logo
Wersja dla niedowidzących
  Urzędu Miejskiego w Głuchołazach
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 ORGANA WŁADZY
plus Rada Miejska
plus Konsultacje Społeczne
 URZĄD MIEJSKI
minus Telefony
minus Regulamin Urzędu
plus Wydziały Urzędu
plus Załatwianie spraw obywateli
plus Unia Eropejska - realizowane projekty
plus Miejsca Pracy
plus Oświadczenia majątkowe
plus Informacja dla planujących zgromadzenia na terenie Gminy Głuchołazy
minus Rejestry umów
minus Rejestr instytucji kultury
minus Ponowne wykorzystanie
 KONTROLE
plus Zewnętrzne
plus Wewnętrzne
 PRAWO LOKALNE
minus Statut gminy
minus Strategia Gminy
plus Odpady komunalne
plus Gospodarka komunalna i mieszkaniowa
plus Opłaty lokalne
plus Podatki
plus Dopłaty do paliwa rolniczego
plus Budżet gminy i sprawozdania
plus Ochrona środowiska
plus Decyzje środowiskowe
plus Wybory samorządowe -2006r.
plus Wybory Samorządowe 2010
minus Wybory Parlamentarne 2011
minus Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
minus Wybory Samorządowe - 2014
plus Wybory Prezydenckie 2015
plus Wybory Sołeckie 2015
plus Wybór ławników na kadencję 2016-2019
plus Referendum Ogólnokrajowe 2015
plus Wybory Parlamentarne 2015
minus Karta prywatyzacji Spółki ECO S.A.
plus Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Głuchołazach 2017
 Ogłoszenia pozostałe
plus 2005r.
plus 2006r.
minus 2007r.
   minus otwarty konkurs - GKRPA , ochrona zdrowia i pomoc społeczna
   minus otwarty konkurs - zmiana terminu zadania nr 3
   minus otwarty konkurs- zmiana kwoty zadania nr 3
   minus otwarty konkurs- ogłoszenie wyników
   minus otawarty konkurs - ogłoszenie wynikiów zadanie nr 3
   plus otwarty konkurs - sport
   plus otwarty konkurs - przeciwdziałanie narkomanii
   minus otwarty konkurs - sport
   minus otwarty konkurs -sport
   minus otwarty konkurs - opieka społeczna
      minus zmiana warunków konkursu
   minus otwarty konkurs sport
plus 2008r.
plus 2009r.
plus 2010r.
plus 2011r.
plus 2012r.
plus 2013r.
plus 2015
plus 2014r.
plus 2016
plus 2017r.
plus Budżet Obywatelski 2016
plus Ogłoszenie o głosowaniu
plus Budżet Obywatelski 2017
minus Porady prawne
plus Konkursy ofert na zadania z zakresu zdrowia publicznego
plus Budżet Obywatelski 2018
 Jednostki organizacyjne
minus Spółki
minus Jednostki oświatowe
minus Inne jednostki
 Organizacje pozarządowe
plus 2010
plus 2011
plus 2012
plus 2013
plus 2014
plus 2015
plus 2016
plus 2017
 Nieruchomości
plus Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
plus Nieruchomości przeznaczone do dzierżawy, najmu
plus Przetargi nieruchomości
plus Rokowania na sprzedaż nieruchomości
 Zapytania ofertowe
plus 2009
plus 2010
plus 2011
plus 2012
plus 2013
minus ZAPYTANIE OFERTOWE na usługę pn.: Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla obszaru Gminy Głuchołazy
minus Remont nawierzchni drogi asfaltowo-szutrowej (tłuczniowej) oraz remont dwóch mostków w ciągu drogi 107147 O i wewnętrznej położonych na działkach 502,503,758,759 i 760/2 w m. Konradów. Znisz
minus Remont nawierzchni drogi szutrowej (tłuczniowej) wraz z przepustami w drodze wewnętrznej na działkach 219, 304, 305 w m. Podlesie. Zniszczenia po nawalnych deszczach z 27-28 maja 2014r
minus Remont nawierzchni drogi szutrowej (tłuczniowej) – jedyny dojazd do posesji – na drodze wewnętrznej na działkach 248, 249, 250 w Podlesiu. Zniszczenia po nawalnych deszczach z 27-28 maja 2014r
minus Remont nawierzchni drogi wraz z odwodnieniem (z korytek betonowych) oraz umocnienia skarp rowu na drodze wewnętrznej w m. Jarnołtówek na działkach 535, 536, 568. Zniszczenia po n
minus Oczyszczenie (odmulenie) cieku wodnego, oczyszczenie przepustów oraz umocnienia skarp na cieku wodnym w Jarnołtówku na działkach 581, 582. Zniszczenia po nawalnych deszczach z 27-28 maja 2014r
minus Remont mostu na wys. budynku nr 90 w m. Burgrabice na działkach 502 i 1587. Zniszczenia po nawalnych deszczach z 27-28 maja 2014r
minus Remont nawierzchni szutrowej (tłuczniowej) z przebudową przepustu drogowego w m. Sławniowice na działkach 316/1, 316/2 i 343. Zniszczenia po nawalnych deszczach z 27-28 maja 2014r
minus Remont mostu na wys. budynku nr 90 w m. Burgrabice na działkach 502 i 1587. Zniszczenia po nawalnych deszczach z 27-28 maja 2014r
minus Remont nawierzchni szutrowej (tłuczniowej) z przebudową przepustu drogowego w m. Sławniowice na działkach 316/1, 316/2 i 343. Zniszczenia po nawalnych deszczach z 27-28 maja 2014r
plus 2015
plus 2016
minus Informacja o udzieleniu zamówienia na zadanie:Konserwacja cząstkowa-remonty cząstkowe dróg na terenie g. Gł-zy
plus 2017
 Zarządzenia Burmistrza
plus 2011 rok
plus 2012 rok
plus 2013 rok
plus 2014 rok
minus Zarządzenie Nr 1364-PR.310/2014 z dnia 16 kwietnia 2014r. w sprawie Regulaminu postepowania o udzielenie zamówienia publicznego
minus Zarządzenie Nr 1492-PR.341/2014 Burmistrza Głuchołaz z dnia 14 lipca 2014 r.Burmistrza Głuchołaz
minus Zarządzenie Nr 41-PR.7.2014 Burmistrza Głuchołaz z dnia 31 grudnia 2014 r.
plus 2015 rok
plus 2016 rok
plus 2017
 Plan Zrządzania Kryzysowego Gminy
minus Plan zarządzania kryzysowego Gminy Głuchołazy
 Zagospodarowanie przestrzenne
minus GMINNA EWIDENCJA ZABYTKÓW
minus Instrukcja obsługi portalu "Opolskie w internecie"
minus Informacje ogólne. Wykaz obowiązujących planów miejscowych
minus STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY GŁUCHOŁAZY
minus OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA SPRAWY Z 2017r.
minus OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI 2017r.
minus OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA 2016r.
minus OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI spraw z 2015r.
minus OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI spraw z 2016r.
minus OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GŁUCHOŁAZ o przystąpieniu do sporządzenia 5 planów
minus OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GŁUCHOŁAZ O PRZYSTĄPIENIU DO ZMIANY 3 PLANÓW
minus OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GŁUCHOŁAZ O PRZYSTĄPIENIU DO ZMIANY STUDIUM
minus Ogłoszenie o odstąpieniu od SOOŚ do zmiany planu miejscowego w rejonie ul. Lompy w Głuchołazach
minus Ogloszenie o odstąpieniu od SOOŚ do zmiany planu miejscowego obszaru wsi Podlesie
minus OGŁOSZENIE BURMISTRZA GŁUCHOŁAZ o przystąpieniu do sporządzenia 3 planów
minus OBWIESZCZENIE O WYŁOŻENIU DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU ZMIANY PLANU MIEJSCOWEGO STAREGO MIASTA W GŁUCHOŁAZACH wraz z prognozą
minus Zawiadomienie SKO dot. sprawy IRG.6733.17.2015
minus zawiadomienie SKO dot. sprawy IRG.6733.18.2016
minus OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GŁUCHOŁAZ O WYŁOŻENIU DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU ZMIANY PLANU W REJONIE UL. TARGOWEJ W GŁUCHOŁAZACH
minus OBWIESZCZENIE Burmistrza Głuchołaz o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Głuchołazy w rejonie Al. Jana Pawła II wraz z prognozą
minus OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar działalności gospodarczej we wsi Charbielin i Bodzanów w gminie Głuchołazy
minus OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia zmiany planu miejscowego m. Głuchołazy w rej. dz. nr 761/2, 760/3, 761/59 przy ul. Grunwaldzkiej oraz w rej. dz. nr 897/2 przy ul. Kraszewskiego
minus OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu: projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Pokrzywna wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
minus OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia planu miejscowego miasta Głuchołazy obejmującego obszar dz. nr 1350/4 w rej. ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego
minus OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia zmiany planu miejscowego obejmującego obszar w rej. ul. Grunwaldzkiej, Prymasa S. Wyszyńskiego, M. Curie-Skłodowskiej, Targowej
minus OBWIESZCZENIE Burmistrza Głuchołaz o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Nowy Świętów oraz do sporządzenia prognozy oddziaływania na środow
minus OGŁOSZENIE BURMISTRZA O ODSTĄPIENIU OD PRZEPROWADZENIA OCENY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO DO ZMIANY PLANU W REJONIE AL. JANA PAWŁA II
minus OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia planu miejscowego obejmującego działki na obszarze wsi Bodzanów i Nowy Świętów, w rejonie zakładu Malta – Decor sp. z o.o.
minus OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia planu miejscowego miasta Głuchołazy w rejonie ulic gen. Sikorskiego i Moniuszki
minus OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ulicy Bohaterów Warszawy obejmującego teren położony przy ulicy Bohaterów Wars
minus OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Głuchołazy w rejonie Al. Jana Pawła II
minus OBWIESZCZENIE o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Pokrzywna wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
minus OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GŁUCHOŁAZ o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany planu miejscowego obejmującego obszar w rej. ulic Grunwaldzkiej, Wyszyńskiego, Skłodowskiej, Targowej w Gł-zach
minus OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GŁUCHOŁAZ o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany planu miejscowego m. Głuchołazy obejmującego obszar działki nr 1350/4 w rejonie ul. Pr. Stefana Wyszyńskiego
minus odwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
minus OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GŁUCHOŁAZ o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagosp. przestrz. miasta Głuchołazy w rej. ul. gen. Sikorskiego i Moniuszki
minus OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GŁUCHOŁAZ o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego działki na obszarze wsi Bodzanów i Nowy Świętów, w rejonie
minus OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GŁUCHOŁAZ o przyjęciu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Głuchołazy w rejonie ulic gen. Sikorskiego i Moniuszki oraz o możliwościach zapoznania się z jeg
minus OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GŁUCHOŁAZ o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany mpzp w rejonie ul. Grunwaldzkiej, Wyszyńskiego, M. Curie-Skłodowskiej, Targowej
minus OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GŁUCHOŁAZ o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany mpzp m. Głuchołazy obejm. obszar dz. nr 1350/4 w rej. ul. Pr. S. Wyszyńskiego
minus OBWIESZCZENIE BURMISTRZA o odstąpieniu od przeprowadzenia oceny SOOŚ do zmiany mpzp m. Głuchołazy w rej. dz. nr 761/2, 760/3, 761/59 Grunwaldzkiej oraz w rej. dz. nr 897/2 przy ul. Kraszewskiego
 Sprawozdania z realizacji programów
minus Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za 2013r.
minus Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2013r.
minus Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Preciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie za 2013r.
minus Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny za 2013r.
minus Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za 2014r.
minus Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2014r.
minus Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za 2015r.
minus Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2015r
minus Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za 2016r
minus Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2016r
 Audyt wewnętrzny
minus Audyt 2014
minus Audyt 2015
minus Audyt 2017
 Zapytania ofertowe
plus 2009
plus 2010
plus 2011
plus 2012
plus 2013
plus 2014
minus ZAPYTANIE OFERTOWE na usługę pn.: Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla obszaru Gminy Głuchołazy
minus Remont nawierzchni drogi asfaltowo-szutrowej (tłuczniowej) oraz remont dwóch mostków w ciągu drogi 107147 O i wewnętrznej położonych na działkach 502,503,758,759 i 760/2 w m. Konradów. Znisz
minus Remont nawierzchni drogi szutrowej (tłuczniowej) wraz z przepustami w drodze wewnętrznej na działkach 219, 304, 305 w m. Podlesie. Zniszczenia po nawalnych deszczach z 27-28 maja 2014r
minus Remont nawierzchni drogi szutrowej (tłuczniowej) – jedyny dojazd do posesji – na drodze wewnętrznej na działkach 248, 249, 250 w Podlesiu. Zniszczenia po nawalnych deszczach z 27-28 maja 2014r
minus Remont nawierzchni drogi wraz z odwodnieniem (z korytek betonowych) oraz umocnienia skarp rowu na drodze wewnętrznej w m. Jarnołtówek na działkach 535, 536, 568. Zniszczenia po n
minus Oczyszczenie (odmulenie) cieku wodnego, oczyszczenie przepustów oraz umocnienia skarp na cieku wodnym w Jarnołtówku na działkach 581, 582. Zniszczenia po nawalnych deszczach z 27-28 maja 2014r
minus Remont mostu na wys. budynku nr 90 w m. Burgrabice na działkach 502 i 1587. Zniszczenia po nawalnych deszczach z 27-28 maja 2014r
minus Remont nawierzchni szutrowej (tłuczniowej) z przebudową przepustu drogowego w m. Sławniowice na działkach 316/1, 316/2 i 343. Zniszczenia po nawalnych deszczach z 27-28 maja 2014r
minus Remont mostu na wys. budynku nr 90 w m. Burgrabice na działkach 502 i 1587. Zniszczenia po nawalnych deszczach z 27-28 maja 2014r
minus Remont nawierzchni szutrowej (tłuczniowej) z przebudową przepustu drogowego w m. Sławniowice na działkach 316/1, 316/2 i 343. Zniszczenia po nawalnych deszczach z 27-28 maja 2014r
 Miejska Rada Seniorów
plus 2015
plus 2016
 Głuchołaskie Podwórko
plus 2015
plus 2016
plus 2017
 Uchwały Rady Miejskiej
minus Uchwały Rady Miejskiej podjęte po 2012r.
 Informacje
plus Uchwały
plusPrzetargi
 Sprawy do załatwienia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Ogłoszenia pozostałe > 2007r. > otwarty konkurs - opieka społeczna

Spis dokumentów:
1. zmiana warunków konkursu

Głuchołazy, dnia 29 sierpnia 2007r.

BURMISTRZ GŁUCHOŁAZ
ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego

pn. „Dożywianie oraz pomoc rzeczowa dla najuboższych tj. dla osób bezdomnych, bezrobotnych, samotnych, dzieci oraz rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej”


1. Zadanie obejmuje:
• codzienne dożywianie najuboższych – wydawanie nieodpłatnych posiłków,
• organizowanie świątecznych posiłków dla najuboższych - spotkanie wigilijne,
• przygotowanie paczek świątecznych,
• udzielanie pomocy rzeczowej najuboższym,
Udzielanie pomocy wspomnianym osobą powinno odbywać się min. poprzez codzienne przygotowanie i nieodpłatne wydawanie posiłków jednodaniowych, organizowanie zbiórek żywności oraz podejmowanie i koordynowanie innych działań na rzecz najuboższych i bezrobotnych.
2. Podmiot składający ofertę zobowiązany jest posiadać stołówkę wyposażoną w sprzęt umożliwiający wykonanie tego zadania.
3. Podmiot składający ofertę powinien być przygotowany kadrowo i sprzętowo do objęcia dożywianiem ok. 30 osób dorosłych i ok. 40 dzieci miesięcznie.
4. Wysokość środków publicznych przeznaczona na realizacje tego zadania wynosi 5.000 zł, natomiast w całym 2007 roku wyniesie 15.000 zł.
5. Informacja o realizacji zadania w 2005 i 2006 roku:

Wyszczególnienie 2005 rok 2006 rok
Liczba dofinansowanych zadań 1 1
Liczba dofinansowanych podmiotów 1 1
Kwota 10.000 zł 18.000 zł

I. Podmioty uprawnione do składania ofert:

Podmiotami uprawnionymi do złożenia oferty są podmioty, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej, tj.:
a) organizacje pozarządowe prowadzące działalność w zakresie pomocy społecznej,
b) osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancji wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności w zakresie pomocy społecznej,
jeżeli spełnią niżej wymienione warunki:
• prowadzą działalność statutową w dziedzinie objętej konkursem,
• dysponują odpowiednio wyszkoloną kadrą przygotowaną do realizacji zadania,
• posiadają doświadczenie niezbędne do realizacji zadania będącego przedmiotem konkursu,
• dysponują odpowiednią bazą lokalową oraz obsługą księgowo – biurową
• posiadają szczegółowy program realizacji zadania zawierający:
- harmonogram zadań,
- cele, zadania i metody ich osiągania, przewidywane efekty
• przedstawią poprawnie sporządzoną ofertę na stosownym formularzu wraz z załącznikami

II. Zasady przyznawania dotacji:


1. Dotacja zostanie przyznana na podstawie wybranej oferty i zawartej umowy z obowiązkiem rozliczenia się po wykonaniu zadania.
2. Zlecenie zadania publicznego odbywa się w formie dofinansowanie jego realizacji. Wsparcie zadania nie może przekroczyć 95% kosztów jego wykonania.

III. Termin i warunki realizacji zadania

Termin realizacji zadania ustala się do 31.12.2007r. Warunkiem realizacji zadania jest skierowanie go do mieszkańców Gminy Głuchołazy.
IV. Warunki przyznania dotacji:
1. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie, bądź przesłanie w terminie do dnia 28 września 2007r. do godz. 11.00 oferty zgodnej ze wzorem określonym w Rozporządzeniu Ministra Polityki Społecznej z dnia 8 marca 2005 r. w sprawie określenia wzoru oferty podmiotu uprawnionego (Dz.U. Nr 44 poz. 427), do sekretariatu Urzędu Miejskiego (pok. Nr 11) lub na adres: Urząd Miejski w Głuchołazach, ul. Rynek 15,48-340 Głuchołazy (w przypadku nadesłania oferty pocztą, liczy się data jej wpływu do Urzędu Miejskiego). Na kopercie z ofertą powinny być umieszczone następujące informacje:
- „Otwarty konkurs ofert"- nie otwierać przed 28.09.2007 r. do godz. 12:00 „Zadanie: Dożywianie oraz pomoc rzeczowa dla najuboższych tj. dla osób bezdomnych, bezrobotnych, samotnych, dzieci oraz rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej”.
2. Do złożonej oferty podmiot ubiegający się o dotację musi dołączyć (oryginały lub kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem):
• aktualny wyciąg z rejestru lub odpowiednio wyciąg z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących (ważny 3 miesiące od daty uzyskania),
• sprawozdanie merytoryczno - finansowe za ostatni rok (w przypadku podmiotów działających krócej - za okres działalności),
• statut,
• zaświadczenie z banku o braku obciążenia rachunku tytułem egzekucyjnym i zadłużenia na rachunku (z nazwą i numerem konta), decyzję o nadaniu numeru REGON,
• decyzję o nadaniu numeru NIP,
• opinię lub rekomendację (minimalnie l) na temat działalności podmiotu harmonogram realizacji zadania
• oświadczenie o nie prowadzeniu działalności gospodarczej w rozumieniu art. 9 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, póz. 873 z późn. zm.) w odniesieniu do zadania publicznego, będącego przedmiotem oferty.
3. Oferty sporządzone wadliwie bądź niekompletne co do wymaganego zestawu dokumentów lub informacji nie będą rozpatrywane ze względów formalnych.
4. Oferta oraz dokumenty będące jej załącznikami dla swej ważności winny być opatrzone datą, pieczęcią oraz podpisem uprawnionych statutowo bądź upoważnionych w tym celu osób. Oferta nie spełniająca tego wymogu zostanie oceniona jako wadliwa i jako taka nie będzie rozpatrywana.
5. Nie przewiduje się możliwości uzupełnienia oferty, która została złożona w stanie niekompletnym.
6. Oferty, w których wnioskowana wielkość dotacji przekracza wysokość przeznaczonych na dotację środków nie będą rozpatrywane.
7. Złożone oferty oceniane są według kryteriów o których mowa w pkt. V.
8. Do wyboru ofert lub przyznania dotacji nie stosuje się trybu odwoławczego.
9. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji lub przyznaniem dotacji w oczekiwanej wysokości.
10. Konkurs zostanie rozstrzygnięty także w przypadku kiedy wpłynie jedna oferta.
11. Podmiot który otrzymał dotacje zobowiązany jest skorygować kosztorys realizacji zadania do kwoty otrzymanej dotacji.
12. Dotowany podmiot zobowiązany jest do wyodrębnienie w ewidencji księgowej środków otrzymanych i wydatkowanych na realizację przedmiotowego zadania.
13. Uzyskana przez podmiot dotacja nie może być wykorzystana na:
- budowę, zakup i remont budynków, zakup gruntów i środków trwałych,
- prowadzenie działalności gospodarczej,
- pokrycie kosztów obsługi bankowej,
14. Podmiot dotowany po zakończeniu realizacji zadania zobowiązany jest złożyć szczegółowe sprawozdanie merytoryczne i finansowe z wykonanego zadania na wzorze określonym w Rozporządzeniu Ministra Polityki Społecznej z dnia 8 marca 2005 r. w sprawie określenia wzoru oferty podmiotu uprawnionego (Dz.U. Nr 44 poz. 427).
15. Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Finansowo-Budżetowym Urzędu Miejskiego w Głuchołazach lub pod nr tel. 077-40-92-162.

V. Termin, tryb i kryteria stosowane przy wyborze oferty:

1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 28 września 2007 r. o godz. 12.00.
2. Rozpatrzenia ofert dokona Komisja Konkursowa na podstawie odrębnego regulaminu.
3. Komisja dokonuje wstępnej weryfikacji złożonych ofert pod kątem zgodności z ustawą z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz.U. z 2004 r. Nr 64 poz. 593, z późn. zm.) .
4. Komisja dokonuje wyboru oferty na podstawie następujących kryteriów:
• merytoryczne
– zbieżność projektu z wymogami zadania ( ocena w skali : 0-3)
• społeczne
– dostępność realizowanego przedsięwzięcia dla mieszkańców Gminy Głuchołazy, a także przewidziana liczba odbiorców oraz zapotrzebowanie społeczne na usługi świadczone
w ramach projektu (ocena w skali: 0-2),
– działania i doświadczenia wnioskodawcy w ciągu ostatnich 3 lat w dziedzinie, której dotyczy zadanie (ocena w skali : 0-4),
• finansowe – koszty realizacji planowanego zadania, ocena kosztów kalkulacji zadania pod kątem ich celowości, oszczędności oraz efektywności wykonania oraz zakładani partnerzy (ocena w skali: 0-2),
• organizacyjne – posiadane zasoby kadrowe, rzeczowe (ocena w skali:
0-3),
• analiza prawidłowości i terminowości rozliczenia zadań zleconych wnioskodawcy
przez Gminę Głuchołazy w ubiegłym roku (ocena w skali: 0-1)
5. Wymagana minimalna liczba punktów uprawniająca oferentów do otrzymania dotacji wynosi 8, przy czym pierwszeństwo ma oferta która otrzymała większą liczbę punktów.
6. Oferty , które otrzymały oceną poniżej 8 pkt. nie podlegają dofinansowaniu.

Akty prawne:

1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 o pomocy społecznej (Dz.U. z 2004 r. Nr 64 poz. 593, zm. z 2004r. Nr 99 poz.1001, Nr 273 poz.2703; z 2005r. Nr 64 poz. 565, Nr 94 poz.788, Nr 179 poz.1487, Nr 164 poz. 1366, Nr 180 poz. 1493; z 2006r. Nr 135 poz. 950, Nr 144 poz.1043, Nr 186 poz. 1380, nr 249 poz. 1831, nr 251 poz. 1844; z 2007 r. Nr 35 poz. 219, Nr 36 poz. 226, Nr 48 poz. 320, Nr 120 poz. 818).
2. Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 8 marca 2005 r. w sprawie określenia wzoru oferty podmiotu uprawnionego (Dz.U. Nr 44 poz. 427).
3. Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 4 kwietnia 2005 r. w sprawie określenia ramowego wzoru umowy o realizację zadania z zakresu pomocy społecznej (Dz.U nr 61, poz. 545).
4. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U z 2003 r. nr 96. poz. 873 z późn. zm.).

Ilość odwiedzin: 1444
Osoba, która wytworzyła informację: Administrator
Osoba, która odpowiada za treść: Administrator
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2007-08-29 00:00:00
Data udostępnienia informacji: 2007-08-29 00:00:00
Data ostatniej aktualizacji: 2007-09-26 09:45:47

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner