logo
Wersja dla niedowidzących
  Urzędu Miejskiego w Głuchołazach
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 ORGANA WŁADZY
plus Rada Miejska
plus Konsultacje Społeczne
 URZĄD MIEJSKI
minus Telefony
minus Regulamin Urzędu
plus Wydziały Urzędu
plus Załatwianie spraw obywateli
plus Unia Eropejska - realizowane projekty
plus Miejsca Pracy
plus Oświadczenia majątkowe
plus Informacja dla planujących zgromadzenia na terenie Gminy Głuchołazy
minus Rejestry umów
minus Rejestr instytucji kultury
minus Ponowne wykorzystanie
 KONTROLE
plus Zewnętrzne
plus Wewnętrzne
 PRAWO LOKALNE
minus Statut gminy
minus Strategia Gminy
plus Odpady komunalne
plus Gospodarka komunalna i mieszkaniowa
plus Opłaty lokalne
plus Podatki
plus Dopłaty do paliwa rolniczego
plus Budżet gminy i sprawozdania
plus Ochrona środowiska
plus Decyzje środowiskowe
plus Wybory samorządowe -2006r.
plus Wybory Samorządowe 2010
minus Wybory Parlamentarne 2011
minus Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
minus Wybory Samorządowe - 2014
plus Wybory Prezydenckie 2015
plus Wybory Sołeckie 2015
plus Wybór ławników na kadencję 2016-2019
plus Referendum Ogólnokrajowe 2015
plus Wybory Parlamentarne 2015
minus Karta prywatyzacji Spółki ECO S.A.
plus Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Głuchołazach 2017
 Ogłoszenia pozostałe
plus 2005r.
plus 2006r.
plus 2007r.
plus 2008r.
plus 2009r.
plus 2010r.
plus 2011r.
plus 2012r.
plus 2013r.
plus 2015
plus 2014r.
plus 2016
plus 2017r.
plus Budżet Obywatelski 2016
plus Ogłoszenie o głosowaniu
plus Budżet Obywatelski 2017
minus Porady prawne
plus Konkursy ofert na zadania z zakresu zdrowia publicznego
plus Budżet Obywatelski 2018
 Jednostki organizacyjne
minus Spółki
minus Jednostki oświatowe
minus Inne jednostki
 Organizacje pozarządowe
plus 2010
plus 2011
plus 2012
plus 2013
plus 2014
plus 2015
plus 2016
plus 2017
 Nieruchomości
plus Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
plus Nieruchomości przeznaczone do dzierżawy, najmu
plus Przetargi nieruchomości
plus Rokowania na sprzedaż nieruchomości
 Zapytania ofertowe
plus 2009
plus 2010
minus 2011
   minus Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi - przedstawienie teatralne w ramach organizowanego konkursu p.n. „Chrońmy bioróżnorodność – segregujmy odpady”
   minus Zapytanie ofertowe na wykonanie kalendarzy, plakatów, koszulek i toreb ekologicznych w ramach organizowanego konkursu p.n. "Chrońmy bioróznorodność - segregujmy odpady"
   minus Zapytanie ofertowe na dostawę rowerów w ramach organizowanego konkursu p.n. „Chrońmy bioróżnorodność – segregujmy odpady”
   minus Zapytanie ofertowe na dostawę sprzętu RTV w ramach organizowanego konkursu p.n.„Chrońmy bioróżnorodność – segregujmy odpady”
   minus Zapytanie ofertowe dotyczące zakupu sprzętu komputerowego
   minus Zapytanie ofertowe na wykonanie remontu dachu budynku Skłodowskiej 30
   minus Zapytanie ofertowe - Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Parkowej i Jana Pawła II w Głuchołazach
   minus Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie monitoringu składowiska odpadów komunalnych w Konradowie
   minus Zapytanie ofertowe - dostawa używanej maszyny do pielęgnacji lodu
   minus Zapytanie oferowe - dobudowa linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Gierałcice - etap II
   minus Zaproszenia do składania ofert na dostawę maszyny kompaktowej , samojezdnej do konserwacji i pielęgnacji boisk syntetycznych
   minus Zaproszenia do składania ofert na utrzymanie terenów zielonych na terenie Głuchołaz
   minus Zapytanie ofertowe na wykonanie chodnika przy boisku sportowym Orlik 2012 w Głuchołazach
   minus Zapytanie ofertowe na wykonanie chodnika przy Filii Szkoły Podstawowej nr 2 w Głuchołazach
   minus Zapytanie ofertowe na remont pomieszczenia archiwum zlokalizowanego w budynku przy ul. Rynek 22 /parter budynku/.
   minus Zapytanie ofertowe na wykonanie stojaków rowerowych wraz z tablica informacyjną
   minus Zapytanie ofertowe na wykonanie chodnika przy Szkole Podstawowej nr 1 ul. Skłodowskiej 9
   minus Zapytanie ofertowe dotyczace remontu nawierzchni drogi i chodnika ul. Reymonta w Głuchołazach
   minus Zapytanie ofertowe na remont przepustu w drodze gminnej - osiedle "Pasterówka" Konradów gm. Głuchołazy
   minus Zapytanie ofertowe na remont przepustu drogowego w miejscowości Charbielin gmina Głuchołazy
   minus Zapytanie ofertowe na remont mostu drogowego w ciagu ul. Andersa w Głuchołazach
plus 2012
plus 2013
minus ZAPYTANIE OFERTOWE na usługę pn.: Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla obszaru Gminy Głuchołazy
minus Remont nawierzchni drogi asfaltowo-szutrowej (tłuczniowej) oraz remont dwóch mostków w ciągu drogi 107147 O i wewnętrznej położonych na działkach 502,503,758,759 i 760/2 w m. Konradów. Znisz
minus Remont nawierzchni drogi szutrowej (tłuczniowej) wraz z przepustami w drodze wewnętrznej na działkach 219, 304, 305 w m. Podlesie. Zniszczenia po nawalnych deszczach z 27-28 maja 2014r
minus Remont nawierzchni drogi szutrowej (tłuczniowej) – jedyny dojazd do posesji – na drodze wewnętrznej na działkach 248, 249, 250 w Podlesiu. Zniszczenia po nawalnych deszczach z 27-28 maja 2014r
minus Remont nawierzchni drogi wraz z odwodnieniem (z korytek betonowych) oraz umocnienia skarp rowu na drodze wewnętrznej w m. Jarnołtówek na działkach 535, 536, 568. Zniszczenia po n
minus Oczyszczenie (odmulenie) cieku wodnego, oczyszczenie przepustów oraz umocnienia skarp na cieku wodnym w Jarnołtówku na działkach 581, 582. Zniszczenia po nawalnych deszczach z 27-28 maja 2014r
minus Remont mostu na wys. budynku nr 90 w m. Burgrabice na działkach 502 i 1587. Zniszczenia po nawalnych deszczach z 27-28 maja 2014r
minus Remont nawierzchni szutrowej (tłuczniowej) z przebudową przepustu drogowego w m. Sławniowice na działkach 316/1, 316/2 i 343. Zniszczenia po nawalnych deszczach z 27-28 maja 2014r
minus Remont mostu na wys. budynku nr 90 w m. Burgrabice na działkach 502 i 1587. Zniszczenia po nawalnych deszczach z 27-28 maja 2014r
minus Remont nawierzchni szutrowej (tłuczniowej) z przebudową przepustu drogowego w m. Sławniowice na działkach 316/1, 316/2 i 343. Zniszczenia po nawalnych deszczach z 27-28 maja 2014r
plus 2015
plus 2016
minus Informacja o udzieleniu zamówienia na zadanie:Konserwacja cząstkowa-remonty cząstkowe dróg na terenie g. Gł-zy
plus 2017
 Zarządzenia Burmistrza
plus 2011 rok
plus 2012 rok
plus 2013 rok
plus 2014 rok
minus Zarządzenie Nr 1364-PR.310/2014 z dnia 16 kwietnia 2014r. w sprawie Regulaminu postepowania o udzielenie zamówienia publicznego
minus Zarządzenie Nr 1492-PR.341/2014 Burmistrza Głuchołaz z dnia 14 lipca 2014 r.Burmistrza Głuchołaz
minus Zarządzenie Nr 41-PR.7.2014 Burmistrza Głuchołaz z dnia 31 grudnia 2014 r.
plus 2015 rok
plus 2016 rok
plus 2017
 Plan Zrządzania Kryzysowego Gminy
minus Plan zarządzania kryzysowego Gminy Głuchołazy
 Zagospodarowanie przestrzenne
minus GMINNA EWIDENCJA ZABYTKÓW
minus Instrukcja obsługi portalu "Opolskie w internecie"
minus Informacje ogólne. Wykaz obowiązujących planów miejscowych
minus STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY GŁUCHOŁAZY
minus OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA SPRAWY Z 2017r.
minus OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI 2017r.
minus OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA 2016r.
minus OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI spraw z 2015r.
minus OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI spraw z 2016r.
minus OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GŁUCHOŁAZ o przystąpieniu do sporządzenia 5 planów
minus OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GŁUCHOŁAZ O PRZYSTĄPIENIU DO ZMIANY 3 PLANÓW
minus OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GŁUCHOŁAZ O PRZYSTĄPIENIU DO ZMIANY STUDIUM
minus Ogłoszenie o odstąpieniu od SOOŚ do zmiany planu miejscowego w rejonie ul. Lompy w Głuchołazach
minus Ogloszenie o odstąpieniu od SOOŚ do zmiany planu miejscowego obszaru wsi Podlesie
minus OGŁOSZENIE BURMISTRZA GŁUCHOŁAZ o przystąpieniu do sporządzenia 3 planów
minus OBWIESZCZENIE O WYŁOŻENIU DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU ZMIANY PLANU MIEJSCOWEGO STAREGO MIASTA W GŁUCHOŁAZACH wraz z prognozą
minus Zawiadomienie SKO dot. sprawy IRG.6733.17.2015
minus zawiadomienie SKO dot. sprawy IRG.6733.18.2016
minus OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GŁUCHOŁAZ O WYŁOŻENIU DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU ZMIANY PLANU W REJONIE UL. TARGOWEJ W GŁUCHOŁAZACH
minus OBWIESZCZENIE Burmistrza Głuchołaz o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Głuchołazy w rejonie Al. Jana Pawła II wraz z prognozą
minus OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar działalności gospodarczej we wsi Charbielin i Bodzanów w gminie Głuchołazy
minus OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia zmiany planu miejscowego m. Głuchołazy w rej. dz. nr 761/2, 760/3, 761/59 przy ul. Grunwaldzkiej oraz w rej. dz. nr 897/2 przy ul. Kraszewskiego
minus OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu: projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Pokrzywna wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
minus OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia planu miejscowego miasta Głuchołazy obejmującego obszar dz. nr 1350/4 w rej. ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego
minus OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia zmiany planu miejscowego obejmującego obszar w rej. ul. Grunwaldzkiej, Prymasa S. Wyszyńskiego, M. Curie-Skłodowskiej, Targowej
minus OBWIESZCZENIE Burmistrza Głuchołaz o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Nowy Świętów oraz do sporządzenia prognozy oddziaływania na środow
minus OGŁOSZENIE BURMISTRZA O ODSTĄPIENIU OD PRZEPROWADZENIA OCENY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO DO ZMIANY PLANU W REJONIE AL. JANA PAWŁA II
minus OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia planu miejscowego obejmującego działki na obszarze wsi Bodzanów i Nowy Świętów, w rejonie zakładu Malta – Decor sp. z o.o.
minus OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia planu miejscowego miasta Głuchołazy w rejonie ulic gen. Sikorskiego i Moniuszki
minus OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ulicy Bohaterów Warszawy obejmującego teren położony przy ulicy Bohaterów Wars
minus OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Głuchołazy w rejonie Al. Jana Pawła II
minus OBWIESZCZENIE o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Pokrzywna wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
minus OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GŁUCHOŁAZ o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany planu miejscowego obejmującego obszar w rej. ulic Grunwaldzkiej, Wyszyńskiego, Skłodowskiej, Targowej w Gł-zach
minus OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GŁUCHOŁAZ o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany planu miejscowego m. Głuchołazy obejmującego obszar działki nr 1350/4 w rejonie ul. Pr. Stefana Wyszyńskiego
minus odwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
minus OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GŁUCHOŁAZ o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagosp. przestrz. miasta Głuchołazy w rej. ul. gen. Sikorskiego i Moniuszki
minus OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GŁUCHOŁAZ o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego działki na obszarze wsi Bodzanów i Nowy Świętów, w rejonie
minus OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GŁUCHOŁAZ o przyjęciu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Głuchołazy w rejonie ulic gen. Sikorskiego i Moniuszki oraz o możliwościach zapoznania się z jeg
minus OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GŁUCHOŁAZ o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany mpzp w rejonie ul. Grunwaldzkiej, Wyszyńskiego, M. Curie-Skłodowskiej, Targowej
minus OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GŁUCHOŁAZ o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany mpzp m. Głuchołazy obejm. obszar dz. nr 1350/4 w rej. ul. Pr. S. Wyszyńskiego
minus OBWIESZCZENIE BURMISTRZA o odstąpieniu od przeprowadzenia oceny SOOŚ do zmiany mpzp m. Głuchołazy w rej. dz. nr 761/2, 760/3, 761/59 Grunwaldzkiej oraz w rej. dz. nr 897/2 przy ul. Kraszewskiego
 Sprawozdania z realizacji programów
minus Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za 2013r.
minus Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2013r.
minus Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Preciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie za 2013r.
minus Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny za 2013r.
minus Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za 2014r.
minus Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2014r.
minus Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za 2015r.
minus Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2015r
minus Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za 2016r
minus Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2016r
 Audyt wewnętrzny
minus Audyt 2014
minus Audyt 2015
minus Audyt 2017
 Zapytania ofertowe
plus 2009
plus 2010
plus 2011
plus 2012
plus 2013
plus 2014
minus ZAPYTANIE OFERTOWE na usługę pn.: Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla obszaru Gminy Głuchołazy
minus Remont nawierzchni drogi asfaltowo-szutrowej (tłuczniowej) oraz remont dwóch mostków w ciągu drogi 107147 O i wewnętrznej położonych na działkach 502,503,758,759 i 760/2 w m. Konradów. Znisz
minus Remont nawierzchni drogi szutrowej (tłuczniowej) wraz z przepustami w drodze wewnętrznej na działkach 219, 304, 305 w m. Podlesie. Zniszczenia po nawalnych deszczach z 27-28 maja 2014r
minus Remont nawierzchni drogi szutrowej (tłuczniowej) – jedyny dojazd do posesji – na drodze wewnętrznej na działkach 248, 249, 250 w Podlesiu. Zniszczenia po nawalnych deszczach z 27-28 maja 2014r
minus Remont nawierzchni drogi wraz z odwodnieniem (z korytek betonowych) oraz umocnienia skarp rowu na drodze wewnętrznej w m. Jarnołtówek na działkach 535, 536, 568. Zniszczenia po n
minus Oczyszczenie (odmulenie) cieku wodnego, oczyszczenie przepustów oraz umocnienia skarp na cieku wodnym w Jarnołtówku na działkach 581, 582. Zniszczenia po nawalnych deszczach z 27-28 maja 2014r
minus Remont mostu na wys. budynku nr 90 w m. Burgrabice na działkach 502 i 1587. Zniszczenia po nawalnych deszczach z 27-28 maja 2014r
minus Remont nawierzchni szutrowej (tłuczniowej) z przebudową przepustu drogowego w m. Sławniowice na działkach 316/1, 316/2 i 343. Zniszczenia po nawalnych deszczach z 27-28 maja 2014r
minus Remont mostu na wys. budynku nr 90 w m. Burgrabice na działkach 502 i 1587. Zniszczenia po nawalnych deszczach z 27-28 maja 2014r
minus Remont nawierzchni szutrowej (tłuczniowej) z przebudową przepustu drogowego w m. Sławniowice na działkach 316/1, 316/2 i 343. Zniszczenia po nawalnych deszczach z 27-28 maja 2014r
 Miejska Rada Seniorów
plus 2015
plus 2016
 Głuchołaskie Podwórko
plus 2015
plus 2016
plus 2017
 Uchwały Rady Miejskiej
minus Uchwały Rady Miejskiej podjęte po 2012r.
 Informacje
plus Uchwały
plusPrzetargi
 Sprawy do załatwienia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


 

Wydział Gospodarki Komunalnej , Inwestycji i Architektury Urzędu Miejskiego w Głuchołazach zaprasza do złożenia oferty na

-utrzymanie zieleni w parku przy ulicy Parkowej ,

-alejki przy ulicy Moniuszki wraz ze Skwerem Kawalerów Orderu Uśmiechu w Głuchołazach

-pielęgnacji roślin doniczkowych przy ul. Jana Pawła II w Głuchołazach

 

Powyższe prace będą dotyczyć:


 • konserwacji istniejącego zagospodarowania

 • całorocznej pielęgnacji trawników, w tym ich koszenie, wygrabienie i utrzymanie na określonej wysokości 5 cm

 • nawożenie, odchwaszczenie i uzupełnienie ubytków,

 • opryskiwanie środkiem chwastobójczym, przygotowanie cieczy roboczej wraz z dostarczeniem materiału,

 • koszenie wraz z wygrabieniem skarp i poboczy dróg i alejek,

 • usuwanie samosiejek drzew i krzewów,

 • likwidację odrostów przy drzewach i pniach drzew wg potrzeb,

 • posezonowe usunięcie jednorocznych roślin ozdobnych,

 • wiosenne nasadzenia jednorocznych roślin ozdobnych z materiału Zamawiającego,

 • pielęgnację nowych nasadzeń i roślin wieloletnich ( bylin, drzew i krzewów etc. ) w tym: nawadnianie, nawożenie, usuwanie zeschniętych kwiatostanów i liści,

 • uzupełnienie nasadzeń istniejących zniszczonych w wyniku wandalizmu lub kradzieży tj. kwiatów, drzew, krzewów, bylin z materiału Zamawiającego,

 • nawożenie drzew i krzewów ( głównie młodych) wieloskładnikowymi, wolno działającymi związkami mineralnymi,

 • ściółkowanie powierzchni gleby w miejscach nasadzeń istniejących lub uzupełnienie  ściółki pod roślinami materiałami wieloskładnikowymi np. rozdrobniona kora,

 • przycinanie zbyt rozrośniętych roślin ekspansywnych. W przypadku pojawienia się pędów słabych i wybujałych, można zastosować cięcia poprawiające kondycję i wspomagające rozkrzewienie roślin,

 • zabezpieczenie na okres zimowy poprzez okrywanie roślin ozdobnych np. gałęziami jodłowymi, które zatrzymują warstwę śniegu  i chronią rośliny przed przemarznięciem,

 • w miejscach przeznaczonych pod nasadzenia utrzymanie powierzchni gleby w stanie spulchnienia, aby ułatwić dostęp powietrza do korzeni,

 • gracowanie  lub chemiczne usuwanie chwastów środkami dopuszczonymi do stosowania na alejkach i terenach przy urządzeniach wodnych w miarę potrzeb,

 • zamiatanie alejek i grabienie dwa razy w tygodniu,

 • uprzątnięcie odpadów powstałych podczas prowadzenia wszystkich w/w prac w dniu ich wykonywania,

 • wykonawca ponosi odpowiedzialność za skuteczność wykonywanych zabiegów oraz odpowiada za szkody wyrządzone podczas wykonywania zadania,

 • pielęgnacja , podlewanie , nawożenie roślin nasadzonych w donicach usytuowanych na lampach oświetleniowych w ilości 20szt.


UWAGA

 • Zamawiający, za wcześniejszym powiadomieniem Wykonawcy, może wyłączyć czasowo tereny , które będą objęte innymi pracami. W tym wypadku Zamawiający wyznaczy do utrzymania w mieście inne tereny i roboty zbliżone charakterem do przedmiotu zamówienia o porównywalnej powierzchni i zakresie zadaniowym.

 • Zamawiający zaleca dokonanie wizji lokalnej parku, którego dotyczy przedmiot zamówienia.

Wykonawca zobowiązany jest do kompleksowego wykonania usługi utrzymania terenów zieleni parkowej, zagospodarowaniem odpadów biodegradowalnych powstałych podczas prowadzenia prac (liści, trawy, gałęzi itp.) w sposób zgodny z przepisami.

Wszystkie prace prowadzone będą w okresie SIERPIEŃ 2011 - LISTOPAD 2011 oraz MARZEC 2012 - LISTOPAD 2012 roku .

W związku ze specyfiką prac uzależnionych od warunków atmosferycznych w trakcie roku mogą nastąpić zmiany w zakresie prac. Zmiany mogą wystąpić w krotnościach wykonywanych prac, może ulec zwiększeniu bądź zmniejszeniu zakres prac zależnych od warunków pogodowych oraz mogą wystąpić prace niemożliwe do przewidzenia na etapie zawierania umowy. Roboty wchodzące w zakres stałej pielęgnacji mogą być zastąpione innymi koniecznymi do wykonania.


Termin składania ofert w przypadku zainteresowania do dnia 4.08.2011r.

Oferty można składać w siedzibie Urzędu Miejskiego, fax-em (077) 40 92 101 lub drogą elektroniczną inw@glucholazy.pl


Uwaga !

Niniejsze postępowanie nie podlega rygorom ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. z 2010 r. Dz.U. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.)

 

 

Ilość odwiedzin: 1772
Nazwa dokumentu: Zaproszenia do składania ofert na utrzymanie terenów zielonych na terenie Głuchołaz
Osoba, która wytworzyła informację: Agnieszka Sobków
Osoba, która odpowiada za treść: Agnieszka Sobków
Osoba, która wprowadzała dane: Agnieszka Sobków
Data wytworzenia informacji: 2011-07-27 11:10:35
Data udostępnienia informacji: 2011-07-27 11:10:35
Data ostatniej aktualizacji: 2011-07-27 11:25:48

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner