMIANY PLANU MIEJSCOWEGO STAREGO MIASTA W GŁUCHOŁAZACH wraz z prognozą
minus Zawiadomienie SKO dot. sprawy IRG.6733.17.2015
minus zawiadomienie SKO dot. sprawy IRG.6733.18.2016
minus OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GŁUCHOŁAZ O WYŁOŻENIU DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU ZMIANY PLANU W REJONIE UL. TARGOWEJ W GŁUCHOŁAZACH
minus OBWIESZCZENIE Burmistrza Głuchołaz o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Głuchołazy w rejonie Al. Jana Pawła II wraz z prognozą
minus OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar działalności gospodarczej we wsi Charbielin i Bodzanów w gminie Głuchołazy
minus OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia zmiany planu miejscowego m. Głuchołazy w rej. dz. nr 761/2, 760/3, 761/59 przy ul. Grunwaldzkiej oraz w rej. dz. nr 897/2 przy ul. Kraszewskiego
minus OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu: projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Pokrzywna wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
minus OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia planu miejscowego miasta Głuchołazy obejmującego obszar dz. nr 1350/4 w rej. ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego
minus OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia zmiany planu miejscowego obejmującego obszar w rej. ul. Grunwaldzkiej, Prymasa S. Wyszyńskiego, M. Curie-Skłodowskiej, Targowej
minus OBWIESZCZENIE Burmistrza Głuchołaz o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Nowy Świętów oraz do sporządzenia prognozy oddziaływania na środow
minus OGŁOSZENIE BURMISTRZA O ODSTĄPIENIU OD PRZEPROWADZENIA OCENY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO DO ZMIANY PLANU W REJONIE AL. JANA PAWŁA II
minus OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia planu miejscowego obejmującego działki na obszarze wsi Bodzanów i Nowy Świętów, w rejonie zakładu Malta – Decor sp. z o.o.
minus OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia planu miejscowego miasta Głuchołazy w rejonie ulic gen. Sikorskiego i Moniuszki
minus OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ulicy Bohaterów Warszawy obejmującego teren położony przy ulicy Bohaterów Wars
minus OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Głuchołazy w rejonie Al. Jana Pawła II
minus OBWIESZCZENIE o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Pokrzywna wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
minus OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GŁUCHOŁAZ o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany planu miejscowego obejmującego obszar w rej. ulic Grunwaldzkiej, Wyszyńskiego, Skłodowskiej, Targowej w Gł-zach
minus OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GŁUCHOŁAZ o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany planu miejscowego m. Głuchołazy obejmującego obszar działki nr 1350/4 w rejonie ul. Pr. Stefana Wyszyńskiego
minus odwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
minus OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GŁUCHOŁAZ o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagosp. przestrz. miasta Głuchołazy w rej. ul. gen. Sikorskiego i Moniuszki
minus OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GŁUCHOŁAZ o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego działki na obszarze wsi Bodzanów i Nowy Świętów, w rejonie
minus OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GŁUCHOŁAZ o przyjęciu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Głuchołazy w rejonie ulic gen. Sikorskiego i Moniuszki oraz o możliwościach zapoznania się z jeg
minus OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GŁUCHOŁAZ o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany mpzp w rejonie ul. Grunwaldzkiej, Wyszyńskiego, M. Curie-Skłodowskiej, Targowej
minus OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GŁUCHOŁAZ o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany mpzp m. Głuchołazy obejm. obszar dz. nr 1350/4 w rej. ul. Pr. S. Wyszyńskiego
minus OBWIESZCZENIE BURMISTRZA o odstąpieniu od przeprowadzenia oceny SOOŚ do zmiany mpzp m. Głuchołazy w rej. dz. nr 761/2, 760/3, 761/59 Grunwaldzkiej oraz w rej. dz. nr 897/2 przy ul. Kraszewskiego
 Sprawozdania z realizacji programów
minus Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za 2013r.
minus Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2013r.
minus Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Preciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie za 2013r.
minus Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny za 2013r.
minus Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za 2014r.
minus Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2014r.
minus Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za 2015r.
minus Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2015r
minus Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za 2016r
minus Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2016r
 Audyt wewnętrzny
minus Audyt 2014
minus Audyt 2015
minus Audyt 2017
 Zapytania ofertowe
plus 2009
plus 2010
plus 2011
plus 2012
plus 2013
plus 2014
minus ZAPYTANIE OFERTOWE na usługę pn.: Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla obszaru Gminy Głuchołazy
minus Remont nawierzchni drogi asfaltowo-szutrowej (tłuczniowej) oraz remont dwóch mostków w ciągu drogi 107147 O i wewnętrznej położonych na działkach 502,503,758,759 i 760/2 w m. Konradów. Znisz
minus Remont nawierzchni drogi szutrowej (tłuczniowej) wraz z przepustami w drodze wewnętrznej na działkach 219, 304, 305 w m. Podlesie. Zniszczenia po nawalnych deszczach z 27-28 maja 2014r
minus Remont nawierzchni drogi szutrowej (tłuczniowej) – jedyny dojazd do posesji – na drodze wewnętrznej na działkach 248, 249, 250 w Podlesiu. Zniszczenia po nawalnych deszczach z 27-28 maja 2014r
minus Remont nawierzchni drogi wraz z odwodnieniem (z korytek betonowych) oraz umocnienia skarp rowu na drodze wewnętrznej w m. Jarnołtówek na działkach 535, 536, 568. Zniszczenia po n
minus Oczyszczenie (odmulenie) cieku wodnego, oczyszczenie przepustów oraz umocnienia skarp na cieku wodnym w Jarnołtówku na działkach 581, 582. Zniszczenia po nawalnych deszczach z 27-28 maja 2014r
minus Remont mostu na wys. budynku nr 90 w m. Burgrabice na działkach 502 i 1587. Zniszczenia po nawalnych deszczach z 27-28 maja 2014r
minus Remont nawierzchni szutrowej (tłuczniowej) z przebudową przepustu drogowego w m. Sławniowice na działkach 316/1, 316/2 i 343. Zniszczenia po nawalnych deszczach z 27-28 maja 2014r
minus Remont mostu na wys. budynku nr 90 w m. Burgrabice na działkach 502 i 1587. Zniszczenia po nawalnych deszczach z 27-28 maja 2014r
minus Remont nawierzchni szutrowej (tłuczniowej) z przebudową przepustu drogowego w m. Sławniowice na działkach 316/1, 316/2 i 343. Zniszczenia po nawalnych deszczach z 27-28 maja 2014r
 Miejska Rada Seniorów
plus 2015
plus 2016
 Głuchołaskie Podwórko
plus 2015
plus 2016
plus 2017
 Uchwały Rady Miejskiej
minus Uchwały Rady Miejskiej podjęte po 2012r.
 Informacje
plus Uchwały
plusPrzetargi
 Sprawy do załatwienia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Spis dokumentów:
1. Wyniki konkursu

 

Burmistrz Głuchołaz
ogłasza otwarty konkurs ofert na:
 
Regulamin Konkursu
 
I Zadanie w zakresie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci, młodzieży i dorosłych po-przez upowszechnianie różnych dyscyplin sportowych na terenie gminy Głuchołazy w 2011 r.
Wysokość środków w budżecie Gminy Głuchołazy, przewidzianych na realizację wyżej wymienionego zadania to kwota 165.450,00 zł (słownie zł: sto sześćdziesiąt pięć tysięcy czterysta pięćdziesiąt 00/100 gr.), z następującym podziałem na dyscypliny sportu:
  • Zadanie nr 1 – Turystyka kolarska – wysokość środków publicznych przewidzianych do realizację tego zadania to: 13.530,00 zł (słownie zł: trzynaście tysięcy pięćset trzydzieści 00/100 gr),
  • Zadanie nr 2 - Kolarstwo - wysokość środków publicznych przewidzianych do realizację tego zadania to: 5.000,00 zł (słownie zł: pięć tysięcy 00/100 gr)
  • Zadanie 3 - Lekkoatletyka - wysokość środków publicznych przewidzianych do realizację tego zadania to : 18.500,00 zł (słownie zł: osiemnaście tysięcy pięćset 00/100 gr)
  • Zadanie 4 - Koszykówka kobiet - wysokość środków publicznych przewidzianych do realizację tego zadaniato: 29.540,00 zł (słownie zł: dwadzieścia dziewięć tysięcy pięćset czterdzieści 00/100 gr)
  • Zadanie 5 - Karate tradycyjne - wysokość środków publicznych przewidzianych do realizację tego zadania to: 16.300,00 zł (słownie zł: szesnaście tysięcy trzysta 00/100 gr)
  • Zadanie 6 - Sport szkolny - wysokość środków publicznych przewidzianych do realizację tego zadania to: 20.000,00 (słownie zł: dwadzieścia tysięcy 00/100 gr)
·         Zadanie nr 7 Siatkówka – wysokość środków publicznych przewidzianych do realizacji tego zadania to: 20.300,00 (słownie zł; dwadzieścia tysięcy trzysta 00/100 gr)
·         Zadanie nr 8 Turystyka narciarska - wysokość środków publicznych przewidzianych do realizacji tego zadania to: 5.000,00 (słownie zł; pięć tysięcy 00/100 gr
·         Zadanie nr 9 Łucznictwo - wysokość środków publicznych przewidzianych do realizacji tego zadania to: 18.930,00 (słownie zł; osiemnaście tysięcy dziewięćset trzydziesci 00/100 gr)
·         Zadanie nr 10 Tenis ziemny - wysokość środków publicznych przewidzianych do realizacji tego zadania to: 5.000,00 zł (słownie zł; pięć tysięcy zł 00/100 gr)
·         Zadanie nr 11 Halowa piłka nożna -wysokość środków publicznych przewidzianych do realizacji tego zadania – 3.350,00 (słownie zł; trzy tysiące trzysta pięćdziesiąt 00/100 gr)
·         Zadanie nr 12  Motocross -wysokość środków publicznych przewidzianych do realizacji tego zadania – 5.000,00 (słownie zł; pięć tysięcy 00/100 gr)
·         Zadanie nr 13  Tenis stołowy -wysokość środków publicznych przewidzianych do realizacji tego zadania – 5.000,00 (słownie zł; pięć tysięcy 00/100 gr)
II Zadanie w zakresie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci, młodzieży i dorosłych poprzez upowszechnianie piłki nożnej na terenie Gminy Głuchołazy
            Wysokość środków w budżecie Gminy Głuchołazy, przewidzianych na realizację wyżej wymienionego zadania to kwota –96.610,00 zł (słownie zł: dziewięćdziesiąt sześć tysięcy sześćset dziesięć 00/100 gr) z podziałem na następujące miejscowości:
·         Głuchołazy - wysokość środków publicznych przewidzianych do realizacji tego zadania – 9.550,00 zł (słownie zł: dziewięć tysięcy pięćset pięćdziesiąt zł 00/100 gr)
·         Biskupów – wysokość środków publicznych przewidzianych do realizacji tego zadania – 10.000,00 zł (słownie zł: dziesięć tysięcy zł 00/100 gr)
·         Bodzanów – wysokość środków publicznych przewidzianych do realizacji tego zadania – 17.900,00 zł (słownie zł: siedemnaście tysięcy dziewięćset zł 00/100 gr)
·         Gierałcice - wysokość środków publicznych przewidzianych do realizacji tego zadania – 17.180,00 zł (słownie zł: siedemnaście tysięcy sto osiemdziesiąt zł 00/100 gr)
  • Polski Świętów - wysokość środków publicznych przewidzianych do realizacji tego zadania – 12.000,00 zł (słownie zł: dwanaście tysięcy zł 00/100 gr)
  •  Burgrabice - wysokość środków publicznych przewidzianych do realizacji tego zadania – 22.680,00 zł (słownie zł: dwadzieścia dwa tysiące sześćset osiemdziesiąt zł 00/100 gr)
·         Nowy Świętów - wysokość środków publicznych przewidzianych do realizacji tego zadania – 7.300,00 zł (słownie; siedem tysięcy trzysta zł 00/100 gr)
III Zadanie w zakresie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży poprzez upowszechnianie różnych dyscyplin sportowych na terenach wiejskich Gminy Głuchołazy
wysokość środków publicznych przewidzianych do realizacji tego zadania –5.350,00 zł (słownie; pięć tysięcy trzysta pięćdziesiąt zł 00/100 gr)
IV Zadanie w zakresie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci, młodzieży i dorosłych poprzez upowszechnianie piłki nożnej na terenie miasta i gminy Głuchołazy, z uwzględnieniem sołectw, w których nie istnieją kluby sportowe
wysokość środków w budżecie Gminy Głuchołazy, przewidzianych na realizację wyżej wymienionego zadania to kwota – 25.410,00 zł (słownie zł: dwadzieścia pięć tysięcy czterysta dziesięć 00/100 gr)
I. PODMIOTY UPRAWNIONE DO SKŁADANIA OFERT
Podmiotami uprawnionymi do złożenia oferty są : organizacje pozarządowe, podmioty wymienione w art. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie ( Dz.U.Nr 96 , poz. 873 z późn. zm. ), jednostki podległe organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowane spełniające łącznie niżej wymienione warunki :
1.prowadzą działalność statutową w dziedzinie objętej konkursem,
2. dysponują odpowiednią wyszkoloną kadrą przygotowaną do realizacji zadania,
3. posiadają doświadczenie niezbędne do realizacji zadania będącego przedmiotem konkursu
4. dysponują odpowiednią bazą lokalową oraz obsługą księgowo- biurową,
5. posiadają szczegółowy program realizacji zadania zawierający :
-         harmonogram zadań
-         - cele zadania i metody ich osiągania,
-         - przewidywane efekty
6. przedstawią poprawnie sporządzona ofertę na stosownym formularzu wraz z załącznikami
II. ZASADY PRZYZNAWANIA DOTACJI:
1.      Dotacja zostanie przyznana na podstawie wybranej oferty i zawartej umowy z obowiązkiem rozliczenia się po wykonaniu zadania.
2.      Zlecenie zadania publicznego odbywa się w formie powierzenia zadania wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji do 85 % wartości zadania.
 
III. TERMIN I WARUNKI REALIZACJI ZADANIA
Termin realizacji zadania ustala do 24 grudnia 2011 r.
Warunkiem realizacji zadania jest adresowanie go do mieszkańców Gminy Głuchołazy.
 
IV. TERMIN SKŁADANIA OFERT
1.      Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie, bądź przesłanie w terminie do         25 stycznia 2011 r. do godz. 9;00 oferty odrębnej dla każdego zadania zgodnej ze wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania /Dz.U. z 2005 r. Nr 264, poz. 2207/ do sekretariatu Urzędu Miejskiego (pok. Nr 11) na adres: Urząd Miejski, ul. Rynek 15, 48-340 Głuchołazy ( w przypadku nadesłania oferty pocztą, liczy się data jej wpływu do UM). Na kopercie z ofertą powinny być umieszczone następujące informacje:
2.       „Otwarty konkurs ofert”- nie otwierać przed 25 stycznia 2011 r. godz. 09:00
-         „Zadanie nr ( numer i nazwa zadania) otwartego konkursu ofert”
 
IV. TERMIN, TRYB I KRYTERIA STOSOWANE PRZY WYBORZE OFERT
1.     Otwarcie ofert nastąpi dnia 25 stycznia 2011 r. o godz.10:00
2.      Rozpatrzenia ofert dokona Komisja Konkursowa, powołana zarządzeniem Burmistrza Głuchołaz.
3.      Szczegółowy zakres prac Komisji Konkursowej określa Regulamin Konkursu będący Załącznikiem Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza w sprawie powołania Komisji Konkursowej.
4.       Komisja dokonuje wstępnej weryfikacji ofert sprawdzając ich zgodność z wymaganiami określonymi w Ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, ogłoszeniu konkursu i regulaminie konkursu.
5.      Następnie Komisja dokonuje wyboru ofert na podstawie następujących kryteriów:
·        merytoryczne
        zbieżność projektu z wymogami zadania ( ocena w skali : 0-3)
·        społeczne
        dostępność realizowanego przedsięwzięcia dla mieszkańców Gminy Głuchołazy, a także przewidziana liczba odbiorców oraz zapotrzebowanie na realizowane zadania w ramach projektu (ocena w skali: 0-2),
        działania i doświadczenia wnioskodawcy w ciągu ostatnich 3 lat w dziedzinie, której dotyczy zadanie (ocena w skali : 0-4),
·        finansowe – koszty realizacji planowanego zadania, ocena kosztów kalkulacji zadania pod kątem ich celowości, oszczędności oraz efektywności wykonania oraz udział środków własnych oraz innych źródeł finansowania, zakładani partnerzy (ocena w skali: 0-2),
·        organizacyjne – posiadane zasoby kadrowe, rzeczowe (ocena w skali:
0-3),
·        analiza prawidłowości i terminowości rozliczenia zadań zleconych wnioskodawcy w   ubiegłych latach (ocena w skali: 0-1)
6.    Wymagana minimalna liczba punktów uprawniająca oferentów do otrzymania dotacji wynosi 8, przy czym pierwszeństwo ma oferta, która uzyskała największą ilość punktów.
Do oferty należy dołączyć:
-         oświadczenie o nie prowadzeniu działalności gospodarczej w rozumieniu art. 9 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn.zm.) w odniesieniu do zadania publicznego, będącego przedmiotem oferty.
-         Aktualny wyciąg z rejestru ( ważny 3 miesiące od daty uzyskania )
-         Sprawozdanie merytoryczno – finansowe za ostatni rok ( w przypadku podmiotów działających krócej za okres działalności )
-         Statut
-         Zaświadczenie z banku o braku obciążenia rachunku tytułem egzekucyjnym i zadłużenia na rachunku ( z nazwą i numerem konta)
-         Decyzję o nadaniu REGONU
-         Decyzję o nadaniu NIP
-         Opinię lub rekomendację ( minimum jedną) na temat działalności podmiotu
-         Harmonogram realizacji zadania
5.1 Oferta oraz dokumenty będące jej załącznikami dla swej ważności winny być opatrzone datą, pieczęcią oraz podpisem osób uprawnionych statutowo, bądź posiadających upoważnienie do przedmiotowego składania ofert.
5.2. Komisja wezwie Oferentów, którzy w określonym terminie nie złożyli oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu konkursowym, lub, którzy złożyli dokumenty zawierające błędy do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba, że mimo ich uzupełnienia konieczne byłoby unieważnienie postępowania konkursowego.
5.3.Oferty w których wnioskowana wielkość dotacji przekracza wysokość przeznaczonych na dotację środków nie będą rozpatrywane.
5.5.Oferty w których wnioskowana wielkość dotacji przekracza wysokość przeznaczonych na dotację środków nie będą rozpatrywane.
 
Podmiot dotowany po zakończeniu realizacji zadania zobowiązany jest do przedstawienia szczegółowego sprawozdania merytorycznego i finansowego z wykonanego zadania zgodnego z wzorem określonym w Rozporządzeniu Ministra, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania /Dz.U. z 2005 r. Nr 264, poz. 2207/
Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji. Konkurs zostanie rozstrzygnięty także w przypadku, kiedy wpłynie jedna oferta.
Dodatkowe informacje oraz dokumenty i formularze można uzyskać na stronie internetowej http://gmina.glucholazy.sisco.info lub w Wydziale Promocji, Turystyki i Sportu Urzędu Miejskiego Rynek 15 48-340 Głuchołazy tel. (77) 40 92 119
 
Akty prawne:
1/ Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn.zm.)
2/ Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. Nr 127, poz. 857)
3/ Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 8 marca 2005r w prawie określenia wzoru oferty podmiotu uprawnionego ( Dz.U. Nr 44 poz.427)
4/ Rozporządzenie Ministra Gospodarki ,Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r w sprawie wzoru realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz.U. Nr 264 , poz.2207)

 

Ilość odwiedzin: 1889
Nazwa dokumentu: Otwarty konkurs ofert na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu w 2011 r.
Osoba, która wytworzyła informację: Paweł Szymkowicz
Osoba, która odpowiada za treść: Paweł Szymkowicz
Osoba, która wprowadzała dane: Tomasz Oleś
Data wytworzenia informacji: 2011-01-05 14:36:06
Data udostępnienia informacji: 2011-01-05 14:36:06
Data ostatniej aktualizacji: 2011-01-07 11:08:50

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner