logo
Wersja dla niedowidzących
  Urzędu Miejskiego w Głuchołazach
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 ORGANA WŁADZY
plus Rada Miejska
plus Konsultacje Społeczne
 URZĄD MIEJSKI
minus Telefony
minus Regulamin Urzędu
plus Wydziały Urzędu
plus Załatwianie spraw obywateli
plus Unia Eropejska - realizowane projekty
plus Miejsca Pracy
plus Oświadczenia majątkowe
plus Informacja dla planujących zgromadzenia na terenie Gminy Głuchołazy
minus Rejestry umów
minus Rejestr instytucji kultury
minus Ponowne wykorzystanie
 KONTROLE
plus Zewnętrzne
plus Wewnętrzne
 PRAWO LOKALNE
minus Statut gminy
minus Strategia Gminy
plus Odpady komunalne
plus Gospodarka komunalna i mieszkaniowa
plus Opłaty lokalne
plus Podatki
plus Dopłaty do paliwa rolniczego
plus Budżet gminy i sprawozdania
plus Ochrona środowiska
plus Decyzje środowiskowe
plus Wybory samorządowe -2006r.
plus Wybory Samorządowe 2010
minus Wybory Parlamentarne 2011
minus Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
minus Wybory Samorządowe - 2014
plus Wybory Prezydenckie 2015
plus Wybory Sołeckie 2015
plus Wybór ławników na kadencję 2016-2019
plus Referendum Ogólnokrajowe 2015
plus Wybory Parlamentarne 2015
minus Karta prywatyzacji Spółki ECO S.A.
plus Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Głuchołazach 2017
 Ogłoszenia pozostałe
plus 2005r.
plus 2006r.
plus 2007r.
plus 2008r.
plus 2009r.
plus 2010r.
plus 2011r.
plus 2012r.
plus 2013r.
plus 2015
plus 2014r.
plus 2016
plus 2017r.
plus Budżet Obywatelski 2016
plus Ogłoszenie o głosowaniu
plus Budżet Obywatelski 2017
minus Porady prawne
plus Konkursy ofert na zadania z zakresu zdrowia publicznego
plus Budżet Obywatelski 2018
 Jednostki organizacyjne
minus Spółki
minus Jednostki oświatowe
minus Inne jednostki
 Organizacje pozarządowe
plus 2010
plus 2011
plus 2012
plus 2013
plus 2014
plus 2015
plus 2016
plus 2017
 Nieruchomości
plus Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
plus Nieruchomości przeznaczone do dzierżawy, najmu
plus Przetargi nieruchomości
plus Rokowania na sprzedaż nieruchomości
 Zapytania ofertowe
plus 2009
plus 2010
plus 2011
plus 2012
plus 2013
minus ZAPYTANIE OFERTOWE na usługę pn.: Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla obszaru Gminy Głuchołazy
minus Remont nawierzchni drogi asfaltowo-szutrowej (tłuczniowej) oraz remont dwóch mostków w ciągu drogi 107147 O i wewnętrznej położonych na działkach 502,503,758,759 i 760/2 w m. Konradów. Znisz
minus Remont nawierzchni drogi szutrowej (tłuczniowej) wraz z przepustami w drodze wewnętrznej na działkach 219, 304, 305 w m. Podlesie. Zniszczenia po nawalnych deszczach z 27-28 maja 2014r
minus Remont nawierzchni drogi szutrowej (tłuczniowej) – jedyny dojazd do posesji – na drodze wewnętrznej na działkach 248, 249, 250 w Podlesiu. Zniszczenia po nawalnych deszczach z 27-28 maja 2014r
minus Remont nawierzchni drogi wraz z odwodnieniem (z korytek betonowych) oraz umocnienia skarp rowu na drodze wewnętrznej w m. Jarnołtówek na działkach 535, 536, 568. Zniszczenia po n
minus Oczyszczenie (odmulenie) cieku wodnego, oczyszczenie przepustów oraz umocnienia skarp na cieku wodnym w Jarnołtówku na działkach 581, 582. Zniszczenia po nawalnych deszczach z 27-28 maja 2014r
minus Remont mostu na wys. budynku nr 90 w m. Burgrabice na działkach 502 i 1587. Zniszczenia po nawalnych deszczach z 27-28 maja 2014r
minus Remont nawierzchni szutrowej (tłuczniowej) z przebudową przepustu drogowego w m. Sławniowice na działkach 316/1, 316/2 i 343. Zniszczenia po nawalnych deszczach z 27-28 maja 2014r
minus Remont mostu na wys. budynku nr 90 w m. Burgrabice na działkach 502 i 1587. Zniszczenia po nawalnych deszczach z 27-28 maja 2014r
minus Remont nawierzchni szutrowej (tłuczniowej) z przebudową przepustu drogowego w m. Sławniowice na działkach 316/1, 316/2 i 343. Zniszczenia po nawalnych deszczach z 27-28 maja 2014r
plus 2015
plus 2016
minus Informacja o udzieleniu zamówienia na zadanie:Konserwacja cząstkowa-remonty cząstkowe dróg na terenie g. Gł-zy
plus 2017
 Zarządzenia Burmistrza
plus 2011 rok
plus 2012 rok
plus 2013 rok
plus 2014 rok
minus Zarządzenie Nr 1364-PR.310/2014 z dnia 16 kwietnia 2014r. w sprawie Regulaminu postepowania o udzielenie zamówienia publicznego
minus Zarządzenie Nr 1492-PR.341/2014 Burmistrza Głuchołaz z dnia 14 lipca 2014 r.Burmistrza Głuchołaz
minus Zarządzenie Nr 41-PR.7.2014 Burmistrza Głuchołaz z dnia 31 grudnia 2014 r.
plus 2015 rok
plus 2016 rok
plus 2017
 Plan Zrządzania Kryzysowego Gminy
minus Plan zarządzania kryzysowego Gminy Głuchołazy
 Zagospodarowanie przestrzenne
minus GMINNA EWIDENCJA ZABYTKÓW
minus Instrukcja obsługi portalu "Opolskie w internecie"
minus Informacje ogólne. Wykaz obowiązujących planów miejscowych
minus STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY GŁUCHOŁAZY
minus OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA SPRAWY Z 2017r.
minus OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI 2017r.
minus OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA 2016r.
minus OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI spraw z 2015r.
minus OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI spraw z 2016r.
minus OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GŁUCHOŁAZ o przystąpieniu do sporządzenia 5 planów
minus OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GŁUCHOŁAZ O PRZYSTĄPIENIU DO ZMIANY 3 PLANÓW
minus OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GŁUCHOŁAZ O PRZYSTĄPIENIU DO ZMIANY STUDIUM
minus Ogłoszenie o odstąpieniu od SOOŚ do zmiany planu miejscowego w rejonie ul. Lompy w Głuchołazach
minus Ogloszenie o odstąpieniu od SOOŚ do zmiany planu miejscowego obszaru wsi Podlesie
minus OGŁOSZENIE BURMISTRZA GŁUCHOŁAZ o przystąpieniu do sporządzenia 3 planów
minus OBWIESZCZENIE O WYŁOŻENIU DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU ZMIANY PLANU MIEJSCOWEGO STAREGO MIASTA W GŁUCHOŁAZACH wraz z prognozą
minus Zawiadomienie SKO dot. sprawy IRG.6733.17.2015
minus zawiadomienie SKO dot. sprawy IRG.6733.18.2016
minus OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GŁUCHOŁAZ O WYŁOŻENIU DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU ZMIANY PLANU W REJONIE UL. TARGOWEJ W GŁUCHOŁAZACH
minus OBWIESZCZENIE Burmistrza Głuchołaz o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Głuchołazy w rejonie Al. Jana Pawła II wraz z prognozą
minus OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar działalności gospodarczej we wsi Charbielin i Bodzanów w gminie Głuchołazy
minus OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia zmiany planu miejscowego m. Głuchołazy w rej. dz. nr 761/2, 760/3, 761/59 przy ul. Grunwaldzkiej oraz w rej. dz. nr 897/2 przy ul. Kraszewskiego
minus OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu: projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Pokrzywna wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
minus OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia planu miejscowego miasta Głuchołazy obejmującego obszar dz. nr 1350/4 w rej. ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego
minus OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia zmiany planu miejscowego obejmującego obszar w rej. ul. Grunwaldzkiej, Prymasa S. Wyszyńskiego, M. Curie-Skłodowskiej, Targowej
minus OBWIESZCZENIE Burmistrza Głuchołaz o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Nowy Świętów oraz do sporządzenia prognozy oddziaływania na środow
minus OGŁOSZENIE BURMISTRZA O ODSTĄPIENIU OD PRZEPROWADZENIA OCENY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO DO ZMIANY PLANU W REJONIE AL. JANA PAWŁA II
minus OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia planu miejscowego obejmującego działki na obszarze wsi Bodzanów i Nowy Świętów, w rejonie zakładu Malta – Decor sp. z o.o.
minus OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia planu miejscowego miasta Głuchołazy w rejonie ulic gen. Sikorskiego i Moniuszki
minus OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ulicy Bohaterów Warszawy obejmującego teren położony przy ulicy Bohaterów Wars
minus OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Głuchołazy w rejonie Al. Jana Pawła II
minus OBWIESZCZENIE o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Pokrzywna wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
minus OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GŁUCHOŁAZ o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany planu miejscowego obejmującego obszar w rej. ulic Grunwaldzkiej, Wyszyńskiego, Skłodowskiej, Targowej w Gł-zach
minus OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GŁUCHOŁAZ o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany planu miejscowego m. Głuchołazy obejmującego obszar działki nr 1350/4 w rejonie ul. Pr. Stefana Wyszyńskiego
minus odwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
minus OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GŁUCHOŁAZ o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagosp. przestrz. miasta Głuchołazy w rej. ul. gen. Sikorskiego i Moniuszki
minus OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GŁUCHOŁAZ o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego działki na obszarze wsi Bodzanów i Nowy Świętów, w rejonie
minus OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GŁUCHOŁAZ o przyjęciu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Głuchołazy w rejonie ulic gen. Sikorskiego i Moniuszki oraz o możliwościach zapoznania się z jeg
minus OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GŁUCHOŁAZ o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany mpzp w rejonie ul. Grunwaldzkiej, Wyszyńskiego, M. Curie-Skłodowskiej, Targowej
minus OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GŁUCHOŁAZ o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany mpzp m. Głuchołazy obejm. obszar dz. nr 1350/4 w rej. ul. Pr. S. Wyszyńskiego
minus OBWIESZCZENIE BURMISTRZA o odstąpieniu od przeprowadzenia oceny SOOŚ do zmiany mpzp m. Głuchołazy w rej. dz. nr 761/2, 760/3, 761/59 Grunwaldzkiej oraz w rej. dz. nr 897/2 przy ul. Kraszewskiego
 Sprawozdania z realizacji programów
minus Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za 2013r.
minus Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2013r.
minus Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Preciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie za 2013r.
minus Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny za 2013r.
minus Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za 2014r.
minus Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2014r.
minus Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za 2015r.
minus Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2015r
minus Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za 2016r
minus Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2016r
 Audyt wewnętrzny
minus Audyt 2014
minus Audyt 2015
minus Audyt 2017
 Zapytania ofertowe
plus 2009
plus 2010
plus 2011
plus 2012
plus 2013
plus 2014
minus ZAPYTANIE OFERTOWE na usługę pn.: Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla obszaru Gminy Głuchołazy
minus Remont nawierzchni drogi asfaltowo-szutrowej (tłuczniowej) oraz remont dwóch mostków w ciągu drogi 107147 O i wewnętrznej położonych na działkach 502,503,758,759 i 760/2 w m. Konradów. Znisz
minus Remont nawierzchni drogi szutrowej (tłuczniowej) wraz z przepustami w drodze wewnętrznej na działkach 219, 304, 305 w m. Podlesie. Zniszczenia po nawalnych deszczach z 27-28 maja 2014r
minus Remont nawierzchni drogi szutrowej (tłuczniowej) – jedyny dojazd do posesji – na drodze wewnętrznej na działkach 248, 249, 250 w Podlesiu. Zniszczenia po nawalnych deszczach z 27-28 maja 2014r
minus Remont nawierzchni drogi wraz z odwodnieniem (z korytek betonowych) oraz umocnienia skarp rowu na drodze wewnętrznej w m. Jarnołtówek na działkach 535, 536, 568. Zniszczenia po n
minus Oczyszczenie (odmulenie) cieku wodnego, oczyszczenie przepustów oraz umocnienia skarp na cieku wodnym w Jarnołtówku na działkach 581, 582. Zniszczenia po nawalnych deszczach z 27-28 maja 2014r
minus Remont mostu na wys. budynku nr 90 w m. Burgrabice na działkach 502 i 1587. Zniszczenia po nawalnych deszczach z 27-28 maja 2014r
minus Remont nawierzchni szutrowej (tłuczniowej) z przebudową przepustu drogowego w m. Sławniowice na działkach 316/1, 316/2 i 343. Zniszczenia po nawalnych deszczach z 27-28 maja 2014r
minus Remont mostu na wys. budynku nr 90 w m. Burgrabice na działkach 502 i 1587. Zniszczenia po nawalnych deszczach z 27-28 maja 2014r
minus Remont nawierzchni szutrowej (tłuczniowej) z przebudową przepustu drogowego w m. Sławniowice na działkach 316/1, 316/2 i 343. Zniszczenia po nawalnych deszczach z 27-28 maja 2014r
 Miejska Rada Seniorów
plus 2015
plus 2016
 Głuchołaskie Podwórko
plus 2015
plus 2016
plus 2017
 Uchwały Rady Miejskiej
minus Uchwały Rady Miejskiej podjęte po 2012r.
 Informacje
plus Uchwały
plusPrzetargi
 Sprawy do załatwienia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Globalny rejestr zmian

Rejestr zmian - dokumenty zaktualizowane

Dokument Osoba wprowadzająca Data zmiany
Nabór na wolne stanowisko pracy - inspektora ds. inwestycji w Wydziale Gospodarki Komunalnej, Inwestycji i Architektury Urzędu Miejskiego w Głuchołazach Mateusz Meres 2018-01-04 12:51:56
Przetarg nieograniczony pn. „Wykonanie palisady na drodze dz. nr 477 w Jarnołtówku oraz usunięcie drzew z terenu PKP P.L.K S.A. Dz. nr 532/1 w Charbielinie” Nr ZP.271.1.12.2017.JS Joanna Sokołowska 2018-01-02 14:51:39
informacja Patrycja Kanarska 2017-12-29 11:07:10
informacja Patrycja Kanarska 2017-12-29 11:02:58
Listopad / 17 Mateusz Meres 2017-12-29 09:03:16
Listopad / 17 Mateusz Meres 2017-12-29 09:01:56
Listopad Mateusz Meres 2017-12-27 16:28:11
II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w Jarnołtówku przy ul. Goździkowej. Monika Stonoga 2017-12-21 13:36:04
II Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi pod nazwą: Opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla zadania pod nazwą: Budowa krytego basenu w Głuchołazach Joanna Sznajder 2017-12-21 09:01:05
Harmonogram odbioru odpadów 2018 r. Paweł Będzmirowski 2017-12-20 08:30:46
Zarządzenie Nr 1322-PR.303.2017 Burmistrza Głuchołaz z dnia 15 grudnia 2017 r. Paluch Anna 2017-12-19 08:39:59
II zapytanie ofertowe - „Dostawa pomocy dydaktycznych w ramach realizacji Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyj Joanna Sokołowska 2017-12-18 11:30:45
„Dostawa pomocy dydaktycznych w ramach realizacji Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych – „ Joanna Sokołowska 2017-12-18 11:29:41
w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Paweł Będzmirowski 2017-12-18 09:30:37
w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Paweł Będzmirowski 2017-12-18 09:27:25
październik/17 Patrycja Kanarska 2017-12-14 08:20:03
OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA SPRAWY Z 2017r. Barbara Strauchmann 2017-12-13 10:44:28
Nabór na wolne stanowisko pracy - Zastępca Skarbnika Miasta Paweł Będzmirowski 2017-12-13 08:17:11
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GŁUCHOŁAZ o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany mpzp m. Głuchołazy obejm. obszar dz. nr 1350/4 w rej. ul. Pr. S. Wyszyńskiego Barbara Strauchmann 2017-12-13 08:11:22
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GŁUCHOŁAZ o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany mpzp w rejonie ul. Grunwaldzkiej, Wyszyńskiego, M. Curie-Skłodowskiej, Targowej Barbara Strauchmann 2017-12-13 08:07:51
Nabór na wolne stanowisko pracy - referenta w Wydziale Promocji, Turystyki i Sportu Urzędu Miejskiego w Głuchołazach Paweł Będzmirowski 2017-12-12 15:01:33
Nabór na wolne stanowisko pracy - referent w Wydziale Finansowo - Budżetowym Urzędu Miejskiego w Głuchołazach Paweł Będzmirowski 2017-12-12 14:51:22
Nabór na wolne stanowisko pracy - podinspektora ds. inwestycji w Wydziale Gospodarki Komunalnej, Inwestycji i Architektury Urzędu Miejskiego w Głuchołazach Paweł Będzmirowski 2017-12-12 14:43:25
Nabór na wolne stanowisko pracy - podinspektora ds. inwestycji w Wydziale Gospodarki Komunalnej, Inwestycji i Architektury Urzędu Miejskiego w Głuchołazach Paweł Będzmirowski 2017-12-12 14:41:32
Nabór na wolne stanowisko pracy - podinspektora ds. inwestycji w Wydziale Gospodarki Komunalnej, Inwestycji i Architektury Urzędu Miejskiego w Głuchołazach Paweł Będzmirowski 2017-12-12 14:37:45
Przetarg nieograniczony pn. „Wykonanie palisady na drodze dz. nr 477 w Jarnołtówku oraz usunięcie drzew z terenu PKP P.L.K S.A. Dz. nr 532/1 w Charbielinie” Nr ZP.271.1.12.2017.JS Joanna Sokołowska 2017-12-12 12:34:29
Zarządzenie NR 1317.PR.300.2017 Burmistrza Głuchołaz z dnia 5 grudnia2017r. Monika Stonoga 2017-12-12 09:26:58
Zarządzenie NR 1316.PR.299.2017 Burmistrza Głuchołaz z dnia 5 grudnia2017r. Monika Stonoga 2017-12-12 09:24:47
Zarządzenie NR 1303.PR.299.2017 Burmistrza Głuchołaz z dnia 4 grudnia2017r. Monika Stonoga 2017-12-12 09:15:51
Zarządzenie NR 1302.PR.299.2017 Burmistrza Głuchołaz z dnia 4 grudnia2017r. Monika Stonoga 2017-12-12 09:06:47
Przetarg nieograniczony ZP.271.1.11.2017.JSz na usługę:Świadczenie usług przewozu pasażerów na liniach komunikacji miejskiej na terenie miasta i gminy Głuchołazy Joanna Sznajder 2017-12-11 15:56:21
II Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi pod nazwą: Opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla zadania pod nazwą: Budowa krytego basenu w Głuchołazach Joanna Sznajder 2017-12-11 14:56:42
grudzień/2017 Patrycja Kanarska 2017-12-11 08:24:22
Rejestry umów Mateusz Meres 2017-12-09 11:17:07
II Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi pod nazwą: Opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla zadania pod nazwą: Budowa krytego basenu w Głuchołazach Joanna Sznajder 2017-12-08 13:15:18
Opracowanie dokumentacji projektowych siłowni plenerowych wraz ze strefą relaksu i gier dla dwóch lokalizacji: część dz. nr 1653/42 przy ul. Paderewskiego w Głuchołazach, część dz. nr 132/16 przy ul. Agnieszka Sobków 2017-12-08 10:44:26
Opracowanie dokumentacji projektowych siłowni plenerowych wraz ze strefą relaksu i gier dla dwóch lokalizacji: część dz. nr 1653/42 przy ul. Paderewskiego w Głuchołazach, część dz. nr 132/16 przy ul. Agnieszka Sobków 2017-12-08 08:37:17
Przetarg nieograniczony pn. „Wykonanie palisady na drodze dz. nr 477 w Jarnołtówku oraz usunięcie drzew z terenu PKP P.L.K S.A. Dz. nr 532/1 w Charbielinie” Nr ZP.271.1.12.2017.JS Joanna Sokołowska 2017-12-07 08:00:20
II zapytanie ofertowe - „Dostawa pomocy dydaktycznych w ramach realizacji Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyj Joanna Sokołowska 2017-12-06 12:03:05
Przetarg nieograniczony pn. „Wykonanie palisady na drodze dz. nr 477 w Jarnołtówku oraz usunięcie drzew z terenu PKP P.L.K S.A. Dz. nr 532/1 w Charbielinie” Nr ZP.271.1.12.2017.JS Joanna Sokołowska 2017-12-06 11:23:18
Przetarg nieograniczony pn. „Wykonanie palisady na drodze dz. nr 477 w Jarnołtówku oraz usunięcie drzew z terenu PKP P.L.K S.A. Dz. nr 532/1 w Charbielinie” Nr ZP.271.1.12.2017.JS Joanna Sokołowska 2017-12-06 11:20:31
REJESTR ŻŁOBKÓW I KLUBÓW DZIECIĘCYCH Paweł Będzmirowski 2017-12-06 09:36:08
Regulamin Urzędu Paweł Będzmirowski 2017-12-06 08:46:23
II zapytanie ofertowe - „Dostawa pomocy dydaktycznych w ramach realizacji Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyj Joanna Sokołowska 2017-12-06 08:21:57
„Dostawa pomocy dydaktycznych w ramach realizacji Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych – „ Joanna Sokołowska 2017-12-05 13:50:47
OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA SPRAWY Z 2017r. Barbara Strauchmann 2017-12-05 10:49:34
II Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi pod nazwą: Opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla zadania pod nazwą: Budowa krytego basenu w Głuchołazach Joanna Sznajder 2017-12-05 09:41:34
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GŁUCHOŁAZ o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny OOŚ do zmiany mpzp m. Głuchołazy w rej. dz. nr 761/2, 760/3, 761/59 przy ul. Grunwa Barbara Strauchmann 2017-12-05 07:48:12
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GŁUCHOŁAZ o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko do zmiany mpzp m. Głuchołazy w rej. dz. nr 761/2, 760/3, 761/59 przy ul. Grunwa Barbara Strauchmann 2017-12-05 07:47:04
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GŁUCHOŁAZ o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany mpzp m. Głuchołazy obejm. obszar dz. nr 1350/4 w rej. ul. Pr. S. Wyszyńskiego Barbara Strauchmann 2017-12-05 07:41:00
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GŁUCHOŁAZ o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany mpzp m. Głuchołazy obejm. obszar dz. nr 1350/4 w rej. ul. Pr. S. Wyszyńskiego Barbara Strauchmann 2017-12-05 07:39:23
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GŁUCHOŁAZ o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany planu miejscowego w rejonie ulic Grunwaldzkiej, Wyszyńskiego, M. Curie-Skłodowskiej, Targowej w Głu Barbara Strauchmann 2017-12-05 07:32:35
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GŁUCHOŁAZ o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar w rejonie ulic Grunwaldzkiej, P Barbara Strauchmann 2017-12-05 07:31:33
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GŁUCHOŁAZ o przyjęciu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Głuchołazy w rejonie ulic gen. Sikorskiego i Moniuszki oraz o możliwościach zapoznania się z jeg Barbara Strauchmann 2017-12-05 07:27:08
„Dostawa pomocy dydaktycznych w ramach realizacji Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych – „ Joanna Sokołowska 2017-12-04 14:42:23
Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych - przeciwdziałanie uzależnieniom,prowadzenie placówek wsparcia dziennego, dożywianie najuboższych Mateusz Meres 2017-12-04 12:42:11
Przetarg nieograniczony ZP.271.1.11.2017.JSz na usługę:Świadczenie usług przewozu pasażerów na liniach komunikacji miejskiej na terenie miasta i gminy Głuchołazy Joanna Sznajder 2017-12-01 11:08:41
„Dostawa pomocy dydaktycznych w ramach realizacji Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych – „ Joanna Sokołowska 2017-11-30 15:01:17
Nabór na wolne stanowisko pracy - inspektora ds. inwestycji w Wydziale Gospodarki Komunalnej, Inwestycji i Architektury Urzędu Miejskiego w Głuchołazach Paweł Będzmirowski 2017-11-30 13:07:15
Oferta na realizację zadania publicznego o charakterze lokalnym pn. Rodzinny turniej gier planszowych Paweł Będzmirowski 2017-11-29 08:06:46
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GŁUCHOŁAZ o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego działki na obszarze wsi Bodzanów i Nowy Świętów, w rejonie Barbara Strauchmann 2017-11-29 08:02:53
zapytanie ofertowe na wykonanie usługi pod nazwą: Opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla zadania pod nazwą: Budowa krytego basenu w Głuchołazach Joanna Sznajder 2017-11-28 12:04:40
Modernizacja części piwnicy w budynku Publicznego Przedszkola nr 1 w Głuchołazach ul. M.C. Skłodowskiej Agnieszka Sobków 2017-11-22 11:10:40
Informację oraz protokół z prac komisji Mateusz Meres 2017-11-22 08:42:50
Przetarg nieograniczony ZP.271.1.11.2017.JSz na usługę:Świadczenie usług przewozu pasażerów na liniach komunikacji miejskiej na terenie miasta i gminy Głuchołazy Mateusz Meres 2017-11-22 08:13:36
Przetarg nieograniczony ZP.271.1.11.2017.JSz na usługę:Świadczenie usług przewozu pasażerów na liniach komunikacji miejskiej na terenie miasta i gminy Głuchołazy Joanna Sznajder 2017-11-22 08:05:19
Przetarg nieograniczony ZP.271.1.11.2017.JSz na usługę:Świadczenie usług przewozu pasażerów na liniach komunikacji miejskiej na terenie miasta i gminy Głuchołazy Joanna Sznajder 2017-11-22 08:04:08
Przetarg nieograniczony ZP.271.1.11.2017.JSz na usługę:Świadczenie usług przewozu pasażerów na liniach komunikacji miejskiej na terenie miasta i gminy Głuchołazy Joanna Sznajder 2017-11-22 08:02:24
Informację oraz protokół z prac komisji Mateusz Meres 2017-11-21 16:59:40
Przetarg nieograniczony ZP.271.1.11.2017.JSz na usługę:Świadczenie usług przewozu pasażerów na liniach komunikacji miejskiej na terenie miasta i gminy Głuchołazy Joanna Sznajder 2017-11-21 14:50:26
Modernizacja części piwnicy w budynku Publicznego Przedszkola nr 1 w Głuchołazach ul. M.C. Skłodowskiej Agnieszka Sobków 2017-11-21 12:27:21
październik/17 Alina Paluch 2017-11-20 13:05:58
październik/17 Alina Paluch 2017-11-20 13:04:43
październik/17 Alina Paluch 2017-11-20 13:02:02
OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA SPRAWY Z 2017r. Barbara Strauchmann 2017-11-20 12:11:48
Informację oraz protokół z prac komisji Paweł Będzmirowski 2017-11-20 08:31:19
Informację oraz protokół z prac komisji Paweł Będzmirowski 2017-11-20 08:19:30
zapytanie ofertowe na wykonanie usługi pod nazwą: Opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla zadania pod nazwą: Budowa krytego basenu w Głuchołazach Joanna Sznajder 2017-11-17 08:19:09
zapytanie ofertowe na wykonanie usługi pod nazwą: Opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla zadania pod nazwą: Budowa krytego basenu w Głuchołazach Joanna Sokołowska 2017-11-16 12:42:13
zapytanie ofertowe na wykonanie usługi pod nazwą: Opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla zadania pod nazwą: Budowa krytego basenu w Głuchołazach Joanna Sznajder 2017-11-15 09:37:38
„Budowa, przebudowa chodników na ulicy Ogińskiego w Głuchołazach – etap I (strona północna do ulicy Parkowej do ulicy Elsnera [włącznie]) wraz z poprawą oświetlenia w obrębie istniejących przejść dla Joanna Sokołowska 2017-11-13 13:07:18
OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI 2017r. Barbara Strauchmann 2017-11-13 10:30:25
zapytanie ofertowe na wykonanie usługi pod nazwą: Opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla zadania pod nazwą: Budowa krytego basenu w Głuchołazach Joanna Sznajder 2017-11-10 13:08:08
zapytanie ofertowe na wykonanie usługi pod nazwą: Opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla zadania pod nazwą: Budowa krytego basenu w Głuchołazach Joanna Sznajder 2017-11-10 12:00:35
Rejestry umów Paweł Będzmirowski 2017-11-10 10:50:49
Kontrola realizacji Programu współpracy Gminy Głuchołazy z organizacjami pozarzadowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytkupublicznego za rok 2016 Patrycja Kanarska 2017-11-10 10:29:39
listopad/2017 Patrycja Kanarska 2017-11-08 11:39:05
Informacja o liczeniu kart Paweł Będzmirowski 2017-11-08 08:51:36
Nabór na wolne stanowisko pracy - podinspektora ds. inwestycji w Wydziale Gospodarki Komunalnej, Inwestycji i Architektury Mateusz Meres 2017-11-05 07:30:28
Opracowanie podziałów nieruchomości gminnych na terenie Jarnołtówka niezbędnych do wykonania modernizacji dróg gminnych w Jarnołtówku Etap I i II Agnieszka Sobków 2017-11-03 12:41:51
Zarządzenie NR 1255-PR.287.2017 Burmistrza Głuchołaz z dnia 20 października 2017 r. Paluch Anna 2017-11-03 07:45:15
Zarządzenie NR 1257.PR.287.2017 Burmistrza Głuchołaz z dnia 20 października 2017r. Paluch Anna 2017-11-03 07:41:08
Zarządzenie NR 1256-.PR.287.2017 Burmistrza Głuchołaz z dnia 20 października 2017 r. Paluch Anna 2017-11-03 07:37:15
Protokoł oceny wniosków zgłoszonych w ramach budżetu obywatelskiego 2018 Mateusz Meres 2017-11-02 14:27:20
październik 2017 Patrycja Kanarska 2017-11-02 12:59:04
: „Zaprojektowanie i wykonanie linii kablowej oświetlenia ulicznego w miejscowości Głuchołazy przy ul. Poprzecznej„. Agnieszka Sobków 2017-10-31 13:32:33
: „Zaprojektowanie i wykonanie linii kablowej oświetlenia ulicznego w miejscowości Głuchołazy przy ul. Poprzecznej„. Agnieszka Sobków 2017-10-31 13:30:53
Ogłoszenie Budżet Obywatelski 2018 Paweł Będzmirowski 2017-10-31 13:06:38
Ogłoszenie Budżet Obywatelski 2018 Paweł Będzmirowski 2017-10-30 15:25:01
Ogłoszenie Budżet Obywatelski 2018 Paweł Będzmirowski 2017-10-30 15:24:18
Październik Paweł Będzmirowski 2017-10-30 13:23:59
październik 2017 Patrycja Kanarska 2017-10-26 14:15:44
wrzesień Patrycja Kanarska 2017-10-26 14:12:14
Zarządzenie NR 1259-PR.287.2017 Burmistrza Głuchołaz z dnia 20 pażdziernika 2017 r. Paluch Anna 2017-10-26 12:32:39
wrzesień Patrycja Kanarska 2017-10-26 12:29:08
Zarządzenie NR 1259-PR.287.2017 Burmistrza Głuchołaz z dnia 20 pażdziernika 2017 r. Paluch Anna 2017-10-26 12:27:18
Zarządzenie NR 1259-PR.287.2017 Burmistrza Głuchołaz z dnia 20 pażdziernika 2017 r. Paluch Anna 2017-10-26 12:23:48
wrzesień Patrycja Kanarska 2017-10-26 12:20:38
Zarządzenie NR 1259-PR.287.2017 Burmistrza Głuchołaz z dnia 20 pażdziernika 2017 r. Paluch Anna 2017-10-26 12:19:24
Zarządzenie NR 1259-PR.287.2017 z dnia 20 pażdziernika 2017 r. Paluch Anna 2017-10-26 12:14:25
ZARZĄDZENIE NR 1259-PR.287.2017 z dnia 20 pażdziernika 2017 r. Paluch Anna 2017-10-26 12:09:52
Statut gminy Paweł Będzmirowski 2017-10-23 14:49:31
Remont drogi gminnej wraz z podwójnym utrwaleniem emulsją i grysami (dz. nr 316/2, 316/1) w Sławniowicach Agnieszka Sobków 2017-10-23 14:45:29
ZAPYTANIE OFERTOWE Agnieszka Sobków 2017-10-23 14:22:53
ZAPYTANIE OFERTOWE Agnieszka Sobków 2017-10-23 14:21:18
ZAPYTANIE OFERTOWE Agnieszka Sobków 2017-10-23 14:21:03
ZAPYTANIE OFERTOWE Agnieszka Sobków 2017-10-23 14:19:47
wrzesień/17 Alina Paluch 2017-10-23 12:07:14
wrzesień/17 Alina Paluch 2017-10-23 12:05:22
wrzesień/17 Alina Paluch 2017-10-23 12:02:52
wrzesień/17 Alina Paluch 2017-10-23 11:53:26
wrzesień/17 Alina Paluch 2017-10-23 11:49:28
Interpelacje Radnych Alina Paluch 2017-10-23 11:32:15
ZAPYTANIE OFERTOWE Agnieszka Sobków 2017-10-23 08:51:16
ZAPYTANIE OFERTOWE Agnieszka Sobków 2017-10-23 08:06:05
komisje Rady Miejskiej Patrycja Kanarska 2017-10-20 09:17:18
Wrzesień Paweł Będzmirowski 2017-10-17 13:02:19
Zapytanie ofertowe pn. "Rewitalizacja zabytkowej kładki - mostek huśtany w Głuchołazach" Joanna Sokołowska 2017-10-16 13:45:34
Zarządzenie Nr 1241-PR.284.2017 Burmistrza Głuchołaz z dnia 6 października 2017 r. Paluch Anna 2017-10-12 13:50:04
Zarzadzenie Nr 1240-PR.284.2017 Burmistrza Głuchołaz z dnia 6 października 2017 r. Paluch Anna 2017-10-12 13:49:21
Zarządzenie Nr 1239-PR.284.2017 Burmistrza Głuchołaz z dnia 6 października 2017 r. Paluch Anna 2017-10-12 13:48:37
Zarządzenie Nr 1238-PR.284.2017 Burmistrza Głuchołaz z dnia 6 października 2017 r. Paluch Anna 2017-10-12 13:47:41
Zarządzenie Nr 1235-PR.283.2017 Burmistrza Głuchołaz z dnia 2 października 2017 r. Paluch Anna 2017-10-12 13:46:47
Zarządzenie Nr 1239-PR.284.2017 Burmistrza Głuchołaz z dnia 6 października 2017 r. Paluch Anna 2017-10-12 13:44:36
OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI 2017r. Barbara Strauchmann 2017-10-12 08:28:14
Zapytanie ofertowe pn. "Rewitalizacja zabytkowej kładki - mostek huśtany w Głuchołazach" Joanna Sokołowska 2017-10-12 07:21:46
Uchwały podjęte w 2013 r. Mateusz Meres 2017-10-11 12:33:31
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GŁUCHOŁAZ o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagosp. przestrz. miasta Głuchołazy w rej. ul. gen. Sikorskiego i Moniuszki Barbara Strauchmann 2017-10-11 07:18:01
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GŁUCHOŁAZ o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagosp. przestrz. miasta Głuchołazy w rej. ul. gen. Sikorskiego i Moniuszki Barbara Strauchmann 2017-10-11 07:14:31
Rejestry umów Paweł Będzmirowski 2017-10-10 13:05:54
OGŁOSZENIE BUDŻET OBYWATELSKI 2018 Jerzy Cembruch 2017-10-10 11:41:40
Ogłoszenie Budżet Obywatelski 2018 Paweł Będzmirowski 2017-10-10 11:33:54
OGŁOSZENIE BUDŻET OBYWATELSKI 2018 Jerzy Cembruch 2017-10-10 11:23:33
OGŁOSZENIE BUDŻET OBYWATELSKI 2018 Jerzy Cembruch 2017-10-10 11:19:36
Prezesi i Dyrektorzy Paweł Będzmirowski 2017-10-05 07:25:17
OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA SPRAWY Z 2017r. Barbara Strauchmann 2017-10-04 09:28:37
Zapytanie ofertowe pn. "Rewitalizacja zabytkowej kładki - mostek huśtany w Głuchołazach" Joanna Sokołowska 2017-10-03 08:04:54
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GŁUCHOŁAZ o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagosp. przestrz. miasta Głuchołazy w rej. ul. gen. Sikorskiego i Moniuszki wraz z Barbara Strauchmann 2017-10-03 07:12:58
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GŁUCHOŁAZ o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Głuchołazy w rejonie ulic gen. Sikorskiego i Moniuszki wraz z Barbara Strauchmann 2017-10-03 07:10:38
OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI 2017r. Barbara Strauchmann 2017-10-02 14:32:19
Statut gminy Paweł Będzmirowski 2017-09-29 09:02:57
Deklaracje o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi Mateusz Meres 2017-09-28 12:06:08
Oferta realizacji zadania publicznego - Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, poprzez udział w rozgrywkach piłce noznej na terenie gminy Głuchołazy Paweł Będzmirowski 2017-09-28 11:35:29
Zarządzenie NR 1224-PR.280.2017 Burmistrza Głuchołaz z dnia 19 września 2017 r. Paluch Anna 2017-09-28 08:58:23
Zarządzenie NR 1222-PR.280.2017 Burmistrza Głuchołaz z dnia 19 września 2017 r. Paluch Anna 2017-09-28 08:56:41
Zarządzenie NR 1216-PR.280.2017 Burmistrza Głuchołaz z dnia 19 września 2017 r. Paluch Anna 2017-09-28 08:55:36
Zarządzenie NR 1221-PR.280.2017 Burmistrza Głuchołaz z dnia 19 września 2017 r. Paluch Anna 2017-09-28 08:37:22
Zarządzenie NR 1220-PR.280.2017 Burmstrza Głuchołaz z dnia 19 września 2017 r. Paluch Anna 2017-09-28 08:36:43
Zarządzenie NR 1216-PR.280.2017 Burmistrza Głuchołaz z dnia 19 września 2017 r. Paluch Anna 2017-09-28 08:36:04
czerwiec/17 Patrycja Kanarska 2017-09-28 08:33:55
Zarządzenie NR 1220-PR.280.2017 Burmstrza Głuchołaz z dnia 19 września 2017 r. Paluch Anna 2017-09-28 08:28:03
Wrzesień PaweÅ‚ BÄ™dzmirowski 2017-09-27 11:09:58
OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI 2017r. Barbara Strauchmann 2017-09-27 10:14:18
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GŁUCHOŁAZ o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany planu miejscowego m. Głuchołazy obejmującego obszar działki nr 1350/4 w rejonie ul. Pr. Stefana Wyszyńskiego Barbara Strauchmann 2017-09-27 07:12:03
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GŁUCHOŁAZ o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany planu miejscowego obejmującego obszar w rej. ulic Grunwaldzkiej, Wyszyńskiego, Skłodowskiej, Targowej w Gł-zach Barbara Strauchmann 2017-09-27 07:09:03
Remont boiska sportowego w miejscowości Bodzanów – zaprojektowanie i wybudowanie Agnieszka Sobków 2017-09-26 10:42:38
OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA SPRAWY Z 2017r. Barbara Strauchmann 2017-09-25 13:43:52
OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA SPRAWY Z 2017r. Barbara Strauchmann 2017-09-25 13:41:40
Remont figury św. Jana Nepomucena z elewacji pałacu w Nowym Świętowie Agnieszka Sobków 2017-09-20 12:08:33
Remont figury św. Jana Nepomucena z elewacji pałacu w Nowym Świętowie Agnieszka Sobków 2017-09-20 12:08:16
Budowa sieci kanalizacji deszczowej wraz z przyłączami w 587/3, 548/2 w Głuchołazach w trybie „zaprojektuj i wybuduj” Agnieszka Sobków 2017-09-20 12:04:15
Wymiana kanalizacji deszczowej o średnicy fi 200 na średnicę fi 500 na odcinku ok. 32,2m w ciągu ul. Karola Miarki w Głuchołazach w trybie „zaprojektuj i wybuduj” Agnieszka Sobków 2017-09-20 11:58:19
oferta realizacji zadania publicznego - Rocznik Głuchołaski 2016 Kulturalno-społeczne podsumowanie 2015r. Paweł Szymkowicz 2017-09-20 10:25:41
Audyt 2017 Mateusz Meres 2017-09-19 09:37:00
Audyt 2017 Mateusz Meres 2017-09-19 09:36:33
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GŁUCHOŁAZ o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany planu miejscowego obejmującego obszar w rej. ulic Grunwaldzkiej, Prymasa Stefana Wyszyńskiego, M. Curie-Skłodows Barbara Strauchmann 2017-09-19 07:51:58
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GŁUCHOŁAZ o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar w rejonie ulic Grunwaldzkiej, Prymasa Stef Barbara Strauchmann 2017-09-19 07:50:55
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GŁUCHOŁAZ o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany planu miejscowego m. Głuchołazy obejmującego obszar działki nr 1350/4 w rejonie ul. Prymasa Stefana Wyszyńskie Barbara Strauchmann 2017-09-19 07:49:09
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GŁUCHOŁAZ o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Głuchołazy obejmującego obszar działki nr 1350/4 w rej Barbara Strauchmann 2017-09-19 07:48:35
OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA SPRAWY Z 2017r. Barbara Strauchmann 2017-09-14 08:01:08
komisje Rady Miejskiej Patrycja Kanarska 2017-09-13 08:49:28
Rada Miejska Patrycja Kanarska 2017-09-13 08:48:06
„Budowa boiska do koszykówki ulicznej (dz. nr 173/5) – zaprojektowanie i wybudowanie oraz dostawa siatek na dwa piłkochwyty (dz. nr 142/12) w miejscowości Nowy Świętów” Agnieszka Sobków 2017-09-12 12:51:59
„Budowa boiska do koszykówki ulicznej (dz. nr 173/5) – zaprojektowanie i wybudowanie oraz dostawa siatek na dwa piłkochwyty (dz. nr 142/12) w miejscowości Nowy Świętów” Agnieszka Sobków 2017-09-12 12:51:08
Opracowanie dokumentacji budowlano - wykonawczej na rozbudowę cmentarza komunalnego zlokalizowanego przy ul. Wyszyńskiego w m. Głuchołazy - nr ZP.271.2.16.2017.JS Joanna SokoÅ‚owska 2017-09-12 11:41:28
Rejestry umów PaweÅ‚ BÄ™dzmirowski 2017-09-10 09:10:59
wrzesień 2017 Patrycja Kanarska 2017-09-08 11:29:18
Nieruchomość na której nie zamieszkują mieszkańcy Mateusz Meres 2017-09-04 13:23:59
Nieruchomość na której nie zamieszkują mieszkańcy Mateusz Meres 2017-09-04 13:08:49
OBWIESZCZENIE o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Pokrzywna wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. PaweÅ‚ BÄ™dzmirowski 2017-08-30 08:12:24
OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI 2017r. Mateusz Meres 2017-08-29 12:06:00
„Budowa boiska do koszykówki ulicznej (dz. nr 173/5) – zaprojektowanie i wybudowanie oraz dostawa siatek na dwa piłkochwyty (dz. nr 142/12) w miejscowości Nowy Świętów” Agnieszka Sobków 2017-08-25 11:56:26
„Budowa boiska do koszykówki ulicznej (dz. nr 173/5) – zaprojektowanie i wybudowanie oraz dostawa siatek na dwa piłkochwyty (dz. nr 142/12) w miejscowości Nowy Świętów” Agnieszka Sobków 2017-08-25 11:55:52
„Budowa boiska do koszykówki ulicznej (dz. nr 173/5) – zaprojektowanie i wybudowanie oraz dostawa siatek na dwa piłkochwyty (dz. nr 142/12) w miejscowości Nowy Świętów” Agnieszka Sobków 2017-08-25 11:55:04
Zarządzenie NR 1185-PR.272.2017 Burmistrza Głuchołaz z dnia 16 sierpnia 2017 r. Paluch Anna 2017-08-22 11:48:28
Zarządzenie NR 1184-PR.272.2017 Burmistrza Głuchołaz z dnia 16 sierpnia 2017 r. Paluch Anna 2017-08-22 11:47:27
Zarządzenie NR 1183-PR.272.2017 Burmistrza Głuchołaz z dnia 16 sierpnia 2017 r. Paluch Anna 2017-08-22 11:46:40
Zarządzenie NR 1183-PR.272.2017 Burmistrza Głuchołaz z dnia 16 sierpnia 2017 r. Paluch Anna 2017-08-22 11:26:23
Opracowanie dokumentacji budowlano - wykonawczej na rozbudowę cmentarza komunalnego zlokalizowanego przy ul. Wyszyńskiego w m. Głuchołazy - nr ZP.271.2.16.2017.JS Joanna SokoÅ‚owska 2017-08-16 13:57:29
I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż wolnego lokalu użytkowego nr 1U na własność, znajdującego się w budynku przy ul. Rynek 9 Paluch Anna 2017-08-16 08:53:19
I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż wolnego lokalu użytkowego nr 1U na własność, znajdującego się w budynku przy ul. Rynek 9 Paluch Anna 2017-08-16 08:18:32
OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA SPRAWY Z 2017r. Barbara Strauchmann 2017-08-16 07:49:11
Rejestry umów Mateusz Meres 2017-08-10 13:23:09
OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA SPRAWY Z 2017r. Barbara Strauchmann 2017-08-10 09:59:55
Zapytanie ofertowe dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia na: 1. Budowa przyłącza wodociągowego do istniejącej kanalizacji deszczowej wraz z budową studni fi 600 w trybie „zaprojektuj i wybuduj Agnieszka Sobków 2017-08-09 13:48:39
Zapytanie ofertowe dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia na: 1. Budowa przyłącza wodociągowego do istniejącej kanalizacji deszczowej wraz z budową studni fi 600 w trybie „zaprojektuj i wybuduj Agnieszka Sobków 2017-08-09 13:48:33
Zapytanie ofertowe dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia na: 1. Budowa przyłącza wodociągowego do istniejącej kanalizacji deszczowej wraz z budową studni fi 600 w trybie „zaprojektuj i wybuduj Agnieszka Sobków 2017-08-09 13:45:50
Prowadzenie działań mających na celu przeciwdziałanie narkomanii Mateusz Meres 2017-08-09 13:35:51
Prowadzenie działań mających na celu przeciwdziałanie narkomanii Mateusz Meres 2017-08-09 13:25:13
Prowadzenie działań mających na celu przeciwdziałanie narkomanii Mateusz Meres 2017-08-09 13:21:57
usunięcie usterek wykazanych w protokole Komendanta Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej z czynności kontrolno-rozpoznawczych w Szkole w Nowym Świętowie” Agnieszka Sobków 2017-08-08 14:36:01
wykonanie modernizacji zewnętrznych schodów w Publicznym Gimnazjum nr 2 w Głuchołazach wraz z dostosowaniem do obowiązujących przepisów Agnieszka Sobków 2017-08-08 14:35:50
modernizacja chodnika wraz z zabezpieczeniem terenu oraz odwodnieniem Agnieszka Sobków 2017-08-08 14:35:41
modernizacja dachu hali sportowej zlokalizowanej przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 2 w Głuchołazach Agnieszka Sobków 2017-08-08 14:35:29
Zarządzenie Nr 1173-PR.269.2017 Burmistrza Głuchołaz z dnia 31 lipca 2017r. Paluch Anna 2017-08-08 12:52:56
Zarządzenie Nr 1172-PR.269.2017 Burmistrza Głuchołaz z dnia 31 lipa 2017 r. Paluch Anna 2017-08-08 12:50:37
wykonanie remontu zewnętrznych schodów w Publicznym Gimnazjum nr 2 w Głuchołazach wraz z dostosowaniem do obowiązujących przepisów Agnieszka Sobków 2017-08-08 12:40:57
remont chodnika wraz z zabezpieczeniem terenu oraz odwodnieniem Agnieszka Sobków 2017-08-08 12:39:34
remont dachu hali sportowej zlokalizowanej przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 2 w Głuchołazach Agnieszka Sobków 2017-08-08 12:38:45
remont dachu hali sportowej zlokalizowanej przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 2 w Głuchołazach Agnieszka Sobków 2017-08-08 08:09:32
remont chodnika wraz z zabezpieczeniem terenu oraz odwodnieniem Agnieszka Sobków 2017-08-08 08:07:39
wykonanie remontu zewnętrznych schodów w Publicznym Gimnazjum nr 2 w Głuchołazach wraz z dostosowaniem do obowiązujących przepisów Agnieszka Sobków 2017-08-08 08:05:17
usunięcie usterek wykazanych w protokole Komendanta Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej z czynności kontrolno-rozpoznawczych w Szkole w Nowym Świętowie” Agnieszka Sobków 2017-08-08 08:03:31
usunięcie usterek wykazanych w protokole Komendanta Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej z czynności kontrolno-rozpoznawczych w Szkole w Nowym Świętowie” Agnieszka Sobków 2017-08-08 08:03:16
Zarządzenie Nr 1163-PR.269.2017 Burmistrza Głuchołaz z dnia 31 lipca 2017 r. Paluch Anna 2017-08-07 13:03:56
Remont drogi gminnej dz. nr 592, 594, 595 w Nowym Lesie Agnieszka Sobków 2017-08-04 10:31:11
OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI 2017r. Barbara Strauchmann 2017-08-03 07:04:00
OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA SPRAWY Z 2017r. Barbara Strauchmann 2017-08-03 07:02:53
Remont figury św. Jana Nepomucena z elewacji pałacu w Nowym Świętowie Agnieszka Sobków 2017-08-01 14:09:34
ZAPYTANIE OFERTOWE Wykonanie ekspertyzy i sporządzenie opinii biegłego w zakresie hydrogeologi, hydrologi, w sprawie zniszczenia drzew. Mateusz Seretny 2017-07-27 12:33:54
sondaż rynku 1. modernizacja podłóg w 2 salach lekcyjnych w Publicznej Szkole Podstawowej w Nowym Świętowie 2.usunięcie usterek wykazanych w protokole Komendanta Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej Agnieszka Sobków 2017-07-26 14:17:04
sondaż rynku 1. Remont podłóg w 2 salach lekcyjnych w Publicznej Szkole Podstawowej w Nowym Świętowie 2.usunięcie usterek wykazanych w protokole Komendanta Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej z czyn Agnieszka Sobków 2017-07-26 12:38:58
Sondaż Rynku dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia na: wykonanie remontu zewnętrznych schodów w Publicznym Gimnazjum nr 2 w Głuchołazach wraz z dostosowaniem do obowiązujących przepisów Agnieszka Sobków 2017-07-26 12:37:47
Sondaż Rynku dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia na: zadanie nr 1 „wykonanie zadania pn. „remont dachu hali sportowej zlokalizowanej przy publicznej Szkole Podstawowej nr 2 w Głuchołazach” Agnieszka Sobków 2017-07-26 12:36:26
Sondaż Rynku dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia na: wymiana stolarki drzwiowej wraz z remontem schodów w Publicznej Szkole Podstawowej nr 1 w Głuchołazach Agnieszka Sobków 2017-07-26 12:33:32
Sondaż Rynku dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia na: zadanie nr 1 wymiana stolarki drzwiowej w Publicznym Przedszkolu w Bodzanowie zadanie nr 2 remont chodnika wraz z zabezpieczeniem tere Agnieszka Sobków 2017-07-26 12:32:13
Sondaż Rynku dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia na: zadanie nr 1 wymiana stolarki drzwiowej w Publicznym Przedszkolu w Bodzanowie zadanie nr 2 remont chodnika wraz z zabezpieczeniem tere Agnieszka Sobków 2017-07-26 12:31:31
Przetarg nieograniczony ZP.271.1.10.2017.JSz na usługę:Udzielenie 3 kredytów inwestycyjnych w łącznej kwocie 7 485 345 zł z przeznaczeniem na realizację inwestycji gminnych w 2017 roku. Joanna Sznajder 2017-07-25 14:34:25
Przetarg nieograniczony ZP.271.1.10.2017.JSz na usługę:Udzielenie 3 kredytów inwestycyjnych w łącznej kwocie 7 485 345 zł z przeznaczeniem na realizację inwestycji gminnych w 2017 roku. Joanna Sznajder 2017-07-21 13:40:58
czerwiec/17 Alina Paluch 2017-07-21 09:52:43
czerwiec/17 Alina Paluch 2017-07-21 09:51:47
czerwiec/17 Alina Paluch 2017-07-21 09:50:32
czerwiec/17 Alina Paluch 2017-07-21 09:49:28
czerwiec/17 Alina Paluch 2017-07-21 09:48:15
czerwiec/17 Alina Paluch 2017-07-21 09:47:05
Przetarg nieograniczony ZP.271.1.10.2017.JSz na usługę:Udzielenie 3 kredytów inwestycyjnych w łącznej kwocie 7 485 345 zł z przeznaczeniem na realizację inwestycji gminnych w 2017 roku. Joanna Sznajder 2017-07-20 12:58:56
Przetarg nieograniczony ZP.271.1.10.2017.JSz na usługę:Udzielenie 3 kredytów inwestycyjnych w łącznej kwocie 7 485 345 zł z przeznaczeniem na realizację inwestycji gminnych w 2017 roku. Joanna Sznajder 2017-07-19 10:50:00
I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż wolnego lokalu mieszkalnego nr 5 położonego w Głuchołazach przy ul. Poprzeczna 2 Paluch Anna 2017-07-17 12:57:29
za 2016 rok Patrycja Kanarska 2017-07-17 09:47:11
OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI 2017r. Paweł Będzmirowski 2017-07-14 12:17:35
Telefony Paweł Będzmirowski 2017-07-14 10:19:50
Przetarg nieograniczony ZP.271.1.10.2017.JSz na usługę:Udzielenie 3 kredytów inwestycyjnych w łącznej kwocie 7 485 345 zł z przeznaczeniem na realizację inwestycji gminnych w 2017 roku. Joanna Sznajder 2017-07-14 08:40:29
OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA SPRAWY Z 2017r. Mateusz Meres 2017-07-13 12:24:21
Przetarg nieograniczony ZP.271.1.10.2017.JSz na usługę:Udzielenie 3 kredytów inwestycyjnych w łącznej kwocie 7 485 345 zł z przeznaczeniem na realizację inwestycji gminnych w 2017 roku. Joanna Sznajder 2017-07-13 09:41:22
Remont boiska sportowego w miejscowości Bodzanów - zaprojektowanie i wybudowanie Agnieszka Sobków 2017-07-13 09:28:30
Remont boiska sportowego w miejscowości Bodzanów - zaprojektowanie i wybudowanie Agnieszka Sobków 2017-07-13 08:23:47
Przetarg nieograniczony ZP.271.1.10.2017.JSz na usługę:Udzielenie 3 kredytów inwestycyjnych w łącznej kwocie 7 485 345 zł z przeznaczeniem na realizację inwestycji gminnych w 2017 roku. Joanna Sznajder 2017-07-12 11:37:20
Remont boiska sportowego w miejscowości Bodzanów - zaprojektowanie i wybudowanie Agnieszka Sobków 2017-07-11 14:18:18
OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI 2017r. Mateusz Meres 2017-07-11 10:40:09
wykonanie dokumentacji budowlano-wykonawczej dla zadania pn. „Budowa parkingu przy ul. Papierniczej w Głuchołazach na zapleczu Żłobka Miejskiego” Agnieszka Sobków 2017-07-11 07:43:17
ZAPYTANIE OFERTOWE Remont drogi gminnej w sołectwie Biskupów (dz. nr 187) i Polski Świętów (dz. nr 400/3) w ramach programu „Odnowa wsi”. Mateusz Seretny 2017-07-10 08:23:58
Rejestry umów Mateusz Meres 2017-07-10 07:47:23
Remont boiska sportowego w miejscowości Bodzanów - zaprojektowanie i wybudowanie Agnieszka Sobków 2017-07-07 12:34:19
Remont boiska sportowego w miejscowości Bodzanów - zaprojektowanie i wybudowanie Agnieszka Sobków 2017-07-05 10:31:19
Przetarg nieograniczony ZP.271.1.9.2017.JS-„Budowa linii kablowych oświetlenia drogi Charbielin-Jarnołtówek, gmina Głuchołazy dz. nr 542,543 – obręb Charbielin; dz. nr 33, 84, 459 – obręb Konradów; d Joanna SokoÅ‚owska 2017-07-05 07:53:19
"Adaptacja pomieszczeń na potrzeby Żłobka Miejskiego w Głuchołazach" - zapytanie ofertowe nr ZP.271.2.13.2017. JS Joanna SokoÅ‚owska 2017-07-03 08:11:47
Zarządzenie Nr 1116-PR.258.2017 Burmistrza Głuchołaz z dnia 23 czerwca 2017 r. Monika Stonoga 2017-06-29 14:51:18
"Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych, oznaczonej w ewidenji gruntów dz. nr 682 A.M7 obręb Konradów i nr 486 A.M.2 obręb Jarnołtówek" - nr ZP.271.2.12.2017.JS Joanna SokoÅ‚owska 2017-06-29 12:08:55
Przetarg nieograniczony ZP.271.1.8.2017.JS - Budowa fontanny na Placu Basztowym w Głuchołazach Joanna SokoÅ‚owska 2017-06-29 11:12:10
komisje Rady Miejskiej Patrycja Kanarska 2017-06-29 08:47:55
Rada Miejska Patrycja Kanarska 2017-06-29 08:46:49
maj Mateusz Meres 2017-06-27 12:54:54
Czerwiec Mateusz Meres 2017-06-27 12:39:34
"Adaptacja pomieszczeń na potrzeby Żłobka Miejskiego w Głuchołazach" - zapytanie ofertowe nr ZP.271.2.13.2017. JS Joanna Sznajder 2017-06-26 13:59:56
OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA SPRAWY Z 2017r. Barbara Strauchmann 2017-06-26 13:09:12
maj/17 Alina Paluch 2017-06-23 11:57:51
"Adaptacja pomieszczeń na potrzeby Żłobka Miejskiego w Głuchołazach" - zapytanie ofertowe nr ZP.271.2.13.2017. JS Joanna SokoÅ‚owska 2017-06-21 14:38:30
maj/17 Alina Paluch 2017-06-21 08:52:54
maj/17 Alina Paluch 2017-06-21 08:51:04
maj/17 Alina Paluch 2017-06-21 08:47:33
I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, położonej w Burgrabicach (dz. nr 428/4 o pow. 0,1600ha, objęta KW OP1P/00057568/9) Monika Stonoga 2017-06-20 10:25:53
Pracownicy Urzędu PaweÅ‚ BÄ™dzmirowski 2017-06-19 11:37:07
maj Mateusz Meres 2017-06-19 08:05:14
Zgłoszenie usunięcia drzew Mateusz Seretny 2017-06-16 13:14:34
OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI 2017r. Barbara Strauchmann 2017-06-16 12:12:09
OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI 2017r. Barbara Strauchmann 2017-06-16 12:11:14
Przetarg nieograniczony ZP.271.1.9.2017.JS-„Budowa linii kablowych oświetlenia drogi Charbielin-Jarnołtówek, gmina Głuchołazy dz. nr 542,543 – obręb Charbielin; dz. nr 33, 84, 459 – obręb Konradów; d Joanna SokoÅ‚owska 2017-06-14 12:23:33
czerwiec 2017 rok Patrycja Kanarska 2017-06-12 15:18:22
Rejestry umów Mateusz Meres 2017-06-09 11:20:24
II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w Głuchołazach przy ul. Opolskiej. (dz. nr 614/2 o pow. 0,0402 ha, objęta KW OP1P/00059419/4) Monika Stonoga 2017-06-08 11:50:54
II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w Głuchołazach przy ul. Żeromskiego (dz. nr 1925/19 o pow. 0,0571 ha, objęta KW OP1P/00059607/9) Monika Stonoga 2017-06-08 11:39:40
Obwodowa Komisja Wyborcza w Głuchołazach Patrycja Kanarska 2017-06-07 09:43:07
OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA SPRAWY Z 2017r. Barbara Strauchmann 2017-06-06 14:28:18
ZARZĄDZENIE NR 1092-PR.251.2017 BURMISTRZA GŁUCHOŁAZ Paluch Anna 2017-06-06 13:32:25
ZARZĄDZENIE NR 1091-PR.251.2017 BURMISTRZA GŁUCHOŁAZ Paluch Anna 2017-06-06 13:31:08
ZARZĄDZENIE NR 1090-PR.251.2017 BURMISTRZA GŁUCHOŁAZ Paluch Anna 2017-06-06 13:28:11
ZARZĄDZENIE NR 1089-PR.251.2017 BURMISTRZA GŁUCHOŁAZ Paluch Anna 2017-06-06 13:26:22
ZARZĄDZENIE NR 1090-PR.251.2017 BURMISTRZA GŁUCHOŁAZ Paluch Anna 2017-06-06 13:18:24
Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wol PaweÅ‚ BÄ™dzmirowski 2017-06-06 09:19:47
„Demontaż, załadunek, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie Gminy Głuchołazy w roku 2017” nr ZP.271.2.11.2017.JS Joanna SokoÅ‚owska 2017-06-06 08:10:33
"Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych, oznaczonej w ewidenji gruntów dz. nr 682 A.M7 obręb Konradów i nr 486 A.M.2 obręb Jarnołtówek" - nr ZP.271.2.12.2017.JS Joanna SokoÅ‚owska 2017-06-05 16:04:58
Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wol PaweÅ‚ BÄ™dzmirowski 2017-06-05 15:46:08
Pracownicy Urzędu PaweÅ‚ BÄ™dzmirowski 2017-06-05 14:47:38
Pracownicy Urzędu PaweÅ‚ BÄ™dzmirowski 2017-06-05 13:48:32
Prezesi i Dyrektorzy Paweł Będzmirowski 2017-06-05 12:04:13
Prezesi i Dyrektorzy Paweł Będzmirowski 2017-06-05 09:40:55
Przetarg nieograniczony ZP.271.1.9.2017.JS-„Budowa linii kablowych oświetlenia drogi Charbielin-Jarnołtówek, gmina Głuchołazy dz. nr 542,543 – obręb Charbielin; dz. nr 33, 84, 459 – obręb Konradów; d Joanna SokoÅ‚owska 2017-06-02 13:30:08
Pracownicy Urzędu PaweÅ‚ BÄ™dzmirowski 2017-06-02 11:48:33
OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI 2017r. Barbara Strauchmann 2017-06-02 08:50:51
OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA SPRAWY Z 2017r. Barbara Strauchmann 2017-06-02 07:58:25
Przetarg nieograniczony ZP.271.1.8.2017.JS - Budowa fontanny na Placu Basztowym w Głuchołazach Joanna SokoÅ‚owska 2017-05-31 11:40:15
„Demontaż, załadunek, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie Gminy Głuchołazy w roku 2017” nr ZP.271.2.11.2017.JS Joanna SokoÅ‚owska 2017-05-30 11:45:44
Oferta na realizację zadania publicznego o charakterze lokalnym pn. III Festiwal Teatrów Ulicznych w Głuchołazach PaweÅ‚ BÄ™dzmirowski 2017-05-30 10:58:23
Oferta na realizację zadania publicznego o charakterze lokalnym pn. III Festiwal Teatrów Ulicznych w Głuchołazach PaweÅ‚ BÄ™dzmirowski 2017-05-30 10:53:34
Inne jednostki Mateusz Meres 2017-05-29 11:15:48
inne jednostki Mateusz Meres 2017-05-29 11:12:50
Mateusz Meres 2017-05-29 11:05:07
"Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych, oznaczonej w ewidenji gruntów dz. nr 682 A.M7 obręb Konradów i nr 486 A.M.2 obręb Jarnołtówek" - nr ZP.271.2.12.2017.JS Joanna SokoÅ‚owska 2017-05-29 10:11:03
Spółki PaweÅ‚ BÄ™dzmirowski 2017-05-26 08:47:45
inne jednostki Paweł Będzmirowski 2017-05-26 08:44:43
Spółki PaweÅ‚ BÄ™dzmirowski 2017-05-26 08:41:12
inne jednostki Paweł Będzmirowski 2017-05-26 08:37:48
Remont podłogi w szatni sportowej w Burgrabicach w pomieszczeniach sędziów i natrysków wraz z wyprowadzeniem rur spustowych poza ściany budynku szatni Agnieszka SobkÃłw 2017-05-26 08:15:35
Remont podłogi w szatni sportowej w Burgrabicach w pomieszczeniach sędziów i natrysków wraz z wyprowadzeniem rur spustowych poza ściany budynku szatni Agnieszka SobkÃłw 2017-05-26 08:14:50
Przetarg nieograniczony ZP.271.1.4.2017.JSz: Odbieranie i zagospodarowywanie odpadów komunalnych pochodzących z terenu Gminy Głuchołazy na okres 4 lat Joanna Sznajder 2017-05-25 14:50:52
"Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych, oznaczonej w ewidenji gruntów dz. nr 682 A.M7 obręb Konradów i nr 486 A.M.2 obręb Jarnołtówek" - nr ZP.271.2.12.2017.JS Joanna SokoÅ‚owska 2017-05-25 09:16:23
Marzec Paweł Będzmirowski 2017-05-24 11:47:11
kwiecień/17 Alina Paluch 2017-05-24 11:35:11
kwiecień/17 Alina Paluch 2017-05-24 11:10:45
„Demontaż, załadunek, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie Gminy Głuchołazy w roku 2017” nr ZP.271.2.11.2017.JS Joanna SokoÅ‚owska 2017-05-23 13:17:55
"Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych, oznaczonej w ewidenji gruntów dz. nr 682 A.M7 obręb Konradów i nr 486 A.M.2 obręb Jarnołtówek" - nr ZP.271.2.12.2017.JS Joanna SokoÅ‚owska 2017-05-23 08:44:57
"Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych, oznaczonej w ewidenji gruntów dz. nr 682 A.M7 obręb Konradów i nr 486 A.M.2 obręb Jarnołtówek" - nr ZP.271.2.10.2017.JS Joanna SokoÅ‚owska 2017-05-23 08:33:49
Zarządzenie Nr 1057-PR.248.2017 Burmistrza Głuchołaz z dnia 12 maja 2017r. Paluch Anna 2017-05-23 07:57:43
Zarządzenie Nr 1052-PR.246.2017 Burmistrza Głuchołaz z dnia 5 maja 2017r. Paluch Anna 2017-05-23 07:52:21
Zarządzenie Nr 1060-PR.248.2017 Burmistrza Głuchołaz z dnia 12 maja 2017 r. Paluch Anna 2017-05-23 07:33:20
Przetarg nieograniczony ZP.271.1.7.2017.JSz na roboty budowlane pn: Remont kapliczek drogi krzyżowej, ustytuowanych na zboczu Góry Parkowej Gór Opawskich Joanna Sznajder 2017-05-22 16:04:09
Zaprojektowanie i wykonanie linii kablowej oświetlenia ulicznego dostosowanego do zasilania boiska sportowego w miejscowości Nowy Las Agnieszka SobkÃłw 2017-05-22 12:50:10
Zaprojektowanie i wykonanie linii kablowej oświetlenia ulicznego dostosowanego do zasilania boiska sportowego w miejscowości Nowy Las Agnieszka SobkÃłw 2017-05-22 12:49:54
Remont podłogi w szatni sportowej w Burgrabicach w pomieszczeniach sędziów i natrysków wraz z wyprowadzeniem rur spustowych poza ściany budynku szatni Agnieszka SobkÃłw 2017-05-22 12:22:47
OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA SPRAWY Z 2017r. Barbara Strauchmann 2017-05-22 09:38:41
Przetarg nieograniczony ZP.271.1.8.2017.JS - Budowa fontanny na Placu Basztowym w Głuchołazach Joanna SokoÅ‚owska 2017-05-22 08:29:52
Konsultacje w sprawie projektu statutów Sołectw w Gminie Głuchołazy PaweÅ‚ BÄ™dzmirowski 2017-05-19 12:54:24
uchwały Patrycja Kanarska 2017-05-19 09:32:41
uchwały Patrycja Kanarska 2017-05-19 09:30:07
"Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych, oznaczonej w ewidenji gruntów dz. nr 682 A.M7 obręb Konradów i nr 486 A.M.2 obręb Jarnołtówek" - nr ZP.271.2.10.2017.JS Joanna SokoÅ‚owska 2017-05-18 15:03:06
Marzec Paweł Będzmirowski 2017-05-18 08:59:50
"Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych, oznaczonej w ewidenji gruntów dz. nr 682 A.M7 obręb Konradów i nr 486 A.M.2 obręb Jarnołtówek" - nr ZP.271.2.10.2017.JS Joanna SokoÅ‚owska 2017-05-18 08:35:31
UCHWAŁA MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ W SPRAWIE NADANIA NUMERÓW LIST KANDYDATÓW Patrycja Kanarska 2017-05-17 09:57:59
dyżury Miejskiej Komisji Wyborczej Patrycja Kanarska 2017-05-17 09:37:21
Przetarg nieograniczony ZP.271.1.7.2017.JSz na roboty budowlane pn: Remont kapliczek drogi krzyżowej, ustytuowanych na zboczu Góry Parkowej Gór Opawskich Joanna Sznajder 2017-05-16 12:25:49
kwiecień/17 Alina Paluch 2017-05-15 11:57:04
maj 2017 r. Patrycja Kanarska 2017-05-15 10:31:31
Rejestry umów PaweÅ‚ BÄ™dzmirowski 2017-05-11 10:17:29
Rejestry umów Mateusz Meres 2017-05-11 09:06:41
Rejestry umów Mateusz Meres 2017-05-11 09:04:48
Rejestry umów Mateusz Meres 2017-05-10 18:27:57
Przetarg nieograniczony ZP.271.1.7.2017.JSz na roboty budowlane pn: Remont kapliczek drogi krzyżowej, ustytuowanych na zboczu Góry Parkowej Gór Opawskich Joanna Sznajder 2017-05-10 14:11:40
OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA SPRAWY Z 2017r. Barbara Strauchmann 2017-05-09 12:09:46
Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego - usługi zdrowotne, hospicjum, działania na rzecz dzieci niepełnosprawnych PaweÅ‚ BÄ™dzmirowski 2017-05-08 14:59:26
Kwiecień Mateusz Meres 2017-05-08 09:48:23
Zarządzenie Nr 1030-PR.241.2017 Burmistrza Głuchołaz z dnia 20 kwietnia 2017 r. Monika Stonoga 2017-05-05 11:02:46
Opracowanie dokumentacji projektowej na poprawę oświetlenia w obrębie przejścia dla pieszych: droga wojewódzka nr 411 – dz. nr 1539/2, ul. Powsta Agnieszka SobkÃłw 2017-05-05 10:16:25
Rozeznanie cenowe rynku (sondaż rynku) - opracowanie dokumentacji projektowej na poprawę oświetlenia w obrębie przejścia dla pieszych: droga wojewódzka nr 411 – dz. nr 1539/2, ul. Powsta Agnieszka SobkÃłw 2017-05-05 10:15:53
Przetarg nieograniczony ZP.271.1.4.2017.JSz: Odbieranie i zagospodarowywanie odpadów komunalnych pochodzących z terenu Gminy Głuchołazy na okres 4 lat Joanna Sznajder 2017-05-04 11:28:25
maj 2017 r. Patrycja Kanarska 2017-05-04 11:22:32
Uchwały Rady Miejskiej podjęte po 2012r. Mateusz Meres 2017-05-04 09:42:25
OFERTA na dzierżawę części kapieliska na prowadzenie działalności komercyjnej 2017 Mateusz Meres 2017-05-02 14:50:00
OFERTA na dzierżawę części kapieliska na prowadzenie działalności komercyjnej 2017 Mateusz Meres 2017-05-02 14:48:54
Przetarg nieograniczony ZP.271.1.6.2017.JS - Budowa fontanny na Placu Basztowym w Głuchołazach Joanna SokoÅ‚owska 2017-05-02 13:27:08
Zapytanie ofertowe - opracowanie koncepcji architektonicznej budowy krytego basenu przy ul. Moniuszki w Głuchołazach wraz z wykonaniem badań geologicznych gruntu oraz studium wykonalności Agnieszka SobkÃłw 2017-05-02 13:07:33
Zapytanie ofertowe - opracowanie koncepcji architektonicznej budowy krytego basenu przy ul. Moniuszki w Głuchołazach wraz z wykonaniem badań geologicznych gruntu oraz studium wykonalności Agnieszka SobkÃłw 2017-05-02 13:03:47
Przetarg nieograniczony ZP.271.1.7.2017.JSz na roboty budowlane pn: Remont kapliczek drogi krzyżowej, ustytuowanych na zboczu Góry Parkowej Gór Opawskich Joanna Sznajder 2017-04-28 12:58:05
Przetarg nieograniczony ZP.271.1.7.2017.JSz na roboty budowlane pn: Remont kapliczek drogi krzyżowej, ustytuowanych na zboczu Góry Parkowej Gór Opawskich Joanna Sznajder 2017-04-28 12:56:19
Przetarg nieograniczony ZP.271.1.7.2017.JSz na roboty budowlane pn: Remont kapliczek drogi krzyżowej, ustytuowanych na zboczu Góry Parkowej Gór Opawskich Joanna Sznajder 2017-04-28 12:53:05
Przetarg nieograniczony ZP.271.1.4.2017.JSz: Odbieranie i zagospodarowywanie odpadów komunalnych pochodzących z terenu Gminy Głuchołazy na okres 4 lat Joanna Sznajder 2017-04-28 12:52:08
Przetarg nieograniczony ZP.271.1.7.2017.JSz na rboty budowlane pn: Remont kapliczek drogi krzyżowej, ustytuowanych na zboczu Góry Parkowej Gór Opawskich Joanna Sznajder 2017-04-28 12:50:48
dyżury Miejskiej Komisji Wyborczej Patrycja Kanarska 2017-04-28 12:24:55
komisje Rady Miejskiej Patrycja Kanarska 2017-04-27 10:31:08
oGŁOSZENIE bURMISTRZA O ODSTĄPIENIU OD PRZEPROWADZENIA OCENY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO DO ZMIANY PLANU W REJONIE AL. JANA PAWŁA II Barbara Strauchmann 2017-04-25 07:34:09
komisje Rady Miejskiej Patrycja Kanarska 2017-04-24 14:43:28
"Utrzymanie instalacji oÅ›wietlenia ulic, placÃłw i drÃłg publicznych na terenie gminy GÅ‚uchoÅ‚azy w zakresie punktÃłw Å›wietlnych bÄ™dÄ…cych wÅ‚asnoÅ›ciÄ… Gminy GÅ‚uchoÅ‚azy" - nr ZP.271.2.9.2017.JS Joanna SokoÅ‚owska 2017-04-24 12:02:37
dyżury Miejskiej Komisji Wyborczej Patrycja Kanarska 2017-04-24 10:47:15
Zarządzenie Nr 942-PR.220.2017 Burmistrza Głuchołaz z dnia 9 lutego 2017 r. Paluch Anna 2017-04-21 11:55:56
Zarządzenie Nr 941-PR.220.2017 Burmistrza Głuchołaz z dnia 9 lutego 2017r. Paluch Anna 2017-04-21 11:54:25
ZgÅ‚aszanie kandydatÃłw na radnych Patrycja Kanarska 2017-04-21 11:27:08
W. Organizacyjno-Administracyjny Paweł Będzmirowski 2017-04-21 11:04:22
W. Organizacyjno-Administracyjny Paweł Będzmirowski 2017-04-21 10:34:43
Paweł Będzmirowski 2017-04-21 10:28:29
W. Spraw Społecznych Paweł Będzmirowski 2017-04-21 10:23:46
W. Organizacyjno-Administracyjny Paweł Będzmirowski 2017-04-21 10:14:29
W. Organizacyjno-Prawny Paweł Będzmirowski 2017-04-21 10:07:46
Przetarg nieograniczony ZP.271.1.6.2017.JS - Budowa fontanny na Placu Basztowym w Głuchołazach Joanna Sokołowska 2017-04-20 13:51:31
Zarządzenie Nr 1007-PR.238.2017 Burmistrza Głuchołaz z dnia 7 kwietnia 2017r. Paluch Anna 2017-04-20 12:31:20
Zarządzenie Nr 990-PR.234.2017 Burmistrza Głuchołaz z dnia 28 marca 2017 r. Monika Stonoga 2017-04-20 12:13:35
Zarządzenie Nr 989-PR.234.2017 Burmistrza Głuchołaz z dnia 28 marca 2017 r. Monika Stonoga 2017-04-20 11:29:45
„Utrzymanie instalacji oÅ›wietlenia ulic, placÃłw i drÃłg publicznych na terenie gminy GÅ‚uchoÅ‚azy w zakresie punktÃłw Å›wietlnych bÄ™dÄ…cych wÅ‚asnoÅ›ciÄ… gminy GÅ‚uchoÅ‚azy” nr ZP.271.2.6.2017 Joanna SokoÅ‚owska 2017-04-20 09:15:51
Remont podÅ‚ogi w szatni sportowej w Burgrabicach (sondaż rynku) Agnieszka SobkÃłw 2017-04-19 13:39:33
Remont podÅ‚ogi w szatni sportowej w Burgrabicach (sondaż rynku) Agnieszka SobkÃłw 2017-04-19 13:39:22
dyżury Miejskiej Komisji Wyborczej Patrycja Kanarska 2017-04-19 12:40:07
OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI 2017r. Barbara Strauchmann 2017-04-19 12:25:52
marzec/17 Alina Paluch 2017-04-19 12:16:39
marzec/17 Alina Paluch 2017-04-19 11:55:54
kwiecień 2017 r. Patrycja Kanarska 2017-04-19 11:55:52
marzec/17 Alina Paluch 2017-04-19 11:41:52
Zarządzenie Nr 1007-PR.238.2017 Burmistrza Głuchołaz z dnia 7 kwietnia 2017r. Paluch Anna 2017-04-19 11:31:00
marzec/17 Alina Paluch 2017-04-19 10:00:37
Zarządzenie Nr 1006-PR.238.2017 Burmistrz Głuchołaz z dnia 7 kwietnia 2017r. Paluch Anna 2017-04-19 08:47:33
ZarzÄ…dzenie Nr 1006-PR.238.2017 z dnia 7 kwietnia 2017r. Paluch Anna 2017-04-19 08:47:05
Remont podÅ‚ogi w szatni sportowej w Burgrabicach (sondaż rynku) Agnieszka SobkÃłw 2017-04-19 08:12:58
IVprzetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w Głuchołazach przy ul. gen. Sikorskiego. Paluch Anna 2017-04-18 12:02:21
II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w Bodzanowie Paluch Anna 2017-04-18 11:51:27
marzec/17 Alina Paluch 2017-04-18 09:52:52
marzec/17 Alina Paluch 2017-04-18 09:36:03
marzec/17 Alina Paluch 2017-04-18 09:34:40
Informacja dla niepełnosprawnych Mateusz Meres 2017-04-18 09:20:25
Marzec Mateusz Meres 2017-04-18 09:09:57
Przetarg nieograniczony ZP.271.1.6.2017.JS - Budowa fontanny na Placu Basztowym w Głuchołazach Joanna Sokołowska 2017-04-14 12:48:28
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Opolu II w sprawie powołania Miejskiej Komisji Wyborczej w Głuchołazach Mateusz Meres 2017-04-14 10:30:58
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Opolu II w sprawie powołania Miejskiej Komisji Wyborczej w Głuchołazach Mateusz Meres 2017-04-14 10:30:03
postanowienie Komisarza Wyborczego w Opolu II w sprawie powołania Miejskiej Komisji Wyborczej w Głuchołazach Mateusz Meres 2017-04-14 10:24:56
postanowienie Komisarza Wyborczego w Opolu II w sprawie powołania Miejskiej Komisji Wyborczej w Głuchołazach Patrycja Kanarska 2017-04-14 10:17:07
informacja dla niepełnosprawnych Mateusz Meres 2017-04-13 11:07:43
Przetarg nieograniczony ZP.271.1.5.2017.JSz: Utrzymanie drÃłg i chodnikÃłw na terenie miasta i gminy GÅ‚uchoÅ‚azyazy Joanna SokoÅ‚owska 2017-04-13 09:59:15
Przetarg nieograniczony ZP.271.1.5.2017.JSz: Utrzymanie drÃłg i chodnikÃłw na terenie miasta i gminy GÅ‚uchoÅ‚azyazy Joanna Sznajder 2017-04-12 14:53:32
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GŁUCHOŁAZ Barbara Strauchmann 2017-04-12 11:53:32
OBWIESZCZENIE O WSZCZÄśCIU POSTÄśPOWANIA SPRAWY Z 2017r. Barbara Strauchmann 2017-04-12 11:52:30
OBWIESZCZENIE O WSZCZÄśCIU POSTÄśPOWANIA 2016r. Barbara Strauchmann 2017-04-12 11:45:03
Marzec Mateusz Meres 2017-04-11 11:46:22
„Utrzymanie instalacji oÅ›wietlenia ulic, placÃłw i drÃłg publicznych na terenie gminy GÅ‚uchoÅ‚azy w zakresie punktÃłw Å›wietlnych bÄ™dÄ…cych wÅ‚asnoÅ›ciÄ… gminy GÅ‚uchoÅ‚azy” nr ZP.271.2.6.2017 Joanna SokoÅ‚owska 2017-04-11 11:41:36
Sprawozdanie za 2016r. Mateusz Meres 2017-04-11 10:31:17
Sprawozdanie za 2016r. Mateusz Meres 2017-04-11 10:29:26
Rejestry umÃłw PaweÅ‚ BÄ™dzmirowski 2017-04-10 19:48:06
luty/17 Alina Paluch 2017-04-07 10:06:58
luty/17 Alina Paluch 2017-04-07 10:01:32
luty/17 Alina Paluch 2017-04-07 09:47:35
komisje Rady Miejskiej Patrycja Kanarska 2017-04-07 08:47:14
Rada Miejska Patrycja Kanarska 2017-04-07 08:45:42
Przetarg nieograniczony ZP.271.1.5.2017.JSz: Utrzymanie drÃłg i chodnikÃłw na terenie miasta i gminy GÅ‚uchoÅ‚azyazy Joanna Sznajder 2017-04-06 09:25:25
Przetarg nieograniczony ZP.271.1.4.2017.JSz: Odbieranie i zagospodarowywanie odpadÃłw komunalnych pochodzÄ…cych z terenu Gminy GÅ‚uchoÅ‚azy na okres 4 lat Joanna Sznajder 2017-04-05 14:39:29
Statut gminy Paweł Będzmirowski 2017-04-05 11:16:50
Przetarg nieograniczony ZP.271.1.5.2017.JSz: Utrzymanie drÃłg i chodnikÃłw na terenie miasta i gminy GÅ‚uchoÅ‚azyazy Joanna Sznajder 2017-04-04 15:03:30
Przetarg nieograniczony ZP.271.1.5.2017.JSz: Utrzymanie drÃłg i chodnikÃłw na terenie miasta i gminy GÅ‚uchoÅ‚azyazy Joanna Sznajder 2017-04-04 14:57:44
Przetarg nieograniczony ZP.271.1.6.2017.JS - Budowa fontanny na Placu Basztowym w Głuchołazach Joanna Sokołowska 2017-04-04 14:00:40
Obwieszczenie Burmistrza Paweł Będzmirowski 2017-04-04 13:59:09
Przetarg nieograniczony ZP.271.1.5.2017.JSz: Utrzymanie drÃłg i chodnikÃłw na terenie miasta i gminy GÅ‚uchoÅ‚azyazy Joanna Sznajder 2017-04-04 09:03:13
Przetarg nieograniczony ZP.271.1.5.2017.JSz: Utrzymanie drÃłg i chodnikÃłw na terenie miasta i gminy GÅ‚uchoÅ‚azyazy Joanna Sznajder 2017-04-04 08:56:19
Przetarg nieograniczony ZP.271.1.5.2017.JSz: Utrzymanie drÃłg i chodnikÃłw na terenie miasta i gminy GÅ‚uchoÅ‚azyazy na okres 4 lat Joanna Sznajder 2017-04-03 15:56:08
Listopad Paweł Będzmirowski 2017-04-03 09:30:20
Luty Paweł Będzmirowski 2017-04-03 09:25:28
Konkurs na stanowisko dyrektora Publicznego Przedszkola Nr 2 w GÅ‚uchoÅ‚azach, ul. PowstaÅ„cÃłw ÅšlÄ…skich 1, 48-340 GÅ‚uchoÅ‚azy PaweÅ‚ BÄ™dzmirowski 2017-03-31 13:37:55
Konkursu na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im.Tadeusza Kościuszki w Bodzanowie Paweł Będzmirowski 2017-03-31 13:31:57
NabÃłr na wolne stanowisko pracy - podinspektor ds. inwestycji w Wydziale Gospodarki Komunalnej, Inwestycji i Architektury Mateusz Meres 2017-03-30 14:52:14
Kalendarz wyborczy Mateusz Meres 2017-03-30 14:43:52
Otwary konkur ofert na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu wÅ›rÃłd dzieci, mÅ‚odzieży i dorosÅ‚ych poprzez upowszechnianie rÃłÅ¼nych dyscyplin sportowych na terenach wiejskich gminy GÅ‚ucho Mateusz Meres 2017-03-30 14:02:10
Prowadzenie zorganizowanych zajęć rekreacyjno - turystycznych dla dzieci i młodzieży będących elementem programu profilaktycznego Mateusz Meres 2017-03-29 15:20:40
Prowadzenie zorganizowanych zajęć rekreacyjno - turystycznych dla dzieci i młodzieży będących elementem programu profilaktycznego Mateusz Meres 2017-03-29 15:15:06
Konkursy ofert na zadania z zakresu zdrowia publicznego Mateusz Meres 2017-03-29 15:12:28
Prowadzenie zorganizowanych zajęć rekreacyjno - turystycznych dla dzieci i młodzieży będących elementem programu profilaktycznego Mateusz Meres 2017-03-29 12:16:59
Prowadzenie zorganizowanych zajęć rekreacyjno - turystycznych dla dzieci i młodzieży będących elementem programu profilaktycznego Mateusz Meres 2017-03-29 12:15:35
Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego - usługi zdrowotne, hospicjum, działania na rzecz dzieci niepełnosprawnych Mateusz Meres 2017-03-28 15:11:01
„Utrzymanie instalacji oÅ›wietlenia ulic, placÃłw i drÃłg publicznych na terenie gminy GÅ‚uchoÅ‚azy w zakresie punktÃłw Å›wietlnych bÄ™dÄ…cych wÅ‚asnoÅ›ciÄ… gminy GÅ‚uchoÅ‚azy” Joanna SokoÅ‚owska 2017-03-28 14:27:22
Przetarg nieograniczony ZP.271.1.4.2017.JSz: Odbieranie i zagospodarowywanie odpadÃłw komunalnych pochodzÄ…cych z terenu Gminy GÅ‚uchoÅ‚azy na okres 4 lat Joanna Sznajder 2017-03-27 13:47:22
Przetarg nieograniczony ZP.271.1.4.2017.JSz: Odbieranie i zagospodarowywanie odpadÃłw komunalnych pochodzÄ…cych z terenu Gminy GÅ‚uchoÅ‚azy na okres 4 lat Joanna Sznajder 2017-03-27 13:43:48
Przetarg nieograniczony ZP.271.1.4.2016.JSz: Odbieranie i zagospodarowywanie odpadÃłw komunalnych pochodzÄ…cych z terenu Gminy GÅ‚uchoÅ‚azy na okres 4 lat Joanna Sznajder 2017-03-27 13:35:30
„Utrzymanie instalacji oÅ›wietlenia ulic, placÃłw i drÃłg publicznych na terenie gminy GÅ‚uchoÅ‚azy w zakresie punktÃłw Å›wietlnych bÄ™dÄ…cych wÅ‚asnoÅ›ciÄ… gminy GÅ‚uchoÅ‚azy” Joanna SokoÅ‚owska 2017-03-27 09:03:41
Rejestr dziaÅ‚alnoÅ›ci regulowanej w zakresie odbierania odpadÃłw komunalnych od wÅ‚aÅ›cicieli nieruchomoÅ›ci Mateusz Seretny 2017-03-27 08:04:02
Wykonanie okresowych przeglÄ…dÃłw (piÄ™cioletnich) drÃłg gminnych oraz obiektÃłw mostowych zlokalizowanych w ciÄ…gu drÃłg gminnych na terenie gminy GÅ‚uchoÅ‚azy Agnieszka SobkÃłw 2017-03-24 12:23:35
OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu: projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Pokrzywna wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Barbara Strauchmann 2017-03-24 08:11:31
„Utrzymanie instalacji oÅ›wietlenia ulic, placÃłw i drÃłg publicznych na terenie gminy GÅ‚uchoÅ‚azy w zakresie punktÃłw Å›wietlnych bÄ™dÄ…cych wÅ‚asnoÅ›ciÄ… gminy GÅ‚uchoÅ‚azy” Joanna SokoÅ‚owska 2017-03-22 14:56:11
ZOtwarty konkurs ofert na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu wÅ›rÃłd dzieci, mÅ‚odzieży i dorosÅ‚ych poprzez upowszechnianie rÃłÅ¼nych dyscyplin sportowych na terenach wiejskich gminy GÅ‚u PaweÅ‚ BÄ™dzmirowski 2017-03-21 12:42:49
Regulamin Urzędu Mateusz Meres 2017-03-20 15:36:46
Oferta realizacji zadania publicznego o charakterze lokalnym w zakresie dziaÅ‚alnoÅ›ci na rzecz osÃłb w wieku emerytalnym pn. „ Aktywny senior, to szczęśliwy senior...” Mateusz Meres 2017-03-20 13:46:34
luty/17 Alina Paluch 2017-03-20 09:24:33
luty/17 Alina Paluch 2017-03-20 09:19:07
Przetarg nieograniczony - Świadczenie kompleksowej obsługi pocztowej w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania, doręczania przesyłek pocztowych oraz ich ewentual Joanna Sokołowska 2017-03-16 13:57:30
Zarządzenie Nr 967-PR.227.2017 Burmistrza Głuchołaz z dnia 2 marca 2017 r. Paluch Anna 2017-03-16 10:45:37
Zarządzenie Nr 977-PR.227.2017 Burmistrza Głuchołaz z dnia 2 marca 2017 r. Paluch Anna 2017-03-16 10:44:43
Zarządzenie Nr 970-PR.227.2017 Burmistrza Głuchołaz z dnia 2 marca 2017 r. Paluch Anna 2017-03-16 10:43:36
Zarządzenie Nr 971-PR.227.2017 Burmistrza Głuchołaz z dnia 2 marca 2017 r. Paluch Anna 2017-03-16 10:42:35
Zarządzenie Nr 972-PR.227.2017 Burmistrza Głuchołaz z dnia 2 marca 2017 r. Paluch Anna 2017-03-16 10:41:38
Zarządzenie Nr 973-PR.227.2017 Burmistrza Głuchołaz z dnia 2 marca 2017 r Paluch Anna 2017-03-16 10:40:41
Zarządzenie Nr 974-PR.227.2017 Burmistrza Głuchołaz z dnia 2 marca 2017 r. Paluch Anna 2017-03-16 10:39:17
Zarządzenie Nr 976-PR.227.2017 Burmistrza Głuchołaz z dnia 2 marca 2017 r. Paluch Anna 2017-03-16 10:38:03
Zarządzenie Nr 971-PR.227.2017 Burmistrza Głuchołaz z dnia 2 marca 2017 r.. Paluch Anna 2017-03-16 08:45:24
Zarządzenie Nr 970-PR.227.2017 Burmistrza Głuchołaz z dnia 3 marca 2017 r. Paluch Anna 2017-03-16 08:05:51
Zarządzenie Nr 970-PR.227.2017 Burmistrza Głuchołaz z dnia 3 marca 2017 r. r. Paluch Anna 2017-03-16 08:00:00
Zarządzenie Nr 977-PR.227.2017 Burmistrza Głuchołaz z dnia 2 marca2017 r. Paluch Anna 2017-03-16 07:31:42
luty/17 Alina Paluch 2017-03-15 14:31:25
luty/17 Alina Paluch 2017-03-15 14:26:45
Oferta realizacji zadania publicznego o charakterze lokalnym w zakresie dziaÅ‚alnoÅ›ci na rzecz osÃłb w wieku emerytalnym pn. Å»aden czÅ‚owiek nie jest na tyle bogaty, aby nie potrzebowaÅ‚ sÄ…siada.ŻÅ PaweÅ‚ BÄ™dzmirowski 2017-03-15 11:00:58
OBWIESZCZENIE o przystÄ…pieniu do sporzÄ…dzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmujÄ…cego obszar dziaÅ‚alnoÅ›ci gospodarczej we wsi Charbielin i BodzanÃłw w gminie GÅ‚uchoÅ‚azy Barbara Strauchmann 2017-03-15 08:02:19
styczeń/17 Alina Paluch 2017-03-14 12:39:07
Przetarg nieograniczony - Świadczenie kompleksowej obsługi pocztowej w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania, doręczania przesyłek pocztowych oraz ich ewentual Joanna Sokołowska 2017-03-14 12:32:20
Wykonanie okresowych przeglÄ…dÃłw (piÄ™cioletnich) drÃłg gminnych na terenie gminy GÅ‚uchoÅ‚azy oraz okresowych przeglÄ…dÃłw (piÄ™cioletnich) obiektÃłw mostowych zlokalizowanych w ciÄ…gu drÃłg gminnyc Agnieszka SobkÃłw 2017-03-14 10:47:12
Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i RozwiÄ…zywania ProblemÃłw Alkoholowych w 2016r PaweÅ‚ BÄ™dzmirowski 2017-03-14 09:54:14
Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za 2016r Paweł Będzmirowski 2017-03-14 09:41:14
Oferta realizacji zadania publicznego o charakterze lokalnym w zakresie dziaÅ‚alnoÅ›ci na rzecz osÃłb w wieku emerytalnym pn. Å»aden czÅ‚owiek nie jest na tyle bogaty, aby nie potrzebowaÅ‚ sÄ…siada.†PaweÅ‚ BÄ™dzmirowski 2017-03-14 09:31:59
marzec 2017 r. Patrycja Kanarska 2017-03-13 08:20:12
Przetarg nieograniczony - Świadczenie kompleksowej obsługi pocztowej w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania, doręczania przesyłek pocztowych oraz ich ewentual Joanna Sokołowska 2017-03-10 12:06:33
Przetarg nieograniczony - Świadczenie kompleksowej obsługi pocztowej w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania, doręczania przesyłek pocztowych oraz ich ewentual Joanna Sokołowska 2017-03-10 12:02:35
Rejestry umÃłw PaweÅ‚ BÄ™dzmirowski 2017-03-10 07:55:40
Otwarty konkurs ofert w zakresie tworzenia warunkÃłw sprzyjajÄ…cych rozwojowi sportu, w dyscyplinach sportowych o szczegÃłlnym znaczeniu dla Gminy GÅ‚uchoÅ‚azy - piÅ‚ka nożna PaweÅ‚ BÄ™dzmirowski 2017-03-08 10:22:25
Oferta realizacji zadania publicznego o charakterze lokalnym w zakresie dziaÅ‚alnoÅ›ci na rzecz osÃłb w wieku emerytalnym pn. „ Aktywny senior, to szczęśliwy senior...” Mateusz Meres 2017-03-07 08:45:10
Przetarg nieograniczony - Świadczenie kompleksowej obsługi pocztowej w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania, doręczania przesyłek pocztowych oraz ich ewentual Joanna Sokołowska 2017-03-06 15:52:06
opracowanie PFU na miezkania chronione Agnieszka SobkÃłw 2017-03-06 11:50:18
I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż wolnego lokalu mieszkalnego nr 1, położonego w Głuchołazach ul. Kościuszki 51 Paluch Anna 2017-03-06 11:03:27
Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego na budowÄ™ Kablowej Linii OÅ›wietlenia Ulicznego “ ul. pomiÄ™dzy ul. OpolskÄ… i ul. KoÅ›ciuszki oraz ciÄ…gu pieszego do rzeki BiaÅ‚a GÅ‚uchoÅ‚aska Agnieszka SobkÃłw 2017-03-06 08:50:12
Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego na budowÄ™ Kablowej Linii OÅ›wietlenia Ulicznego “ ul. pomiÄ™dzy ul. OpolskÄ… i ul. KoÅ›ciuszki oraz ciÄ…gu pieszego do rzeki BiaÅ‚a GÅ‚uchoÅ‚aska Agnieszka SobkÃłw 2017-03-06 08:49:22
SpÃłÅ‚ki PaweÅ‚ BÄ™dzmirowski 2017-03-06 08:48:09
Przetarg nieograniczony - Świadczenie kompleksowej obsługi pocztowej w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania, doręczania przesyłek pocztowych oraz ich ewentual Joanna Sokołowska 2017-03-03 13:59:31
Zapytanie ofertowe: "Plac zabaw w miejscowoÅ›ci GieraÅ‚cice - zaprojektowanie i wybudowanie" Agnieszka SobkÃłw 2017-03-03 12:14:20
styczeń/17 Alina Paluch 2017-03-03 11:28:25
otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego - prowadzenie klubu abstynenta Paweł Będzmirowski 2017-03-02 14:10:07
I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż wolnego lokalu mieszkalnego nr 3 położonego w Głuchołazach przy ul. Korfantego 4-4a Paluch Anna 2017-03-02 12:37:38
Zapytanie ofertowe: "Plac zabaw w miejscowoÅ›ci GieraÅ‚cice - zaprojektowanie i wybudowanie" Agnieszka SobkÃłw 2017-03-01 12:50:04
Zapytanie ofertowe: "Plac zabaw w miejscowoÅ›ci GieraÅ‚cice - zaprojektowanie i wybudowanie" Agnieszka SobkÃłw 2017-03-01 12:43:41
Zapytanie ofertowe: "Plac zabaw w miejscowoÅ›ci GieraÅ‚cice - zaprojektowanie i wybudowanie" Agnieszka SobkÃłw 2017-03-01 12:40:44
OBWIESZCZENIE O WSZCZÄśCIU POSTÄśPOWANIA SPRAWY Z 2017r. Barbara Strauchmann 2017-03-01 10:17:39
Otwary konkur ofert na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu wÅ›rÃłd dzieci, mÅ‚odzieży i dorosÅ‚ych poprzez upowszechnianie rÃłÅ¼nych dyscyplin sportowych na terenach wiejskich gminy GÅ‚ucho PaweÅ‚ BÄ™dzmirowski 2017-03-01 10:05:18
Zezwolenie na prowadzenie dziaÅ‚alnoÅ›ci gospodarczej w zakresie oprÃłÅ¼niania zbiornikÃłw bezodpÅ‚ywowych i transportu nieczystoÅ›ci ciekÅ‚ych Mateusz Seretny 2017-03-01 08:04:06
Przetarg nieograniczony - Świadczenie kompleksowej obsługi pocztowej w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania, doręczania przesyłek pocztowych oraz ich ewentual Joanna Sokołowska 2017-02-28 11:21:33
Informacje ogÃłlne. Wykaz obowiÄ…zujÄ…cych planÃłw miejscowych Barbara Strauchmann 2017-02-28 07:53:22
Informacje ogÃłlne. Wykaz obowiÄ…zujÄ…cych planÃłw miejscowych Barbara Strauchmann 2017-02-28 07:50:56
I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż wolnego lokalu mieszkalnego nr 1, położonego w Głuchołazach ul. Kościuszki 51 Paluch Anna 2017-02-27 14:40:10
Kontrola działalności żłonbka miejskiego Patrycja Kanarska 2017-02-27 07:31:07
Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego na budowÄ™ Kablowej Linii OÅ›wietlenia Ulicznego “ ul. pomiÄ™dzy ul. OpolskÄ… i ul. KoÅ›ciuszki oraz ciÄ…gu pieszego do rzeki BiaÅ‚a GÅ‚uchoÅ‚aska PaweÅ‚ BÄ™dzmirowski 2017-02-27 07:21:29
Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego na budowÄ™ Kablowej Linii OÅ›wietlenia Ulicznego “ ul. pomiÄ™dzy ul. OpolskÄ… i ul. KoÅ›ciuszki oraz ciÄ…gu pieszego do rzeki BiaÅ‚a GÅ‚uchoÅ‚aska Agnieszka SobkÃłw 2017-02-24 13:34:28
Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego na budowÄ™ Kablowej Linii OÅ›wietlenia Ulicznego “ ul. pomiÄ™dzy ul. OpolskÄ… i ul. KoÅ›ciuszki oraz ciÄ…gu pieszego do rzeki BiaÅ‚a GÅ‚uchoÅ‚aska Agnieszka SobkÃłw 2017-02-24 12:41:50
styczeń/17 Alina Paluch 2017-02-23 11:19:39
Wrzesień Paweł Będzmirowski 2017-02-22 07:57:12
Październik Paweł Będzmirowski 2017-02-22 07:44:51
Grudzień Paweł Będzmirowski 2017-02-22 07:38:40
Konkurs na stanowisko dyrektora Publicznego Przedszkola Nr 2 w GÅ‚uchoÅ‚azach, ul. PowstaÅ„cÃłw ÅšlÄ…skich 1, 48-340 GÅ‚uchoÅ‚azy PaweÅ‚ BÄ™dzmirowski 2017-02-21 13:57:01
Konkursu na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im.Tadeusza Kościuszki w Bodzanowie Paweł Będzmirowski 2017-02-21 13:41:54
ZARZĄDZENIE NR 955-PR.222.2017 BURMISTRZA GŁUCHOŁAZ z dnia 14 lutego 2017 r. Paweł Będzmirowski 2017-02-21 13:22:03
Zarządzenie Nr 950-PR.220.2017 Burmistrza Głuchołaz z dnia 9 lutego 2017 r. Michał Pydych 2017-02-20 15:46:35
Zarządzenie Nr 935-PR.220.2017 Burmistrza Głuchołaz z dnia 9 lutego 2017 r. Michał Pydych 2017-02-20 15:37:45
styczeń/17 Alina Paluch 2017-02-20 11:17:41
styczeń/17 Alina Paluch 2017-02-16 13:53:21
Zarządzenie Nr 941-PR.220.2016 Burmistrza Głuchołaz z dnia 9 lutego 2017r. Paluch Anna 2017-02-16 07:32:13
NabÃłr na wolne stanowisko pracy - referenta w Wydziale Rolnictwa i Ochrony Åšrodowiska UrzÄ™du Miejskiego w GÅ‚uchoÅ‚azach PaweÅ‚ BÄ™dzmirowski 2017-02-15 17:35:52
Przetarg nieograniczony ZP.271.1.18.2016.JSz: Odbieranie i zagospodarowywanie odpadÃłw komunalnych pochodzÄ…cych z terenu Gminy GÅ‚uchoÅ‚azy Joanna Sznajder 2017-02-15 14:22:34
Przetarg nieograniczony ZP.271.1.18.2016.JSz: Odbieranie i zagospodarowywanie odpadÃłw komunalnych pochodzÄ…cych z terenu Gminy GÅ‚uchoÅ‚azy Joanna Sznajder 2017-02-15 14:20:36
Zarządzenie Nr 896-PR.212.2016 Burmistrza Głuchołaz z dnia 10 stycznia 2017 r. Paluch Anna 2017-02-15 14:16:09
Zarządzenie Nr 938-PR.220.2016 Burmistrza Głuchołaz z dnia 9 lutego 2017r. Paluch Anna 2017-02-15 14:15:22
Zarządzenie Nr 937-PR.220.2017 Burmistrza Głuchołaz z dnia 9 lutego 2017 r. Michał Pydych 2017-02-14 12:06:49
II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż wolnego lokalu użytkowego nr 1U na własność, znajdującego się w budynku przy ul. Kościuszki 30 Paluch Anna 2017-02-14 08:02:52
II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż wolnego lokalu użytkowego nr 1U na własność, znajdującego się w budynku przy ul. Kościuszki 30 Paluch Anna 2017-02-14 07:56:40
styczeń/17 Alina Paluch 2017-02-13 13:21:28
styczeń/17 Alina Paluch 2017-02-13 13:20:19
Regulamin Urzędu Paweł Będzmirowski 2017-02-13 10:11:22
Rejestry umÃłw Mateusz Meres 2017-02-10 16:31:54
Poprawa oświetlenia w obrębie istniejących przejść dla pieszych w Głuchołazach ul. Kraszewskiego, ul. Sikorskiego, ul. Skłodowskiej Joanna Sokołowska 2017-02-10 11:56:19
styczeń/17 Alina Paluch 2017-02-09 13:51:47
Poprawa oświetlenia w obrębie istniejących przejść dla pieszych w Głuchołazach ul. Kraszewskiego, ul. Sikorskiego, ul. Skłodowskiej Joanna Sokołowska 2017-02-08 14:39:29
styczeń/17 Alina Paluch 2017-02-08 10:27:39
Lista kandydatÃłw Mateusz Meres 2017-02-06 15:04:50
Otwarty konkurs ofert na wsparcie zadania w zakresie tworzenia warunkÃłw sprzyjajÄ…cych rozwojowi sportu, w dyscyplinach sportowych o szczegÃłlnym znaczeniu dla Gminy GÅ‚uchoÅ‚azy PaweÅ‚ BÄ™dzmirowski 2017-02-06 12:48:59
Otwarty konkurs ofert na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu wÅ›rÃłd dzieci, mÅ‚odzieży i dorosÅ‚ych po-przez upowszechnianie rÃłÅ¼nych dyscyplin sportowych na terenie gminy GÅ‚uchoÅ‚azy w PaweÅ‚ BÄ™dzmirowski 2017-02-06 12:37:52
luty 2017 r. Patrycja Kanarska 2017-02-06 11:41:54
luty 2017 r. Patrycja Kanarska 2017-02-06 09:45:37
styczeń/17 Alina Paluch 2017-02-03 12:52:05
styczeń/17 Alina Paluch 2017-02-03 12:44:46
OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI spraw z 2016r. Barbara Strauchmann 2017-02-03 07:55:38
Zapytanie ofertowe - Usługi wyceny nieruchomości nr ZP.271.2.3.2017.JS Joanna Sokołowska 2017-02-02 14:50:11
Zarządzenie Nr 925-PR.218.2017 Burmistrza Głuchołaz z dnia 27 stycznia 2017 r. Michał Pydych 2017-02-02 13:54:46
INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÃśWIENIA POD NAZWÄ„:Wykonanie zamÃłwienia podobnego do zadania podstawowego pod nazwÄ… „Odbieranie i zagospodarowanie odpadÃłw komunalnych pochodzÄ…cych z terenu Gminy GÅ‚ Joanna Sznajder 2017-02-02 11:04:20
luty 2017 r. Patrycja Kanarska 2017-02-02 08:30:56
OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI spraw z 2016r. Barbara Strauchmann 2017-02-01 11:42:22
Zapytanie ofertowe - Usługi wyceny nieruchomości nr ZP.271.2.3.2017.JS Joanna Sokołowska 2017-01-31 14:18:05
Przetarg nieograniczony ZP.271.1.18.2016.JSz: Odbieranie i zagospodarowywanie odpadÃłw komunalnych pochodzÄ…cych z terenu Gminy GÅ‚uchoÅ‚azy Joanna Sznajder 2017-01-31 12:02:04
Obwieszczenie o wyłożeniu raportu Marian Bławicki 2017-01-31 09:58:27
OBWIESZCZENIE Burmistrza Głuchołaz o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Głuchołazy w rejonie Al. Jana Pawła II wraz z prognozą Barbara Strauchmann 2017-01-31 07:50:11
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GŁUCHOŁAZ O WYŁOŻENIU DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU ZMIANY PLANU W REJONIE UL. TARGOWEJ W GŁUCHOŁAZACH Barbara Strauchmann 2017-01-31 07:49:06
Uchwały Rady Miejskiej podjęte po 2012r. Mateusz Meres 2017-01-30 16:51:39
OGŁOSZENIE BUDŻET OBYWATELSKI 2017 - II EDYCJA Jerzy Cembruch 2017-01-30 15:28:45
deklaracje i informacje podatkowe Paweł Będzmirowski 2017-01-30 15:06:25
Listopad Paweł Będzmirowski 2017-01-30 13:16:06
Październik Paweł Będzmirowski 2017-01-30 13:10:18
Zapytanie ofertowe - Usługi wyceny nieruchomości nr ZP.271.2.3.2017.JS Joanna Sokołowska 2017-01-30 11:22:26
Zapytanie ofertowe pn. "Usługi wyceny nieruchomości" Joanna Sokołowska 2017-01-30 10:56:37
Zapytanie ofertowe - Usługi wyceny nieruchomości nr ZP.271.2.3.2017.JS Joanna Sokołowska 2017-01-27 21:37:06
Zapytanie ofertowe - Usøugi wyceny nieruchomości nr ZP.271.2.3.2017.JS Joanna Sokołowska 2017-01-27 21:13:45
Przetarg nieograniczony ZP.271.1.18.2016.JSz: Odbieranie i zagospodarowywanie odpadÃłw komunalnych pochodzÄ…cych z terenu Gminy GÅ‚uchoÅ‚azy Joanna Sznajder 2017-01-27 14:03:35
Przetarg nieograniczony ZP.271.1.18.2016.JSz: Odbieranie i zagospodarowywanie odpadÃłw komunalnych pochodzÄ…cych z terenu Gminy GÅ‚uchoÅ‚azy Joanna Sznajder 2017-01-27 12:32:23
OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI spraw z 2016r. Barbara Strauchmann 2017-01-27 10:34:54
Uchwały Rady Miejskiej podjęte po 2012r. Mateusz Meres 2017-01-26 17:44:32
Uchwały Rady Miejskiej podjęte po 2012r. Mateusz Meres 2017-01-26 17:40:16
Uchwały Rady Miejskiej podjęte po 2012r. Mateusz Meres 2017-01-26 17:35:36
Uchwały Rady Miejskiej podjęte po 2012r. Mateusz Meres 2017-01-26 17:30:28
Uchwały Rady Miejskiej po 2012r. Mateusz Meres 2017-01-26 16:41:16
Uchwały podjęte w 2013 r. Mateusz Meres 2017-01-26 10:52:24
sprawozdania komisji Rady Miejskiej Patrycja Kanarska 2017-01-26 09:02:05
Regulamin Urzędu Mateusz Meres 2017-01-24 08:33:43
ZMIANA LOKALIZACJI PUNKTU NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWANEJ NA TERENIE GMINY GŁUCHOŁAZY Mateusz Meres 2017-01-23 15:52:18
listopad/16 Alina Paluch 2017-01-23 12:40:39
ZarzÄ…dzenie w sprawie wyborÃłw uzupeÅ‚niajÄ…cych na czÅ‚onkÃłw Miejskiej Rady SeniorÃłw w GÅ‚uchoÅ‚azach Joanna Sznajder 2017-01-23 09:41:49
ZarzÄ…dzenie w sprawie wyborÃłw uzupeÅ‚niajÄ…cych na czÅ‚onkÃłw Miejskiej Rady SeniorÃłw w GÅ‚uchoÅ‚azach Joanna Sznajder 2017-01-23 09:40:35
ZarzÄ…dzenie w sprawie wyborÃłw uzupeÅ‚niajÄ…cych na czÅ‚onkÃłw Miejskiej Rady SeniorÃłw w GÅ‚uchoÅ‚azach Joanna Sznajder 2017-01-23 09:38:57
Przetarg nieograniczony ZP.271.1.18.2016.JSz: Odbieranie i zagospodarowywanie odpadÃłw komunalnych pochodzÄ…cych z terenu Gminy GÅ‚uchoÅ‚azy Joanna Sznajder 2017-01-23 08:57:48
grudzień/16 Alina Paluch 2017-01-23 08:42:42
Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 Mateusz Meres 2017-01-23 08:29:49
NabÃłr na wolne stanowisko pracy - ZastÄ™pca Skarbnika Miasta Mateusz Meres 2017-01-18 11:58:35
listopad/16 Mateusz Meres 2017-01-18 09:34:38
listopad/16 Mateusz Meres 2017-01-18 09:33:24
OGŁOSZENIE BUDŻET OBYWATELSKI 2017 - II EDYCJA Jerzy Cembruch 2017-01-18 07:51:21
OGŁOSZENIE BUDŻET OBYWATELSKI 2017 - II EDYCJA Jerzy Cembruch 2017-01-18 07:49:53
Zarządzenie Nr 868-PR.206.2016 Burmistrza Głuchołaz z dnia 16 grudnia 2016 r. Paluch Anna 2017-01-17 10:05:27
Przetarg nieograniczony ZP.271.1.18.2016.JSz: Odbieranie i zagospodarowywanie odpadÃłw komunalnych pochodzÄ…cych z terenu Gminy GÅ‚uchoÅ‚azy Joanna SokoÅ‚owska 2017-01-16 15:33:13
podatek od Å›rodkÃłw transportowych PaweÅ‚ BÄ™dzmirowski 2017-01-16 08:51:25
Przetarg nieograniczony ZP.271.1.18.2016.JSz: Odbieranie i zagospodarowywanie odpadÃłw komunalnych pochodzÄ…cych z terenu Gminy GÅ‚uchoÅ‚azy Joanna Sznajder 2017-01-13 14:17:27
Przetarg nieograniczony ZP.271.1.18.2016.JSz: Odbieranie i zagospodarowywanie odpadÃłw komunalnych pochodzÄ…cych z terenu Gminy GÅ‚uchoÅ‚azy Joanna Sznajder 2017-01-13 14:14:31
Przetarg nieograniczony ZP.271.1.18.2016.JSz: Odbieranie i zagospodarowywanie odpadÃłw komunalnych pochodzÄ…cych z terenu Gminy GÅ‚uchoÅ‚azy Joanna Sznajder 2017-01-13 13:46:07
ZarzÄ…dzenie w sprawie wyborÃłw uzupeÅ‚niajÄ…cych na czÅ‚onkÃłw Miejskiej Rady SeniorÃłw w GÅ‚uchoÅ‚azach Joanna Sznajder 2017-01-13 11:50:44
Zarządzenie Nr 894-PR.212.2017 Burmistrza Głuchołaz z dnia 10 stycznia 2017 r. Paluch Anna 2017-01-13 10:44:19
Zarządzenie Nr 895-PR.212.2017 Burmistrza Głuchołaz z dnia 10.01. 2017 r. Paluch Anna 2017-01-13 10:30:48
Zarządzenie Nr 895-PR.212.2016 Burmistrza Głuchołaz z dnia 10.01. 2017 r. Paluch Anna 2017-01-13 10:29:57
2014 Agnieszka SobkÃłw 2017-01-12 13:44:35
Zarządzenie Nr 868-PR.206.2016 Burmistrza Głuchołaz z dnia 16 grudnia 2016 r. Paluch Anna 2017-01-12 10:26:52
Rejestry umÃłw PaweÅ‚ BÄ™dzmirowski 2017-01-11 08:51:48
Przetarg nieograniczony nr ZP.271.1.15.2016.JSz na roboty budowlane pod nazwą:Rewitalizacja dawnego obszaru uzdrowiskowego na terenie połozonym w m. Głuchołazy Joanna Sznajder 2017-01-10 14:16:02
Przebudowa ul. Targowej w GÅ‚uchoÅ‚azach w zakresie rozbudowy oÅ›wietlenia drogowego Agnieszka SobkÃłw 2017-01-10 09:34:17
OGŁOSZENIE BUDŻET OBYWATELSKI 2017 - II EDYCJA Jerzy Cembruch 2017-01-09 15:47:47
OGŁOSZENIE BUDŻET OBYWATELSKI 2017 - II EDYCJA Jerzy Cembruch 2017-01-09 15:46:27
Regulamin Urzędu Paweł Będzmirowski 2017-01-09 13:06:56
Dofinansowanie do usuwania azbestu- nabÃłr wnioskÃłw Mateusz Seretny 2017-01-09 08:30:06
Dofinansowanie do usuwania azbestu- nabÃłr wnioskÃłw Mateusz Seretny 2017-01-09 08:09:37
listopad/16 Alina Paluch 2017-01-09 08:05:34
Otwarty konkurs ofert na wsparcie zadania w zakresie tworzenia warunkÃłw sprzyjajÄ…cych rozwojowi sportu, w dyscyplinach sportowych o szczegÃłlnym znaczeniu dla Gminy GÅ‚uchoÅ‚azy PaweÅ‚ BÄ™dzmirowski 2017-01-05 14:02:55
Przetarg nieograniczony ZP.271.1.18.2016.JSz: Odbieranie i zagospodarowywanie odpadÃłw komunalnych pochodzÄ…cych z terenu Gminy GÅ‚uchoÅ‚azy Joanna Sznajder 2017-01-05 13:22:44
podatek rolny Paweł Będzmirowski 2017-01-05 12:26:18
listopad/16 Alina Paluch 2017-01-03 10:03:40
Wyniki naboru Mateusz Meres 2017-01-02 16:44:28
Zarządzenie Nr 878-PR.208.2016 Burmistrza Głuchołaz z dnia 27 grudnia 2016 r. Michał Pydych 2017-01-02 12:16:05
Ogłszenie o zamiarze przeprowadzenia postępowania w zakresie publicznego transportu zbiorowego Joanna Sznajder 2016-12-30 13:37:19
ZMIANA LOKALIZACJI PUNKTU NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWANEJ NA TERENIE GMINY GŁUCHOŁAZY Paweł Będzmirowski 2016-12-30 12:24:20
2017 Paweł Będzmirowski 2016-12-30 12:11:37
Przetarg nieograniczony ZP.271.1.21.2016.JSz: Odbieranie i zagospodarowywanie odpadÃłw komunalnych pochodzÄ…cych z terenu Gminy GÅ‚uchoÅ‚azy Joanna Sznajder 2016-12-30 10:59:46
Przetarg nieograniczony nr ZP.271.1.15.2016.JSz na roboty budowlane pod nazwą:Rewitalizacja dawnego obszaru uzdrowiskowego na terenie połozonym w m. Głuchołazy Joanna Sznajder 2016-12-29 14:57:06
Przetarg nieograniczony nr ZP.271.1.15.2016.JSz na roboty budowlane pod nazwą:Rewitalizacja dawnego obszaru uzdrowiskowego na terenie połozonym w m. Głuchołazy Joanna Sznajder 2016-12-29 14:56:41
Przetarg nieograniczony nr ZP.271.1.20.2016.JSz na usÅ‚ugÄ™ pod nazwÄ…:Åšwiadczenie usÅ‚ug przewozu pasażerÃłw na liniach komunikacji miejskiej na terenie miasta i gminy GÅ‚uchoÅ‚azy Joanna Sznajder 2016-12-29 14:11:20
OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI spraw z 2016r. Barbara Strauchmann 2016-12-28 11:16:46
Przetarg nieograniczony ZP.271.1.21.2016.JSz: Odbieranie i zagospodarowywanie odpadÃłw komunalnych pochodzÄ…cych z terenu Gminy GÅ‚uchoÅ‚azy Joanna Sznajder 2016-12-28 08:27:52
Lista kandydatÃłw Mateusz Meres 2016-12-23 08:07:58
NabÃłr na wolne stanowisko pracy - podinspektora w Referacie ds. ObsÅ‚ugi Finansowej PlacÃłwek OÅ›wiatowo - Wychowawczych WydziaÅ‚u Finansowo - Budżetowego UrzÄ™du Miejskiego w GÅ‚uchoÅ‚azach Mateusz Meres 2016-12-23 07:55:56
NabÃłr na wolne stanowisko pracy - podinspektora w Referacie ds. ObsÅ‚ugi Finansowej PlacÃłwek OÅ›wiatowo - Wychowawczych WydziaÅ‚u Finansowo - Budżetowego UrzÄ™du Miejskiego w GÅ‚uchoÅ‚azach Mateusz Meres 2016-12-23 07:50:17
NabÃłr na wolne stanowisko pracy - podinspektora w Referacie ds. ObsÅ‚ugi Finansowej PlacÃłwek OÅ›wiatowo - Wychowawczych WydziaÅ‚u Finansowo - Budżetowego UrzÄ™du Miejskiego w GÅ‚uchoÅ‚azach Mateusz Meres 2016-12-23 07:45:49
Przetarg nieograniczony ZP.271.1.18.2016.JSz: Odbieranie i zagospodarowywanie odpadÃłw komunalnych pochodzÄ…cych z terenu Gminy GÅ‚uchoÅ‚azy Joanna SokoÅ‚owska 2016-12-21 10:02:25
I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż wolnego lokalu mieszkalnego nr 5, położonego w Głuchołazach przy ul. Rynek 3 Paluch Anna 2016-12-20 13:06:50
Przetarg nieograniczony ZP.271.1.21.2016.JSz: Odbieranie i zagospodarowywanie odpadÃłw komunalnych pochodzÄ…cych z terenu Gminy GÅ‚uchoÅ‚azy Joanna Sznajder 2016-12-19 15:33:34
Zarządzenie Nr 868-PR.206.2016 Burmistrza Głuchołaz z dnia 16 grudnia 2016 r. Paluch Anna 2016-12-19 15:11:09
Przetarg nieograniczony ZP.271.1.18.2016.JSz: Odbieranie i zagospodarowywanie odpadÃłw komunalnych pochodzÄ…cych z terenu Gminy GÅ‚uchoÅ‚azy Joanna Sznajder 2016-12-19 11:53:43
Przetarg nieograniczony ZP.271.1.18.2016.JSz: Odbieranie i zagospodarowywanie odpadÃłw komunalnych pochodzÄ…cych z terenu Gminy GÅ‚uchoÅ‚azy Joanna Sznajder 2016-12-19 11:03:40
Przetarg nieograniczony ZP.271.1.21.2016.JSz: Odbieranie i zagospodarowywanie odpadÃłw komunalnych pochodzÄ…cych z terenu Gminy GÅ‚uchoÅ‚azy Joanna Sznajder 2016-12-16 17:01:12
Przetarg nieograniczony nr ZP.271.1.21.2016.JS - Zaciągnięcie kredytu długoterminowego w kwocie 2.196.991 zł przeznaczony na realizację inwestycji gminnych w 2016 roku Joanna Sokołowska 2016-12-15 13:22:17
Przetarg nieograniczony ZP.271.1.18.2016.JSz: Odbieranie i zagospodarowywanie odpadÃłw komunalnych pochodzÄ…cych z terenu Gminy GÅ‚uchoÅ‚azy Joanna Sznajder 2016-12-13 14:52:27
Informacje ogÃłlne. Wykaz obowiÄ…zujÄ…cych planÃłw miejscowych Barbara Strauchmann 2016-12-13 11:17:33
NabÃłr na wolne stanowisko pracy - Radcy Prawnego UrzÄ™du Miejskiego w GÅ‚uchoÅ‚azach Mateusz Meres 2016-12-13 10:04:40
NabÃłr na wolne stanowisko pracy - Radcy Prawnego UrzÄ™du Miejskiego w GÅ‚uchoÅ‚azach Mateusz Meres 2016-12-13 10:02:14
NabÃłr na wolne stanowisko pracy - Radcy Prawnego UrzÄ™du Miejskiego w GÅ‚uchoÅ‚azach Mateusz Meres 2016-12-13 09:58:46
NabÃłr na wolne stanowisko pracy - Radcy Prawnego UrzÄ™du Miejskiego w GÅ‚uchoÅ‚azach Mateusz Meres 2016-12-13 09:55:31
NabÃłr na wolne stanowisko pracy - Radcy Prawnego UrzÄ™du Miejskiego w GÅ‚uchoÅ‚azach Mateusz Meres 2016-12-13 09:52:10
grudzień 2016r. Patrycja Kanarska 2016-12-12 13:22:25
grudzień Patrycja Kanarska 2016-12-12 11:09:03
Kontrol realizacji iwestycji za 2015 Patrycja Kanarska 2016-12-12 10:12:16
kontrola sposobu zaÅ‚atwiania skarg na pracownikÃłw UrzÄ™du Miejskiego w GÅ‚uchoÅ‚azach za 2014r. i I pÃłÅ‚rocze 2015 r. Patrycja Kanarska 2016-12-12 10:11:05
Przetarg nieograniczony nr ZP.271.1.21.2016.JS - Zaciągnięcie kredytu długoterminowego w kwocie 2.196.991 zł przeznaczony na realizację inwestycji gminnych w 2016 roku Joanna Sokołowska 2016-12-09 13:28:05
Rejestry umÃłw Mateusz Meres 2016-12-09 12:06:39
Przetarg nieograniczony ZP.271.1.18.2016.JSz: Odbieranie i zagospodarowywanie odpadÃłw komunalnych pochodzÄ…cych z terenu Gminy GÅ‚uchoÅ‚azy Joanna Sznajder 2016-12-09 09:53:13
Przetarg nieograniczony nr ZP.271.1.21.2016.JS - Zaciągnięcie kredytu długoterminowego w kwocie 2.196.991 zł przeznaczony na realizację inwestycji gminnych w 2016 roku Joanna Sokołowska 2016-12-06 11:23:00
Oferta realizacji zadania publicznego o charakterze lokalnym w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym - oraz wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej - "Prowadzenia p Paweł Będzmirowski 2016-12-06 09:56:51
OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI spraw z 2016r. Barbara Strauchmann 2016-12-06 09:19:39
OBWIESZCZENIE O WSZCZÄśCIU POSTÄśPOWANIA Barbara Strauchmann 2016-12-06 08:13:17
Przetarg nieograniczony nr ZP.271.1.20.2016.JSz na usÅ‚ugÄ™ pod nazwÄ…:Åšwiadczenie usÅ‚ug przewozu pasażerÃłw na liniach komunikacji miejskiej na terenie miasta i gminy GÅ‚uchoÅ‚azy Joanna Sznajder 2016-12-05 09:11:13
Przetarg nieograniczony nr ZP.271.1.19.2016.JS - Kompleksowa dostawa gazu ziemnego wysokometanowego (grupa E) obejmujÄ…ca “ sprzedaż i dystrybucjÄ™ gazu dla potrzeb Gminy GÅ‚uchoÅ‚azy oraz gminnych Joanna SokoÅ‚owska 2016-12-02 14:00:59
Nowe wzory oferty, umowy i sprawozdania z realizacji zadań publicznych Paweł Będzmirowski 2016-12-02 11:44:48
Remont pomieszczeÅ„ sanitarnych w oÅ›rodku pomocy spoÅ‚ecznej w GÅ‚uchoÅ‚azach Agnieszka SobkÃłw 2016-12-01 11:30:40
Remont pomieszczeÅ„ sanitarnych w oÅ›rodku pomocy spoÅ‚ecznej w GÅ‚uchoÅ‚azach Agnieszka SobkÃłw 2016-12-01 11:20:40
Remont pomieszczeÅ„ sanitarnych w oÅ›rodku pomocy spoÅ‚ecznej w GÅ‚uchoÅ‚azach Agnieszka SobkÃłw 2016-12-01 11:20:07
Remont pomieszczeÅ„ sanitarnych w oÅ›rodku pomocy spoÅ‚ecznej w GÅ‚uchoÅ‚azach Agnieszka SobkÃłw 2016-12-01 11:19:00
OBWIESZCZENIE O WSZCZÄśCIU POSTÄśPOWANIA Barbara Strauchmann 2016-11-29 09:31:22
Zarządzenie Nr 826-PR.193.2016 Burmistrza Głuchołaz z dnia 15 listopada 2016 r. Michał Pydych 2016-11-29 09:13:18
Zarządzenie Nr 824-PR.193.2016 Burmistrza Głuchołaz z dnia 15 listopada 2016 r. Michał Pydych 2016-11-29 09:01:02
Zarządzenie Nr 824-PR.189.2016 Burmistrza Głuchołaz z dnia 15 listopada 2016 r. Michał Pydych 2016-11-29 08:59:38
Zarządzenie Nr 809-PR.189.2016 Burmistrza Głuchołaz z dnia 2 listopada 2016 r. Michał Pydych 2016-11-29 08:52:23
Przetarg nieograniczony nr ZP.271.1.15.2016.JSz na roboty budowlane pod nazwą:Rewitalizacja dawnego obszaru uzdrowiskowego na terenie połozonym w m. Głuchołazy Joanna Sznajder 2016-11-28 15:32:11
Obwieszczenie Burmistrza głuchołaz Paweł Będzmirowski 2016-11-28 15:04:38
Przetarg nieograniczony nr ZP.271.1.20.2016.JSz na usÅ‚ugÄ™ pod nazwÄ…:Åšwiadczenie usÅ‚ug przewozu pasażerÃłw na liniach komunikacji miejskiej na terenie miasta i gminy GÅ‚uchoÅ‚azy Joanna Sznajder 2016-11-28 13:39:12
zawiadomienie SKO dot. sprawy IRG.6733.18.2016 Barbara Strauchmann 2016-11-28 12:52:40
zawiadomienie SKO dot. sprawy IRG.6733.18.2016 Barbara Strauchmann 2016-11-28 12:46:33
zawiadomienie SKO dot. sprawy IRG.6733.18.2016 Barbara Strauchmann 2016-11-28 12:45:47
zawiadomienie SKO dot. sprawy IRG.6733.18.2016 Barbara Strauchmann 2016-11-28 12:44:39
Zawiadomienie SKO dot. sprawy IRG.6733.17.2015 Barbara Strauchmann 2016-11-28 09:20:47
Zawiadomienie SKO dot. sprawy IRG.6733.17.2015 Barbara Strauchmann 2016-11-28 09:18:30
Zawiadomienie SKO dot. sprawy IRG.6733.17.2015 Barbara Strauchmann 2016-11-28 09:11:47
OBWIESZCZENIE O WSZCZÄśCIU POSTÄśPOWANIA Barbara Strauchmann 2016-11-28 08:52:46
Przetarg nieograniczony nr ZP.271.1.19.2016.JS - Kompleksowa dostawa gazu ziemnego wysokometanowego (grupa E) obejmujÄ…ca “ sprzedaż i dystrybucjÄ™ gazu dla potrzeb Gminy GÅ‚uchoÅ‚azy oraz gminnych Joanna SokoÅ‚owska 2016-11-25 12:09:31
Przetarg nieograniczony nr ZP.271.1.20.2016.JSz na usÅ‚ugÄ™ pod nazwÄ…:Åšwiadczenie usÅ‚ug przewozu pasażerÃłw na liniach komunikacji miejskiej na terenie miasta i gminy GÅ‚uchoÅ‚azy Joanna Sznajder 2016-11-23 13:48:57
OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI spraw z 2016r. Barbara Strauchmann 2016-11-23 09:37:22
OBWIESZCZENIE O WSZCZÄśCIU POSTÄśPOWANIA Barbara Strauchmann 2016-11-23 09:35:21
Przetarg nieograniczony nr ZP.271.1.19.2016.JS - Kompleksowa dostawa gazu ziemnego wysokometanowego (grupa E) obejmujÄ…ca “ sprzedaż i dystrybucjÄ™ gazu dla potrzeb Gminy GÅ‚uchoÅ‚azy oraz gminnych Joanna SokoÅ‚owska 2016-11-22 14:56:24
Zapytanie ofertowe na roboty budowlane: „Budowa pochylni dla osÃłb niepeÅ‚nosprawnych ruchowo przy Publicznej Szkole Nr 1 w GÅ‚uchoÅ‚azach, ul. SkÅ‚odowskiej 7, dz. nr 447” ZP.271.2.27.2016.JS Joanna SokoÅ‚owska 2016-11-22 14:20:08
październik/16 Alina Paluch 2016-11-21 09:49:20
październik/16 Alina Paluch 2016-11-21 09:45:02
Zapytanie ofertowe na roboty budowlane: „Budowa pochylni dla osÃłb niepeÅ‚nosprawnych ruchowo przy Publicznej Szkole Nr 1 w GÅ‚uchoÅ‚azach, ul. SkÅ‚odowskiej 7, dz. nr 447” Joanna SokoÅ‚owska 2016-11-18 12:45:14
OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI spraw z 2016r. Barbara Strauchmann 2016-11-18 12:31:51
Październik Paweł Będzmirowski 2016-11-17 12:34:16
OBWIESZCZENIE O WSZCZÄśCIU POSTÄśPOWANIA Barbara Strauchmann 2016-11-15 14:44:55
Październik Mateusz Meres 2016-11-15 12:13:00
Zapytanie ofertowe na roboty budowlane: „Budowa pochylni dla osÃłb niepeÅ‚nosprawnych ruchowo przy Publicznej Szkole Nr 1 w GÅ‚uchoÅ‚azach, ul. SkÅ‚odowskiej 7, dz. nr 447” Joanna SokoÅ‚owska 2016-11-14 12:37:13
Zapytanie ofertowe na roboty budowlane: „Budowa pochylni dla osÃłb niepeÅ‚nosprawnych ruchowo przy Publicznej Szkole Nr 1 w GÅ‚uchoÅ‚azach, ul. SkÅ‚odowskiej 7, dz. nr 447” Joanna SokoÅ‚owska 2016-11-14 12:33:23
I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż wolnego lokalu mieszkalnego nr 5, położonego w Głuchołazach przy ul. Rynek 3 Paluch Anna 2016-11-14 12:07:40
Oferta realizacji zadania publicznego o charakterze lokalnym w zakresie przeciwdziaÅ‚ania uzależnieniom i patologiom spoÅ‚ecznym “ prowadzenie dziaÅ‚aÅ„ majÄ…cych na celu przeciwdziaÅ‚anie narkoman PaweÅ‚ BÄ™dzmirowski 2016-11-14 11:03:47
listopad 2016 Patrycja Kanarska 2016-11-14 08:56:03
listopad 2016 Patrycja Kanarska 2016-11-14 08:39:39
Rejestry umÃłw PaweÅ‚ BÄ™dzmirowski 2016-11-14 07:18:28
GMINNA EWIDENCJA ZABYTKÃśW Barbara Strauchmann 2016-11-10 14:48:12
GMINNA EWIDENCJA ZABYTKÃśW Barbara Strauchmann 2016-11-10 14:45:39
OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI spraw z 2016r. Barbara Strauchmann 2016-11-10 14:13:34
Opracowanie programu funcjonalno - uzytkowego dla zadania pn "Modernizacja oÅ›wietlenia ulicznego w m. GÅ‚uchoÅ‚azy" Agnieszka SobkÃłw 2016-11-10 12:52:02
Zapytanie ofertowe nr ZP.271.2.24.2016.JS na wykonanie przebudowy i remontu pomieszczeń sanitarnych w budynku Ośrodka Pomocy Społecznej w Głuchołazach przy ul. Al. Jana Pawła II 14 dz.nr 1905, Joanna Sokołowska 2016-11-08 14:49:05
Ogloszenie o odstÄ…pieniu od SOOÅš do zmiany planu miejscowego obszaru wsi Podlesie Barbara Strauchmann 2016-11-08 07:58:09
Ogłoszenie o odstąpieniu od SOOŚ do zmiany planu miejscowego w rejonie ul. Lompy w Głuchołazach Barbara Strauchmann 2016-11-08 07:57:48
Zarządzenie Nr 806-PR.189.2016 Burmistrza Głuchołaz z dnia 2 listopada 2016 r. Michał Pydych 2016-11-07 13:07:52
I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż wolnego lokalu mieszkalnego nr 5, położonego w Głuchołazach przy ul. Rynek 3 Paluch Anna 2016-11-04 13:31:07
I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż wolnego lokalu mieszkalnego nr 4, położonego w Głuchołazach przy ul. gen. Andersa 17 Paluch Anna 2016-11-04 11:46:52
I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż wolnego lokalu mieszkalnego nr 4, położonego w Głuchołazach przy ul. gen. Andersa 17 Paluch Anna 2016-11-04 11:46:03
III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż wolnego lokalu mieszkalnego nr 4, położonego w Głuchołazach przy ul. Rynek 30 Paluch Anna 2016-11-04 09:46:00
III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, położonej w Głuchołazach przy ul. Tylnej 1 Paluch Anna 2016-11-04 09:24:58
Zapytanie ofertowe ZP.271.2.23.2016.JS na „PeÅ‚nienie obowiÄ…zkÃłw inspektora nadzoru dla Rewitalizacji dawnego obszaru uzdrowiskowego na terenie poÅ‚ożonym w m. GÅ‚uchoÅ‚azy”. Joanna SokoÅ‚owska 2016-11-04 09:17:17
III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż wolnego lokalu mieszkalnego nr 1, położonego w Bodzanowie nr 58 Paluch Anna 2016-11-04 09:05:00
Zapytanie ofertowe nr ZP.271.2.24.2016.JS na wykonanie przebudowy i remontu pomieszczeń sanitarnych w budynku Ośrodka Pomocy Społecznej w Głuchołazach przy ul. Al. Jana Pawła II 14 dz.nr 1905, Joanna Sznajder 2016-11-03 14:54:52
Zapytanie ofertowe nr ZP.271.2.24.2016.JS na wykonanie przebudowy i remontu pomieszczeń sanitarnych w budynku Ośrodka Pomocy Społecznej w Głuchołazach przy ul. Al. Jana Pawła II 14 dz.nr 1905, Joanna Sokołowska 2016-11-02 12:44:48
Zapytanie ofertowe nr ZP.271.2.24.2016.JS na wykonanie przebudowy i remontu pomieszczeń sanitarnych w budynku Ośrodka Pomocy Społecznej w Głuchołazach przy ul. Al. Jana Pawła II 14 dz.nr 1905, Joanna Sokołowska 2016-11-02 12:39:47
Zapytanie ofertowe na wykonanie przebudowy i remontu pomieszczeń sanitarnych w budynku Ośrodka Pomocy Społecznej w Głuchołazach przy ul. Al. Jana Pawła II 14 dz.nr 1905 Joanna Sokołowska 2016-11-02 10:52:16
Oferta realizacji zadania publicznego o charakterze lokalnym w zakresie dziaÅ‚alnoÅ›ci na rzecz osÃłb w wieku emerytalnym pn. Pomaluj nasz Å›wiat Mateusz Meres 2016-10-28 08:32:16
Zarządzenie Nr 786-PR.185.2016 Burmistrza Głuchołaz z dnia 20 października 2016 r. Michał Pydych 2016-10-27 12:40:11
Zarządzenie Nr 794-PR.185.2016 Burmistrza Głuchołaz z dnia 20 października 2016 r. Paluch Anna 2016-10-27 11:41:10
Zapytanie ofertowe na wykonanie przebudowy i remontu pomieszczeń sanitarnych w budynku Ośrodka Pomocy Społecznej w Głuchołazach przy ul. Al. Jana Pawła II 14 dz.nr 1905 Joanna Sokołowska 2016-10-27 09:14:31
Przetarg nieograniczony nr ZP.271.2.16.2016.JS: Remont nawierzchni drÃłg gminnych - zniszczenia po nawalnych deszczach z 27-28 maja 2014 r. Joanna SokoÅ‚owska 2016-10-25 15:22:59
Zarządzenie Nr 791-PR.185.2016 Burmistrza Głuchołaz z dnia 20 października 2016 r. Michał Pydych 2016-10-25 12:34:41
Zapytanie ofertowe ZP.271.2.23.2016.JS na „PeÅ‚nienie obowiÄ…zkÃłw inspektora nadzoru dla Rewitalizacji dawnego obszaru uzdrowiskowego na terenie poÅ‚ożonym w m. GÅ‚uchoÅ‚azy”. Joanna SokoÅ‚owska 2016-10-25 11:40:21
Zapytanie ofertowe na „PeÅ‚nienie obowiÄ…zkÃłw inspektora nadzoru dla Rewitalizacji dawnego obszaru uzdrowiskowego na terenie poÅ‚ożonym w m. GÅ‚uchoÅ‚azy”. Joanna SokoÅ‚owska 2016-10-25 11:35:50
Wrzesień Paweł Będzmirowski 2016-10-25 11:34:19
Wrzesień Paweł Będzmirowski 2016-10-25 11:23:32
Zapytanie ofertowe: PeÅ‚nienie obowiÄ…zkÃłw Inspektora Nadzoru dla Rewitalizacji dawnego obszaru uzdrowiskowego na terenie poÅ‚ożonym w m. GÅ‚uchoÅ‚azy Joanna SokoÅ‚owska 2016-10-25 10:19:21
Zapytanie ofertowe na wykonanie przebudowy i remontu pomieszczeń sanitarnych w budynku Ośrodka Pomocy Społecznej w Głuchołazach przy ul. Al. Jana Pawła II 14 dz.nr 1905 Mateusz Meres 2016-10-24 13:41:38
Zapytanie ofertowe na wykonanie przebudowy i remontu pomieszczeń sanitarnych w budynku Ośrodka Pomocy Społecznej w Głuchołazach przy ul. Al. Jana Pawła II 14 dz.nr 1905 Joanna Sokołowska 2016-10-24 13:30:58
Zarządzenie Nr 783-PR.183.2016 Burmistrza Głuchołaz z dnia 12 października 2016 r. Paluch Anna 2016-10-21 11:29:28
Oferta realizacji zadania publicznego o charakterze lokalnym w zakresie przeciwdziaÅ‚ania uzależnieniom i patologiom spoÅ‚ecznym “ prowadzenie dziaÅ‚aÅ„ majÄ…cych na celu przeciwdziaÅ‚anie narkoman PaweÅ‚ BÄ™dzmirowski 2016-10-21 09:08:47
Przetarg nieograniczony nr ZP.271.2.16.2016.JS: Remont nawierzchni drÃłg gminnych - zniszczenia po nawalnych deszczach z 27-28 maja 2014 r. Joanna SokoÅ‚owska 2016-10-19 12:09:12
Ponowne wykorzystanie Paweł Będzmirowski 2016-10-18 09:35:50
Otwarty konkurs ofert na wsparcie zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu wÅ›rÃłd dzieci, mÅ‚odzieży i dorosÅ‚ych poprzez upowszechnianie drużynowych dyscyplin sportowych na terenie gminy GÅ‚u PaweÅ‚ Szymkowicz 2016-10-13 14:20:31
oferta na dzierzawę terenu przy cmentarzu Paweł Będzmirowski 2016-10-13 12:41:53
Zarządzenie Nr 772-PR.181.2016 Burmistrza Głuchołaz z dnia 4 października 2016 r. Michał Pydych 2016-10-13 07:44:45
Zapytanie ofertowe: PeÅ‚nienie obowiÄ…zkÃłw Inspektora Nadzoru dla Rewitalizacji dawnego obszaru uzdrowiskowego na terenie poÅ‚ożonym w m. GÅ‚uchoÅ‚azy Joanna Sznajder 2016-10-12 09:06:47
Zapytanie ofertowe : Budowa wiat rekreacyjnych w m. Sucha Kamienica,Stary Las, Polski ÅšwiÄ™tÃłw i Wilamowice Nyskie Joanna Sznajder 2016-10-12 09:04:52
Rejestry umÃłw PaweÅ‚ BÄ™dzmirowski 2016-10-11 11:28:53
Zapytanie ofertowe: PeÅ‚nienie obowiÄ…zkÃłw Inspektora Nadzoru dla Rewitalizacji dawnego obszaru uzdrowiskowego na terenie poÅ‚ożonym w m. GÅ‚uchoÅ‚azy Joanna Sznajder 2016-10-10 13:53:53
Zapytanie ofertowe - Budowa niecki i obelisku fontanny na Placu Basztowym w Głuchołazach Joanna Sokołowska 2016-10-10 11:01:48
OBWIESZCZENIE O WSZCZÄśCIU POSTÄśPOWANIA Barbara Strauchmann 2016-10-07 13:33:44
Przetarg nieograniczony nr ZP.271.2.16.2016.JS: Remont nawierzchni drÃłg gminnych - zniszczenia po nawalnych deszczach z 27-28 maja 2014 r. Joanna SokoÅ‚owska 2016-10-07 08:56:51
Zapytanie ofertowe na zakup i dostawÄ™ przezroczystych urn wyborczych Mateusz Meres 2016-10-06 14:58:07
OBWIESZCZENIE O WSZCZÄśCIU POSTÄśPOWANIA Barbara Strauchmann 2016-10-03 14:29:41
Przetarg nieograniczony nr ZP.271.1.15.2016.JSz na roboty budowlane pod nazwą:Rewitalizacja dawnego obszaru uzdrowiskowego na terenie połozonym w m. Głuchołazy Joanna Sznajder 2016-09-30 12:46:58
Wrzesień Mateusz Meres 2016-09-30 07:30:27
zapytanie ofertowe: "Remont alejek na cmentarzu komunalnym ul. Wyszyńskiego w m. Głuchołazy" Joanna Sokołowska 2016-09-29 12:58:59
Regulamin Urzędu Mateusz Meres 2016-09-28 13:44:02
Budżet Obywatelski 2017 Jerzy Cembruch 2016-09-28 12:13:21
zapytanie ofertowe: "Remont alejek na cmentarzu komunalnym ul. Wyszyńskiego w m. Głuchołazy" Joanna Sznajder 2016-09-28 11:52:45
OBWIESZCZENIE O WSZCZÄśCIU POSTÄśPOWANIA Barbara Strauchmann 2016-09-28 10:53:32
SpÃłÅ‚ki PaweÅ‚ BÄ™dzmirowski 2016-09-26 12:32:47
SpÃłÅ‚ki PaweÅ‚ BÄ™dzmirowski 2016-09-26 12:29:21
Zapytanie ofertowe - "Remont alejek na cmentarzu komunalnym ul. Wyszyńskiego w m. Głuchołazy" Joanna Sznajder 2016-09-26 11:51:26
w sprawie ustalenia strefy pÅ‚atnego parkowania oraz ustalenia wysokoÅ›ci i sposobu pobierania opÅ‚at za parkowanie pojazdÃłw samochodowych na drogach publicznych kategorii gminnej, drogach wewnÄ™trzn PaweÅ‚ BÄ™dzmirowski 2016-09-26 07:35:18
Przetarg nieograniczony nr ZP.271.1.15.2016.JSz na roboty budowlane pod nazwą:Rewitalizacja dawnego obszaru uzdrowiskowego na terenie połozonym w m. Głuchołazy Joanna Sznajder 2016-09-23 13:38:33
Zarządzenie Nr 752-PR.175.2016 Burmistrza Głuchołaz z dnia 16 września 2016 r. Michał Pydych 2016-09-22 13:52:41
Zarządzenie Nr 749-PR.175.2016 Burmistrza Głuchołaz z dnia 16 września 2016 r. Michał Pydych 2016-09-22 13:33:11
Zapytanie ofertowe - Budowa niecki i obelisku fontanny na Placu Basztowym w Głuchołazach Joanna Sznajder 2016-09-22 10:28:51
Obwieszczenie Starosty Nyskiego Mateusz Meres 2016-09-21 14:27:22
Obwieszczenie Starosty Nyskiego Mateusz Meres 2016-09-21 14:26:49
Obwieszczenie Starosty Nyskiego Mateusz Meres 2016-09-21 14:25:32
Obwieszczenie Starosty Nyskiego Mateusz Meres 2016-09-21 14:19:40
Obwieszczenie Starosty Nyskiego Mateusz Meres 2016-09-21 14:15:46
Obwieszczenie Starosty Nyskiego Mateusz Meres 2016-09-21 14:05:38
Otwarty konkurs ofert na wpsarcie zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu wÅ›rÃłd dzieci, mÅ‚odzieży i dorosÅ‚ych poprzez upowszechnianie drużynowych dyscyplin sportowych na terenie gminy GÅ‚u PaweÅ‚ BÄ™dzmirowski 2016-09-21 14:03:14
Zapytanie ofertowe - Budowa niecki i obelisku fontanny na Placu Basztowym w Głuchołazach Joanna Sokołowska 2016-09-20 14:59:42
wrzesień 2016r. Patrycja Kanarska 2016-09-20 10:36:42
ZAPYTANIE OFERTOWE - rozbiÃłrka budynkÃłw gminnych na terenie miasta GÅ‚uchoÅ‚azy Agnieszka SobkÃłw 2016-09-20 08:46:45
Zapytanie ofertowe pn. Budowa części oświetlenia ulicznego przy ul. Makuszyńskiego w Głuchołazach" Joanna Sokołowska 2016-09-19 14:04:26
Statut gminy Paweł Będzmirowski 2016-09-19 08:49:22
Statut gminy Paweł Będzmirowski 2016-09-19 08:17:25
Przetarg nieograniczony nr ZP.271.1.15.2016.JSz na roboty budowlane pod nazwą:Rewitalizacja dawnego obszaru uzdrowiskowego na terenie połozonym w m. Głuchołazy Joanna Sznajder 2016-09-16 13:56:15
Statut gminy Mateusz Meres 2016-09-16 13:52:56
Statut gminy Mateusz Meres 2016-09-16 13:39:53
Zapytanie ofertowe pn. Budowa części oświetlenia ulicznego przy ul. Makuszyńskiego w Głuchołazach" Joanna Sokołowska 2016-09-16 08:56:53
Przetrag nieograniczony: "Modernizacja części ulicy Magistrackiej w Głuchołazach etap III" nr ZP.271.1.8.2016.JS Joanna Sokołowska 2016-09-15 12:41:42
OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI spraw z 2016r. Barbara Strauchmann 2016-09-15 11:05:43
OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI spraw z 2016r. Barbara Strauchmann 2016-09-15 11:04:09
wrzesień 2016r. Patrycja Kanarska 2016-09-15 08:43:05
Przetarg nieograniczony: Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej miÄ™dzy miejscowoÅ›ciami Charbielin -JarnoÅ‚tÃłwek w Gminie GÅ‚uchoÅ‚azy Joanna SokoÅ‚owska 2016-09-14 10:59:28
Przetarg nieograniczony nr ZP.271.1.13.2016 JSz na roboty budowlane pod nazwÄ…:Remont drÃłg i oÅ›wietlenia ulicznego na osiedlu blokÃłw wielorodzinnych w Charbielinie Joanna Sznajder 2016-09-14 09:53:16
Przetarg nieograniczony nr ZP.271.1.14.2016.JS - Remont mostu Św. Wojciecha w ciągu ul. gen. Andersa w Głuchołazach nad rzeką Białą Głuchołaską km 21+673. Zniszczenia po nawalnych deszcza Joanna Sokołowska 2016-09-13 15:05:57
Zapytanie ofertowe pn. Budowa części oświetlenia ulicznego przy ul. Makuszyńskiego w Głuchołazach" Joanna Sokołowska 2016-09-13 10:36:00
wrzesień 2016r. Patrycja Kanarska 2016-09-13 10:30:11
Zapytanie ofertowe pn. Budowa części oświetlenia ulicznego przy ul. Makuszyńskiego w Głuchołazach" Joanna Sokołowska 2016-09-12 16:21:55
Rejestry umÃłw Mateusz Meres 2016-09-09 13:31:02
Październik 2016 Michał Pydych 2016-09-09 13:15:23
Oferta realizacji zadania publicznego o charakterze lokalnym w zakresie działalności na rzecz dzieci i młodzieży niepełnosprawnej pn. Wsparcie zdrowia i rozwoju dzieci z niepełnosprawnością Mateusz Meres 2016-09-08 10:49:17
Zapytanie ofertowe na zakup i dostawÄ™ przezroczystych urn wyborczych Mateusz Meres 2016-09-08 07:26:27
Budżet Obywatelski 2017 Jerzy Cembruch 2016-09-07 14:12:32
Plan zarządzania kryzysowego Gminy Głuchołazy Paweł Będzmirowski 2016-09-07 12:19:14
Przetarg nieograniczony nr ZP.271.1.14.2016.JS - Remont mostu Św. Wojciecha w ciągu ul. gen. Andersa w Głuchołazach nad rzeką Białą Głuchołaską km 21+673. Zniszczenia po nawalnych deszcza Joanna Sokołowska 2016-09-05 14:12:25
Przetarg nieograniczony nr ZP.271.1.11.2016 JSz na roboty budowlane pod nazwą: Rewitalizacja dawnego obszaru uzdrowiskowego na terenie położonym w miejscowości Głuchołazy Joanna Sokołowska 2016-09-01 12:56:57
Przetarg nieograniczony nr ZP.271.1.13.2016 JSz na roboty budowlane pod nazwÄ…:Remont drÃłg i oÅ›wietlenia ulicznego na osiedlu blokÃłw wielorodzinnych w Charbielinie Joanna SokoÅ‚owska 2016-08-31 14:01:30
Obwieszczenie w sprawie konsultacji społecznych dot. Lokalnego Programu Rewitalizacji Jerzy Cembruch 2016-08-31 10:40:42
Przetarg nieograniczony nr ZP.271.1.13.2016 JSz na roboty budowlane pod nazwÄ…:Remont drÃłg i oÅ›wietlenia ulicznego na osiedlu blokÃłw wielorodzinnych w Charbielinie Joanna Sznajder 2016-08-29 15:43:21
Przetarg nieograniczony nr ZP.271.1.13.2016 JSz na roboty budowlane pod nazwÄ…:Remont drÃłg i oÅ›wietlenia ulicznego na osiedlu blokÃłw wielorodzinnych w Charbielinie Joanna Sznajder 2016-08-26 14:08:44
Zapytanie ofertowe : Budowa wiat rekreacyjnych w m. Sucha Kamienica,Stary Las, Polski ÅšwiÄ™tÃłw i Wilamowice Nyskie Joanna Sznajder 2016-08-25 14:35:57
Przetarg nieograniczony nr ZP.271.1.13.2016 JSz na roboty budowlane pod nazwÄ…:Remont drÃłg i oÅ›wietlenia ulicznego na osiedlu blokÃłw wielorodzinnych w Charbielinie Joanna Sznajder 2016-08-25 12:48:07
Kubowicz Edward Patrycja Kanarska 2016-08-24 08:30:11
Informacja o złożonych aplikacjach Paweł Będzmirowski 2016-08-22 12:41:28
Informacja o przetargu nieograniczonym na roboty budowlane pod nazwą: Budowa Biblioteki gminnej w Głuchołazach w systemie zaprojektuj i wubuduj Joanna Sznajder 2016-08-22 08:21:59
Zarządzenie Nr 715-PR.164.2016 Burmistrza Głuchołaz z dnia 16 sierpnia 2016 r. Michał Pydych 2016-08-22 07:49:34
Zarządzenie Nr 710-PR.164.2016 Burmistrza Głuchołaz z dnia 16 sierpnia 2016 r. Michał Pydych 2016-08-22 07:39:09
Przetarg nieograniczony nr ZP.271.1.11.2016 JSz na roboty budowlane pod nazwą: Rewitalizacja dawnego obszaru uzdrowiskowego na terenie położonym w miejscowości Głuchołazy Joanna Sznajder 2016-08-19 12:17:54
Przetarg nieograniczony nr ZP.271.1.13.2016 JSz na roboty budowlane pod nazwÄ…:Remont drÃłg i oÅ›wietlenia ulicznego na osiedlu blokÃłw wielorodzinnych w Charbielinie Joanna Sznajder 2016-08-18 10:46:54
Przetarg nieograniczony nr ZP.271.1.11.2016 JSz na roboty budowlane pod nazwą: Rewitalizacja dawnego obszaru uzdrowiskowego na terenie położonym w miejscowości Głuchołazy Joanna Sokołowska 2016-08-17 14:33:15
Przetarg nieograniczony nr ZP.271.1.11.2016 JSz na roboty budowlane pod nazwą: Rewitalizacja dawnego obszaru uzdrowiskowego na terenie położonym w miejscowości Głuchołazy Joanna Sokołowska 2016-08-17 14:31:01
OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI spraw z 2016r. Barbara Strauchmann 2016-08-17 14:26:20
Przetarg nieograniczony nr ZP.271.1.11.2016 JSz na roboty budowlane pod nazwą: Rewitalizacja dawnego obszaru uzdrowiskowego na terenie położonym w miejscowości Głuchołazy Joanna Sokołowska 2016-08-16 10:30:44
Informacja o przetargu nieograniczonym na roboty budowlane pod nazwą: Budowa Biblioteki gminnej w Głuchołazach w systemie zaprojektuj i wubuduj Joanna Sokołowska 2016-08-12 14:02:36
Przetarg nieograniczony: "Remont mostu Św. Wojciecha w ciągu ul. gen. Andersa w Głuchołazach nad rzeką Białą Głuchołaską km 21+673. Zniszczenia po nawalnych deszczach z 27-28 maja 2014r." Joanna Sokołowska 2016-08-12 11:10:46
Przetarg nieograniczony nr ZP.271.1.11.2016 JSz na roboty budowlane pod nazwą: Rewitalizacja dawnego obszaru uzdrowiskowego na terenie położonym w miejscowości Głuchołazy Joanna Sokołowska 2016-08-11 15:14:31
Przetarg nieograniczony nr ZP.271.1.13.2016 JSz na roboty budowlane pod nazwÄ…:Remont drÃłg i oÅ›wietlenia ulicznego na osiedlu blokÃłw wielorodzinnych w Charbielinie Joanna Sznajder 2016-08-11 12:25:22
lipiec/16 Alina Paluch 2016-08-11 09:04:35
lipiec/16 Alina Paluch 2016-08-11 08:54:24
OBWIESZCZENIE O WSZCZÄśCIU POSTÄśPOWANIA Barbara Strauchmann 2016-08-10 10:01:21
Rejestry umÃłw PaweÅ‚ BÄ™dzmirowski 2016-08-09 13:56:39
Zapytanie ofertowe na "Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla kompleksu obiektÃłw: dzienny dom pobytu, mieszkania chronione, Å›rodowiskowy dom samopomocy, drogi dojazdowe wraz z parkingami Joanna SokoÅ‚owska 2016-08-09 08:23:09
Rejestry umÃłw Mateusz Meres 2016-08-05 12:48:25
Zapytanie ofertowe : Budowa wiat rekreacyjnych w m. Sucha Kamienica,Stary Las, Polski ÅšwiÄ™tÃłw i Wilamowice Nyskie Joanna Sznajder 2016-08-05 11:45:49
Zapytanie ofertowe : Budowa wiat rekreacyjnych w m. Sucha Kamienica,Stary Las, Polski ÅšwiÄ™tÃłw i Wilamowice Nyskie Joanna Sznajder 2016-08-05 07:53:10
Zapytanie ofertowe : Budowa wiat rekreacyjnych w m. Sucha Kamienica,Stary Las, Polski ÅšwiÄ™tÃłw i Wilamowice Nyskie Joanna Sznajder 2016-08-04 15:13:15
Zapytanie ofertowe : Budowa wiat rekreacyjnych w m. Sucha Kamienica,Stary Las, Polski ÅšwiÄ™tÃłw i Wilamowice Nyskie Joanna Sznajder 2016-08-04 15:02:37
Przetarg nieograniczony nr ZP.271.1.10.2016.JSz na dostawę energii elektrycznej dla Gminy Głuchołazy w okresie do 31 grudnia 2016r. Joanna Sznajder 2016-08-04 09:21:52
Zapytanie ofertowe na "Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla kompleksu obiektÃłw: dzienny dom pobytu, mieszkania chronione, Å›rodowiskowy dom samopomocy, drogi dojazdowe wraz z parkingami Joanna SokoÅ‚owska 2016-08-03 14:48:39
Zapytanie ofertowe : Budowa wiat rekreacyjnych w m. Sucha Kamienica,Stary Las, Polski ÅšwiÄ™tÃłw i Wilamowice Nyskie Joanna Sznajder 2016-08-01 16:32:09
Przetarg nieograniczony nr ZP.271.1.6.2016.JSz na roboty budowlane pod nazwą:Budowa wiat rekreacyjnych oraz montaż urządzeń siłowni zewnętrznych w miejscowościach usytuowanych na terenie Gminy Joanna Sokołowska 2016-08-01 16:06:26
Przetarg nieograniczony: Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej miÄ™dzy miejscowoÅ›ciami Charbielin -JarnoÅ‚tÃłwek w Gminie GÅ‚uchoÅ‚azy Joanna SokoÅ‚owska 2016-08-01 13:15:42
Przetarg nieograniczony nr ZP.271.1.11.2016 JSz na roboty budowlane pod nazwą: Rewitalizacja dawnego obszaru uzdrowiskowego na terenie położonym w miejscowości Głuchołazy Joanna Sznajder 2016-08-01 12:52:34
Przetarg nieograniczony: "Remont mostu Św. Wojciecha w ciągu ul. gen. Andersa w Głuchołazach nad rzeką Białą Głuchołaską km 21+673. Zniszczenia po nawalnych deszczach z 27-28 maja 2014r." Joanna Sokołowska 2016-08-01 10:47:56
Informacja o przetargu nieograniczonym na roboty budowlane pod nazwą: Budowa Biblioteki gminnej w Głuchołazach w systemie zaprojektuj i wubuduj Joanna Sznajder 2016-08-01 08:01:17
Przetarg nieograniczony nr ZP.271.1.10.2016.JSz na dostawę energii elektrycznej dla Gminy Głuchołazy w okresie do 31 grudnia 2016r. Joanna Sznajder 2016-07-29 14:55:12
Przetarg nieograniczony nr ZP.271.1.10.2016.JSz na dostawę energii elektrycznej dla Gminy Głuchołazy w okresie do 31 grudnia 2016r. Joanna Sznajder 2016-07-28 14:08:57
Zapytanie ofertowe na "Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla kompleksu obiektÃłw: dzienny dom pobytu, mieszkania chronione, Å›rodowiskowy dom samopomocy, drogi dojazdowe wraz z parkingami Joanna SokoÅ‚owska 2016-07-27 08:08:46
NnabÃłr na wolne stanowisko pracy - podinspektora w Referacie ds. Gospodarki NieruchomoÅ›ciami i Zasobem Mieszkaniowym w Wydziale Gospodarki Komunalnej, Inwestycji i Architektury UrzÄ™du Miejskiego w Mateusz Meres 2016-07-26 14:50:02
NnabÃłr na wolne stanowisko pracy - podinspektora w Referacie ds. Gospodarki NieruchomoÅ›ciami i Zasobem Mieszkaniowym w Wydziale Gospodarki Komunalnej, Inwestycji i Architektury UrzÄ™du Miejskiego w Mateusz Meres 2016-07-26 14:48:40
OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI Barbara Strauchmann 2016-07-26 12:28:50
Przetarg nieograniczony nr ZP.271.1.10.2016.JSz na dostawę energii elektrycznej dla Gminy Głuchołazy w okresie do 31 grudnia 2016r. Joanna Sznajder 2016-07-25 15:55:10
Przetarg nieograniczony nr ZP.271.1.10.2016.JSz na dostawę energii elektrycznej dla Gminy Głuchołazy w okresie do 31 grudnia 2016r.wybuduj Joanna Sznajder 2016-07-25 15:47:14
Budżet Obywatelski 2017 Jerzy Cembruch 2016-07-22 11:46:06
Jerzy Cembruch 2016-07-22 09:36:29
Przetarg nieograniczony nr ZP.271.1.6.2016.JSz na roboty budowlane pod nazwą:Budowa wiat rekreacyjnych oraz montaż urządzeń siłowni zewnętrznych w miejscowościach usytuowanych na terenie Gminy Joanna Sznajder 2016-07-21 14:39:07
Otwarty konkurs ofert na wsparcie zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu wÅ›rÃłd dzieci, mÅ‚odzieży i dorosÅ‚ych poprzez upowszechnianie koszykÃłwki na terenie gminy GÅ‚uchoÅ‚azy PaweÅ‚ Szymkowicz 2016-07-21 14:15:50
czerwiec/16 Alina Paluch 2016-07-21 14:15:03
czerwiec/16 Alina Paluch 2016-07-21 14:14:00
czerwiec/16 Alina Paluch 2016-07-21 14:09:35
Zapytanie ofertowe: Budowa fontanny na Placu Basztowym w GÅ‚uchoÅ‚azach, nr zamÃłwienia: ZP.271.2.10.2016.JS Joanna SokoÅ‚owska 2016-07-21 13:58:22
Otwarty komkurs ofert na wsparcie zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu wÅ›rÃłd dzieci, mÅ‚odzieży i dorosÅ‚ych poprzez upowszechnianie koszykÃłwki na terenie gminy GÅ‚uchoÅ‚azy PaweÅ‚ Szymkowicz 2016-07-21 13:15:38
Otwarty komkurs ofert na wsparnie zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu wÅ›rÃłd dzieci, mÅ‚odzieży i dorosÅ‚ych poprzez upowszechnianie koszykÃłwki na terenie gminy GÅ‚uchoÅ‚azy w okresie: si PaweÅ‚ Szymkowicz 2016-07-21 13:13:09
Zadanie w zakresie kultury fizycznej i sportu wÅ›rÃłd dzieci, mÅ‚odzieży i dorosÅ‚ych poprzez upowszechnianie koszykÃłwki na terenie gminy GÅ‚uchoÅ‚azy w okresie: sierpieÅ„-grudzieÅ„ 2016 r. PaweÅ‚ Szymkowicz 2016-07-21 13:10:52
„Remont pomieszczeÅ„ biurowych III piÄ™tra budynku UrzÄ™du Miejskiego w GÅ‚uchoÅ‚azach ” Agnieszka SobkÃłw 2016-07-20 10:13:48
Przetarg nieograniczony nr ZP.271.1.6.2016.JSz na roboty budowlane pod nazwą:Budowa wiat rekreacyjnych oraz montaż urządzeń siłowni zewnętrznych w miejscowościach usytuowanych na terenie Gminy Joanna Sokołowska 2016-07-15 10:51:01
II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż wolnego lokalu mieszkalnego nr 1, położonego w Bodzanowie nr 58 Gruszecka Joanna 2016-07-14 08:59:26
Przetarg nieograniczony nr ZP.271.1.5.2016.JS - Przebudowa części pomieszczeń budynku przedszkola na pomieszczenia sanitarne oraz wydzielenie klatki schodowej w Bodzanowie (dz. nr 171, 172/3) Joanna Sokołowska 2016-07-13 13:56:34
Przetrag nieograniczony: "Modernizacja części ulicy Magistrackiej w Głuchołazach etap III" nr ZP.271.1.8.2016.JS Joanna Sokołowska 2016-07-12 13:37:32
II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż wolnego lokalu mieszkalnego nr 1, położonego w Bodzanowie nr 58 Gruszecka Joanna 2016-07-12 09:41:47
II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, położonej w Głuchołazach przy ul. Tylnej 1 Gruszecka Joanna 2016-07-12 09:38:09
Zapytanie ofertowe: Budowa fontanny na Placu Basztowym w GÅ‚uchoÅ‚azach, nr zamÃłwienia: ZP.271.2.10.2016.JS Joanna SokoÅ‚owska 2016-07-08 13:51:54
Przetarg nieograniczony nr ZP.271.1.6.2016.JSz na roboty budowlane pod nazwą:Budowa wiat rekreacyjnych oraz montaż urządzeń siłowni zewnętrznych w miejscowościach usytuowanych na terenie Gminy Joanna Sokołowska 2016-07-07 15:07:07
Ogłoszenie w sprawie rewitalizacji miasta Paweł Będzmirowski 2016-07-06 13:03:34
Zarządzenie Nr 654-PR.151.2016 Burmistrza Głuchołaz z dnia 24 czerwca 2016 r. Michał Pydych 2016-07-05 13:20:43
Zapytanie ofertowe : Budowa fontanny na Placu Basztowym w Głuchołazach Joanna Sokołowska 2016-07-05 12:53:58
Przetarg nieograniczony nr ZP.271.1.4.2016.JS: Remont nawierzchni szutrowej (tłuczniowej) wewnętrznej w m. Głuchołazy ul. Makuszyńskiego na działkach nr 1734, 1927/2, 1736/5, 1737/12, 1737/13 o Joanna Sokołowska 2016-07-04 15:42:45
Przetarg nieograniczony nr ZP.271.1.6.2016.JSz na roboty budowlane pod nazwą:Budowa wiat rekreacyjnych oraz montaż urządzeń siłowni zewnętrznych w miejscowościach usytuowanych na terenie Gminy Joanna Sznajder 2016-07-04 14:59:46
Przetarg nieograniczony nr ZP.271.1.6.2016.JSz na roboty budowlane pod nazwą:Budowa wiat rekreacyjnych oraz montaż urządzeń siłowni zewnętrznych w miejscowościach usytuowanych na terenie Gminy Joanna Sznajder 2016-07-04 14:57:58
Oferta realizacji zadania publicznego o charakterze lokalnym w zakresie dziaÅ‚alnoÅ›ci na rzecz osÃłb w wieku emerytalnym pn. Historia magistra vitae Mateusz Meres 2016-07-04 09:55:24
Otwarty konkurs ofert na wsparcie zadaÅ„w zakresie kultury fizycznej i sportu wÅ›rÃłd dzieci, mÅ‚odzieży i dorosÅ‚ych poprzez upowszechnianie wybranych dyscyplin sportowych na terenie gminy GÅ‚uchoÅ‚ PaweÅ‚ Szymkowicz 2016-07-04 09:54:31
Przetarg nieograniczony nr ZP.271.1.3.2016.JS na "Remont mostu w ciągu Al. Jana Pawła II w Głuchołazach km 0+045. Zniszczenia po nawalnych deszczach z 27-28 maja 2014 r." Joanna Sokołowska 2016-07-01 09:38:30
OBWIESZCZENIE O WSZCZÄśCIU POSTÄśPOWANIA Barbara Strauchmann 2016-06-30 11:25:42
OBWIESZCZENIE O WSZCZÄśCIU POSTÄśPOWANIA Barbara Strauchmann 2016-06-30 11:25:02
OBWIESZCZENIE O WSZCZÄśCIU POSTÄśPOWANIA Barbara Strauchmann 2016-06-30 11:22:48
Regulamin Urzędu Mateusz Meres 2016-06-29 09:07:36
Zapytanie ofertowe : Budowa fontanny na Placu Basztowym w Głuchołazach Joanna Sznajder 2016-06-28 14:52:50
Przetarg nieograniczony nr ZP.271.1.2.2016.JSz na roboty budowlane pod nazwą:Remont drogi ul. Słowackiego w Głuchołazach w trybie zaprojektuj i wybuduj Joanna Sokołowska 2016-06-28 13:03:36
Lista WspÃłlnot Mieszkaniowych, ktÃłrym zostaÅ‚o przyznane wspÃłÅ‚finansowanie w ramach programu „GŁUCHOŁASKIE PODWÃśRKO” w roku budżetowych 2016 Gruszecka Joanna 2016-06-27 12:25:29
I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomoÅ›ci niezabudowanej, poÅ‚ożonej w JarnoÅ‚tÃłwku przy ul. Goździkowej. MichaÅ‚ Pydych 2016-06-24 13:05:57
I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomoÅ›ci niezabudowanej, poÅ‚ożonej w JarnoÅ‚tÃłwku przy ul. Goździkowej. MichaÅ‚ Pydych 2016-06-24 13:03:37
IV przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż wolnego lokalu mieszkalnego nr 3, położonego w Głuchołazach przy ul. M. C. Skłodowskiej 34 Gruszecka Joanna 2016-06-22 14:38:08
IV przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż wolnego lokalu mieszkalnego nr 3, położonego w Głuchołazach przy ul. M. C. Skłodowskiej 34 Gruszecka Joanna 2016-06-22 14:33:20
Zarządzenie Nr 649-PR.148.2016 Burmistrza Głuchołaz z dnia 16 czerwca 2016 r. Michał Pydych 2016-06-22 13:56:01
Przetarg nieograniczony nr ZP.271.1.1.2016.JSz na roboty budowlane pod nazwą:Rozbudowa ulicy Żeromskiego wraz z infrastrukturą towarzyszącą Joanna Sznajder 2016-06-21 11:53:46
II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, położonej w Głuchołazach przy ul. Tylnej 1 Gruszecka Joanna 2016-06-21 11:36:13
OBWIESZCZENIE O WSZCZÄśCIU POSTÄśPOWANIA Barbara Strauchmann 2016-06-21 10:00:21
Pracownicy Urzędu Mateusz Meres 2016-06-20 15:19:37
Pracownicy Urzędu Mateusz Meres 2016-06-17 13:49:19
Pracownicy Urzędu Mateusz Meres 2016-06-17 13:48:15
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GŁUCHOŁAZ Barbara Strauchmann 2016-06-17 13:42:03
maj/2016 Alina Paluch 2016-06-17 12:34:28
maj/2016 Alina Paluch 2016-06-17 12:33:17
Przetarg nieograniczony nr ZP.271.1.4.2016.JS: Remont nawierzchni szutrowej (tłuczniowej) wewnętrznej w m. Głuchołazy ul. Makuszyńskiego na działkach nr 1734, 1927/2, 1736/5, 1737/12, 1737/13 o Joanna Sokołowska 2016-06-16 15:16:41
Rejestry umÃłw Mateusz Meres 2016-06-16 14:32:28
Rejestr umÃłw zawartych przez GminÄ™ GÅ‚uchoÅ‚azy - maj 2016 Mateusz Meres 2016-06-16 14:30:32
Oferta realizacji zadania publicznego o charakterze lokalnym w zakresie dziaÅ‚alnoÅ›ci na rzecz osÃłb w wieku emerytalnym pn. Historia magistra vitae Mateusz Meres 2016-06-15 07:47:49
Oferta pn. Historia Magistra vitae Mateusz Meres 2016-06-15 07:46:19
maj/2016 Alina Paluch 2016-06-14 08:53:59
Zarządzenie Nr 641-PR.145.2016 Burmistrza Głuchołaz z dnia 9 czerwca 2016 r. Michał Pydych 2016-06-14 08:06:27
czerwiec 2016r. Patrycja Kanarska 2016-06-13 09:57:31
maj/2016 Alina Paluch 2016-06-13 09:05:11
maj/2016 Alina Paluch 2016-06-13 08:44:11
maj/2016 Alina Paluch 2016-06-13 08:42:27
Przetarg nieograniczony nr ZP.271.1.3.2016.JS na "Remont mostu w ciągu Al. Jana Pawła II w Głuchołazach km 0+045. Zniszczenia po nawalnych deszczach z 27-28 maja 2014 r." Joanna Sokołowska 2016-06-10 11:19:08
Nowe wzory ofert i sprawozdań z reaalizacji zadania publicznego - małe granty Paweł Będzmirowski 2016-06-10 08:49:41
Zapytanie ofertowe na demontaż, zaÅ‚adunek, transport i unieszkodliwianie wyrobÃłw zawierajÄ…cych azbest z nieruchomoÅ›ci poÅ‚ożonych na terenie Gminy GÅ‚uchoÅ‚azy w roku 2016 Joanna SokoÅ‚owska 2016-06-09 14:34:08
Zapytanie ofertowe na demontaż, zaÅ‚adunek, transport i unieszkodliwianie wyrobÃłw zawierajÄ…cych azbest z nieruchomoÅ›ci poÅ‚ożonych na terenie Gminy GÅ‚uchoÅ‚azy w roku 2016 Joanna SokoÅ‚owska 2016-06-09 14:25:35
Przetarg nieograniczony nr ZP.271.1.1.2016.JSz na roboty budowlane pod nazwą:Rozbudowa ulicy Żeromskiego wraz z infrastrukturą towarzyszącą Joanna Sznajder 2016-06-08 15:04:46
Przetarg nieograniczony nr ZP.271.1.3.2016.JS na "Remonta mostu w ciągu Al. Jana Pawła II w Głuchołazach km 0+045. Zniszczenia po nawalnych deszczach z 27-28 maja 2014 r." Joanna Sokołowska 2016-06-08 14:13:53
czerwiec 2016r. Patrycja Kanarska 2016-06-08 11:58:12
Przetarg nieograniczony nr ZP.271.1.1.2016.JSz na roboty budowlane pod nazwą:Rozbudowa ulicy Żeromskiego wraz z infrastrukturą towarzyszącą Joanna Sznajder 2016-06-08 08:29:58
Zapytanie ofertowe : Swiadczenie usÅ‚ug przewozu pasażerÃłw na liniach komunikacji miejskiej na terenie miasta i gminy GÅ‚uchoÅ‚azy Joanna Sznajder 2016-06-08 08:22:54
informacja Patrycja Kanarska 2016-06-07 14:54:40
OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI Barbara Strauchmann 2016-06-07 14:10:08
Pracownicy Urzędu Paweł Będzmirowski 2016-06-06 15:26:11
Przetarg nieograniczony nr ZP.271.1.1.2016.JSz na roboty budowlane pod nazwą:Rozbudowa ulicy Żeromskiego wraz z infrastrukturą towarzyszącą Joanna Sznajder 2016-06-06 10:50:00
Przetarg nieograniczony nr ZP.271.1.1.2016.JSz na roboty budowlane pod nazwą:Rozbudowa ulicy Żeromskiego wraz z infrastrukturą towarzyszącą Joanna Sznajder 2016-06-03 11:49:11
2015 Roman Zimoch 2016-06-03 08:29:53
2014 Roman Zimoch 2016-06-03 08:29:26
opłata prolongacyjna Roman Zimoch 2016-06-03 08:27:12
Nowe wzory ofert i sprawozdań z reaalizacji zadania publicznego - małe granty Paweł Będzmirowski 2016-06-02 13:52:01
Zapytanie ofertowe dotyczące telefonii stacjonarnej Nr OA.2634.7.2016.AS Paweł Będzmirowski 2016-06-02 13:40:48
Zapytanie ofertowe dotyczące telefonii stacjonarnej Nr OA.2634.7.2016.AS Paweł Będzmirowski 2016-06-02 13:19:45
Zapytanie ofertowe na demontaż, zaÅ‚adunek, transport i unieszkodliwianie wyrobÃłw zawierajÄ…cych azbest z nieruchomoÅ›ci poÅ‚ożonych na terenie Gminy GÅ‚uchoÅ‚azy w roku 2016 Joanna SokoÅ‚owska 2016-06-02 10:05:29
Przetarg nieograniczony nr ZP.271.1.1.2016.JSz na roboty budowlane pod nazwą:Rozbudowa ulicy Żeromskiego wraz z infrastrukturą towarzyszącą Joanna Sznajder 2016-05-30 14:46:36
Harmonogramy Mateusz Seretny 2016-05-30 14:43:35
Harmonogramy Mateusz Seretny 2016-05-30 14:37:47
Nieruchomość na ktÃłrej nie zamieszkujÄ… mieszkaÅ„cy Mateusz Seretny 2016-05-30 14:28:39
Opracowanie dokumentacji projektowej sanitariatÃłw w Publicznej Szkole Podstawowej w Nowym ÅšwiÄ™towie bud. nr 65b wraz z infrastrukturÄ… towarzyszÄ…cÄ… Agnieszka SobkÃłw 2016-05-30 14:28:37
Nieruchomość na ktÃłrej zamieszkujÄ… mieszkaÅ„cy Mateusz Seretny 2016-05-30 14:25:44
Zapytanie ofertowe : Swiadczenie usÅ‚ug przewozu pasażerÃłw na liniach komunikacji miejskiej na terenie miasta i gminy GÅ‚uchoÅ‚azy Joanna Sznajder 2016-05-30 13:33:57
Zapytanie ofertowe na demontaż, zaÅ‚adunek, transport i unieszkodliwianie wyrobÃłw zawierajÄ…cych azbest z nieruchomoÅ›ci poÅ‚ożonych na terenie Gminy GÅ‚uchoÅ‚azy w roku 2016 Joanna SokoÅ‚owska 2016-05-30 12:45:05
Zapytanie ofertowe : Swiadczenie usÅ‚ug przewozu pasażerÃłw na liniach komunikacji miejskiej na terenie miasta i gminy GÅ‚uchoÅ‚azy Joanna Sznajder 2016-05-30 08:13:29
Przetarg nieograniczony na roboty budowlane pod nazwą:Rozbudowa ulicy Żeromskiego wraz z infrastrukturą towarzyszącą Joanna Sznajder 2016-05-27 15:59:35
OBWIESZCZENIE O WSZCZÄśCIU POSTÄśPOWANIA Barbara Strauchmann 2016-05-27 13:24:38
Prezesi i Dyrektorzy Mateusz Meres 2016-05-25 12:21:07
Stychno Bolesław Patrycja Kanarska 2016-05-25 12:11:49
Prezesi i Dyrektorzy Mateusz Meres 2016-05-25 12:06:55
Stychno Bolesław Patrycja Kanarska 2016-05-25 12:06:13
Pracownicy Urzędu Mateusz Meres 2016-05-25 11:50:24
Pracownicy Urzędu Mateusz Meres 2016-05-25 11:21:11
Pracownicy Urzędu Mateusz Meres 2016-05-25 11:09:42
Pracownicy Urzędu Paweł Będzmirowski 2016-05-25 11:02:57
Prezesi i Dyrektorzy Mateusz Meres 2016-05-25 10:51:54
za 2016 rok Paweł Będzmirowski 2016-05-25 10:49:04
Prezesi i Dyrektorzy Paweł Będzmirowski 2016-05-25 10:44:16
za 2016 rok Paweł Będzmirowski 2016-05-25 10:31:42
za 2016 rok Paweł Będzmirowski 2016-05-25 10:27:23
za 2016 rok Paweł Będzmirowski 2016-05-25 10:01:47
za 2016 rok Paweł Będzmirowski 2016-05-25 09:56:24
Zapytanie o cenÄ™ dot. zakupu wiat przystankowych wraz z dostawÄ… i montażem. Agnieszka SobkÃłw 2016-05-23 15:41:05
Zarządzenie Nr 605-PR.137.2016 Burmistrza Głuchołaz z dnia 17 maja 2016 r. Michał Pydych 2016-05-23 09:44:27
Dyżury radnych Patrycja Kanarska 2016-05-20 13:57:33
Dyżury radnych Patrycja Kanarska 2016-05-20 13:52:54
Opracowanie dokumentacji projektowej sanitariatÃłw dla uczniÃłw i nauczycieli w Publicznej Szkole Podstawowej w Nowym ÅšwiÄ™towie bud. nr 65b wraz z infrastrukturÄ… towarzyszÄ…cÄ… Agnieszka SobkÃłw 2016-05-20 13:16:02
Opracowanie dokumentacji projektowej sanitariatÃłw dla uczniÃłw i nauczycieli w Publicznej Szkole Podstawowej w Nowym ÅšwiÄ™towie bud. nr 65b Agnieszka SobkÃłw 2016-05-20 13:15:54
SzelÄ… Wojciech Patrycja Kanarska 2016-05-20 12:28:23
Przewodniczący Stanisław Szul Patrycja Kanarska 2016-05-20 12:21:17
Zapytanie ofertowe dotyczące telefonii stacjonarnej Nr OA.2634.7.2016.AS Paweł Będzmirowski 2016-05-20 11:51:17
Stanisław Szul Patrycja Kanarska 2016-05-20 11:48:15
Informacja o złożonych aplikacjach Paweł Będzmirowski 2016-05-19 08:48:26
kwiecień/16 Alina Paluch 2016-05-17 11:39:47
kwiecień/16 Alina Paluch 2016-05-13 10:21:58
kwiecień/16 Alina Paluch 2016-05-13 10:20:01
kwiecień/16 Alina Paluch 2016-05-13 10:19:01
Rejestry umÃłw Mateusz Meres 2016-05-12 14:57:37
Rejestry umÃłw Mateusz Meres 2016-05-12 14:55:25
Rejestry umÃłw Mateusz Meres 2016-05-12 14:28:18
Rejestry umÃłw Mateusz Meres 2016-05-12 14:27:31
OBWIESZCZENIE O WSZCZÄśCIU POSTÄśPOWANIA Barbara Strauchmann 2016-05-12 10:44:52
Każdy wiek ma swoje chwile - pismo informacyjne Mateusz Meres 2016-05-11 11:54:43
Oferta realizacji zadania publicznego o charakterze lokalnym w zakresie dziaÅ‚alnoÅ›ci na rzecz osÃłb w wieku emerytalnym pn. „Każdy wiek ma swoje chwile”. Mateusz Meres 2016-05-11 11:52:13
Rejestry umÃłw Mateusz Meres 2016-05-11 11:01:02
Rejestry umÃłw Mateusz Meres 2016-05-11 11:00:20
Rejestry umÃłw Mateusz Meres 2016-05-11 10:59:18
Rejestry umÃłw Mateusz Meres 2016-05-11 10:57:39
Rejestry umÃłw Mateusz Meres 2016-05-11 10:56:31
Sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Głuchołazy - nr ZP.271.2.4.2016.JS Joanna Sokołowska 2016-05-11 07:59:41
2015 Gruszecka Joanna 2016-05-09 08:30:49
2016 Gruszecka Joanna 2016-05-09 08:28:40
Otwarty konkurs ofert na na realizację zada publicznych - Udzielanie świadczeń zdrowotnych w środowisku domowym. - Prowadzenie hospicjum domowego. - Prowadzenie działań mających na celu przeciw Paweł Będzmirowski 2016-04-29 11:13:05
Oferta realizacji zadania publicznego o charakterze lokalnym w zakresie dziaÅ‚alnoÅ›ci na rzecz osÃłb w wieku emerytalnym pn. „Każdy wiek ma swoje chwile”. Mateusz Meres 2016-04-28 09:27:34
OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI Barbara Strauchmann 2016-04-27 07:45:35
OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI Barbara Strauchmann 2016-04-27 07:42:27
GMINNA EWIDENCJA ZABYTKÃśW PaweÅ‚ BÄ™dzmirowski 2016-04-25 15:12:16
Sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Głuchołazy - nr ZP.271.2.4.2016.JS Joanna Sokołowska 2016-04-25 14:52:57
NabÃłr na wolne stanowisko Kontrolera WewnÄ™trznego w UrzÄ™dzie Miejskim w GÅ‚uchoÅ‚azach Mateusz Meres 2016-04-22 12:14:36
NabÃłr na wolne stanowisko Kontrolera WewnÄ™trznego w UrzÄ™dzie Miejskim w GÅ‚uchoÅ‚azach Mateusz Meres 2016-04-22 12:11:24
NabÃłr na wolne stanowisko Kontrolera WewnÄ™trznego w UrzÄ™dzie Miejskim w GÅ‚uchoÅ‚azach Mateusz Meres 2016-04-22 12:10:28
NabÃłr na wolne stanowisko Kontrolera WewnÄ™trznego w UrzÄ™dzie Miejskim w GÅ‚uchoÅ‚azach Mateusz Meres 2016-04-22 12:09:21
NabÃłr na wolne stanowisko Kontrolera WewnÄ™trznego w UrzÄ™dzie Miejskim w GÅ‚uchoÅ‚azach Mateusz Meres 2016-04-22 12:08:43
NabÃłr na wolne stanowisko Kontrolera WewnÄ™trznego w UrzÄ™dzie Miejskim w GÅ‚uchoÅ‚azach Mateusz Meres 2016-04-22 12:06:51
Wyniki naboru Mateusz Meres 2016-04-22 11:48:40
Wyniki naboru Mateusz Meres 2016-04-22 09:07:28
Wyniki naboru Mateusz Meres 2016-04-22 09:06:21
GMINNA EWIDENCJA ZABYTKÃśW Barbara Strauchmann 2016-04-19 12:12:18
GMINNA EWIDENCJA ZABYTKÃśW Barbara Strauchmann 2016-04-19 12:07:55
GMINNA EWIDENCJA ZABYTKÃśW Barbara Strauchmann 2016-04-19 11:52:14
marzec/ 2016 Alina Paluch 2016-04-19 10:48:59
marzec/ 2016 Alina Paluch 2016-04-19 10:47:46
kwiecień 2016 Patrycja Kanarska 2016-04-13 10:46:31
2015 Gruszecka Joanna 2016-04-13 09:34:36
Wyniki naboru Mateusz Meres 2016-04-13 09:25:01
Wyniki naboru Mateusz Meres 2016-04-13 09:21:42
Informacja o złożonych aplikacjach Mateusz Meres 2016-04-13 09:19:00
Wyniki naboru Mateusz Meres 2016-04-13 09:14:02
Informacja o złożonych aplikacjach Mateusz Meres 2016-04-13 09:07:00
Rejestry umÃłw Mateusz Meres 2016-04-12 15:21:21
Rejestry umÃłw Mateusz Meres 2016-04-12 15:14:40
Rejestry umÃłw Mateusz Meres 2016-04-12 15:11:55
marzec/ 2016 Alina Paluch 2016-04-12 13:10:05
marzec/ 2016 Alina Paluch 2016-04-12 13:08:47
marzec/ 2016 Alina Paluch 2016-04-12 13:07:01
marzec/ 2016 Alina Paluch 2016-04-12 13:05:19
marzec/ 2016 Alina Paluch 2016-04-12 13:03:12
marzec/ 2016 Alina Paluch 2016-04-12 13:01:14
Interpelacje Radnych Alina Paluch 2016-04-12 12:54:00
Interpelacje Radnych Alina Paluch 2016-04-12 12:53:32
2016 Gruszecka Joanna 2016-04-12 10:35:46
Zarządzenie Nr 570-PR.127.2016 Burmistrza Głuchołaz z dnia 5 kwietnia 2016 r. Gruszecka Joanna 2016-04-08 13:27:49
OBWIESZCZENIE O WSZCZÄśCIU POSTÄśPOWANIA Barbara Strauchmann 2016-04-08 10:34:04
Sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Głuchołazy - nr ZP.271.2.4.2016.JS Joanna Sokołowska 2016-04-08 10:25:50
Sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Głuchołazy - nr ZP.271.2.4.2016.JS Joanna Sokołowska 2016-04-08 10:25:17
Sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Głuchołazy - nr ZP.271.2.4.2016.JS Joanna Sokołowska 2016-04-08 10:24:07
Sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Głuchołazy - nr ZP.271.2.4.2016.JS Joanna Sokołowska 2016-04-08 10:18:27
Zapytanie ofertowe dot. wykonania okresowych przeglÄ…dÃłw drÃłg gminnych oraz obiektÃłw mostowych. Agnieszka SobkÃłw 2016-04-05 12:35:57
Zapytanie ofertowe dot. wykonania okresowych przeglÄ…dÃłw drÃłg gminnych oraz obiektÃłw mostowych. Agnieszka SobkÃłw 2016-04-05 12:33:00
Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych - Prowadzenie działań mających na celu przeciwdziałanie narkomanii. Prowadzenie działań na rzecz dzieci i młodzieży niepełnosprawnej. Paweł Będzmirowski 2016-04-05 11:04:25
Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych - Prowadzenie działań mających na celu przeciwdziałanie narkomanii. Prowadzenie działań na rzecz dzieci i młodzieży niepełnosprawnej. P Paweł Będzmirowski 2016-04-05 10:58:55
2016 Paweł Będzmirowski 2016-04-05 10:45:23
ogłoszenie Joanna Sznajder 2016-04-05 07:58:28
Informacja o złożonych aplikacjach Mateusz Meres 2016-04-04 15:39:12
Zarządzenie Nr 560-PR.124.2016 Burmistrza Głuchołaz z dnia 24 marca 2016 r. Michał Pydych 2016-04-04 09:13:07
OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI Barbara Strauchmann 2016-03-31 13:57:19
luty 2016 Alina Paluch 2016-03-24 07:48:36
luty 2016 Alina Paluch 2016-03-24 07:46:57
Regulamin Urzędu Paweł Będzmirowski 2016-03-16 11:40:24
luty 2016 Alina Paluch 2016-03-15 13:16:19
NabÃłr na wolne stanowisko pracy - referenta w Wydziale Promocji, Turystyki i Sportu UrzÄ™du Miejskiego w GÅ‚uchoÅ‚azach PaweÅ‚ BÄ™dzmirowski 2016-03-15 12:59:20
marzec 2016r. Patrycja Kanarska 2016-03-14 10:15:08
luty 2016 Alina Paluch 2016-03-11 11:33:28
Rejestry umÃłw PaweÅ‚ BÄ™dzmirowski 2016-03-10 13:11:51
NabÃłr na wolne stanowisko Kontrolera WewnÄ™trznego w UrzÄ™dzie Miejskim w GÅ‚uchoÅ‚azach PaweÅ‚ BÄ™dzmirowski 2016-03-09 14:20:07
Informacja o złożonych aplikacjach Paweł Będzmirowski 2016-03-09 14:14:21
marzec 2016r. Patrycja Kanarska 2016-03-07 11:10:16
marzec 2016r. Patrycja Kanarska 2016-03-04 11:18:50
Zarządzenie Nr 521-PR.115.2016 Burmistrza Głuchołaz z dnia 19 lutego 2016 r. Michał Pydych 2016-03-03 14:10:30
OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI Barbara Strauchmann 2016-03-03 13:58:00
ZARZÄ„DZENIE NR 535-PR.117.2016 BURMISTRZA GŁUCHOŁAZ z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie ogÅ‚oszenia konkursu na stanowisko dyrektora Publicznego Gimnazjum Nr 1 im. PowstaÅ„cÃłw ÅšlÄ…skich PaweÅ‚ BÄ™dzmirowski 2016-03-03 12:33:59
ZARZÄ„DZENIE NR 535-PR.117.2016 BURMISTRZA GŁUCHOŁAZ z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie ogÅ‚oszenia konkursu na stanowisko dyrektora Publicznego Gimnazjum Nr 1 im. PowstaÅ„cÃłw ÅšlÄ…skich w GÅ‚uchoÅ PaweÅ‚ BÄ™dzmirowski 2016-03-03 12:32:02
ZARZÄ„DZENIE NR 535-PR.117.2016 BURMISTRZA GŁUCHOŁAZ z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie ogÅ‚oszenia konkursu na stanowisko dyrektora Publicznego Gimnazjum Nr 1 im. PowstaÅ„cÃłw ÅšlÄ…skich w GÅ‚uchoÅ PaweÅ‚ BÄ™dzmirowski 2016-03-03 12:30:41
Konkurs na stanowisko dyrektora Publicznego Gimnazjum Nr 1 im. PowstaÅ„cÃłw ÅšlÄ…skich w GÅ‚uchoÅ‚azach, ul. Kraszewskiego 30, 48-340 GÅ‚uchoÅ‚azy PaweÅ‚ BÄ™dzmirowski 2016-03-03 07:39:16
Konkurs na stanowisko dyrektora Publicznego Gimnazjum Nr 1 im. PowstaÅ„cÃłw ÅšlÄ…skich w GÅ‚uchoÅ‚azach, ul. Kraszewskiego 30, 48-340 GÅ‚uchoÅ‚azy PaweÅ‚ BÄ™dzmirowski 2016-03-03 07:37:41
Konkurs na stanowisko dyrektora Publicznego Gimnazjum Nr 1 im. PowstaÅ„cÃłw ÅšlÄ…skich w GÅ‚uchoÅ‚azach, ul. Kraszewskiego 30, 48-340 GÅ‚uchoÅ‚azy PaweÅ‚ BÄ™dzmirowski 2016-03-02 14:49:51
Konkurs na stanowisko dyrektora Publicznego Gimnazjum Nr 1 im. PowstaÅ„cÃłw ÅšlÄ…skich w GÅ‚uchoÅ‚azach, ul. Kraszewskiego 30, 48-340 GÅ‚uchoÅ‚azy PaweÅ‚ BÄ™dzmirowski 2016-03-02 14:47:23
Sondaż rynku dot. urzÄ…dzeÅ„ siÅ‚owni na Å›wieżym powietrzu Agnieszka SobkÃłw 2016-02-29 12:23:13
OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI Barbara Strauchmann 2016-02-26 07:42:38
III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż wolnego lokalu mieszkalnego nr 2, położonego w Biskupowie nr 62 Gruszecka Joanna 2016-02-24 10:51:31
OBWIESZCZENIE O WSZCZÄśCIU POSTÄśPOWANIA Barbara Strauchmann 2016-02-23 13:35:06
OBWIESZCZENIE O WSZCZÄśCIU POSTÄśPOWANIA Barbara Strauchmann 2016-02-22 15:57:30
Obwieszczenie Burmistrza Nysy o rozpoczęciu konsultacji w ramach przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko Strategii Rozwoju Obszaru Funkcjonalnego Partnerstwo Nyskie 2020 Jerzy Cembruch 2016-02-22 08:50:05
Obwieszczenie Burmistrza Nysy o rozpoczęciu konsultacji w ramach przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko Strategii Rozwoju Obszaru Funkcjonalnego Partnerstwo Nyskie 2020 Jerzy Cembruch 2016-02-22 08:48:00
styczeń 2016r. Alina Paluch 2016-02-18 09:09:05
styczeń 2016r. Alina Paluch 2016-02-18 09:00:57
styczeń 2016r. Alina Paluch 2016-02-18 08:58:24
luty 2016 r. Patrycja Kanarska 2016-02-16 08:39:12
styczeń 2016r. Alina Paluch 2016-02-15 09:47:08
Rejestry umÃłw Tomasz OleÅ› 2016-02-10 16:09:01
Rejestry umÃłw Tomasz OleÅ› 2016-02-10 15:45:33
Informacja o wynikach testu pisemnego Tomasz OleÅ› 2016-02-05 09:25:02
Informacja o złożonych aplikacjach Tomasz Oleś 2016-02-05 09:16:57
luty Patrycja Kanarska 2016-02-03 07:51:55
PUBLICZNIE DOSTÄśPNY WYKAZ DANYCH O ÅšRODOWISKU Mateusz Seretny 2016-02-03 07:25:20
NabÃłr na stanowisko referenta Wydz. PT Tomasz OleÅ› 2016-02-02 08:11:44
OBWIESZCZENIE O WSZCZÄśCIU POSTÄśPOWANIA Barbara Strauchmann 2016-02-01 11:58:31
Obwieszczenie Burmistrza Nysy o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko Strategii Transportu Obszaru Funkcjonalnego Partnerstwo Nyskie 2020 na lata 2016-202 Jerzy Cembruch 2016-01-29 12:39:30
OBWIESZCZENIE O WSZCZÄśCIU POSTÄśPOWANIA Barbara Strauchmann 2016-01-28 14:00:02
OBWIESZCZENIE O WSZCZÄśCIU POSTÄśPOWANIA Barbara Strauchmann 2016-01-28 13:59:04
OBWIESZCZENIE O WSZCZÄśCIU POSTÄśPOWANIA Barbara Strauchmann 2016-01-28 13:58:23
Otwarty konkurs ofert na zadania w zakresie kultury fizycznej w 2016 r. Paweł Szymkowicz 2016-01-27 14:58:30
Otwarty konkurs ofert na wybrane dyscypliny sportowe w okresie styczeń-czerwiec 2016 r. Paweł Szymkowicz 2016-01-27 11:38:54
OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI Barbara Strauchmann 2016-01-26 13:34:03
ZAPYTANIE OFERTOWE na realizację usługi pod nazwą "Usługi wyceny nieruchomości" Joanna Sokołowska 2016-01-26 11:08:00
grudzień 2015 Alina Paluch 2016-01-21 10:38:52
OBWIESZCZENIE O WSZCZÄśCIU POSTÄśPOWANIA Barbara Strauchmann 2016-01-19 14:55:10
OBWIESZCZENIE O WSZCZÄśCIU POSTÄśPOWANIA Barbara Strauchmann 2016-01-19 14:54:35
OBWIESZCZENIE O WSZCZÄśCIU POSTÄśPOWANIA Barbara Strauchmann 2016-01-18 12:50:11
OBWIESZCZENIE O WSZCZÄśCIU POSTÄśPOWANIA Barbara Strauchmann 2016-01-18 12:48:33
ZarzÄ…dzenie Nr 466-PR.104.2016 Burmistrza GÅ‚uchoÅ‚azw sprawie wyborÃłw uzupeÅ‚niajÄ…cych na czÅ‚onkÃłw Miejskiej Rady SeniorÃłw Joanna Sznajder 2016-01-18 09:53:55
ZarzÄ…dzenie Nr 466-PR.104.2016 Burmistrza GÅ‚uchoÅ‚azw sprawie wyborÃłw uzupeÅ‚niajÄ…cych na czÅ‚onkÃłw Miejskiej Rady SeniorÃłw Joanna Sznajder 2016-01-18 09:52:37
wnioski komisji Patrycja Kanarska 2016-01-15 11:12:22
grudzień 2015 Alina Paluch 2016-01-15 11:07:08
grudzień 2015 Alina Paluch 2016-01-15 10:58:12
grudzień 2015 Alina Paluch 2016-01-15 10:55:13
grudzień Alina Paluch 2016-01-14 11:29:30
grudzień Alina Paluch 2016-01-14 11:21:28
grudzień Alina Paluch 2016-01-14 11:19:47
grudzień Alina Paluch 2016-01-14 11:17:30
grudzień Alina Paluch 2016-01-14 11:16:11
grudzień Alina Paluch 2016-01-14 11:14:45
grudzień Alina Paluch 2016-01-14 11:09:33
grudzień Alina Paluch 2016-01-14 11:07:55
grudzień Alina Paluch 2016-01-14 11:06:21
Regulamin Urzędu Tomasz Oleś 2016-01-14 08:59:20
Otwarty konkurs ofert na wybrane dyscypliny sportowe w okresie styczeń-czerwiec 2016 r. Paweł Szymkowicz 2016-01-13 11:26:03
styczeń Patrycja Kanarska 2016-01-12 08:20:49
OBWIESZCZENIE O WSZCZÄśCIU POSTÄśPOWANIA Barbara Strauchmann 2016-01-08 12:33:36
podatek rolny Roman Zimoch 2016-01-08 12:12:31
Zarządzenie Nr 440-PR.98.2015 Burmistrza Głuchołaz z dnia 15 grudnia 2015 r. Gruszecka Joanna 2016-01-08 11:30:18
Zarządzenie Nr 445-PR.98.2015 Burmistrza Głuchołaz z dnia 15 grudnia 2015 r. Gruszecka Joanna 2016-01-08 11:28:41
Zarządzenie Nr 447-PR.98.2015 Burmistrza Głuchołaz z dnia 15 grudnia 2015 r. Gruszecka Joanna 2016-01-08 11:24:40
Zarządzenie Nr 446-PR.98.2015 Burmistrza Głuchołaz z dnia 15 grudnia 2015 r. Gruszecka Joanna 2016-01-08 11:22:36
Zarządzenie Nr 445-PR.98.2015 Burmistrza Głuchołaz z dnia 15 grudnia 2015 r. Gruszecka Joanna 2016-01-08 11:19:24
Zarządzenie Nr 440-PR.98.2015 Burmistrza Głuchołaz z dnia 15 grudnia 2015 r. Gruszecka Joanna 2016-01-08 11:17:21
Wyniki naboru Tomasz OleÅ› 2016-01-08 10:26:30
Informacja o złożonych aplikacjach Tomasz Oleś 2016-01-08 10:20:47
Informacja o złożonych aplikacjach Tomasz Oleś 2016-01-08 10:17:28
podatek od Å›rodkÃłw transportowych Roman Zimoch 2016-01-08 10:01:17
2016 Roman Zimoch 2016-01-08 09:42:28
podatek od Å›rodkÃłw transportowych Roman Zimoch 2016-01-08 09:40:30
2016 Joanna Sznajder 2016-01-08 09:40:15
deklaracje i informacje podatkowe Roman Zimoch 2016-01-08 09:36:20
podatek od Å›rodkÃłw transportowych Roman Zimoch 2016-01-08 09:12:44
podatek od nieruchomości Roman Zimoch 2016-01-08 08:55:38
opÅ‚ata od posiadania psÃłw Roman Zimoch 2016-01-08 08:11:29
opłata prolongacyjna Roman Zimoch 2016-01-08 08:06:54
podatek leśny Roman Zimoch 2016-01-08 08:05:02
podatek rolny Roman Zimoch 2016-01-08 08:00:18
podatek rolny Roman Zimoch 2016-01-08 07:46:49
Otwarty konkurs ofert na wybrane dyscypliny sportowe w okresie styczeń-czerwiec 2016 r. Paweł Szymkowicz 2015-12-31 10:18:38
Zarządzenie Nr 453-PR.100.2015 Burmistrza Głuchołaz z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie stawek czynszu dzierżawnego i najmu za grunty i obiekty będące własnością gminy Głuchołazy Zdzisław Stelmaszek 2015-12-30 12:01:03
REJESTR ŻŁOBKÃśW I KLUBÃśW DZIECIÄśCYCH Ewa Gajewska 2015-12-22 11:50:56
WPIS DO REJESTRU ŻŁOBKÃśW I KLUBÃśW DZIECIÄśCYCH Ewa Gajewska 2015-12-21 14:33:17
Przetarg nieograniczony - Czynności bankowe związane z obsługą bankową budżetu Gminy Głuchołazy i jej jednostek organizacyjnych: OPS, GOSiR oraz Żłobka Miejskiego w Głuchołazach (nr ZP.271 Joanna Sokołowska 2015-12-17 11:26:30
Przetarg nieograniczony - Czynności bankowe związane z obsługą bankową budżetu Gminy Głuchołazy i jej jednostek organizacyjnych: OPS, GOSiR oraz Żłobka Miejskiego w Głuchołazach (nr ZP.271 Joanna Sokołowska 2015-12-15 12:39:12
Przygotowanie i wydawanie posiÅ‚kÃłw dla klientÃłw OÅ›rodka Pomocy SpoÅ‚ecznej w GÅ‚uchoÅ‚azach Tomasz OleÅ› 2015-12-15 07:38:02
Wyniki naboru Tomasz OleÅ› 2015-12-15 07:28:25
Przetarg nieograniczony - Czynności bankowe związane z obsługą bankową budżetu Gminy Głuchołazy i jej jednostek organizacyjnych: OPS, GOSiR oraz Żłobka Miejskiego w Głuchołazach (nr ZP.271 Joanna Sokołowska 2015-12-14 12:03:38
Przetarg nieograniczony - Czynności bankowe związane z obsługą bankową budżetu Gminy Głuchołazy i jej jednostek organizacyjnych: OPS, GOSiR oraz Żłobka Miejskiego w Głuchołazach (nr ZP.271 Joanna Sokołowska 2015-12-11 10:35:01
IV przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż wolnego lokalu użytkowego nr 1U na własność, znajdującego się w budynku przy ul. Kościuszki 30 Gruszecka Joanna 2015-12-10 07:29:00
IV przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż wolnego lokalu użytkowego nr 1U na własność, znajdującego się w budynku przy ul. Kościuszki 30 Gruszecka Joanna 2015-12-09 14:47:29
IV przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż wolnego lokalu użytkowego nr 1, położonego w Głuchołazach w budynku przy ul. Opolskiej 16 - 18 Gruszecka Joanna 2015-12-09 14:38:05
grudzień 2015 Patrycja Kanarska 2015-12-08 08:56:55
grudzień 2015 Patrycja Kanarska 2015-12-08 08:51:09
grudzień 2015 Patrycja Kanarska 2015-12-07 08:53:56
III sesja MRS Joanna Sokołowska 2015-12-04 08:14:36
Prezesi i Dyrektorzy Tomasz OleÅ› 2015-12-02 11:27:10
Edward Szupryczyński na rozpoczęcie kadencji Tomasz Oleś 2015-12-02 11:21:35
Pracownicy Urzędu Tomasz Oleś 2015-12-02 11:20:01
Pracownicy Urzędu Tomasz Oleś 2015-12-02 11:10:18
Zaproszenie do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących projektu dokumentu Strategii Rozwoju Społecznego Obszaru Funkcjonalnego Partnerstwo Nyskie 2020 Jerzy Cembruch 2015-11-30 14:03:10
Zaproszenie na konsultacje społeczne strategii rynku pracy Jerzy Cembruch 2015-11-30 13:28:37
Zaproszenie na konsultacje społeczne strategii rozwoju Jerzy Cembruch 2015-11-30 12:50:05
Zaproszenie na konsultacje społeczne strategii rozwoju Jerzy Cembruch 2015-11-30 12:47:19
wnioski komisji Patrycja Kanarska 2015-11-26 10:35:59
październik Patrycja Kanarska 2015-11-26 09:11:46
październik Alina Paluch 2015-11-25 08:44:19
październik Alina Paluch 2015-11-25 08:43:05
październik Alina Paluch 2015-11-25 08:41:48
październik Alina Paluch 2015-11-25 08:39:07
październik Alina Paluch 2015-11-25 08:37:45
październik Alina Paluch 2015-11-25 08:34:53
Audyt 2015 Tomasz OleÅ› 2015-11-20 12:35:30
Audyt 2014 Tomasz OleÅ› 2015-11-20 12:33:01
II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż wolnego lokalu mieszkalnego nr 2, położonego w Biskupowie nr 62 Gruszecka Joanna 2015-11-18 09:48:23
Plan audytu Tomasz OleÅ› 2015-11-17 08:44:13
NabÃłr na kuratorÃłw osÃłb częściowo ubezwÅ‚asnowolnionych oraz opiekunÃłw osÃłb caÅ‚kowicie ubezwÅ‚asnowolnionych Tomasz OleÅ› 2015-11-17 08:09:50
Informacja o wyborze zadania w ramach Budżetu Obywatelskiego Jerzy Cembruch 2015-11-13 11:51:24
Budżet Obywatelski 2016 Jerzy Cembruch 2015-11-10 09:36:59
listopad 2015r. Patrycja Kanarska 2015-11-09 08:22:45
Konsultacje w sprawie projektu Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu Komunalnego Miasta i Gminy Głuchołazy na okres gospodarczy od 01.01.2016r. do 31.12.2015r. Mateusz Seretny 2015-11-05 07:56:14
Informacja dot. uzyskanego dofinansowania z WFOÅšiGW w Opolu na usuwanie wyrobÃłw zawierajÄ…cych azbest(VI nabÃłr) Mateusz Seretny 2015-11-03 11:23:07
Podinspektora ds. inwestycji w Wydziale Gospodarki Komunalnej, Inwestycji i Architektury Tomasz OleÅ› 2015-11-03 10:46:10
Zarządzenie Nr 409-PR.86.2015 Burmistrza Głuchołaz z dnia 23 października 2015 r. Michał Pydych 2015-10-30 10:36:46
W jaki sposÃłb zawiadomić o zgromadzeniu Tomasz OleÅ› 2015-10-30 08:09:47
1. Podstawa prawna “ ustawa z dnia 24 lipca 2015r. Prawo o zgromadzeniach Tomasz OleÅ› 2015-10-30 07:10:27
W jaki sposÃłb zawiadomić o zgromadzeniu Tomasz OleÅ› 2015-10-30 07:09:22
W jaki sposÃłb zawiadomić o zgromadzeniu Tomasz OleÅ› 2015-10-29 10:24:42
Zapytanie ofertowe na wykonanie roboty budowlanej pn. "Boisko dla każdego sportowca w Starym Lesie 56a" w ramach inicjatywy lokalnej Joanna Sokołowska 2015-10-28 09:43:49
ZAPYTANIE OFERTOWE na "Opracowanie dokumentacji dla zadania pn. Rewitalizacja dawnego obszaru uzdrowiskowego w Głuchołazach" Joanna Sokołowska 2015-10-27 08:14:56
II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej (garaż), położonej w Głuchołazach przy ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego. Michał Pydych 2015-10-22 11:58:43
II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej (garaż), położonej w Głuchołazach przy ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego. Michał Pydych 2015-10-22 11:22:35
II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej (garaż), położonej w Głuchołazach przy ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego. Michał Pydych 2015-10-22 10:30:24
NabÃłr na wolne stanowisko pracy - referent ds. Public Relations w Wydziale Promocji, Turystyki i Sportu Tomasz OleÅ› 2015-10-21 14:38:30
ZAPYTANIE OFERTOWE na "Opracowanie dokumentacji dla zadania pn. Rewitalizacja dawnego obszaru uzdrowiskowego w Głuchołazach" Joanna Sokołowska 2015-10-20 13:13:41
ZAPYTANIE OFERTOWE na opracowanie dokumentacji dla zadania Rewitalizacji dawnego obszary uzdrowiskowego w Głuchołazach Joanna Sokołowska 2015-10-20 12:10:19
Zarządzenie Nr 392-PR.83.2015 Burmistrza Głuchołaz z dnia 13 października 2015 r. Michał Pydych 2015-10-20 10:53:42
Regulamin Urzędu Tomasz Oleś 2015-10-15 14:00:25
wrzesień 2015 Alina Paluch 2015-10-15 09:16:32
wrzesień 2015 Alina Paluch 2015-10-15 09:12:25
wrzesień 2015 Alina Paluch 2015-10-15 09:02:26
WNIOSEK O WSPÃśÅFINANSOWANIE w ramach Programu „GŁUCHOŁASKIE PODWÃśRKO” Gruszecka Joanna 2015-10-14 14:29:58
Zarządzenie Nr 357-PR.78.2015 Burmistrza Głuchołaz z dnia 24 września 2015 r. Gruszecka Joanna 2015-10-14 14:29:30
Zarządzenie Nr 322-PR.65.2015 Burmistrza Głuchołaz z dnia 20 sierpnia 2015r. Gruszecka Joanna 2015-10-14 14:29:01
WNIOSEK O WSPÃśÅFINANSOWANIE w ramach Programu „GŁUCHOŁASKIE PODWÃśRKO” Gruszecka Joanna 2015-10-14 14:25:39
Zarządzenie Nr 322-PR.65.2015 Burmistrza Głuchołaz z dnia 20.08.2015r. Gruszecka Joanna 2015-10-14 14:24:11
ZAPYTANIE OFERTOWE na opracowanie dokumentacji dla zadania Rewitalizacji dawnego obszary uzdrowiskowego w Głuchołazach Joanna Sokołowska 2015-10-14 09:42:52
ZAPYTANIE OFERTOWE na opracowanie dokumentacji dla zadania Rewitalizacji dawnego obszary uzdrowiskowego w Głuchołazach Joanna Sznajder 2015-10-14 09:00:10
ZAPYTANIE OFERTOWE na opracowanie dokumentacji dla zadania Rewitalizacji dawnego obszary uzdrowiskowego w Głuchołazach Joanna Sznajder 2015-10-13 15:25:16
ZAPYTANIE OFERTOWE na opracowanie dokumentacji dla zadania Rewitalizacji dawnego obszary uzdrowiskowego w Głuchołazach Joanna Sznajder 2015-10-13 15:13:03
Zaproszenie na konsultacje społeczne Jerzy Cembruch 2015-10-13 15:03:31
Zaproszenie na konsultacje społeczne strategii rynku pracy Jerzy Cembruch 2015-10-13 15:01:59
Budżet Obywatelski 2016 Jerzy Cembruch 2015-10-13 11:45:18
I przetarg ustny nmieograniczony na dzierżawę na okres 11 lat działki nr 769/2 połozonej w Głuchołazach przy ul. Grunwaldzkiej Zdzisław Stelmaszek 2015-10-12 13:41:11
październik 2015 Patrycja Kanarska 2015-10-12 08:40:27
Ogłoszenie o głosowaniu Jerzy Cembruch 2015-10-09 12:37:10
Budżet Obywatelski 2016 Jerzy Cembruch 2015-10-08 13:38:31
WspÃłÅ‚praca Miejskiej Rady SeniorÃłw Joanna SokoÅ‚owska 2015-10-08 10:35:13
Multimedialne komunikaty Państwowej Komisji Wyborczej Tomasz Oleś 2015-10-07 07:57:44
Składy Obwodowych Komisji Wyborczych Patrycja Kanarska 2015-10-05 15:44:39
październik 2015 Patrycja Kanarska 2015-10-05 15:28:48
Wyniki oceny wnioskÃłw Jerzy Cembruch 2015-10-05 14:04:04
wrzesień 2015 Alina Paluch 2015-10-05 08:40:00
Zarządzenie Nr 372-PR.79.2015 Burmistrza Głuchołaz z dnia 25 września 2015 r. Michał Pydych 2015-10-02 13:17:50
wrzesień 2015 Alina Paluch 2015-10-01 13:48:49
wrzesień 2015 Alina Paluch 2015-10-01 13:47:33
wrzesień 2015 Alina Paluch 2015-10-01 13:46:06
wrzesień 2015 Alina Paluch 2015-10-01 13:45:41
wrzesień 2015 Alina Paluch 2015-10-01 13:44:31
wrzesień 2015 Alina Paluch 2015-10-01 13:43:05
wrzesień 2015 Alina Paluch 2015-10-01 13:38:11
wrzesień 2015 Alina Paluch 2015-10-01 13:37:40
wrzesień 2015 Alina Paluch 2015-10-01 13:36:08
wrzesień 2015 Alina Paluch 2015-10-01 13:33:17
Przetarg nieograniczony nr ZP>271.1.8.2015.JS na realizację zadania pn. „Adaptacja pomieszczeń biurowych na potrzeby Żłobka Miejskiego w Głuchołazach wraz z dostawą mebli, urządzeń, sprzęt Joanna Sokołowska 2015-10-01 12:37:47
OBWODOWE KOMISJE WYBORCZE Patrycja Kanarska 2015-09-30 08:15:26
oferta na dzierżawę - cmentarz 2015 Tomasz Oleś 2015-09-29 10:13:17
październik 2015 Patrycja Kanarska 2015-09-28 12:15:03
interpelacje 29.05.2015 Patrycja Kanarska 2015-09-28 09:55:57
Przetarg nieograniczony nr ZP>271.1.8.2015.JS na realizację zadania pn. „Adaptacja pomieszczeń biurowych na potrzeby Żłobka Miejskiego w Głuchołazach wraz z dostawą mebli, urządzeń, sprzęt Joanna Sokołowska 2015-09-23 10:04:29
Przetarg nieograniczony nr ZP>271.1.8.2015.JS na realizację zadania pn. „Adaptacja pomieszczeń biurowych na potrzeby Żłobka Miejskiego w Głuchołazach wraz z dostawą mebli, urządzeń, sprzęt Joanna Sokołowska 2015-09-21 12:50:05
Przetarg nieograniczony nr ZP.271.1.7.2015.JS pod nazwÄ…:"Kredyt na wyprzedzajÄ…ce finansowanie dziaÅ‚aÅ„ finansowanych ze Å›rodkÃłw pochodzÄ…cych z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 520.000 zÅ‚" Joanna SokoÅ‚owska 2015-09-17 11:40:56
Przetarg nieograniczony nr ZP.271.1.6.2015.JS pod nazwą:"Zaciągnięcie kredytu inwestycyjnego długoterminowego w kwocie 1.200.000 zł" Joanna Sokołowska 2015-09-17 11:40:19
Przetarg nieograniczony nr ZP.271.1.7.2015.JS pod nazwÄ…:"Kredyt na wyprzedzajÄ…ce finansowanie dziaÅ‚aÅ„ finansowanych ze Å›rodkÃłw pochodzÄ…cych z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 520.000 zÅ‚" Joanna SokoÅ‚owska 2015-09-14 14:46:52
Przetarg nieograniczony nr ZP.271.1.6.2015.JS pod nazwą:"Zaciągnięcie kredytu inwestycyjnego długoterminowego w kwocie 1.200.000 zł" Joanna Sokołowska 2015-09-14 14:45:56
Przetarg nieograniczony nr ZP.271.1.7.2015.JS pod nazwÄ…:"Kredyt na wyprzedzajÄ…ce finansowanie dziaÅ‚aÅ„ finansowanych ze Å›rodkÃłw pochodzÄ…cych z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 520.000 zÅ‚" Joanna SokoÅ‚owska 2015-09-11 14:42:36
Przetarg nieograniczony nr ZP.271.1.6.2015.JS pod nazwą:"Zaciągnięcie kredytu inwestycyjnego długoterminowego w kwocie 1.200.000 zł" Joanna Sokołowska 2015-09-11 14:39:55
Przetarg nieograniczony nr ZP.271.1.6.2015.JS pod nazwą:"Zaciągnięcie kredytu inwestycyjnego długoterminowego w kwocie 1.200.000 zł" Joanna Sokołowska 2015-09-11 14:33:24
Przetarg nieograniczony nr ZP.271.1.6.2015.JS pod nazwą:"Zaciągnięcie kredytu inwestycyjnego długoterminowego w kwocie 1.200.000 zł" Joanna Sokołowska 2015-09-11 14:32:06
wrzesień 2015 Patrycja Kanarska 2015-09-11 08:27:20
komisje Rady Miejskiej Patrycja Kanarska 2015-09-10 13:09:28
posiedzenia komisji Rady Miejskiej Patrycja Kanarska 2015-09-10 11:16:49
Zapytanie oferowe na "Modernizację części ulicy Magistrackiej w Głuchołazach" Joanna Sokołowska 2015-09-08 12:12:32
rezygnacja Patrycja Kanarska 2015-09-07 14:31:52
II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż wolnego lokalu użytkowego nr 1U na własność, znajdującego się w budynku przy ul. Kościuszki 30 w Głuchołazach Gruszecka Joanna 2015-09-07 11:44:55
Przetarg nieograniczony nr ZP.271.1.6.2015.JS pod nazwą:"Zaciągnięcie kredytu inwestycyjnego długoterminowego w kwocie 1.200.000 zł" Joanna Sokołowska 2015-09-04 13:58:24
Przetarg nieograniczony nr ZP.271.1.7.2015.JS pod nazwÄ…:"Kredyt na wyprzedzajÄ…ce finansowanie dziaÅ‚aÅ„ finansowanych ze Å›rodkÃłw pochodzÄ…cych z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 520.000 zÅ‚" Joanna SokoÅ‚owska 2015-09-04 13:57:52
Przetarg nieograniczony nr ZP.271.1.5.2015.JSz pod nazwą: Budowa drogi publicznej w Głuchołazach pomiędzy ul. Kościuszki i Opolską - Etap II Joanna Sokołowska 2015-09-04 09:40:30
Regulamin Urzędu Tomasz Oleś 2015-08-31 08:26:03
Regulamin Urzędu Tomasz Oleś 2015-08-27 14:29:25
Zarządzenie Nr 312-PR.62.2015 Burmistrza Głuchołaz z dnia 12 sier[pnia 2015 r. Gruszecka Joanna 2015-08-25 08:26:12
Zarządzenie Nr 312-PR.62.2015 Burmistrza Głuchołaz z dnia 12 sier[pnia 2015 r. Gruszecka Joanna 2015-08-25 08:25:23
Przetarg nieograniczony nr ZP.271.1.5.2015.JSz pod nazwą: Budowa drogi publicznej w Głuchołazach pomiędzy ul. Kościuszki i Opolską - Etap II Joanna Sznajder 2015-08-24 13:57:56
Budżet Obywatelski 2016 Tomasz Oleś 2015-08-21 11:12:13
Zmiana miejscowego planu ogÃłlnego zagosp. przestrz. rejonu ul. BohaterÃłw Warszawy obejmujÄ…cego teren poÅ‚ożony pomiÄ™dzy ul. BohaterÃłw Warszawy i PowstaÅ„cÃłw Åšl. a liniÄ… kolejowÄ… Barbara Strauchmann 2015-08-20 11:49:28
Zmiana miejscowego planu ogÃłlnego zagospodarowania przestrzennego Starego Miasta obejmujÄ…cego Rynek i tereny przylegÅ‚e Barbara Strauchmann 2015-08-20 11:49:07
Zmiana miejscowego planu ogÃłlnego zagospodarowania przestrzennego miasta GÅ‚uchoÅ‚azy Barbara Strauchmann 2015-08-20 11:48:48
Zmiana miejscowego planu ogÃłlnego zagospodarowania przestrzennego terenÃłw budownictwa mieszkaniowego w rejonie ulicy Å»eromskiego w GÅ‚uchoÅ‚azach Barbara Strauchmann 2015-08-20 11:48:31
Zmiana miejscowego planu ogÃłlnego zagospodarowania przestrzennego miasta GÅ‚uchoÅ‚azy Barbara Strauchmann 2015-08-20 11:48:16
Przetarg nieograniczony nr ZP.271.1.6.2015.JS pod nazwą:"Zaciągnięcie kredytu inwestycyjnego długoterminowego w kwocie 1.200.000 zł" Joanna Sokołowska 2015-08-19 08:53:33
I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w Głuchołazach przy ul. Damrota. Michał Pydych 2015-08-18 14:31:07
I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w Gierałcicach. Michał Pydych 2015-08-18 13:52:29
Zapytanie ofertowe na "Modernizaję części ulicy Magistrackiej w Głuchołazach" Joanna Sokołowska 2015-08-17 14:08:07
Informacja Burmistrza Głuchołaza o składach Obwodowych Komisji ds. Referendum Patrycja Kanarska 2015-08-12 13:16:38
Telefony Tomasz OleÅ› 2015-08-12 10:13:58
Informacja Burmistrza Głuchołaza o składach Obwodowych Komisji ds. Referendum Patrycja Kanarska 2015-08-12 07:23:35
Informacja Burmistrza Głuchołaza o składach Obwodowych Komisji ds. Referendum Patrycja Kanarska 2015-08-11 14:22:08
informacja o losowaniu do Obwodowych Komisji do Spraw Referendum Patrycja Kanarska 2015-08-10 12:09:41
Zarządzenie Nr 291-PR.59.2015 Burmistrza Głuchołaz z dnia 31 lipca 2015 r. Michał Pydych 2015-08-06 09:21:19
Wyniki naboru Tomasz OleÅ› 2015-08-03 12:21:48
Wyniki naboru Tomasz OleÅ› 2015-08-03 12:14:18
Wyniki naboru Tomasz OleÅ› 2015-08-03 12:12:10
Informacja o złożonych aplikacjach Tomasz Oleś 2015-07-29 13:44:22
Wyniki naboru Tomasz OleÅ› 2015-07-29 12:50:24
Wyniki naboru Tomasz OleÅ› 2015-07-29 12:48:23
Informacja o złożonych aplikacjach Tomasz Oleś 2015-07-29 12:46:05
Prezesi i Dyrektorzy Tomasz OleÅ› 2015-07-29 11:35:12
Otwarty konkurs ofert na zadaniew zakresie kultury fizycznej i sportu wÅ›rÃłd dzieci, mÅ‚odzieży i dorosÅ‚ych poprzez upowszechnianie drużynowych dyscyplin sportowych na terenie gminy GÅ‚uchoÅ‚azy w PaweÅ‚ Szymkowicz 2015-07-23 10:43:45
obwieszczenie Burmistrza o numerach i granicach obwodÃłw gÅ‚osowania w referendum 2015 Alina Paluch 2015-07-21 08:01:50
Budżet Obywatelski 2016 Jerzy Cembruch 2015-07-17 11:21:26
Budżet Obywatelski 2016 Jerzy Cembruch 2015-07-17 11:19:27
III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, położonej w Głuchołazach przy ul. Opolskiej. Michał Pydych 2015-07-16 10:10:08
Prezesi i Dyrektorzy Tomasz OleÅ› 2015-07-14 13:28:09
Prezesi i Dyrektorzy Tomasz OleÅ› 2015-07-14 13:07:36
Prezesi i Dyrektorzy Tomasz OleÅ› 2015-07-14 13:01:48
Prezesia i Dyrektorzy Tomasz OleÅ› 2015-07-14 12:56:55
O B W I E S Z C Z E N I E o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie ulicy Żeromskiego w Głuchołazach. Tomasz Oleś 2015-07-10 09:45:49
NabÃłr na stanowisko podinspektora ds. inwestycji w Wydziale Gospodarki Komunalnej, Inwestycji i Architektury Tomasz OleÅ› 2015-07-08 13:35:43
nabÃłr na stanowisko podinspektora ds. inwestycji w Wydziale Gospodarki Komunalnej, Inwestycji i Architektury Tomasz OleÅ› 2015-07-08 13:23:28
Interpelacja radnego J.Wanickiego z IX sesji RM Alina Paluch 2015-07-08 08:45:59
Interpelacje Alina Paluch 2015-07-08 08:30:57
Interpelacja radnego G. Ptaka z IX sesji RM Alina Paluch 2015-07-07 09:40:13
O B W I E S Z C Z E N I E o wszczÄ™ciu postÄ™powania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizacjÄ™ inwestycji drogowej polegajÄ…cej na rozbudowie ulicy Å»eromskiego w GÅ‚uchoÅ‚azach. Agnieszka SobkÃłw 2015-06-30 14:50:20
2015r. Agnieszka SobkÃłw 2015-06-30 14:49:43
Powierzenie zadania publicznego "Wakacyjne spacery z przewodnikiem po Głuchołazach i uzdrowisku w Jeseniku" Paweł Szymkowicz 2015-06-30 11:12:30
Wsparcie zadania pudlicznego - X MiÄ™dzynarodowy Zlot MiÅ‚oÅ›nikÃłw Rytmu Drum Djemboree 2015 PaweÅ‚ Szymkowicz 2015-06-23 14:44:49
ZAPYTANIE OFERTOWE na usÅ‚ugÄ™ pn.:" „Demontaż, zaÅ‚adunek, transport i unieszkodliwianie wyrobÃłw zawierajÄ…cych azbest z nieruchomoÅ›ci poÅ‚ożonych na terenie Gminy GÅ‚uchoÅ‚azy w roku 2015.” Joanna Sznajder 2015-06-22 10:16:34
listy zgÅ‚oszonych kandydatÃłw na SoÅ‚tysÃłw i do Rad soÅ‚eckich Patrycja Kanarska 2015-06-12 14:06:06
wsparcie zadania pudlicznego - X MiÄ™dzynarodowy Zlot MiÅ‚oÅ›nikÃłw Rytmu Drum Djemboree 2015 PaweÅ‚ Szymkowicz 2015-06-12 11:46:30
obwieszczenie Burmistrza Głuchołaz Jarosław Feret 2015-06-11 12:28:07
wznowienie postępowania Jarosław Feret 2015-06-11 12:27:25
zawieszenie postępowania Jarosław Feret 2015-06-11 12:26:41
wszczęcie postępowania Jarosław Feret 2015-06-11 12:25:53
listy zgÅ‚oszonych kandydatÃłw na SoÅ‚tysÃłw i do Rad soÅ‚eckich Patrycja Kanarska 2015-06-10 08:35:53
Zarządzenie Nr 220-PR.45.2015 Burmistrza Głuchołaz z dnia 27 maja 2015 r. Michał Pydych 2015-06-03 10:05:54
styczeń Patrycja Kanarska 2015-06-01 08:32:26
marzec Patrycja Kanarska 2015-06-01 08:29:59
kwiecień Patrycja Kanarska 2015-06-01 08:28:58
ZAPYTANIE OFERTOWE na usÅ‚ugÄ™ pn.:" „Demontaż, zaÅ‚adunek, transport i unieszkodliwianie wyrobÃłw zawierajÄ…cych azbest z nieruchomoÅ›ci poÅ‚ożonych na terenie Gminy GÅ‚uchoÅ‚azy w roku 2015.” Joanna Sznajder 2015-05-28 13:47:19
komisje Rady Miejskiej Patrycja Kanarska 2015-05-28 10:46:08
Prezesi i Dyrektorzy Tomasz OleÅ› 2015-05-28 09:59:41
Pracownicy Urzędu Tomasz Oleś 2015-05-28 09:41:02
Harmonogram Gmina Głuchołazy lipiec- grudzień 2015r. Mateusz Seretny 2015-05-28 08:25:43
Harmonogram Miasto Głuchołazy Mateusz Seretny 2015-05-28 08:21:26
Harmonogram Gmina Głuchołazy Mateusz Seretny 2015-05-28 08:20:55
Klimecki Ireneusz Patrycja Kanarska 2015-05-27 10:03:01
informacja Patrycja Kanarska 2015-05-26 14:56:32
I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż wolnego lokalu użytkowego nr 1U na własność, znajdującego się w budynku przy ul. Kościuszki 30 w Głuchołazach Gruszecka Joanna 2015-05-25 08:29:21
I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż wolnego lokalu użytkowego nr 1, położonego w Głuchołazach w budynku przy ul. Opolskiej 16 - 18 Gruszecka Joanna 2015-05-25 08:27:11
I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż wolnego lokalu mieszkalnego nr 1, położonego w Głuchołazy przy ul. Aleja Jana Pawła II 2 Gruszecka Joanna 2015-05-25 08:25:20
I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej dawnym obiektem oświatowym (byłym budynkiem przedszkola) oraz obiektem gospodarczym, położonej w Nowym Lesie 112 Gruszecka Joanna 2015-05-25 08:23:54
IV przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż wolnego lokalu mieszkalnego nr 4, położonego w Głuchołazach przy ul. Rynek 30 Gruszecka Joanna 2015-05-25 08:19:36
IV przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż wolnego lokalu mieszkalnego nr 4, położonego w Głuchołazach przy ul. Rynek 30 Gruszecka Joanna 2015-05-25 08:17:47
IV przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż wolnego lokalu mieszkalnego nr 8, znajdującego się w budynku przy ul. Chopina 4 w Głuchołazach Gruszecka Joanna 2015-05-25 08:16:02
ZARZÄ„DZENIE NR 158-PR.36.2015 BURMISTRZA GŁUCHOŁAZ z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie wyboru na czÅ‚onkÃłw Miejskiej Rady SeniorÃłw w GÅ‚uchoÅ‚azach Joanna Sznajder 2015-05-22 11:56:39
ZARZÄ„DZENIE NR 158-PR.36.2015 BURMISTRZA GŁUCHOŁAZ z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie wyboru na czÅ‚onkÃłw Miejskiej Rady SeniorÃłw w GÅ‚uchoÅ‚azach Joanna Sznajder 2015-05-22 11:52:09
Przetarg nieograniczony nr ZP.271.1.1.2015.JSz pod nazwą: Komleksowa dostawa gazu ziemnego obejmującą sprzedaż i dystrybucję gazu dla potrzeb Gminy Głuchołazy oraz gminnych jednostek organizacy Joanna Sokołowska 2015-05-21 11:45:25
data wyborÃłw Patrycja Kanarska 2015-05-20 13:31:40
zebrania wiejskie wyborcze Patrycja Kanarska 2015-05-19 14:10:56
data wyborÃłw Patrycja Kanarska 2015-05-19 14:09:20
ZARZÄ„DZENIE NR 158-PR.36.2015 BURMISTRZA GŁUCHOŁAZ z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie wyboru na czÅ‚onkÃłw Miejskiej Rady SeniorÃłw w GÅ‚uchoÅ‚azach Joanna Sznajder 2015-05-19 12:55:38
w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowaÅ„ i kierunkÃłw zagospodarowania przestrzennego gminy Tomasz OleÅ› 2015-05-18 13:39:07
I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej dawnym obiektem oświatowym (byłym budynkiem przedszkola) oraz obiektem gospodarczym, położonej w Nowym Lesie 112 Gruszecka Joanna 2015-05-13 12:15:35
I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż wolnego lokalu mieszkalnego nr 2, położonego w Biskupowie nr 62 Gruszecka Joanna 2015-05-13 12:13:15
IV przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym, położonej w Głuchołazach przy ul. Tylnej 1 Gruszecka Joanna 2015-05-13 12:03:13
IV przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż wolnego lokalu mieszkalnego nr 4, położonego w Głuchołazach przy ul. Rynek 30 Gruszecka Joanna 2015-05-13 12:01:18
IV przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż wolnego lokalu mieszkalnego nr 4, położonego w Głuchołazach przy ul. Rynek 30 Gruszecka Joanna 2015-05-13 11:55:58
IV przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż wolnego lokalu mieszkalnego nr 8, znajdującego się w budynku przy ul. Chopina 4 w Głuchołazach Gruszecka Joanna 2015-05-13 11:50:50
Przetarg nieograniczony nr ZP.271.1.1.2015.JSz pod nazwą: Komleksowa dostawa gazu ziemnego obejmującą sprzedaż i dystrybucję gazu dla potrzeb Gminy Głuchołazy oraz gminnych jednostek organizacy Joanna Sznajder 2015-05-13 09:09:39
ZARZÄ„DZENIE NR 158-PR.36.2015 BURMISTRZA GŁUCHOŁAZ z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie wyboru na czÅ‚onkÃłw Miejskiej Rady SeniorÃłw w GÅ‚uchoÅ‚azach Joanna Sznajder 2015-05-13 08:49:53
Szul Stanisław Patrycja Kanarska 2015-05-12 08:12:21
Przetarg nieograniczony nr ZP.271.1.1.2015.JSz pod nazwą: Komleksowa dostawa gazu ziemnego obejmującą sprzedaż i dystrybucję gazu dla potrzeb Gminy Głuchołazy oraz gminnych jednostek organizacy Joanna Sznajder 2015-05-08 11:18:23
Przetarg nieograniczony nr ZP.271.1.1.2015.JSz pod nazwą: Komleksowa dostawa gazu ziemnego obejmującą sprzedaż i dystrybucję gazu dla potrzeb Gminy Głuchołazy oraz gminnych jednostek organizacy Joanna Sznajder 2015-05-07 15:08:32
Przetarg nieograniczony nr ZP.271.1.1.2015.JSz pod nazwą: Komleksowa dostawa gazu ziemnego obejmującą sprzedaż i dystrybucję gazu dla potrzeb Gminy Głuchołazy oraz gminnych jednostek organizacy Joanna Sznajder 2015-05-07 15:08:17
Miejsca zagospodarowania przez podmioty odbierajÄ…ce odady komunalne od wÅ‚aÅ›cicieli nieruchomoÅ›ci z terenu danej gminy zmieszanych odpadÃłw komunalnych, odpadÃłw zielonych oraz pozostaÅ‚oÅ›ci z sor Mateusz Seretny 2015-05-06 12:46:57
Podmiot odbierajÄ…cy odpady komunalne Mateusz Seretny 2015-05-06 12:10:47
ZARZÄ„DZENIE NR 158-PR.36.2015 BURMISTRZA GŁUCHOŁAZ z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie wyboru na czÅ‚onkÃłw Miejskiej Rady SeniorÃłw w GÅ‚uchoÅ‚azach Joanna Sznajder 2015-05-06 11:27:53
Punkt Selektywnej ZbiÃłrki OdpadÃłw Komunalnych Mateusz Seretny 2015-05-06 11:16:31
UCHWAŁA NR VI/47/15 z dnia 25 lutego 2015 r. Mateusz Seretny 2015-05-06 10:43:05
UCHWAŁA NR VI/47/15 z dnia 25 lutego 2015 r. Mateusz Seretny 2015-05-06 10:42:37
UCHWAŁA NR VI/47/15 z dnia 25 lutego 2015 r. Mateusz Seretny 2015-05-06 10:42:06
UCHWAŁA NR VI/47/15 z dnia 25 lutego 2015 r. Mateusz Seretny 2015-05-06 10:40:58
UCHWAŁA NR VI/47/15 z dnia 25 lutego 2015 r. Mateusz Seretny 2015-05-06 10:40:13
UCHWAŁA NR VI/47/15 Mateusz Seretny 2015-05-06 10:32:08
Uchwały Mateusz Seretny 2015-05-06 10:31:13
Uchwały Mateusz Seretny 2015-05-06 10:28:47
Deklaracja o wysokoÅ›ci opÅ‚at za gospodarowanie odpadami komunalnymi na ktÃłrej nie zamieszkujÄ… mieszkaÅ„cy Mateusz Seretny 2015-05-06 10:21:08
nieruchomość na ktÃłrej zamieszkujÄ… mieszkaÅ„cy Mateusz Seretny 2015-05-06 10:20:11
Deklaracja o wysokoÅ›ci opÅ‚at za gospodarowanie odpadami komunalnymi na ktÃłrej zamieszkujÄ… mieszkaÅ„cy Mateusz Seretny 2015-05-06 10:19:55
Przetarg nieograniczony nr ZP.271.1.1.2015.JSz pod nazwą: Komleksowa dostawa gazu ziemnego obejmującą sprzedaż i dystrybucję gazu dla potrzeb Gminy Głuchołazy oraz gminnych jednostek organizacy Joanna Sznajder 2015-05-06 09:58:28
Deklaracje za gospodarowanie odpadami komunalnymi Mateusz Seretny 2015-05-06 09:57:58
Harmonogram Gmina Głuchołazy Mateusz Seretny 2015-05-06 09:50:49
Harmonogram Gmina Głuchołazy Mateusz Seretny 2015-05-06 09:49:09
Harmonogramy Mateusz Seretny 2015-05-06 09:37:47
Zarządzenie Nr 153-PR.34.2015 Burmistrza Głuchołaz z dnia 24 kwietnia 2015 r. Michał Pydych 2015-05-06 08:39:20
druki do pobrania Patrycja Kanarska 2015-05-05 14:11:06
zebrania wiejskie wyborcze Patrycja Kanarska 2015-05-05 13:48:43
I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż wolnego lokalu mieszkalnego nr 2, położonego w Biskupowie nr 62 Gruszecka Joanna 2015-04-30 13:30:34
IV przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż wolnego lokalu mieszkalnego nr 8, znajdującego się w budynku przy ul. Chopina 4 w Głuchołazach Gruszecka Joanna 2015-04-30 13:12:04
ZAPYTANIE OFERTOWE - „ZAPROJEKTOWANIE, DOSTAWA I MONTAŻ ZJEŻDŻALNI RUROWEJ O DŁUGOŚCI 25 MB W SYSTEMIE ZAPROJEKTUJ WYBUDUJ Joanna Sokołowska 2015-04-27 14:30:53
Przetarg nieograniczony nr ZP.271.1.2.2015.JSz , na roboty budowlane pod nazwą:Budowa parkingu przy kompleksie rekreacyjnym „Nad Białką” w Głuchołazach pomiędzy ul. Kościuszki i Opolską Joanna Sznajder 2015-04-16 10:46:21
Zmiana miejscowego planu ogÃłlnego zagospodarowania przestrzennego rejonu ulicy BohaterÃłw Warszawy obejmujÄ…cego teren poÅ‚ożony pomiÄ™dzy ulicami BohaterÃłw Warszawy i PowstaÅ„cÃłw Åšl. a liniÄ… Barbara Strauchmann 2015-04-15 14:45:23
Zmiana miejscowego planu ogÃłlnego zagospodarowania przestrzennego Starego Miasta obejmujÄ…cego Rynek i tereny przylegÅ‚e zawarte miÄ™dzy rzeka BiaÅ‚Ä… GÅ‚uchoÅ‚askÄ…, a ulicami WÅ‚adysÅ‚awa Sikorski Barbara Strauchmann 2015-04-15 14:32:54
Informacje ogÃłlne. Wtykaz obowiÄ…zujÄ…cych planÃłw miejscowych Barbara Strauchmann 2015-04-15 14:26:44
Informacje ogÃłlne. Wtykaz obowiÄ…zujÄ…cych planÃłw miejscowych Barbara Strauchmann 2015-04-15 14:24:55
Informacje ogÃłlne Barbara Strauchmann 2015-04-15 14:24:03
Instrukcja obsługi portalu "Opolskie w internecie" Barbara Strauchmann 2015-04-15 14:14:53
ZAPYTANIE OFERTOWE - „ZAPROJEKTOWANIE, DOSTAWA I MONTAŻ ZJEŻDŻALNI RUROWEJ O DŁUGOŚCI 25 MB W SYSTEMIE ZAPROJEKTUJ WYBUDUJ Joanna Sokołowska 2015-04-14 08:00:03
Otwarty konkurs ofert - świadczenia zdrowotne, hospicjum, przeciwdziałanie narkomanii Tomasz Oleś 2015-04-10 10:54:01
Otwarty konkurs ofert - świadczenia zdrowotne ,hospicjum, przeciwdziałanie narkomanii Tomasz Oleś 2015-04-10 10:43:41
Otwarty konkurs ofert-świadczenia zdrowotne,hospicjum, przeciwdziałanie narkomanii Tomasz Oleś 2015-04-10 10:40:00
Przetarg nieograniczony nr ZP.271.1.2.2015.JSz , na roboty budowlane pod nazwą:Budowa parkingu przy kompleksie rekreacyjnym „Nad Białką” w Głuchołazach pomiędzy ul. Kościuszki i Opolską Joanna Sznajder 2015-04-02 14:47:09
ZAPYTANIE OFERTOWE - „ZAPROJEKTOWANIE, DOSTAWA I MONTAŻ ZJEŻDŻALNI RUROWEJ O DŁUGOŚCI 25 MB W SYSTEMIE ZAPROJEKTUJ WYBUDUJ Joanna Sokołowska 2015-04-01 11:01:56
ZAPYTANIE OFERTOWE - „ZAPROJEKTOWANIE, DOSTAWA I MONTAŻ ZJEŻDŻALNI RUROWEJ O DŁUGOŚCI 25 MB W SYSTEMIE ZAPROJEKTUJ WYBUDUJ Joanna Sokołowska 2015-03-31 14:52:08
Przetarg nieograniczony nr ZP.271.1.2.2015.JSz , na roboty budowlane pod nazwą:Budowa parkingu przy kompleksie rekreacyjnym „Nad Białką” w Głuchołazach pomiędzy ul. Kościuszki i Opolską Joanna Sznajder 2015-03-30 12:59:56
ZAPYTANIE OFERTOWE - „ZAPROJEKTOWANIE, DOSTAWA I MONTAŻ ZJEŻDŻALNI RUROWEJ O DŁUGOŚCI 25 MB W SYSTEMIE ZAPROJEKTUJ WYBUDUJ Joanna Sokołowska 2015-03-27 12:04:50
ZAPYTANIE OFERTOWE - „ZAPROJEKTOWANIE, DOSTAWA I MONTAŻ ZJEŻDŻALNI RUROWEJ O DŁUGOŚCI 25 MB W SYSTEMIE ZAPROJEKTUJ WYBUDUJ Joanna Sokołowska 2015-03-27 08:52:42
NabÃłr na wolne stanowisko pracy informatyka UrzÄ™du Miejskiego w GÅ‚uchoÅ‚azach OÅ›rodka Pomocy SpoÅ‚ecznej w GÅ‚uchoÅ‚azach Tomasz OleÅ› 2015-03-26 11:36:48
Konsultacje z organizacjami pozarzÄ…dowymi projektu uchwaÅ‚y RM w sprawie powoÅ‚ania Miejskiej Rady SeniorÃłw Joanna Sznajder 2015-03-24 10:37:17
NabÃłr na stanowisko inspektora ds. inwestycji w Wydziale Gospodarki Komunalnej, Inwestycji i Architektury UrzÄ™du Miejskiego w GÅ‚uchoÅ‚azach Tomasz OleÅ› 2015-03-23 09:51:27
NabÃłr na stanowisko inspektora ds. inwestycji w Wydziale Gospodarki Komunalnej, Inwestycji i Architektury UrzÄ™du Miejskiego w GÅ‚uchoÅ‚azach Tomasz OleÅ› 2015-03-19 11:32:13
NabÃłr na stanowisko inspektora ds. inwestycji w Wydziale Gospodarki Komunalnej, Inwestycji i Architektury UrzÄ™du Miejskiego w GÅ‚uchoÅ‚azach Tomasz OleÅ› 2015-03-19 11:29:31
III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym, położonej w Głuchołazach przy ul. Tylna 1 . Małgorzata Pabiś 2015-03-16 09:47:17
III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym, położonej w Głuchołazach przy ul. Tylna 1 . Małgorzata Pabiś 2015-03-16 09:46:01
w sprawie Strategii RozwiÄ…zywania ProblemÃłw SpoÅ‚ecznych Gminy GÅ‚uchoÅ‚azy Patrycja Kanarska 2015-03-12 09:25:06
w sprawie Strategii RozwiÄ…zywania ProblemÃłw SpoÅ‚ecznych Gminy GÅ‚uchoÅ‚azy Patrycja Kanarska 2015-03-12 09:21:17
w sprawie Strategii RozwiÄ…zywania ProblemÃłw SpoÅ‚ecznych Gminy GÅ‚uchoÅ‚azy Patrycja Kanarska 2015-03-12 09:20:28
Zadanie z pominiÄ™ciem zasad otwartego konkursu ofert w zakresie kultury fizycznej i sportu wÅ›rÃłd dzieci, mÅ‚odzieży i dorosÅ‚ych poprzez upowszechnianie rÃłÅ¼nych dyscyplin sportowych na terenie s PaweÅ‚ Szymkowicz 2015-03-12 08:21:19
Zarządzenie Nr 92A-PR.22.2015 z dnia 3 marca 2015 r. Małgorzata Pabiś 2015-03-11 09:40:14
Zarządzenie Nr 92-PR.22.2015 z dnia 3 marca 2015 r. Małgorzata Pabiś 2015-03-11 09:18:54
I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości niezabudowanej, położonej w Głuchołazach przy ul. Kopernika. Michał Pydych 2015-03-11 08:11:46
zarzaÄ…dzenie Patrycja Kanarska 2015-03-06 11:08:56
Zadanie z pominiÄ™ciem zasad otwartego konkursu ofert w zakresie kultury fizycznej i sportu wÅ›rÃłd dzieci, mÅ‚odzieży i dorosÅ‚ych poprzez upowszechnianie rÃłÅ¼nych dyscyplin sportowych na terenie s PaweÅ‚ Szymkowicz 2015-03-04 13:37:30
Otwarty konkus ofert na zadanie w zakresie kultury fizycznej i sportu wÅ›rÃłd dzieci, mÅ‚odzieży i dorosÅ‚ych poprzez upowszechnianie rÃłÅ¼nych dyscyplin sportowych na terenie soÅ‚ectwa BodzanÃłw PaweÅ‚ Szymkowicz 2015-03-04 13:33:46
Konsultacje z organizacjami pozarzÄ…dowymi projektu uchwaÅ‚y RM w sprawie powoÅ‚ania Miejskiej Rady SeniorÃłw Joanna Sznajder 2015-03-03 14:59:25
Konsultacje z organizacjami pozarzÄ…dowymi projektu uchwaÅ‚y RM w sprawie powoÅ‚ania Miejskiej Rady SeniorÃłw Joanna Sznajder 2015-03-03 14:55:52
Konsultacje z organizacjami pozarzÄ…dowymi projektu uchwaÅ‚y RM w sprawie powoÅ‚ania Miejskiej Rady SeniorÃłw Joanna Sznajder 2015-02-24 14:34:41
Zarządzenie Nr 62-PR.14.2015 Burmistrza Głuchołaz z dnia 30 stycznia 2015 r. Michał Pydych 2015-02-10 13:32:36
Dyżury radnych Patrycja Kanarska 2015-02-06 11:26:25
Rada Miejska Patrycja Kanarska 2015-02-05 09:27:54
komisje Rady Miejskiej Patrycja Kanarska 2015-02-05 09:19:01
Zapytanie ofertowe dot. opracowania studium uwarunkowaÅ„ i kierunkÃłw zagospodarowania przestrzennego gminy GÅ‚uchoÅ‚azy Joanna SokoÅ‚owska 2015-02-04 11:32:51
Otwarty konkurs ofert na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu w okresie styczeń-czerwiec 2015 r. Paweł Szymkowicz 2015-02-04 08:37:33
Otwarty konkurs ofert na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu w okresie styczeń-czerwiec 2015 r. Paweł Szymkowicz 2015-02-04 08:35:01
Otwarty konkurs ofert na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu w 2015 r. Paweł Szymkowicz 2015-02-04 08:32:12
protokoły 2015 Patrycja Kanarska 2015-02-02 11:50:57
grudzień Patrycja Kanarska 2015-02-02 11:50:02
Zapytanie ofertowe dot. opracowania studium uwarunkowaÅ„ i kierunkÃłw zagospodarowania przestrzennego gminy GÅ‚uchoÅ‚azy Joanna SokoÅ‚owska 2015-01-30 13:47:45
ZAPYTANIE OFERTOWE na usługę pn.:" Usługi wyceny nieruchomosci" Joanna Sznajder 2015-01-23 12:38:45
Juziuk Zbigniew Patrycja Kanarska 2015-01-19 14:48:04
zapytanie ofertowe dot. Przebudowy pomieszczeń szatni na pomieszczenia sanitarne w budynku PSP nr 2 Joanna Sznajder 2015-01-16 12:05:25
Podatek leśny Katarzyna Dubaj 2015-01-16 07:41:11
Podatek leśny Katarzyna Dubaj 2015-01-16 07:40:44
Podatek od Å›rodkÃłw transportowych Katarzyna Dubaj 2015-01-16 07:38:22
Podatek rolny Katarzyna Dubaj 2015-01-16 07:35:39
Podatek od nieruchomości Katarzyna Dubaj 2015-01-16 07:31:20
Zarządzenie Nr 497-PR.8.2015 Burmistrza Głuchołaz z dnia 8 stycznia 2015 r. Michał Pydych 2015-01-15 12:24:46
Zarządzenie Nr 47-PR.8.2015 Burmistrza Głuchołaz z dnia 8 stycznia 2015 r. Michał Pydych 2015-01-15 12:15:34
2014 Tomasz OleÅ› 2015-01-15 10:01:31
Dyżury radnych Patrycja Kanarska 2015-01-15 08:45:07
Podatek od nieruchomości Katarzyna Dubaj 2015-01-14 11:29:28
Podatek od nieruchomości Katarzyna Dubaj 2015-01-14 11:16:15
2015 Katarzyna Dubaj 2015-01-14 10:54:25
2014 Katarzyna Dubaj 2015-01-14 10:52:36
2015 Katarzyna Dubaj 2015-01-14 10:37:40
2014 rok Katarzyna Dubaj 2015-01-14 10:36:48
zapytanie ofertowe dot. Przebudowy pomieszczeń szatni na pomieszczenia sanitarne w budynku PSP nr 2 Joanna Sznajder 2015-01-13 14:01:55
zapytanie ofertowe dot. Przebudowy pomieszczeń szatni na pomieszczenia sanitarne w budynku PSP nr 2 Joanna Sznajder 2015-01-13 13:59:53
zapytanie ofertowe dot. Przebudowy pomieszczeń szatni na pomieszczenia sanitarne w budynku PSP nr 2 Joanna Sznajder 2015-01-13 13:58:16
zapytanie ofertowe dot. Przebudowy pomieszczeń szatni na pomieszczenia sanitarne w budynku PSP nr 2 Joanna Sznajder 2015-01-13 13:56:17
zapytanie ofertowe dot. Przebudowy pomieszczeń szatni na pomieszczenia sanitarne w budynku PSP nr 2 Joanna Sznajder 2015-01-13 13:51:25
zapytanie ofertowe dot. Przebudowy pomieszczeń szatni na pomieszczenia sanitarne w budynku PSP nr 2 Joanna Sznajder 2015-01-13 13:48:59
2015 Joanna Sznajder 2015-01-13 10:53:58
SzelÄ…g Wojciech Patrycja Kanarska 2015-01-13 10:37:13
SzelÄ…g Wojciech Patrycja Kanarska 2015-01-13 09:51:47
SzelÄ…g Wojciech Patrycja Kanarska 2015-01-13 09:41:20
Zarządzenie Nr 17-PR.4.2014 Burmistrza Głuchołaz z dnia 19 grudnia 2014 r. Michał Pydych 2015-01-09 13:15:43
Otwarty konkurs ofert na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu w okresie styczeń-czerwiec 2015 r. Paweł Szymkowicz 2015-01-09 07:39:31
Otwarty konkurs ofert na zadanie w zakresie kultury fizycznej i sportu w okresie styczeń-czerwiec 2015 r. Paweł Szymkowicz 2015-01-08 13:17:35
Otwarty konkurs ofert na zadania w zakresie kultury izycznej i sportu w 2015 r. Paweł Szymkowicz 2015-01-08 12:27:27
2014r rozpoczęcie kadencji Patrycja Kanarska 2015-01-08 11:22:30
OgÅ‚oszenie otwartego konkursu ofert na dziennych opiekunÃłw Karolina Sadowska 2015-01-02 10:35:37
Zarządzenie Nr 13-PR.4.2014 Burmistrza Głuchołaz z dnia 19 grudnia 2014 r. Zdzisław Stelmaszek 2014-12-31 10:47:30
Zarządzenie Nr 11-PR.4.2014 Burmistrza Głuchołaz z dnia 19 grudnia 2014 r. Zdzisław Stelmaszek 2014-12-31 10:42:59
Zarządzenie Nr 12-PR.4.2014 Burmistrza Głuchołaz z dnia 19 grudnia 2014 r. Zdzisław Stelmaszek 2014-12-31 10:18:56
Zarządzenie Nr 18-PR.4.2014 z dnia 19 grudnia 2014 r. Małgorzata Pabiś 2014-12-31 09:49:40
Zarządzenie Nr 1667-PR.384/2014 z dnia 1 grudnia 2014 r. Małgorzata Pabiś 2014-12-11 12:55:00
komisje Rady Miejskiej Patrycja Kanarska 2014-12-09 11:34:19
oferta na realizację zadania publicznego o charakterze lokalnym "Dożywianie i pomoc najiboższym ....." Roman Zimoch 2014-12-05 21:29:21
Rada Miejska Patrycja Kanarska 2014-12-03 13:05:26
Rada Miejska Patrycja Kanarska 2014-12-03 13:01:35
Rada Miejska Patrycja Kanarska 2014-12-03 12:56:25
ZAPYTANIE OFERTOWE na usÅ‚ugÄ™ pn.:Opracowanie studium uwarunkowaÅ„ i kierunkÃłw zagospodarowania przestrzennego gminy GÅ‚uchoÅ‚azy Joanna Sznajder 2014-11-27 14:50:02
Oferta realizacji zadania publicznego z pominiÄ™ciem otwartego konkursu ofert "Przygotowanie drużyn koszykÃłwki kobiet do rozgrywek ligowych" PaweÅ‚ Szymkowicz 2014-11-26 14:09:29
Oferta realizacji zadania publicznego z pominiÄ™ciem otwartego konkursu ofert "Przygotowanie drużyn koszykÃłwki kobiet do rozgrywek ligowych" PaweÅ‚ Szymkowicz 2014-11-25 14:44:23
Zadanie w zakresie kultury fizycznej i sportu wÅ›rÃłd dzieci i mÅ‚odzieży poprzez upowszechnianie piÅ‚ki nożnej na terenie miasta GÅ‚uchoÅ‚azy PaweÅ‚ Szymkowicz 2014-11-25 10:24:46
Zadanie w zakresie kultury fizycznej i sportu wÅ›rÃłd dzieci i mÅ‚odzieży poprzez upowszechnianie piÅ‚ki nożnej na terenie miasta GÅ‚uchoÅ‚azy - Trampkarze i MÅ‚odziki PaweÅ‚ Szymkowicz 2014-11-25 10:19:33
Oferta realizacji zad. pub. z pominiÄ™ciem otwartego konkursu ofert - "Zadanie w zakresie kultury fizycznej i sportu wÅ›rÃłd dzieci poprzez upowszechnianie piÅ‚ki nożnej na terenie gminy GÅ‚uchoÅ‚azy PaweÅ‚ Szymkowicz 2014-11-25 10:10:29
Zadanie w zakresie kultury fizycznej i sportu wÅ›rÃłd dzieci i mÅ‚odzieży poprzez upowszechnianie piÅ‚ki nożnej na terenie soÅ‚ectwa Burgrabice w okresie wrzesieÅ„-grudzieÅ„ 2014 r. PaweÅ‚ Szymkowicz 2014-11-25 10:07:35
Zadanie w zakresie kultury fizycznej i sportu wÅ›rÃłd dzieci i mÅ‚odziezy, poprzez upowszechnianie piÅ‚ki nożnej na terenie soÅ‚ectwa Nowy ÅšwietÃłw, w okresie wrzesieÅ„-grudzieÅ„ 2014 r. PaweÅ‚ Szymkowicz 2014-11-25 10:00:14
Zadanie w zakresie kultury fizycznej i sportu wÅ›rÃłd dzieci i mÅ‚odzieży poprzez upowszechnianie piÅ‚ki nożnej na terenie soÅ‚ectwa GieraÅ‚cice w okresie wrzesieÅ„-grudzieÅ„ 2014 r. PaweÅ‚ Szymkowicz 2014-11-25 09:55:31
Oferta na zadanie pod tytułem "Udział w rozgrywkach grupy mistrzowskiej i turniejach w kategorii młodzik" Paweł Szymkowicz 2014-11-25 09:48:04
Zadanie w zakresie kultury fizycznej i sportu poprzez upowszechnianie piłki nożnej na terenie miasta Głuchołazy Paweł Szymkowicz 2014-11-25 09:32:31
Zadanie - IX MiÄ™dzynarodowy Zlot MiÅ‚oÅ›nikÃłw Rytmu Drum Djemboree 2014 PaweÅ‚ Szymkowicz 2014-11-24 15:09:26
Zapytanie ofertowe ZP/RW/1/XI/2014.JS Joanna Sokołowska 2014-11-21 12:17:46
Oferta realizacji zadania publicznego z pominiÄ™ciem otwartego konkursu ofert - "Zadanie w zakresie kultury fizycznej i sportu wÅ›rÃłd dzieci poprzez upowszechnianie piÅ‚ki nożnej na terenie gminy GÅ PaweÅ‚ Szymkowicz 2014-11-17 09:37:36
Zarządzenie Nr 1637-PR.376/2014 z dnia 4 listopada 2014 r. Michał Pydych 2014-11-13 13:14:10
Zarządzenie Nr 1631-PR.376/2014 Burmistrza Głuchołaz z dnia 4 listopada 2014 r. Michał Pydych 2014-11-13 12:48:28
Otwarty konkurs ofert naZadanie w zakresie kultury fizycznej i sportu wÅ›rÃłd dzieci, mÅ‚odzieży i dorosÅ‚ych poprzez upowszechnianie koszykÃłwki kobiet na terenie gminy GÅ‚uchoÅ‚azy w okresie rozgry PaweÅ‚ Szymkowicz 2014-11-07 09:28:05
I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym, położonej w Głuchołazach przy ul. Tylna 1 . Małgorzata Pabiś 2014-10-31 13:29:44
III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż wolnego lokalu mieszkalnego nr 8, położonego w Głuchołazach przy ul. Chopina 4 . Małgorzata Pabiś 2014-10-31 11:50:15
I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym, położonej w Głuchołazach przy ul. Tylna 1 . Małgorzata Pabiś 2014-10-31 11:38:06
IV przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż wolnego lokalu mieszkalnego nr 2, położonego w Biskupowie nr 62 Małgorzata Pabiś 2014-10-31 10:02:52
I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej (garaż), położonej w Głuchołazach przy ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego. Michał Pydych 2014-10-31 09:48:03
obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu Barbara Strauchmann 2014-10-30 11:40:56
obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu Barbara Strauchmann 2014-10-30 11:35:17
Zarządzenie Nr 1609-PR.372/2014 Burmistrza Głuchołaz z dnia 24 października 2014 r. Michał Pydych 2014-10-29 09:47:25
Stychno Kazimierz Patrycja Kanarska 2014-10-22 13:08:07
Żurakowski Roman Patrycja Kanarska 2014-10-22 12:57:09
Zielonka Wilhelm Patrycja Kanarska 2014-10-22 12:54:23
Wojdyła Tadeusz Patrycja Kanarska 2014-10-22 12:52:34
Walczak Kazimierz Patrycja Kanarska 2014-10-22 12:50:35
Udziela Ryszard Patrycja Kanarska 2014-10-22 12:49:09
Szul Stanisław Patrycja Kanarska 2014-10-22 12:45:41
Skupień Mieczysław Patrycja Kanarska 2014-10-22 12:42:50
PÅ‚atosz Tadeusz Patrycja Kanarska 2014-10-22 12:41:10
Łabaza Adam Patrycja Kanarska 2014-10-22 12:39:37
Koszut Michał Patrycja Kanarska 2014-10-22 12:26:53
Klimecki Ireneusz Patrycja Kanarska 2014-10-22 12:24:17
Chaszczewicz Jan Patrycja Kanarska 2014-10-22 12:22:56
Kanarski Bogusław Patrycja Kanarska 2014-10-22 12:21:19
Kamiński Artur Patrycja Kanarska 2014-10-22 12:19:56
Gębala Andrzej Patrycja Kanarska 2014-10-22 12:18:10
Gawlik Jolanta Patrycja Kanarska 2014-10-22 12:15:29
Fornalik Zbigniew Patrycja Kanarska 2014-10-22 12:13:27
Dolny Jan Patrycja Kanarska 2014-10-22 12:11:42
Bortniczuk Kamil Patrycja Kanarska 2014-10-22 12:09:37
Wykaz dziennych opiekunÃłw Gminy GÅ‚uchoÅ‚azy Karolina Sadowska 2014-10-21 13:35:20
podpisanie umowy ze Stowarzyszeniem WspierajÄ…cym Inicjatywy Artystyczne â€Å›CAPRICOLIUM” Roman Zimoch 2014-10-21 10:16:22
Budowa szatni sportowej w Gierałcicach- etap III Joanna Sznajder 2014-10-17 12:09:00
Remont i osuszanie pomieszczeń gospodarczych budynku Opieki Społecznej przy ul. Aleja Jana Pawła II w Głuchołazach działka nr 1905. Zniszczenia po nawalnych deszczach z 27-28 maja 2014r. Joanna Sokołowska 2014-10-14 13:54:07
Remont i osuszanie pomieszczeń sanitarnych na parterze budynku Publicznej Szkoły Podstawowej przy ul. Aleja Jana Pawła II w Głuchołazach działka nr 1587. Zniszczenia po nawalnych deszczach z 27 Joanna Sokołowska 2014-10-14 13:52:48
Remont nawierzchni szutrowej (tłuczniowej) drogi wewnętrznej w m. Burgrabice na działce 560. Zniszczenia po nawalnych deszczach z 27-28 maja 2014r. Joanna Sokołowska 2014-10-14 13:51:27
Remont i osuszanie pomieszczeń gospodarczych budynku Opieki Społecznej przy ul. Aleja Jana Pawła II w Głuchołazach działka nr 1905. Zniszczenia po nawalnych deszczach z 27-28 maja 2014r. Joanna Sokołowska 2014-10-13 12:38:24
Remont i osuszanie pomieszczeń sanitarnych na parterze budynku Publicznej Szkoły Podstawowej przy ul. Aleja Jana Pawła II w Głuchołazach działka nr 1587. Zniszczenia po nawalnych deszczach z 27 Joanna Sokołowska 2014-10-13 12:36:51
Zapytanie ofertowe na zakup urzÄ…dzeÅ„ do siÅ‚owni zewnÄ™trznej Agnieszka SobkÃłw 2014-10-09 14:32:16
Zapytanie ofertowe na zakup urzÄ…dzeÅ„ do siÅ‚owni zewnÄ™trznej Agnieszka SobkÃłw 2014-10-09 14:21:52
Przetarg nieograniczony nr ZP.271.12.2014.JSz , na roboty budowlane pod nazwÄ…:Dziedzictwo ksiÄ™stwa nyskiego i wspÃłlna historia w Jeseniku i GÅ‚uchoÅ‚azach Zadanie II - Rewitalizacja reliktÃłw Å›r Joanna Sznajder 2014-10-09 09:21:56
oświadczenia majątkowe na zakończenie kadencji 2014r. Patrycja Kanarska 2014-10-02 14:38:47
oświadczenia majątkowe na zakończenie kadencji 2014r. Patrycja Kanarska 2014-10-02 14:29:15
Prezesi i Dyrektorzy Tomasz OleÅ› 2014-10-02 11:48:13
Pracownicy Urzędu Tomasz Oleś 2014-10-02 11:31:32
Zbigniew Fornalik Patrycja Kanarska 2014-10-02 10:52:33
Jan Dolny Patrycja Kanarska 2014-10-02 10:51:00
Kamil Bortniczuk Patrycja Kanarska 2014-10-02 10:49:03
ZARZÄ„DZENIE NR 1446-PR.338/2014 z dnia 26 czerwca 2014 r. Tomasz OleÅ› 2014-10-01 09:33:09
Kontrola Okręgowego Inspektoratu Pracy w Opolu Tomasz Oleś 2014-10-01 09:20:33
Remont kapitalny mieszkania na parterze budynku wielorodzinnego przy ul. Matejki w Głuchołazach dz. nr 1334. Zniszczenia po nawalnych deszczach z 27-28 maja 2014 r. Joanna Sokołowska 2014-10-01 09:11:23
Remont nawierzchni szutrowej (tłuczniowej) drogi wewnętrznej w m. Burgrabice na działce 560. Zniszczenia po nawalnych deszczach z 27-28 maja 2014r. Joanna Sokołowska 2014-10-01 08:06:37
Zarządzenie Nr 1574-PR.362/2014 z dnia 19 września 2014 r. Małgorzata Pabiś 2014-09-29 15:33:08
Zarządzenie Nr 1573-PR.362/2014 z dnia 19 września 2014 r. Małgorzata Pabiś 2014-09-29 15:06:52
Zarządzenie Nr 1548-PR.357/2014 z dnia 1 września 2014 r. Michał Pydych 2014-09-29 15:01:53
Remont i osuszanie pomieszczeń gospodarczych budynku Opieki Społecznej przy ul. Aleja Jana Pawła II w Głuchołazach działka nr 1905. Zniszczenia po nawalnych deszczach z 27-28 maja 2014r. Joanna Sokołowska 2014-09-26 12:04:31
Remont i osuszanie pomieszczeń sanitarnych na parterze budynku Publicznej Szkoły Podstawowej przy ul. Aleja Jana Pawła II w Głuchołazach działka nr 1587. Zniszczenia po nawalnych deszczach z 27 Joanna Sokołowska 2014-09-26 12:03:04
Remont kapitalny mieszkania na parterze budynku wielorodzinnego przy ul. Matejki w Głuchołazach dz. nr 1334. Zniszczenia po nawalnych deszczach z 27-28 maja 2014 r. Joanna Sokołowska 2014-09-26 09:46:24
Zarządzenie Nr 1573-PR.362/2014 z dnia 19 września 2014 r. Małgorzata Pabiś 2014-09-25 13:16:30
ZarzÄ…dzenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu UchwaÅ‚y Rady Miejskiej w GÅ‚uchoÅ‚azach w przedmiocie przyjÄ™cia Programu wspÃłÅ‚pracy Gminy GÅ‚uchoÅ‚azy z organizacjami pozarzÄ…dowymi i Tomasz OleÅ› 2014-09-24 12:51:47
Przetarg nieograniczony nr ZP.271.12.2014.JSz , na roboty budowlane pod nazwÄ…:Dziedzictwo ksiÄ™stwa nyskiego i wspÃłlna historia w Jeseniku i GÅ‚uchoÅ‚azach Zadanie II - Rewitalizacja reliktÃłw Å›r Joanna Sznajder 2014-09-23 15:24:55
Remont i osuszanie pomieszczeń sanitarnych na parterze budynku Publicznej Szkoły Podstawowej przy ul. Aleja Jana Pawła II w Głuchołazach działka nr 1587. Zniszczenia po nawalnych deszczach z 27 Joanna Sokołowska 2014-09-22 15:44:33
„Remont kapitalny mieszkania na parterze budynku wielorodzinnego przy ul. Matejki w Głuchołazach dz. nr 1334. Zniszczenia po nawalnych deszczach z 27-28 maja 2014 r.” Joanna Sokołowska 2014-09-22 15:33:29
Przetarg nieograniczony nr ZP.271.12.2014.JSz , na roboty budowlane pod nazwÄ…:Dziedzictwo ksiÄ™stwa nyskiego i wspÃłlna historia w Jeseniku i GÅ‚uchoÅ‚azach Zadanie II - Rewitalizacja reliktÃłw Å›r Joanna Sznajder 2014-09-19 12:59:22
„Remont nawierzchni szutrowej (tłuczniowej) drogi wewnętrznej w m. Burgrabice na działce 560. Zniszczenia po nawalnych deszczach z 27-28 maja 2014r.” Joanna Sokołowska 2014-09-18 13:49:59
„Remont nawierzchni szutrowej (tłuczniowej) drogi wewnętrznej w m. Wilamowice na działkach 93 i 220. Zniszczenia po nawalnych deszczach z 27-28 maja 2014r.” Joanna Sokołowska 2014-09-18 07:59:28
Remont nawierzchni drogi asfaltowo-szutrowej (tÅ‚uczniowej) oraz remont dwÃłch mostkÃłw w ciÄ…gu drogi 107147 O i wewnÄ™trznej poÅ‚ożonych na dziaÅ‚kach 502,503,758,759 i 760/2 w m. KonradÃłw. Znisz Joanna SokoÅ‚owska 2014-09-17 14:12:30
Remont nawierzchni drogi szutrowej (tÅ‚uczniowej) “ jedyny dojazd do posesji “ na drodze wewnÄ™trznej na dziaÅ‚kach 248, 249, 250 w Podlesiu. Zniszczenia po nawalnych deszczach z 27-28 maja 2014r Joanna SokoÅ‚owska 2014-09-17 13:56:32
Remont nawierzchni drogi szutrowej (tłuczniowej) wraz z przepustami w drodze wewnętrznej na działkach 219, 304, 305 w m. Podlesie. Zniszczenia po nawalnych deszczach z 27-28 maja 2014r Joanna Sokołowska 2014-09-17 13:43:20
Remont mostu na wys. budynku nr 90 w m. Burgrabice na działkach 502 i 1587. Zniszczenia po nawalnych deszczach z 27-28 maja 2014r Joanna Sokołowska 2014-09-17 13:23:28
Remont nawierzchni szutrowej (tłuczniowej) z przebudową przepustu drogowego w m. Sławniowice na działkach 316/1, 316/2 i 343. Zniszczenia po nawalnych deszczach z 27-28 maja 2014r Joanna Sokołowska 2014-09-17 13:14:07
Zapytanie ofertowe nr ZP/RW/10/IX/2014.JS - Remont nawierzchni szutrowej (tłuczniowej) drogi wewnętrznej w m. Wilamowice na działce nr 115. Zniszczenia po nawalnych deszczach z 27-28 maja 2014r. Joanna Sokołowska 2014-09-17 12:58:22
Zarządzenie Nr 1564-PR.360/2014 z dnia 10 września 2014 Zdzisław Stelmaszek 2014-09-17 12:00:48
„Remont nawierzchni szutrowej (tłuczniowej) drogi wewnętrznej w m. Wilamowice na działkach 93 i 220. Zniszczenia po nawalnych deszczach z 27-28 maja 2014r.” Joanna Sokołowska 2014-09-16 13:53:54
Zapytanie ofertowe nr ZP/RW/10/IX/2014.JS - Remont nawierzchni szutrowej (tłuczniowej) drogi wewnętrznej w m. Wilamowice na działce nr 115. Zniszczenia po nawalnych deszczach z 27-28 maja 2014r. Joanna Sokołowska 2014-09-15 14:45:04
Zapytanie ofertowe nr ZP/RW/11/IX/2014 - Rozbudowa oÅ›wietlenia drogi gminnej GÅ‚uchoÅ‚azy ul. KrÃłlowej Jadwigi Joanna SokoÅ‚owska 2014-09-15 13:38:32
Przetarg nieograniczony nr ZP.271.11.2014.JSz , na roboty budowlane pod nazwą:Remont kanalizacji deszczowej fi 800 w ulicy Kraszewskiego w Głuchołazach na działce 885. Zniszczenia po nawalnych de Joanna Sznajder 2014-09-15 13:29:40
Zadanie w zakresie kultury fizycznej i sportu wÅ›rÃłd dzieci i mÅ‚odziezy, poprzez upowszechnianie piÅ‚ki nożnej na terenie soÅ‚ectwa Nowy ÅšwietÃłw, w okresie wrzesieÅ„-grudzieÅ„ 2014 r. PaweÅ‚ Szymkowicz 2014-09-15 10:07:41
Remont nawierzchni drogi szutrowej (tÅ‚uczniowej) “ jedyny dojazd do posesji “ na drodze wewnÄ™trznej na dziaÅ‚kach 248, 249, 250 w Podlesiu. Zniszczenia po nawalnych deszczach z 27-28 maja 2014r Joanna SokoÅ‚owska 2014-09-12 13:08:10
Remont nawierzchni drogi szutrowej (tłuczniowej) wraz z przepustami w drodze wewnętrznej na działkach 219, 304, 305 w m. Podlesie. Zniszczenia po nawalnych deszczach z 27-28 maja 2014r Joanna Sokołowska 2014-09-12 13:04:29
Zapytanie ofertowe nr ZP/RW/9/IX/2014 - Remont nawierzchni szutrowej (tłuczniowej) drogi wewnętrznej w m. Burgrabice na działce 560. Zniszczenia po nawalnych deszczach z 27-28 maja 2014r. Joanna Sokołowska 2014-09-12 08:22:14
Zapytanie ofertowe nr ZP/RW/8/IX/2014 na remont nawierzchni szutrowej (tłuczniowej) drogi wewnętrznej w m. Wilamowice na dz. 93 i 220. Zniszczenia po nawalnych deszczach z 27-28 maja 2014 r. Joanna Sokołowska 2014-09-12 08:20:37
Zarządzenie Nr 1545-PR.356/2014 Burmistrza Głuchołaz z dnia 29 sierpnia 2014 r. w psrawie powołania komisji przetargowej Joanna Sokołowska 2014-09-11 13:39:49
Oczyszczenie (odmulenie) cieku wodnego, oczyszczenie przepustÃłw oraz umocnienia skarp na cieku wodnym w JarnoÅ‚tÃłwku na dziaÅ‚kach 581, 582. Zniszczenia po nawalnych deszczach z 27-28 maja 2014r Joanna SokoÅ‚owska 2014-09-11 11:23:48
Remont mostu na wys. budynku nr 90 w m. Burgrabice na działkach 502 i 1587. Zniszczenia po nawalnych deszczach z 27-28 maja 2014r Joanna Sokołowska 2014-09-10 14:23:04
Remont nawierzchni szutrowej (tłuczniowej) z przebudową przepustu drogowego w m. Sławniowice na działkach 316/1, 316/2 i 343. Zniszczenia po nawalnych deszczach z 27-28 maja 2014r Joanna Sokołowska 2014-09-10 14:21:18
Zapytanie ofertowe nr ZP/RW/11/IX/2014 Joanna Sokołowska 2014-09-10 11:04:52
Remont nawierzchni drogi wraz z odwodnieniem (z korytek betonowych) oraz umocnienia skarp rowu na drodze wewnÄ™trznej w m. JarnoÅ‚tÃłwek na dziaÅ‚kach 535, 536, 568. Zniszczenia po n Joanna SokoÅ‚owska 2014-09-10 09:02:37
Zamawiający: Gmina Głuchołazy 48-340 Głuchołazy ul. Rynek 15 Głuchołazy, dnia 08.09.2014r. Nr ZP/RW/8/IX/2014 ZAPYTANIE OFERTOWE Zamawiający zaprasza do złożenia oferty na wykonanie Joanna Sokołowska 2014-09-08 15:02:23
Remont nawierzchni drogi asfaltowo-szutrowej (tÅ‚uczniowej) oraz remont dwÃłch mostkÃłw w ciÄ…gu drogi 107147 O i wewnÄ™trznej poÅ‚ożonych na dziaÅ‚kach 502,503,758,759 i 760/2 w m. KonradÃłw. Znisz Joanna Sznajder 2014-09-08 10:14:58
Remont mostu na wys. budynku nr 90 w m. Burgrabice na działkach 502 i 1587. Zniszczenia po nawalnych deszczach z 27-28 maja 2014r Joanna Sznajder 2014-09-05 08:37:50
Remont nawierzchni szutrowej (tłuczniowej) z przebudową przepustu drogowego w m. Sławniowice na działkach 316/1, 316/2 i 343. Zniszczenia po nawalnych deszczach z 27-28 maja 2014r Joanna Sznajder 2014-09-05 08:34:57
Remont nawierzchni drogi wraz z odwodnieniem (z korytek betonowych) oraz umocnienia skarp rowu na drodze wewnÄ™trznej w m. JarnoÅ‚tÃłwek na dziaÅ‚kach 535, 536, 568. Zniszczenia po n Joanna Sznajder 2014-09-05 08:33:24
I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w Bodzanowie. Michał Pydych 2014-09-04 12:49:54
Oczyszczenie (odmulenie) cieku wodnego, oczyszczenie przepustÃłw oraz umocnienia skarp na cieku wodnym w JarnoÅ‚tÃłwku na dziaÅ‚kach 581, 582. Zniszczenia po nawalnych deszczach z 27-28 maja 2014r Joanna Sznajder 2014-09-04 11:37:04
Remont nawierzchni drogi wraz z odwodnieniem (z korytek betonowych) oraz umocnienia skarp rowu na drodze wewnÄ™trznej w m. JarnoÅ‚tÃłwek na dziaÅ‚kach 535, 536, 568. Zniszczenia po n Joanna Sznajder 2014-09-03 08:28:50
Remont nawierzchni szutrowej (tłuczniowej) z przebudową przepustu drogowego w m. Sławniowice na działkach 316/1, 316/2 i 343. Zniszczenia po nawalnych deszczach z 27-28 maja 2014r Joanna Sznajder 2014-09-01 11:45:14
Remont nawierzchni drogi wraz z odwodnieniem (z korytek betonowych) oraz umocnienia skarp rowu na drodze wewnÄ™trznej w m. JarnoÅ‚tÃłwek na dziaÅ‚kach 535, 536, 568. Zniszczenia po n Joanna Sznajder 2014-09-01 09:38:20
Remont nawierzchni drogi asfaltowo-szutrowej (tÅ‚uczniowej) oraz remont dwÃłch mostkÃłw w ciÄ…gu drogi 107147 O i wewnÄ™trznej poÅ‚ożonych na dziaÅ‚kach 502,503,758,759 i 760/2 w m. KonradÃłw. Znisz Joanna Sznajder 2014-08-29 18:17:00
Zarządzenie Nr 1527-PR.352/2014 z dnia 19 sierpnia 2014 r. Michał Pydych 2014-08-25 15:25:54
Przetarg nieograniczony Nr ZP.21.8.2014.JSz pod nazwÄ…:Dziedzictwo ksiÄ™stwa nyskiego i wspÃłlna historia w Jeseniku i GÅ‚uchoÅ‚azach Zadanie I - Rewitalizacja reliktÃłw Å›redniowiecznych obwarowaÅ„ Joanna Sznajder 2014-08-22 13:57:31
Przetarg nieograniczony nr ZP.271.9.2014.JS - ZaciÄ…gniÄ™cie kredytu na wyprzedzajÄ…ce finansowanie dziaÅ‚aÅ„ finansowanych ze Å›rodkÃłw pochodzÄ…cych z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 2.261.533 z Joanna Sznajder 2014-08-20 09:01:04
Przetarg nieograniczony nr ZP.271.10.2014.JS -Zaciągnięcie kredytu inwestycyjnego długoterminowego w kwocie 894.986,00 zł na realizację inwestycji Joanna Sznajder 2014-08-19 15:04:07
Otwarty konkurs ofert - Zadanie w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu wÅ›rÃłd dzieci, mÅ‚odzieży i dorosÅ‚ych w okresie sierpieÅ„ - grudzieÅ„ 2014 PaweÅ‚ Szymkowicz 2014-08-14 09:48:26
Wykaz dziennych opiekunÃłw Gminy GÅ‚uchoÅ‚azy Karolina Sadowska 2014-08-12 11:26:30
Oferta realizacji zadania publicznego z pominiÄ™ciem otwartego konkursu ofert "Przygotowanie drużyn koszykÃłwki kobiet do rozgrywek ligowych" PaweÅ‚ Szymkowicz 2014-08-12 09:07:36
Ogłoszenie o przetargu - Opel FRONTERA Tomasz Oleś 2014-08-07 11:48:59
Przetarg nieograniczony nr ZP.271.9.2014.JS - ZaciÄ…gniÄ™cie kredytu na wyprzedzajÄ…ce finansowanie dziaÅ‚aÅ„ finansowanych ze Å›rodkÃłw pochodzÄ…cych z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 2.261.533 z Joanna SokoÅ‚owska 2014-08-07 08:14:47
Wykaz dziennych opiekunÃłw Gminy GÅ‚uchoÅ‚azy Karolina Sadowska 2014-08-07 08:13:54
Przetarg nieograniczony nr ZP.271.9.2014.JS - ZaciÄ…gniÄ™cie kredytu na wyprzedzajÄ…ce finansowanie dziaÅ‚aÅ„ finansowanych ze Å›rodkÃłw pochodzÄ…cych z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 2.261.533 z Joanna SokoÅ‚owska 2014-08-05 08:54:00
Przetarg nieograniczony nr ZP.271.10.2014.JS -Zaciągnięcie kredytu inwestycyjnego długoterminowego w kwocie 894.986,00 zł na realizację inwestycji Joanna Sokołowska 2014-08-05 08:53:16
oferta na realizacjÄ™ zadania publicznego o charakterze lokalnym Roman Zimoch 2014-08-01 11:55:05
Przetarg nieograniczony nr ZP.271.10.2014.JS -Zaciągnięcie kredytu inwestycyjnego długoterminowego w kwocie 894.986,00 zł na realizację inwestycji Joanna Sokołowska 2014-07-31 10:55:16
Zarządzenie Nr 1505-PR.345/2014 z dnia 25 lipca 2014 r. Michał Pydych 2014-07-31 10:19:51
sprawozdanie za 3 kw. 2013r. Roman Zimoch 2014-07-29 10:57:01
Przetarg nieograniczony nr ZP.271.10.2014.JS -Zaciągnięcie kredytu inwestycyjnego długoterminowego w kwocie 894.986,00 zł na realizację inwestycji Joanna Sokołowska 2014-07-28 15:35:07
Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Preciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie za 2013r. Tomasz Oleś 2014-07-24 12:58:04
Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny za 2013r. Tomasz OleÅ› 2014-07-24 12:56:27
Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny za 2013r. Tomasz OleÅ› 2014-07-24 12:55:05
Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Preciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie za 2013r. Tomasz Oleś 2014-07-24 12:51:32
Zarządzenie Nr 1492-PR.341/2014 Burmistrza Głuchołaz z dnia 14 lipca 2014 r.Burmistrza Głuchołaz Joanna Sokołowska 2014-07-24 11:36:20
Wykaz dziennych opiekunÃłw Gminy GÅ‚uchoÅ‚azy Tomasz OleÅ› 2014-07-24 11:32:11
Informacja dotyczÄ…ca postÄ™powaÅ„ o udzielenie zamÃłwieÅ„ publicznych na opracowanie Strategii OF „PARTNERSTWO NYSKIE 2020” Tomasz OleÅ› 2014-07-23 10:27:22
Informacja dotyczÄ…ca postÄ™powaÅ„ o udzielenie zamÃłwieÅ„ publicznych na opracowanie Strategii OF „PARTNERSTWO NYSKIE 2020” Tomasz OleÅ› 2014-07-23 10:21:24
Otwarty konkurs ofert - Zadanie w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu wÅ›rÃłd dzieci, mÅ‚odzieży i dorosÅ‚ych w okresie sierpieÅ„ - grudzieÅ„ 2014 PaweÅ‚ Szymkowicz 2014-07-23 08:05:40
Otwarty konkurs ofert - Zadanie w zakresie kultury fizycznej i sportu wÅ›rÃłd dzieci, mÅ‚odzieży i dorosÅ‚ych poprzez upowszechnianie piÅ‚ki nożnej na terenie Gminy GÅ‚uchoÅ‚azy w okresie sierpieÅ„ PaweÅ‚ Szymkowicz 2014-07-23 08:02:48
Wszczęcie postępowania Jarosław Feret 2014-07-18 13:50:19
Zawiadowmienie Burmistrza Głuchołaz Jarosław Feret 2014-07-18 13:48:34
ulga w podatku od nieruchomości Roman Zimoch 2014-07-18 08:05:55
Gk.6220.2.4.2014 Paweł Dąbrowski 2014-07-18 07:40:07
Zarządzenie Nr 1487-PR.340/2014 z dnia 9 lipca 2014 r. Michał Pydych 2014-07-17 12:27:08
Zarządzenie Nr 1487-PR.340/2014 z dnia 9 lipca 2014 r. Michał Pydych 2014-07-17 12:22:30
Zarządzenie Nr 1479-PR.340/2014 z dnia 9 lipca 2014 r. Michał Pydych 2014-07-17 11:15:18
Zarządzenie Nr 1477-PR.340/2014 z dnia 9 lipca 2014 r. Michał Pydych 2014-07-16 13:50:02
Zarządzenie Nr 1450-PR.338/2014 z dnia 26 czerwca 2014 r. Michał Pydych 2014-07-11 08:38:46
ZAPYTANIE OFERTOWE nr ZP/RW/2/VI/2014 na usługę pn.: Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla obszaru Gminy Głuchołazy Joanna Sokołowska 2014-07-10 13:37:30
II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż wolnego lokalu mieszkalnego nr 2, położonego w Biskupowie nr 62 Małgorzata Pabiś 2014-07-07 08:56:12
I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż wolnego lokalu mieszkalnego nr 2, położonego w Głuchołazach przy ul. gen. Andersa 6. Małgorzata Pabiś 2014-07-04 13:49:00
Obwieszczenie Wojewody Opolskiego Przemysław Szczęśniak 2014-07-03 13:30:24
Obwieszczenie Wojewody Opolskiego Przemysław Szczęśniak 2014-07-03 13:29:15
ZAPYTANIE OFERTOWE nr ZP/RW/2/VI/2014 na usługę pn.: Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla obszaru Gminy Głuchołazy Joanna Sokołowska 2014-06-30 11:09:49
Zarządzenie Nr 1434-PR.332/2014 z dnia 10 czerwca 2014 r. Małgorzata Pabiś 2014-06-23 13:51:04
Wykaz dziennych opiekunÃłw Gminy GÅ‚uchoÅ‚azy Karolina Sadowska 2014-06-18 07:29:29
Zapytanie ofertowe na usługi telefonii stacjonarnej Agata Setlak 2014-06-17 12:46:38
Protokoły pokontrolne Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Tomasz Oleś 2014-06-17 10:59:33
ZAPYTANIE OFERTOWE na usługę pn.: Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla obszaru Gminy Głuchołazy Joanna Sokołowska 2014-06-17 09:12:16
Przetarg nieograniczony nr ZP.271.7.2014.JSz , na roboty budowlane pod nazwą:Budowa boisk do plażowej piłki nożnej i piłki siatkowej w Głuchołazach Joanna Sokołowska 2014-06-13 13:18:06
Pracownicy Urzędu Tomasz Oleś 2014-06-11 10:28:20
Zapytanie ofertowe na usługi telefonii stacjonarnej Agata Setlak 2014-06-06 08:02:59
Zapytanie ofertowe na usługi telefonii stacjonarnej Agata Setlak 2014-06-06 07:46:56
ZAPYTANIE OFERTOWE na usługę pn.: Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla obszaru Gminy Głuchołazy Joanna Sznajder 2014-06-05 11:40:36
ZarzÄ…dzenie Nr 1364-PR.310/2014 z dnia 16 kwietnia 2014r. Joanna Sznajder 2014-06-02 08:17:52
Zarządzenie Nr 1420-PR.324/2014 z dnia 27.05.2014 r. Zdzisław Stelmaszek 2014-05-30 12:44:51
Przetarg nieograniczony nr ZP.271.7.2014.JSz , na roboty budowlane pod nazwą:Budowa boisk do plażowej piłki nożnej i piłki siatkowej w Głuchołazach Joanna Sznajder 2014-05-28 08:41:20
Regulamin Urzędu Tomasz Oleś 2014-05-27 13:06:01
Jan Chaszczewicz na rozpoczęcie kadencji Patrycja Kanarska 2014-05-27 12:49:00
Zarządzenie Nr 1390-PR.319/2014 z dnia 16 maja 2014 r. Małgorzata Pabiś 2014-05-26 07:46:21
Zarządzenie Nr 1391-PR.319/2014 z dnia 16 maja 2014 r. Małgorzata Pabiś 2014-05-26 07:40:33
Zarządzenie Nr 1389-PR.319/2014 z dnia 16 maja 2014 r. Małgorzata Pabiś 2014-05-26 07:36:51
Zarządzenie Nr 1389-PR.319/2014 z dnia 22 maja 2014 r. Małgorzata Pabiś 2014-05-26 07:19:56
Zarządzenie Nr 1390-PR.319/2014 z dnia 22 maja 2014 r. Małgorzata Pabiś 2014-05-26 07:19:17
Zarządzenie nr 1400-PR.319/2014 w sprawie powołania komisji przetargowej Joanna Sokołowska 2014-05-22 09:01:19
Zarządzenie nr 1400-PR.319/2014 w sprawie powołania komisji przetargowej Joanna Sokołowska 2014-05-22 09:00:28
Sprawozdania z realizacji zadań Tomasz Oleś 2014-05-20 14:41:55
Zarządzenie Nr 1382-PR.316/2014 z dnia 7 maja 2014 r. Małgorzata Pabiś 2014-05-13 11:21:35
I przetarg pisemny nieograniczony na dzierżawę na okres 3 lat pomieszczeń o pow. 24,47 m2 w budynku połiożonym na części działki nr 132/19 w Głuchołazach przy ul. Opolskiej Zdzisław Stelmaszek 2014-05-12 15:33:54
I przetarg pisemny nieograniczony na dzierżawę na okres 3 lat pomieszczeń o pow. 24,47 m2 w budynku połiożonym na części działki nr 132/19 w Głuchołazach przy ul. Opolskiej Zdzisław Stelmaszek 2014-05-12 15:27:43
I przetarg pisemny nieograniczony na dzierżawę na okres 3 lat pomieszczeń o pow. 24,47 m2 w budynku połiożonym na części działki nr 132/19 w Głuchołazach przy ul. Opolskiej Zdzisław Stelmaszek 2014-05-12 15:24:15
I przetarg pisemny nieograniczony na dzierżawę na okres 3 lat pomieszczeń o pow. 24,47 m2 w budynku połiożonym na części działki nr 132/19 w Głuchołazach przy ul. Opolskiej Zdzisław Stelmaszek 2014-05-12 15:21:04
Zarządzenie Nr 1374-PR.313/2014 z dnia 29 kwietnia 2014 r. Małgorzata Pabiś 2014-05-06 13:09:05
Obwieszczenie Starosty Nyskiego Przemysław Szczęśniak 2014-04-30 20:24:44
Obwieszczenie Starosty Nyskiego Przemysław Szczęśniak 2014-04-30 20:23:39
Obwieszczenie Starosty Nyskiego Przemysław Szczęśniak 2014-04-30 20:20:13
Obwieszczenie Starosty Nyskiego Przemysław Szczęśniak 2014-04-30 20:17:34
Obwieszczenie Starosty Nyskiego Przemysław Szczęśniak 2014-04-30 20:16:13
Statut gminy Tomasz OleÅ› 2014-04-29 12:10:07
Przetarg nieograniczony nr ZP.271.5.2014.JSz , na roboty budowlane pod nazwą: Budowa drogi publicznej w Gł-zach pomiędzy ul. Kościuszki i ul. Opolską wraz z parkingiem Etap-I Joanna Sznajder 2014-04-24 12:47:01
I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej dawnym budynkiem mieszkalnym, położonej w Podlesiu nr 84 Małgorzata Pabiś 2014-04-22 14:47:46
I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej dawnym budynkiem mieszkalnym, położonej w Podlesiu nr 84 Małgorzata Pabiś 2014-04-22 14:45:33
I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej dawnym budynkiem mieszkalnym, położonej w Podlesiu nr 84 Małgorzata Pabiś 2014-04-22 14:43:44
I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej dawnym obiektem oświatowym-byłym budynkiem przedszkola oraz biektem gospodarczym, położonej w Nowym Lesie 112, Małgorzata Pabiś 2014-04-22 14:04:56
I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej dawnym obiektem oświatowym-byłym budynkiem przedszkola oraz biektem gospodarczym, położonej w Nowym Lesie 112, położonego Małgorzata Pabiś 2014-04-22 14:02:23
I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż wolnego lokalu użytkowego nr 1, położonego w Głuchołazach przy ul. Aleja Jana Pawła II 1-1a . Małgorzata Pabiś 2014-04-22 12:57:44
Obwieszczenie Wojewody Opolskiego Przemysław Szczęśniak 2014-04-16 15:56:31
Obwieszczenie Wojewody Opolskiego Przemysław Szczęśniak 2014-04-16 15:56:00
Zarządzenie Nr 1339-PR.304/2014 z dnia 1 kwietnia 2014 r. Michał Pydych 2014-04-15 12:22:59
INFORMACJA o ogłoszonym naborze na wolne stanowisko pracy - inspektora w Wydziale Rolnictwa i Ochrony Środowiska Tomasz Oleś 2014-04-10 14:38:51
Zarządzenie Nr 1339-PR.304/2014 z dnia 1 kwietnia 2014 r. Michał Pydych 2014-04-09 13:24:49
IV przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w Bodzanowie. Michał Pydych 2014-04-09 10:47:37
IV przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w Głuchołazach przy ul. Gabrieli Zapolskiej. Michał Pydych 2014-04-09 10:18:33
III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż wolnego lokalu mieszkalnego nr 8, położonego w Głuchołazach przy ul. Chopina 4 . Małgorzata Pabiś 2014-04-09 08:52:29
III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż wolnego lokalu użytkowego nr 1U, położonego w Głuchołazach przy ul. M. C. Skłodowskiej 36-38 . Małgorzata Pabiś 2014-04-09 08:05:10
Przetarg nieograniczony nr ZP.271.3.2014.JSz , na roboty budowlane pod nazwÄ…: Odbudowa Placu z "Amorkiem" Joanna Sznajder 2014-04-03 14:03:07
ZABUDOWA ROWU I WYKONANIE NAWIERZCHNI DROGOWEJ DZ. NR 71 W POKRZYWNEJ Agnieszka SobkÃłw 2014-04-03 12:27:54
Regulamin Urzędu Tomasz Oleś 2014-04-03 07:50:40
Referent ds. Public Relations w Wydziale Promocji, Turystyki i Sportu Tomasz OleÅ› 2014-04-02 14:09:10
Inspektor w Wydziale Rolnictwa i Ochrony Åšrodowiska Tomasz OleÅ› 2014-04-02 14:06:13
apytanie ofertowe na przeprowadzenie monitoringu skÅ‚adowiska odpadÃłw komunalnych w Konradowie PaweÅ‚ DÄ…browski 2014-04-02 13:24:18
Kontrola Urzędu Kontroli Skarbowej w Opolu Tomasz Oleś 2014-04-01 09:39:49
ZABUDOWA ROWU I WYKONANIE NAWIERZCHNI DROGOWEJ DZ. NR 71 W POKRZYWNEJ Agnieszka SobkÃłw 2014-03-28 08:46:53
Przetarg nieograniczony nr ZP.271.5.2014.JSz , na roboty budowlane pod nazwą: Budowa drogi publicznej w Gł-zach pomiędzy ul. Kościuszki i ul. Opolską wraz z parkingiem Etap-I Joanna Sznajder 2014-03-26 13:01:59
RR.6220.19a.2013 Paweł Dąbrowski 2014-03-24 11:02:25
RR.6220.19a.2013 Paweł Dąbrowski 2014-03-24 10:18:06
RR.6220.19a.2013 Paweł Dąbrowski 2014-03-24 10:06:25
Przetarg nieograniczony nr ZP.271.5.2014.JSz , na roboty budowlane pod nazwą: Budowa drogi publicznej w Gł-zach pomiędzy ul. Kościuszki i ul. Opolską wraz z parkingiem Etap-I Joanna Sznajder 2014-03-20 13:00:52
obwieszczenie o przystÄ…pieniu do sporzÄ…dzenia studium Barbara Strauchmann 2014-03-17 08:36:49
obwieszczenie o przystÄ…pieniu do sporzÄ…dzenia studium Barbara Strauchmann 2014-03-17 08:35:23
Zarządzenie Nr 1305-PR.297/2014 z dnia 7 marca 2014 r. Michał Pydych 2014-03-17 08:01:49
przetarg nieograniczony Nr ZP.271.4.2014.JSz na usługę pod nazwą:Świadczenie kompleksowej obsługi pocztowej w obrocie krajowym i zagranicznym na potrzeby Urzędu Miejskiego w Gł-zach na Joanna Sznajder 2014-03-11 13:04:49
Zarządzenie Nr 1273-PR.289/2014 z dnia 10 lutego 2014 r. Michał Pydych 2014-03-11 09:45:07
Gabriela Chrustowska na rozpoczęcie urzędowania Tomasz Oleś 2014-03-10 09:31:26
Przetarg nieograniczony nr ZP.271.2.2014.JSz , na świadczenie usługi pn.: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania:Przebudowa stadionu miejskiego w Głuchołaza Joanna Sznajder 2014-03-07 12:26:10
przetarg nieograniczony Nr ZP.271.4.2014.JSz na usługę pod nazwą:Świadczenie kompleksowej obsługi pocztowej w obrocie krajowym i zagranicznym na potrzeby Urzędu Miejskiego w Gł-zach na Joanna Sznajder 2014-03-03 15:44:38
Przetarg nieograniczony nr ZP.271.3.2014.JSz , na roboty budowlane pod nazwÄ…: Odbudowa Placu z "Amorkiem" Joanna Sznajder 2014-03-03 10:26:03
Przetarg nieograniczony nr ZP.271.3.2014.JSz , na roboty budowlane pod nazwÄ…: Odbudowa Placu z "Amorkiem" Joanna Sznajder 2014-03-03 10:21:53
przetarg nieograniczony Nr ZP.271.4.2014.JSz na usługę pod nazwą:Świadczenie kompleksowej obsługi pocztowej w obrocie krajowym i zagranicznym na potrzeby Urzędu Miejskiego w Gł-zach na Joanna Sznajder 2014-02-28 11:41:50
Przetarg nieograniczony nr ZP.271.3.2014.JSz , na roboty budowlane pod nazwÄ…: Odbudowa Placu z "Amorkiem" Joanna Sznajder 2014-02-26 10:58:59
Przetarg nieograniczony nr ZP.271.3.2014.JSz , na roboty budowlane pod nazwÄ…: Odbudowa Placu z "Amorkiem" Joanna Sznajder 2014-02-24 13:34:07
przetarg nieograniczony Nr ZP.271.4.2014.JSz na usługę pod nazwą:Świadczenie kompleksowej obsługi pocztowej w obrocie krajowym i zagranicznym na potrzeby Urzędu Miejskiego w Gł-zach na Joanna Sznajder 2014-02-24 08:27:29
przetarg nieograniczony Nr ZP.271.4.2014.JSz na usługę pod nazwą:Świadczenie kompleksowej obsługi pocztowej w obrocie krajowym i zagranicznym na potrzeby Urzędu Miejskiego w Głuchołazach na Joanna Sznajder 2014-02-21 19:59:34
RR.6220.19a.2013 Paweł Dąbrowski 2014-02-19 07:14:13
OGŁOSZENIE o przystÄ…pieniu do sporzÄ…dzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenÃłw budownictwa mieszkaniowego we wsi JarnoÅ‚tÃłwek Barbara Strauchmann 2014-02-17 14:35:42
RR.6220.19a.2013 Paweł Dąbrowski 2014-02-12 13:53:28
Zmiana Docelowej Organizacji Ruchu - Centrum Głuchołaz Przemysław Szczęśniak 2014-02-11 14:32:33
Zarządzenie Nr 1273-PR.289/2014 z dnia 10 lutego 2014 r. Michał Pydych 2014-02-11 13:02:57
II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż wolnego lokalu użytkowego nr 1U, położonego w Głuchołazach przy ul. Skłodowskiej 36-38 . Małgorzata Pabiś 2014-02-10 14:29:29
Przetarg nieograniczony nr ZP.271.2.2014.JSz , na świadczenie usługi pn.: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania:Przebudowa stadionu miejskiego w Głuchołaza Joanna Sznajder 2014-02-10 14:17:02
Ogłoszenie konkursu na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Nowym Świętowie Olga Furman 2014-02-10 08:19:12
Przetarg nieograniczonynr ZP.271.1.2014.JSz , na świadczenie usługi wyceny nieruchomości rolnych, nierolnych, zabudowanych, niezabudowanych, na terenie miasta i gminy Głuchołazy w 2014 roku Joanna Sznajder 2014-02-07 10:44:47
RR.6220.20.2013 Paweł Dąbrowski 2014-02-05 13:44:21
RR.6220.19a.2013 Paweł Dąbrowski 2014-02-05 13:34:19
Przetarg nieograniczonynr ZP.271.2.2014.JSz , na świadczenie usługi pn.: Pełnienie funkcji inspektora nazoru inwestorskiego przy realizacji zadania:Przebudowa stadionu miejskiego w Głuchołazach Joanna Sznajder 2014-02-05 11:41:21
Przetarg nieograniczonynr ZP.271.2.2014.JSz , na świadczenie usługi pn.: Pełnienie funkcji inspektora nazoru inwestorskiego przy realizacji zadania:Przebudowa stadionu miejskiego w Głuchołazach Joanna Sznajder 2014-02-05 11:37:28
Zarządzenie NR 1252-PR.285/2014 z dnia 23 stycznia2014 Michał Pydych 2014-01-30 09:04:05
Zarządzenie NR 1253-PR.285/2014 z dnia 23 stycznia 2014 Michał Pydych 2014-01-30 09:03:04
Przetarg nieograniczonynr ZP.271.25.2013.JSz , na usÅ‚ugÄ™ pn.: SporzÄ…dzenie projektu zm. miejscowego planu zagosp. przestrzennego terenÃłw budownictwa mieszkaniowego we wsi JarnoÅ‚tÃł Joanna Sznajder 2014-01-29 14:48:47
obwieszczenie o wyÅ‚ożeniu planu miejscowego częśći wsi JarnoÅ‚tÃłwek do publicznego wglÄ…du Barbara Strauchmann 2014-01-27 14:57:49
obwieszczenie o wyłożeniu planu miejscowego do publicznego wglądu Barbara Strauchmann 2014-01-27 14:57:04
Otwarty konkurs ofert - Zadanie w zakresie kultury fizycznej i sportu wÅ›rÃłd dzieci, mÅ‚odzieży i dorosÅ‚ych poprzez upowszechnianie piÅ‚ki nożnej na terenie Gminy GÅ‚uchoÅ‚azy w okresie styczeÅ„-c PaweÅ‚ Szymkowicz 2014-01-27 10:29:20
Otwarty konkurs ofert - Zadanie w zakresie kultury fizycznej i sportu wÅ›rÃłd dzieci, mÅ‚odzieży i dorosÅ‚ych poprzez upowszechnianie piÅ‚ki nożnej na terenie Gminy GÅ‚uchoÅ‚azy w okresie styczeÅ„-c PaweÅ‚ Szymkowicz 2014-01-27 09:35:49
Zarządzenie Nr 1249-PR.283/2014 z dnia 16 stycznia 2014 r. Michał Pydych 2014-01-22 10:00:29
Przetarg nieograniczonynr ZP.271.24.2013.JSz , na roboty budowlane pod nazwą: Przebudowa stadionu miejskiego w Głuchołazach w systemie zaprojektuj i wybuduj. Joanna Sznajder 2014-01-22 09:28:28
Przetarg nieograniczonynr ZP.271.24.2013.JSz , na roboty budowlane pod nazwą: Przebudowa stadionu miejskiego w Głuchołazach w systemie zaprojektuj i wybuduj. Joanna Sznajder 2014-01-22 07:41:43
Przetarg nieograniczonynr ZP.271.24.2013.JSz , na roboty budowlane pod nazwą: Przebudowa stadionu miejskiego w Głuchołazach w systemie zaprojektuj i wybuduj. Joanna Sznajder 2014-01-21 13:58:43
Otwarty konkurs ofert na zadanie w dziedzinie kultury fizycznej i sportu w okresie styczeń - grudzień 2014 Paweł Szymkowicz 2014-01-20 14:29:25
Otwarty konkurs ofert na zadanie w dziedzinie kultury fizycznej i sportu w okresie styczeń - czerwiec 2014 Paweł Szymkowicz 2014-01-20 14:26:05
Zarządzenie Nr 1228-PR.281/2014 z dnia 7 stycznia 2014 r. Michał Pydych 2014-01-17 10:59:42
Zarządzenie Nr 1228-PR.281/2014 z dnia 7 stycznia 2014 r. Michał Pydych 2014-01-17 10:57:28
Zarządzenie Nr 1239-PR.282/2014 z dnia 9 stycznia 2014 r. Michał Pydych 2014-01-15 12:43:40
Zarządzenie Nr 1239-PR.282/2014 z dnia 9 stycznia 2014 r. Michał Pydych 2014-01-14 14:22:31
obwieszczenie Starosty Nyskiego Przemysław Szczęśniak 2014-01-14 14:22:30
Zarządzenie Nr 1239-PR.282/2014 z dnia 9 stycznia 2014 r. Michał Pydych 2014-01-14 14:17:53
Zarządzenie Nr 1239-PR.282/2014 z dnia 9 stycznia 2014 r. Michał Pydych 2014-01-14 14:15:32
Zarządzenie Nr 1239-PR.282/2014 z dnia 9 stycznia 2014 r. Michał Pydych 2014-01-14 14:07:03
Zarządzenie Nr 1240-PR.282/2014 z dnia 9 stycznia 2014 r. Michał Pydych 2014-01-14 12:52:07
Zarządzenie Nr 1240-PR.282/2014 Michał Pydych 2014-01-14 12:48:27
Jednostki oświatowe Tomasz Oleś 2014-01-14 11:38:31
Zarządzenie NR 1234-PR.281/2014 z dnia 7 stycznia 2014 r. Michał Pydych 2014-01-13 08:44:51
Deklaracje i informacje podatkowe Katarzyna Dubaj 2014-01-07 09:05:35
Deklaracje i informacje podatkowe Katarzyna Dubaj 2014-01-07 08:58:40
Deklaracje i informacje podatkowe Katarzyna Dubaj 2014-01-07 08:53:36
Deklaracje i informacje podatkowe Katarzyna Dubaj 2014-01-07 08:50:29
Podatek od Å›rodkÃłw transportowych Katarzyna Dubaj 2014-01-07 08:43:48
Podatek od Å›rodkÃłw transportowych Katarzyna Dubaj 2014-01-07 08:43:31
Podatek od Å›rodkÃłw transportowych Katarzyna Dubaj 2014-01-07 08:42:58
Podatek od Å›rodkÃłw transportowych Katarzyna Dubaj 2014-01-07 08:38:04
Podatek leśny Katarzyna Dubaj 2014-01-07 08:31:51
Podatek rolny Katarzyna Dubaj 2014-01-07 08:28:50
Podatek rolny Katarzyna Dubaj 2014-01-07 08:26:35
Podatek rolny Katarzyna Dubaj 2014-01-07 08:25:47
Podatek rolny Katarzyna Dubaj 2014-01-07 08:15:28
Podatek od nieruchomości Katarzyna Dubaj 2014-01-07 08:12:57
Podatek od nieruchomości Katarzyna Dubaj 2014-01-07 08:10:43
Podatek od nieruchomości Katarzyna Dubaj 2014-01-07 08:09:19
Podatek od nieruchomości Katarzyna Dubaj 2014-01-07 08:08:13
Podatek od nieruchomości Katarzyna Dubaj 2014-01-07 07:57:57
Podatek od nieruchomości Katarzyna Dubaj 2014-01-07 07:56:29
Podatek od nieruchomości Katarzyna Dubaj 2014-01-07 07:54:38
Podatek od nieruchomości Katarzyna Dubaj 2014-01-07 07:51:22
Podatek leśny Katarzyna Dubaj 2014-01-07 07:45:05
Przetarg nieograniczonynr ZP.271.25.2013.JSz , na usÅ‚ugÄ™ pn.: SporzÄ…dzenie projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenÃłw budownictwa mieszkaniowego we wsi JarnoÅ‚tÃł Joanna Sznajder 2013-12-30 15:29:45
informacja o wprowadzeniu nowej organizacji ruchu na ul. gen. Andersa Barbara Strauchmann 2013-12-30 11:38:57
informacja o wprowadzeniu nowej organizacji ruchu na ul. gen. Andersa Barbara Strauchmann 2013-12-30 11:35:51
informacja o wprowadzeniu nowej organizacji ruchu na ul. gen. Andersa Barbara Strauchmann 2013-12-30 11:34:22
Otwarty konkurs ofert na zadanie w dziedzinie kultury fizycznej i sportu w okresie styczeń - grudzień 2014 Paweł Szymkowicz 2013-12-27 10:29:36
Otwarty konkurs ofert na zadanie w dziedzinie kultury fizycznej i sportu w okresie styczeń - czerwiec 2014 Paweł Szymkowicz 2013-12-27 10:28:31
otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych m.in. z zakresu przeciwdziałania uależnieniom, wspierania rodziny, pomocy społecznej, ochrony zdrowia Tomasz Oleś 2013-12-24 11:03:04
Otwarty konkurs ofert na zadanie w dziedzinie kultury fizycznej i sportu w okresie styczeń - grudzień 2014 Paweł Szymkowicz 2013-12-23 14:14:43
Otwarty konkurs ofert na zadanie w dziedzinie kultury fizycznej i sportu w okresie styczeń - czerwiec 2014 Paweł Szymkowicz 2013-12-23 14:10:12
Zwolnienie z podatku rolnego Katarzyna Dubaj 2013-12-23 13:31:45
Opłata prolongacyjna Katarzyna Dubaj 2013-12-23 12:11:17
OpÅ‚ata od posiadania psÃłw Katarzyna Dubaj 2013-12-23 12:08:20
OpÅ‚ata od posiadania psÃłw Katarzyna Dubaj 2013-12-23 12:05:40
OpÅ‚ata od posiadania psÃłw Katarzyna Dubaj 2013-12-23 12:00:46
OpÅ‚ata od posiadania psÃłw Katarzyna Dubaj 2013-12-23 11:59:26
obwieszczenie Starosty Nyskiego Barbara Strauchmann 2013-12-19 08:56:18
obwieszczenie Starosty Nyskiego Barbara Strauchmann 2013-12-19 08:55:56
obwieszczenie Starosty Nyskiego Barbara Strauchmann 2013-12-19 08:55:18
obwieszczenie Starosty Nyskiego Barbara Strauchmann 2013-12-19 08:53:54
Przetarg nieograniczonynr ZP.271.24.2013.JSz , na roboty budowlane pod nazwą: Przebudowa stadionu miejskiego w Głuchołazach w systemie zaprojektuj i wybuduj. Joanna Sznajder 2013-12-18 22:24:34
Przetarg nieograniczonynr ZP.271.24.2013.JSz , na roboty budowlane pod nazwą: Przebudowa stadionu miejskiego w Głuchołazach w systemie zaprojektuj i wybuduj. Joanna Sznajder 2013-12-16 16:11:09
Przetarg nieograniczonynr ZP.271.24.2013.JSz , na roboty budowlane pod nazwą: Przebudowa stadionu miejskiego w Głuchołazach w systemie zaprojektuj i wybuduj. Joanna Sznajder 2013-12-16 15:56:12
Przetarg nieograniczony nr ZP.271.23.2013.JSz na usługę pod nazwą: "Zaciągnięcie kredytu inwestycyjnego w kwocie 1.498.696 zł" Ewa Gajewska 2013-12-13 07:44:52
Zarządzenie NR 1200-PR.274/2013 z dnia 5 grudnia 2013 r. Michał Pydych 2013-12-12 12:17:46
Zarządzenie NR 1200-PR.274/2013 z dnia 5 grudnia 2013 r. Michał Pydych 2013-12-12 12:17:03
Przetarg nieograniczonynr ZP.271.24.2013.JSz , na roboty budowlane pod nazwą: Przebudowa stadionu miejskiego w Głuchołazach w systemie zaprojektuj i wybuduj. Joanna Sznajder 2013-12-11 23:02:53
Przetarg nieograniczonynr ZP.271.24.2013.JSz , na roboty budowlane pod nazwą: Przebudowa stadionu miejskiego w Głuchołazach w systemie zaprojektuj i wybuduj. Joanna Sznajder 2013-12-09 12:52:49
Przetarg nieograniczonynr ZP.271.24.2013.JSz , na roboty budowlane pod nazwą: Przebudowa stadionu miejskiego w Głuchołazach w systemie zaprojektuj i wybuduj. Joanna Sznajder 2013-12-09 12:52:05
I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym, położonej w Głuchołazach przy ul. Tylna 1 . Michał Pydych 2013-12-09 08:22:49
I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym, położonej w Głuchołazach przy ul. Tylna 1 . Michał Pydych 2013-12-09 08:20:02
I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym, położonej w Głuchołazach przy ul. Tylna 1 . Michał Pydych 2013-12-09 08:18:44
I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym, położonej w Głuchołazach przy ul. Tylna 1 . Michał Pydych 2013-12-09 08:15:34
I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż wolnego lokalu użytkowego nr 1U, położonego w Głuchołazach przy ul. Skłodowskiej 36-38 . Michał Pydych 2013-12-09 07:42:57
I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż wolnego lokalu użytkowego nr 1U, położonego w Głuchołazach przy ul. Skłodowskiej 36-38 . Michał Pydych 2013-12-09 07:41:32
Przetarg nieograniczonynr ZP.271.24.2013.JSz , na roboty budowlane pod nazwą: Przebudowa stadionu miejskiego w Głuchołazach w systemie zaprojektuj i wybuduj. Joanna Sznajder 2013-11-29 12:39:56
Przetarg nieograniczonynr ZP.271.24.2013.JSz , na roboty budowlane pod nazwą: Przebudowa stadionu miejskiego w Głuchołazach w systemie zaprojektuj i wybuduj. Joanna Sznajder 2013-11-29 12:12:14
Przetarg nieograniczonynr ZP.271.24.2013.JSz , na roboty budowlane pod nazwą: Przebudowa stadionu miejskiego w Głuchołazach w systemie zaprojektuj i wybuduj. Joanna Sznajder 2013-11-29 12:10:23
Przetarg nieograniczony nr ZP.271.23.2013.JSz na usługę pod nazwą: "Zaciągnięcie kredytu inwestycyjnego w kwocie 1.498.696 zł" Joanna Sznajder 2013-11-28 14:19:36
III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w Głuchołazach przy ul. Mikołaja Reja. Michał Pydych 2013-11-26 13:24:20
Regulamin Urzędu Tomasz Oleś 2013-11-26 10:38:14
Przetarg nieograniczonynr ZP.271.21.2013.JSz , na wykonanie usÅ‚ugi pn.: ZaciÄ…gniÄ™cie kredytu inwestycyjnego dÅ‚ugoterm. w kwocie 3.400.000 zÅ‚ na realizacjÄ™ dwÃłch inwestycji Joanna Sznajder 2013-11-20 09:15:01
Przetarg nieograniczonynr ZP.271.22.2013.JSz , na wyk. usługi pn.: Zaciągnięcie kredytu inwestycyjnego w kwocie 880.207 zł Joanna Sznajder 2013-11-14 09:44:50
Zarządzenie NR 1163-PR.263/2013 z dnia 29 października 2013 r. Michał Pydych 2013-11-13 06:58:27
Przetarg nieograniczonynr ZP.271.22.2013.JSz , na wyk. usługi pn.: Zaciągnięcie kredytu inwestycyjnego w kwocie 880.207 zł Joanna Sznajder 2013-11-07 08:48:23
II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w Nowym Lesie. Michał Pydych 2013-11-04 10:14:59
I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w Podlesiu. Michał Pydych 2013-11-04 08:57:21
Przetarg nieograniczonynr ZP.271.21.2013.JSz , na wykonanie usÅ‚ugi pn.: ZaciÄ…gniÄ™cie kredytu inwestycyjnego dÅ‚ugoterm. w kwocie 3.400.000 zÅ‚ na realizacjÄ™ dwÃłch inwestycji Joanna Sznajder 2013-10-31 13:35:28
ZARZĄDZENIE NR 1159-PR.261/2013 z dnia 23 października 2013 r. Michał Pydych 2013-10-30 13:18:38
ZARZĄDZENIE NR 1157-PR.261/2013 z dnia 23 października 2013 r. Michał Pydych 2013-10-30 12:31:03
Przetarg nieograniczonynr ZP.271.22.2013.JSz , na wykonanie usÅ‚ugi pn.: ZaciÄ…gniÄ™cie kredytu inwestycyjnego na wyprzedzajÄ…ce finansowanie dziaÅ‚aÅ„ finansowanych ze Å›rodkÃłw pochodzÄ…cych z bu Joanna Sznajder 2013-10-30 09:12:45
Przetarg nieograniczonynr ZP.271.21.2013.JSz , na wykonanie usÅ‚ugi pn.: ZaciÄ…gniÄ™cie kredytu inwestycyjnego dÅ‚ugoterm. w kwocie 3.400.000 zÅ‚ na realizacjÄ™ dwÃłch inwestycji Joanna Sznajder 2013-10-25 12:30:22
Przetarg nieograniczonynr ZP.271.21.2013.JSz , na wykonanie usÅ‚ugi pn.: ZaciÄ…gniÄ™cie kredytu inwestycyjnego dÅ‚ugoterm. w kwocie 3.400.000 zÅ‚ na realizacjÄ™ dwÃłch inwestycji Joanna Sznajder 2013-10-24 08:33:56
Przetarg nieograniczonynr ZP.271.21.2013.JSz , na wykonanie usÅ‚ugi pn.: ZaciÄ…gniÄ™cie kredytu inwestycyjnego dÅ‚ugoterm. w kwocie 3.400.000 zÅ‚ na realizacjÄ™ dwÃłch inwestycji Joanna Sznajder 2013-10-24 08:26:41
Ogłoszenie o przetargu ofertowym na sprzedaż autobusu Tomasz Oleś 2013-10-17 13:31:13
2011 Tomasz OleÅ› 2013-10-17 12:53:23
ZARZĄDZENIE NR 1144-PR.257/2013 z dnia 10 października 2013 r. Michał Pydych 2013-10-17 07:50:14
przetarg nieograniczony nr ZP.271.19.2013.JSz pod nazwÄ….: Dzierżawa “ dostawa, montaż, zaprogramowanie, uruchomienie, serwisowanie i konserwacja parkometrÃłw do pobierania opÅ‚at za parkowanie n Joanna Sznajder 2013-10-15 12:44:47
Kozdraś Elżbieta na rozpoczęcie urzędowania Tomasz Oleś 2013-10-14 12:38:17
Wołochowski Stanisław na zakończenie urzędowania Tomasz Oleś 2013-10-14 12:35:46
przetarg nieograniczony nr ZP.271.19.2013.JSz pod nazwÄ….: Dzierżawa “ dostawa, montaż, zaprogramowanie, uruchomienie, serwisowanie i konserwacja parkometrÃłw do pobierania opÅ‚at za parkowanie n Joanna Sznajder 2013-10-09 16:55:06
przetarg nieograniczony nr ZP.271.19.2013.JSz pod nazwÄ….: Dzierżawa “ dostawa, montaż, zaprogramowanie, uruchomienie, serwisowanie i konserwacja parkometrÃłw do pobierania opÅ‚at za parkowanie n Joanna Sznajder 2013-10-09 16:49:17
Zarządzenie nr 1126-PR.255-2013 z dnia 30 września 2013 r. Michał Pydych 2013-10-04 13:28:59
Zapytanie ofertowe na Odbudowa studni Jakubowem i wiaty widokowej na GÃłrze Parkowej Agnieszka SobkÃłw 2013-10-02 14:37:23
Otwarty konkurs ofert w zakresie kultury fizycznej i sportu - piłka nożna młodzik Paweł Szymkowicz 2013-09-30 14:44:29
Zadanie w zakresie kultury fizycznej i sportu wÅ›rÃłd dzieci, mÅ‚odzieży i dorosÅ‚ych poprzez upowszechnianie drużynowych dyscyplin sportowych na terenie gminy GÅ‚uchoÅ‚azy w okresie październik“ Tomasz OleÅ› 2013-09-27 10:49:28
zarzÄ…dzenie nr 1101-PR.247-2013 Tomasz OleÅ› 2013-09-23 07:24:48
zarządzenie nr 1100-PR.247-2013 z dnia 5 września 2013 r. Tomasz Oleś 2013-09-23 07:19:23
Regulamin Urzędu Tomasz Oleś 2013-09-12 10:03:16
Zapytanie ofertowe Agnieszka SobkÃłw 2013-09-11 12:58:20
Październik 2013 Michał Pydych 2013-09-10 13:38:30
nieruchomości przeznaczone do dzierżawy - zestawienie zbiorcze Zdzisław Stelmaszek 2013-09-05 10:04:48
ZARZĄDZENIE NR 1073-PR.242/2013 z dnia 8 sierpnia 2013 r. Michał Pydych 2013-09-02 10:06:28
ZARZĄDZENIE NR 1086-PR.243/2013 z dnia 21 sierpnia 2013 r. Michał Pydych 2013-09-02 09:53:44
przetarg nieograniczony nr ZP.271.18.2013.JSz na pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania: Kompleks rekreacyjny Nad Białką w Głuchołazach obejmujący: budowę kąpieliska Joanna Sznajder 2013-08-28 13:19:42
Otwarty konkurs ofert w zakresie kultury fizycznej i sportu - koszykÃłwka kobiet PaweÅ‚ Szymkowicz 2013-08-28 08:22:28
RR.6220.14.2012 Paweł Dąbrowski 2013-08-19 08:21:21
przetarg nieograniczony nr ZP.271.18.2013.JSz na pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania: Kompleks rekreacyjny Nad Białką w Głuchołazach obejmujący: budowę kąpieliska Joanna Sznajder 2013-08-12 15:22:58
ZAPYTANIE OFERTOWE Nr ZP/RW/2/VII/2013 na realizacje zadania pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi publicznej w Głuchołazach pomiędzy ul. Kościuszki i Opolską wraz z pa Joanna Sznajder 2013-08-09 12:17:07
przetarg nieograniczony nr ZP.271.18..2013.JSz na pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania: Kompleks rekreacyjny Nad Białką w Głuchołazach obejmujący: budowę kąpieliska Joanna Sznajder 2013-08-08 13:36:31
Otwarty konkurs ofert w zakresie kultury fizycznej i sportu - koszykÃłwka kobiet PaweÅ‚ Szymkowicz 2013-08-05 14:44:52
Otwarty konkurs ofert w zakresie kultury fizycznej i sportu - koszykÃłwka kobiet PaweÅ‚ Szymkowicz 2013-08-05 14:34:35
ZAPYTANIE OFERTOWE Nr ZP/RW/1/VII/2013 na realizacje zadania pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi publicznej w Głuchołazach pomiędzy ul. Kościuszki i Opolską wraz z pa Joanna Sznajder 2013-07-30 15:10:50
ZAPYTANIE OFERTOWE Nr ZP/RW/1/VII/2013 na realizacje zadania pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi publicznej w Głuchołazach pomiędzy ul. Kościuszki i Opolską wraz z pa Joanna Sznajder 2013-07-30 13:41:45
ZARZĄDZENIE NR 1059-PR.238/2013 z dnia 18 lipca 2013 r. Michał Pydych 2013-07-30 11:03:05
ogłoszenie o przystapieniu Barbara Strauchmann 2013-07-23 07:43:48
RR.6220.04.2012 Paweł Dąbrowski 2013-07-22 17:19:10
RR.6220.04.2012 Paweł Dąbrowski 2013-07-22 17:14:35
RR.6220.04.2012 Paweł Dąbrowski 2013-07-22 17:11:36
RR.6220.04.2012 Paweł Dąbrowski 2013-07-22 17:08:49
przetarg nieograniczony nr ZP.271.17.2013.JSz na roboty budowlane:BudowÄ™ kÄ…pieliska otwartego wraz z infrastrukturÄ… towarzyszÄ…cÄ… (Etap I A) Joanna Sznajder 2013-07-22 15:19:38
Zapytanie ofertowe na na dostawÄ™ i montaż kotÅ‚a centralnego ogrzewania w Publicznej Szkole Podstawowej w Biskupowie gmina GÅ‚uchoÅ‚azy Agnieszka SobkÃłw 2013-07-17 13:13:17
przetarg nieograniczony nr ZP.271.11.2013.JSz na usÅ‚ugÄ™:Przewozu uczniÃłw z terenu Gminy GÅ‚uchoÅ‚azy w okresie trzech lat Joanna Sznajder 2013-07-09 23:01:29
przetarg nieograniczony nr ZP.271.17.2013.JSz na roboty budowlane:BudowÄ™ kÄ…pieliska otwartego wraz z infrastrukturÄ… towarzyszÄ…cÄ… (Etap I A) Joanna Sznajder 2013-07-09 23:00:09
Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie monitoringu skÅ‚adowiska odpadÃłw komunalnych w Konradowie PaweÅ‚ DÄ…browski 2013-07-08 14:08:33
Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie monitoringu skÅ‚adowiska odpadÃłw komunalnych w Konradowie PaweÅ‚ DÄ…browski 2013-07-08 13:59:01
sprawozdanie za kw. 2011r. Roman Zimoch 2013-07-08 06:59:28
przetarg nieograniczony nr ZP.271.9.2013.JSz na roboty budowlane pn. "„Budowa ścieżki rowerowej w Charbielinie wraz z połączeniem z drogą krajową nr 40” Joanna Sznajder 2013-07-04 13:09:39
przetarg nieograniczony nr ZP.271.17.2013.JSz na roboty budowlane:BudowÄ™ kÄ…pieliska otwartego wraz z infrastrukturÄ… towarzyszÄ…cÄ… (Etap I A) Joanna Sznajder 2013-07-04 06:50:38
przetarg nieograniczony nr ZP.271.17.2013.JSz na roboty budowlane:BudowÄ™ kÄ…pieliska otwartego wraz z infrastrukturÄ… towarzyszÄ…cÄ… (Etap I A) Joanna Sznajder 2013-07-03 08:28:12
przetarg nieograniczony nr ZP.271.12.2013.JSz na usÅ‚ugÄ™:Odbieranie i zagospodarowanie odpadÃłw komunalnych od wÅ‚aÅ›cicieli nieruchomoÅ›ci zamieszkaÅ‚ych i niezamieszkaÅ‚ych z terenu Gminy GÅ‚-zy Joanna Sznajder 2013-07-02 15:01:44
otwarty konkur ofert - dofinansowanie wkładu własnego Roman Zimoch 2013-07-02 07:39:36
przetarg nieograniczony nr ZP.271.16.2013.JSz na roboty budowlane:BudowÄ™ kÄ…pieliska otwartego wraz z infrastrukturÄ… towarzyszÄ…cÄ… (Etap I A) Joanna Sznajder 2013-07-01 16:34:27
ZARZÄ„DZENIE NR 1010-PR.230/2013 z dnia 18 czerwca 2013r. Joanna Gruszecka 2013-06-27 10:30:10
ZARZÄ„DZENIE NR 1008-PR.230/2013 z dnia 18 czerwca 2013r. Joanna Gruszecka 2013-06-27 10:25:10
ZARZÄ„DZENIE NR 1002-PR.230/2013 z dnia 18 czerwca 2013r. Joanna Gruszecka 2013-06-26 08:22:19
przetarg nieograniczony nr ZP.271.16.2013.JSz na roboty budowlane:BudowÄ™ kÄ…pieliska otwartego wraz z infrastrukturÄ… towarzyszÄ…cÄ… (Etap I A) Joanna Sznajder 2013-06-25 22:37:47
wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy - zestawienie zbiorcze Zdzisław Stelmaszek 2013-06-25 14:53:34
przetarg nieograniczony nr ZP.271.14.2013.JSz na roboty budowlane pod nazwą: „Przebudowa mostu na cieku Gierałcickim w m. Gierałcice dz. nr 209/1” Joanna Sznajder 2013-06-24 13:35:59
przetarg nieograniczony nr ZP.271.16.2013.JSz na roboty budowlane:BudowÄ™ kÄ…pieliska otwartego wraz z infrastrukturÄ… towarzyszÄ…cÄ… (Etap I A) Joanna Sznajder 2013-06-21 14:07:31
przetarg nieograniczony nr ZP.271.9.2013.JSz na roboty budowlane pn. "„Budowa ścieżki rowerowej w Charbielinie wraz z połączeniem z drogą krajową nr 40” Joanna Sznajder 2013-06-20 11:54:45
przetarg nieograniczony nr ZP.271.16.2013.JSz na roboty budowlane:BudowÄ™ kÄ…pieliska otwartego wraz z infrastrukturÄ… towarzyszÄ…cÄ… (Etap I A) Joanna Sznajder 2013-06-18 22:07:57
przetarg nieograniczony nr ZP.271.9.2013.JSz na roboty budowlane pn. "„Budowa ścieżki rowerowej w Charbielinie wraz z połączeniem z drogą krajową nr 40” Ewa Gajewska 2013-06-18 13:16:34
OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Głuchołazy w rejonie ulicy Tadeusza Kościuszki. Barbara Strauchmann 2013-06-18 08:54:52
OGŁOSZENIE o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Głuchołazy na Barbara Strauchmann 2013-06-18 08:53:23
OBWIESZCZENIE o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Głuchołazy na terenach nieobjętych miejscowymi planami zagospodarowani Barbara Strauchmann 2013-06-18 08:52:10
przetarg nieograniczony nr ZP.271.14.2013.JSz na roboty budowlane pod nazwą: „Przebudowa mostu na cieku Gierałcickim w m. Gierałcice dz. nr 209/1” Joanna Sznajder 2013-06-14 12:10:07
przetarg nieograniczony nr ZP.271.13.2013.JSz USŁUGI PN. ZACIÄ„GNIÄśCIE KREDYTU KRÃśTKOTERMINOWEGO W KWOCIE 2 MLN ZŁ Joanna Sznajder 2013-06-14 12:00:42
przetarg nieograniczony nr ZP.271.14.2013.JSz na roboty budowlane pod nazwą: „Przebudowa mostu na cieku Gierałcickim w m. Gierałcice dz. nr 209/1” Joanna Sznajder 2013-06-12 11:09:39
przetarg nieograniczony nr ZP.271.9.2013.JSz na roboty budowlane pn. "„Budowa ścieżki rowerowej w Charbielinie wraz z połączeniem z drogą krajową nr 40” Joanna Sznajder 2013-06-12 11:08:47
przetarg nieograniczony nr ZP.271.12.2013.JSz na usÅ‚ugÄ™:Odbieranie i zagospodarowanie odpadÃłw komunalnych od wÅ‚aÅ›cicieli nieruchomoÅ›ci zamieszkaÅ‚ych i niezamieszkaÅ‚ych z terenu Gminy GÅ‚-zy Joanna Sznajder 2013-06-11 16:00:14
przetarg nieograniczony nr ZP.271.16.2013.JSz na roboty budowlane:BudowÄ™ kÄ…pieliska otwartego wraz z infrastrukturÄ… towarzyszÄ…cÄ… (Etap I A) Joanna Sznajder 2013-06-11 10:00:26
przetarg nieograniczony nr ZP.271.16.2013.JSz na roboty budowlane:BudowÄ™ kÄ…pieliska otwartego wraz z infrastrukturÄ… towarzyszÄ…cÄ… (Etap I A) Joanna Sznajder 2013-06-11 08:03:00
przetarg nieograniczony nr ZP.271.16.2013.JSz na roboty budowlane:BudowÄ™ kÄ…pieliska otwartego wraz z infrastrukturÄ… towarzyszÄ…cÄ… (Etap I A) Joanna Sznajder 2013-06-10 21:14:34
przetarg nieograniczony nr ZP.271.16.2013.JSz na roboty budowlane:BudowÄ™ kÄ…pieliska otwartego wraz z infrastrukturÄ… towarzyszÄ…cÄ… (Etap I A) Joanna Sznajder 2013-06-10 20:55:49
przetarg nieograniczony nr ZP.271.16.2013.JSz na roboty budowlane:BudowÄ™ kÄ…pieliska otwartego wraz z infrastrukturÄ… towarzyszÄ…cÄ… (Etap I A) Joanna Sznajder 2013-06-10 20:50:57
przetarg nieograniczony nr ZP.271.16.2013.JSz na roboty budowlane Kompleks rekreacyjny Nad Białką w Głuchołazach (Etap- I A) : budowę kąpieliska otwartego wraz z infrastrukturą towarz Joanna Sznajder 2013-06-10 20:39:56
przetarg nieograniczony nr ZP.271.16.2013.JSz na roboty budowlaneKompleks rekreacyjny Nad Białkąw Głuchołazach (Etap- I A) obejmujący: budowę kąpieliska otwartego wraz z infrastrukturą towarz Joanna Sznajder 2013-06-10 17:51:43
przetarg nieograniczony nr ZP.271.9.2013.JSz na roboty budowlane pn. "„Budowa ścieżki rowerowej w Charbielinie wraz z połączeniem z drogą krajową nr 40” Joanna Sznajder 2013-06-07 22:33:02
przetarg nieograniczony nr ZP.271.9.2013.JSz na roboty budowlane pn. "„Budowa ścieżki rowerowej w Charbielinie wraz z połączeniem z drogą krajową nr 40” Joanna Sznajder 2013-06-07 22:27:43
przetarg nieograniczony nr ZP.271.9.2013.JSz na roboty budowlane pn. "„Budowa ścieżki rowerowej w Charbielinie wraz z połączeniem z drogą krajową nr 40” Joanna Sznajder 2013-06-07 22:09:33
przetarg nieograniczony nr ZP.271.9.2013.JSz na roboty budowlane pn. "„Budowa ścieżki rowerowej w Charbielinie wraz z połączeniem z drogą krajową nr 40” Joanna Sznajder 2013-06-07 22:01:53
przetarg nieograniczony nr ZP.271.9.2013.JSz na roboty budowlane pn. "„Budowa ścieżki rowerowej w Charbielinie wraz z połączeniem z drogą krajową nr 40” Joanna Sznajder 2013-06-07 14:00:03
przetarg nieograniczony nr ZP.271.9.2013.JSz na roboty budowlane pn. "„Budowa ścieżki rowerowej w Charbielinie wraz z połączeniem z drogą krajową nr 40” a usługę:Odbierani Joanna Sznajder 2013-06-07 13:56:59
ZARZĄDZENIE NR 991-PR.227/2013 z dnia 4 czerwca 2013 r. Michał Pydych 2013-06-07 09:27:28
przetarg nieograniczony nr ZP.271.10.2013.JSz na roboty budowlane : Budowa kÄ…pieliska otwartego wraz z infrastrukturÄ… technicznÄ… (Etap- I A) Joanna Sznajder 2013-06-06 07:37:58
październik Patrycja Kanarska 2013-06-05 12:47:00
przetarg nieograniczony nr ZP.271.13.2013.JSz USŁUGI PN. ZACIÄ„GNIÄśCIE KREDYTU KRÃśTKOTERMINOWEGO W KWOCIE 2 MLN ZŁ Joanna Sznajder 2013-06-04 12:34:44
przetarg nieograniczony nr ZP.271.13.2013.JSz USŁUGI PN. ZACIÄ„GNIÄśCIE KREDYTU KRÃśTKOTERMINOWEGO W KWOCIE 2 MLN ZŁ Ewa Gajewska 2013-05-31 11:03:06
protokÃłÅ‚ nr XXX/13 Patrycja Kanarska 2013-05-31 09:39:57
za 2012 rok Tomasz OleÅ› 2013-05-29 13:06:37
za 2012 rok Tomasz OleÅ› 2013-05-29 12:59:35
Prezesi i Dyrektorzy Tomasz OleÅ› 2013-05-29 12:36:19
Prezesi i Dyrektorzy Tomasz OleÅ› 2013-05-29 12:30:26
Prezesi i Dyrektorzy Tomasz OleÅ› 2013-05-29 12:25:30
Pracownicy Urzędu Tomasz Oleś 2013-05-29 12:00:07
Pracownicy Urzędu Tomasz Oleś 2013-05-29 11:51:20
Pracownicy Urzędu Tomasz Oleś 2013-05-29 11:41:58
Pracownicy Urzędu Tomasz Oleś 2013-05-29 11:34:01
przetarg nieograniczony nr ZP.271.10.2013.JSz na roboty budowlane : Budowa kÄ…pieliska otwartego wraz z infrastrukturÄ… technicznÄ… (Etap- I A) Joanna Sznajder 2013-05-28 08:56:33
przetarg nieograniczony nr ZP.271.10.2013.JSz na roboty budowlane : Budowa kÄ…pieliska otwartego wraz z infrastrukturÄ… technicznÄ… (Etap- I A) Joanna Sznajder 2013-05-27 21:43:01
przetarg nieograniczony nr ZP.271.10.2013.JSz na roboty budowlane : Budowa kÄ…pieliska otwartego wraz z infrastrukturÄ… technicznÄ… (Etap- I A) Joanna Sznajder 2013-05-27 14:10:27
przetarg nieograniczony nr ZP.271.10.2013.JSz na roboty budowlane : Budowa kÄ…pieliska otwartego wraz z infrastrukturÄ… technicznÄ… (Etap- I A) Joanna Sznajder 2013-05-27 14:00:09
przetarg nieograniczony nr ZP.271.10.2013.JSz na roboty budowlane : Budowa kÄ…pieliska otwartego wraz z infrastrukturÄ… technicznÄ… (Etap- I A) Joanna Sznajder 2013-05-27 13:25:38
przetarg nieograniczony nr ZP.271.10.2013.JSz na roboty budowlane : Budowa kÄ…pieliska otwartego wraz z infrastrukturÄ… technicznÄ… (Etap- I A) Joanna Sznajder 2013-05-24 14:52:53
II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej dawnym budynkiem mieszkalnym, położonej w Podlesiu nr 84 Joanna Gruszecka 2013-05-24 13:03:06
II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż wolnego lokalu użytkowego nr 1, znajdującego się w budynku przy ul. Aleja Jana Pawła II 1-1a w Głuchołazach Joanna Gruszecka 2013-05-24 13:00:18
III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż wolnego lokalu użytkowego nr 1, położonego w Głuchołazach w budynku przy ul. Opolskiej 16 - 18 Joanna Gruszecka 2013-05-24 12:55:30
Maj 2013 Joanna Gruszecka 2013-05-23 14:34:35
I przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, położonych w Głuchołazach w obrębie ulic Kraszewskiego oraz Mikołaja Reja. Michał Pydych 2013-05-23 11:57:55
I przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, położonych w Głuchołazach w obrębie ulic Kraszewskiego oraz Mikołaja Reja. Michał Pydych 2013-05-23 11:50:13
I przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, położonych w Głuchołazach w obrębie ulic Kraszewskiego oraz Mikołaja Reja. Michał Pydych 2013-05-23 11:48:18
I przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, położonych w Głuchołazach w obrębie ulic Kraszewskiego oraz Mikołaja Reja. Michał Pydych 2013-05-23 11:43:00
przetarg nieograniczony nr ZP.271.10.2013.JSz na roboty budowlane : Budowa kÄ…pieliska otwartego wraz z infrastrukturÄ… technicznÄ… (Etap- I A) Joanna Sznajder 2013-05-22 12:00:56
nieruchomości przeznaczone do dzierżawy, najmu Zdzisław Stelmaszek 2013-05-21 13:36:22
ZARZĄDZENIE NR 959-PR.220/2013 z dnia 15 maja 2013 r. Michał Pydych 2013-05-21 13:09:21
ZARZĄDZENIE NR 954-PR.219/2013 z dnia 7 maja 2013 r. Michał Pydych 2013-05-21 12:46:11
OBWIESZCZENIE o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Głuchołazy na terenach nieobjętych miejscowymi planami zagospodarowani Barbara Strauchmann 2013-05-20 15:11:36
OGŁOSZENIE o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Głuchołazy na Barbara Strauchmann 2013-05-20 15:06:31
przetarg nieograniczony nr ZP.271.12.2013.JSz na usÅ‚ugÄ™:Odbieranie i zagospodarowanie odpadÃłw komunalnych od wÅ‚aÅ›cicieli nieruchomoÅ›ci zamieszkaÅ‚ych i niezamieszkaÅ‚ych z terenu Gminy GÅ‚ucho Joanna Sznajder 2013-05-15 14:21:40
przetarg nieograniczony nr ZP.271.10.2013.JSz na roboty budowlane : Budowa kÄ…pieliska otwartego wraz z infrastrukturÄ… technicznÄ… (Etap- I A) Joanna Sznajder 2013-05-15 13:08:08
przetarg nieograniczony nr ZP.271.10.2013.JSz na roboty budowlane : Budowa kÄ…pieliska otwartego wraz z infrastrukturÄ… technicznÄ… (Etap- I A) Joanna Sznajder 2013-05-14 23:23:35
przetarg nieograniczony nr ZP.271.10.2013.JSz na roboty budowlane : Budowa kÄ…pieliska otwartego wraz z infrastrukturÄ… technicznÄ… (Etap- I A) Joanna Sznajder 2013-05-14 23:14:06
przetarg nieograniczony nr ZP.271.10.2013.JSz na roboty budowlane : Budowa kÄ…pieliska otwartego wraz z infrastrukturÄ… technicznÄ… (Etap- I A) Joanna Sznajder 2013-05-14 22:51:19
przetarg nieograniczony nr ZP.271.10.2013.JSz na roboty budowlane : Budowa kÄ…pieliska otwartego wraz z infrastrukturÄ… technicznÄ… (Etap- I A) Joanna Sznajder 2013-05-14 20:17:02
przetarg nieograniczony nr ZP.271.10.2013.JSz na roboty budowlane pod nazwą:„Kompleks rekreacyjny „Nad Białką” w Głuchołazach w okolicach ul. Kościuszki i ul. Opolskiej (Etap- I A) obejm Joanna Sznajder 2013-05-14 19:03:01
przetarg nieograniczony nr ZP.271.10.2013.JSz na roboty budowlane pod nazwą:„Kompleks rekreacyjny „Nad Białką” w Głuchołazach w okolicach ul. Kościuszki i ul. Opolskiej (Etap- I A) obejm Joanna Sznajder 2013-05-14 15:15:04
ZARZÄ„DZENIE NR 940-PR.219/2013 z dnia 7 maja 2013 r. Olga Furman 2013-05-14 11:32:28
RR.6220.07.2013 Paweł Dąbrowski 2013-05-02 14:41:47
Rejestr dziaÅ‚alnoÅ›ci regulowanej w zakresie odbierania odpadÃłw komunalnych od wÅ‚aÅ›cicieli nieruchomoÅ›ci Marta LeÅ›niak 2013-05-02 14:38:34
obwieszczenie o wyłożeniu planu do publicznego wglądu Barbara Strauchmann 2013-04-26 10:44:12
obwieszczenie o wyłożeniu planu do publicznego wglądu Barbara Strauchmann 2013-04-26 10:42:25
obwieszczenie o wyłożeniu planu do publicznego wglądu Barbara Strauchmann 2013-04-26 10:41:04
kwiecień Patrycja Kanarska 2013-04-24 07:06:09
kwiecień Patrycja Kanarska 2013-04-24 07:01:00
ZARZĄDZENIE NR 912-PR.211/2013 z dnia 2 kwietnia 2013 r. Michał Pydych 2013-04-10 07:22:11
przetarg nieograniczony nr ZP.271.6.2013.JSz , na usÅ‚ugÄ™ pod nazwÄ… : „Utrzymanie terenÃłw zielonych na terenie miasta i gminy GÅ‚uchoÅ‚azy w latach 2013- 2015 Joanna Sznajder 2013-04-05 13:20:57
Otwarty konkurs ofert - sport na terenach wiejskich Paweł Szymkowicz 2013-04-05 07:59:11
Otwarty konkurs ofert - sport (BiskupÃłw) PaweÅ‚ Szymkowicz 2013-04-05 07:53:44
RR.6220.22.2012 Paweł Dąbrowski 2013-04-04 14:33:59
ZARZĄDZENIE NR 904-PR.207/2013 z dnia 21 marca 2013 r. Michał Pydych 2013-04-04 07:36:27
ogłoszenie dot. SOOŚ projektu zmiany planu w rejonie ul. Andersa w Głuchołazach Barbara Strauchmann 2013-03-29 09:25:07
ogłoszenie dot. SOOŚ projektu zmiany planu w rejonie ul. Powst. Śl. i Kolonia Kaszubska Barbara Strauchmann 2013-03-29 09:20:57
I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż wolnego lokalu mieszkalnego nr 3, położonego w Pokrzywnej nr 45 Joanna Gruszecka 2013-03-28 10:48:04
luty Patrycja Kanarska 2013-03-27 08:21:21
I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej pawilonem mieszkalnym, położonej w Głuchołazach przy ul. Damrota nr 13 Joanna Gruszecka 2013-03-25 11:02:02
RR.6220.02.2013 Paweł Dąbrowski 2013-03-22 10:45:50
I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż wolnego lokalu użytkowego nr 1, znajdującego się w budynku przy ul. Aleja Jana Pawła II 1-1a w Głuchołazach Joanna Gruszecka 2013-03-20 14:46:25
II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż wolnego lokalu użytkowego nr 1, położonego w Głuchołazach w budynku przy ul. Opolskiej 16 - 18 Joanna Gruszecka 2013-03-20 14:43:42
II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż wolnego lokalu użytkowego nr 1U (garażu), znajdującego się w budynku przy ul. Karłowicza 20-22, w klatce nr 20 Joanna Gruszecka 2013-03-20 14:41:36
II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż wolnego lokalu mieszkalnego nr 1, położonego w Podlesiu 77 Joanna Gruszecka 2013-03-20 14:37:58
I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż wolnego lokalu użytkowego nr 1, położonego w Głuchołazach w budynku przy ul. Opolskiej 16 - 18 Joanna Gruszecka 2013-03-20 13:49:40
I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż wolnego lokalu użytkowego nr 1, znajdującego się w budynku przy ul. Aleja Jana Pawła II 1-1a w Głuchołazach Joanna Gruszecka 2013-03-20 13:28:03
I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż wolnego lokalu użytkowego nr 1, znajdującego się w budynku przy ul. Aleja Jana Pawła II 1-1a w Głuchołazach Joanna Gruszecka 2013-03-20 13:26:41
Luty 2013 Joanna Gruszecka 2013-03-20 13:15:03
Otwarty konkurs ofert - sport (BiskupÃłw) PaweÅ‚ Szymkowicz 2013-03-20 09:37:11
Otwarty konkurs ofert - sport na terenach wiejskich Paweł Szymkowicz 2013-03-20 09:32:03
Przetarg nieograniczony ZP. 271.5.2013.JSz - na usługę wyceny nieruchomości rolnych, nierolnych, zabudowanych, niezabudowanych, położonych na terenie miasta i gminy Głuchołazy Joanna Sznajder 2013-03-19 12:07:26
przetarg nieograniczony nr ZP.271.6.2013.JSz , na usÅ‚ugÄ™ pod nazwÄ… : „Utrzymanie terenÃłw zielonych na terenie miasta i gminy GÅ‚uchoÅ‚azy w latach 2013- 2015 Joanna Sznajder 2013-03-18 09:39:23
I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w Głuchołazach przy ul. Opolskiej. Michał Pydych 2013-03-18 08:42:38
Ogłoszenie o przetargu ofertowym na sprzedaż samochodu służbowego Tomasz Oleś 2013-03-15 11:22:34
przetarg nieograniczony nr ZP.271.6.2013.JSz , na usÅ‚ugÄ™ pod nazwÄ… : „Utrzymanie terenÃłw zielonych na terenie miasta i gminy GÅ‚uchoÅ‚azy w latach 2013- 2015 Joanna Sznajder 2013-03-15 07:20:35
Konkurs na realizację zadania publicznego w dziedzinie turystyki Paweł Szymkowicz 2013-03-14 13:36:20
Statut gminy Tomasz OleÅ› 2013-03-12 14:40:51
Statut gminy Tomasz OleÅ› 2013-03-12 14:39:22
ZARZÄ„DZENIE NR 871-PR.201/2013 z dnia 26 lutego 2013 2013 r. Olga Furman 2013-03-07 13:37:06
ZARZĄDZENIE NR 867-PR.201/2013 z dnia 26 lutego 2013 r. Michał Pydych 2013-03-06 13:10:31
ZARZĄDZENIE NR 866-PR.201/2013 z dnia 26 lutego 2013 r. Michał Pydych 2013-03-06 13:08:53
Regulamin Urzędu Tomasz Oleś 2013-03-04 18:46:56
ZARZÄ„DZENIE NR 814-PR.192/2013 z dnia 15 stycznia 2013r. Joanna Gruszecka 2013-02-28 11:54:51
ZARZÄ„DZENIE NR 814-PR.192/2013 z dnia 15 stycznia 2013r. Joanna Gruszecka 2013-02-28 11:49:02
przetarg nieograniczony nr ZP.271.4.2013.JSz - Świadczenie kompleksowej obsługi pocztowej w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek i pacz Joanna Sznajder 2013-02-27 08:14:56
Uchwały podjęte w 2013 r. Tomasz Oleś 2013-02-22 08:26:36
przetarg nieograniczony nr ZP.271.4.2013.JSz - Świadczenie kompleksowej obsługi pocztowej w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek i pacz Joanna Sznajder 2013-02-19 14:41:43
Podatek od Å›rodkÃłw transportowych Roman Zimoch 2013-02-19 14:00:44
Uchwały podjęte w 2013 r. Tomasz Oleś 2013-02-16 12:50:00
RR.6220.02.2013 Paweł Dąbrowski 2013-02-15 07:37:01
RR.6220.20.2012 Paweł Dąbrowski 2013-02-15 07:28:10
RR.6220.20.2012 Paweł Dąbrowski 2013-02-15 07:24:34
RR.6220.20.2012 Paweł Dąbrowski 2013-02-15 07:22:02
RR.6220.03.2013 Paweł Dąbrowski 2013-02-14 12:19:07
grudzień Patrycja Kanarska 2013-02-13 11:52:47
grudzień Patrycja Kanarska 2013-02-13 11:47:55
jednoosobowe spÃłÅ‚ki Gminy GÅ‚uchoÅ‚azy Tomasz OleÅ› 2013-02-12 10:24:02
RR.6220.20.2012 Paweł Dąbrowski 2013-02-04 15:46:30
przetarg nieograniczony nr ZP.271.28.2012.JSz - KONSERWACJA CZÄ„STKOWA NAWIERZCHNI ASFALTOWYCH DRÃśG GMINY GŁUCHOŁAZY W OKRESIE 2013-2015 Joanna Sznajder 2013-02-01 09:49:47
ZARZÄ„DZENIE NR 832-PR.196/2013 z dnia 28 stycznia 2013r. Joanna Gruszecka 2013-01-31 14:37:55
Rejestr dziaÅ‚alnoÅ›ci regulowanej w zakresie odbierania odpadÃłw komunalnych od wÅ‚aÅ›cicieli nieruchomoÅ›ci Marta LeÅ›niak 2013-01-30 09:12:19
ZARZĄDZENIE NR 826-PR.195/2013 z dnia 24 stycznia 2013 r. Michał Pydych 2013-01-29 14:09:54
Zapytanie ofertowe nr ZP/RW/2/I/2013 na "Remont mostu nad potokiem Głuchołaskim w ciagu drogi ul. Al. Jana Pawła II w Głuchołazach" Joanna Sznajder 2013-01-29 13:27:42
RR.6220.14.2012 Paweł Dąbrowski 2013-01-28 15:14:24
RR.6220.14.2012 Paweł Dąbrowski 2013-01-28 13:39:05
Przetarg nieograniczony nr ZP.271.1.2013.JS - Kredyt krÃłtkoterminowy w kwocie 2 mln zÅ‚otych na pokrycie wystÄ™pujÄ…cego w ciÄ…gu roku przejÅ›ciowego deficytu budżetowego jednostki samorzÄ…du teryto Joanna Sznajder 2013-01-28 08:30:04
marzec Patrycja Kanarska 2013-01-25 09:13:04
RR.6220.20.2012 Paweł Dąbrowski 2013-01-24 14:39:29
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Nowy Las w Gminie Głuchołazy Patrycja Kanarska 2013-01-24 10:21:46
w sprawie w ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Gierałcice w Gminie Głuchołazy Patrycja Kanarska 2013-01-24 10:16:58
w sprawie zmiany Uchwały nr XXIV/238/12 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 28 listopada 2012 roku Patrycja Kanarska 2013-01-24 09:39:23
w sprawie zmiany Uchwały nr XXIV/238/12 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 28 listopada 2012 roku Patrycja Kanarska 2013-01-24 09:38:00
przetarg nieograniczony nr ZP.271.28.2012.JSz - KONSERWACJA CZÄ„STKOWA NAWIERZCHNI ASFALTOWYCH DRÃśG GMINY GŁUCHOŁAZY W OKRESIE 2013-2015 Joanna Sznajder 2013-01-23 14:57:38
Przetarg nieograniczony nr ZP.271.3.2013.JS - Usługi edukacyjneobejmujące prowadzenie zajęć dodatkowych w klasach 4-6 w PSP nr 1 i nr 2 w Głuchołazach oraz PSP w Bodzanowie, w ramach realizacji Joanna Sokołowska 2013-01-22 13:52:54
ZARZÄ„DZENIE NR 814-PR.192/2013 z dnia 15 stycznia 2013r. Joanna Gruszecka 2013-01-22 13:27:37
styczeń Patrycja Kanarska 2013-01-22 12:15:05
Zapytanie ofertowe nr ZP/RW/2/I/2013 na "Remont mostu nad potokiem Głuchołaskim w ciagu drogi ul. Al. Jana Pawła II w Głuchołazach" Joanna Sznajder 2013-01-16 13:24:38
RR.6220.06.2012 Paweł Dąbrowski 2013-01-14 13:56:58
Przetarg nieograniczony nr ZP.271.1.2013.JS - Kredyt krÃłtkoterminowy w kwocie 2 mln zÅ‚otych na pokrycie wystÄ™pujÄ…cego w ciÄ…gu roku przejÅ›ciowego deficytu budżetowego jednostki samorzÄ…du teryto Joanna SokoÅ‚owska 2013-01-14 13:04:08
Przetarg nieograniczony nr ZP.271.1.2013.JS - Kredyt krÃłtkoterminowy w kwocie 2 mln zÅ‚otych na pokrycie wystÄ™pujÄ…cego w ciÄ…gu roku przejÅ›ciowego deficytu budżetowego jednostki samorzÄ…du teryto Joanna SokoÅ‚owska 2013-01-11 10:19:18
Przetarg nieograniczony nr ZP.271.41.2012.JS - Czynności bankowe związane z obsługą bankową budżetu Gminy Głuchołazy i jednostek organizacyjnych: Urzędu Miejskiego w Głuchołazach, Ośrodka Joanna Sokołowska 2013-01-10 14:23:27
Przetarg nieograniczony nr ZP.271.1.2013.JS - Kredyt krÃłtkoterminowy w kwocie 2 mln zÅ‚otych na pokrycie wystÄ™pujÄ…cego w ciÄ…gu roku przejÅ›ciowego deficytu budżetowego jednostki samorzÄ…du teryto Joanna SokoÅ‚owska 2013-01-10 14:21:43
przetarg nieograniczony nr ZP. 271.35.2012.JSz-Rewitalizacja zdegradowanego obszaru uzdrowiskowego w ramach czesko “ polskiej wspÃłÅ‚pracy transgranicznej. OgrÃłd botaniczny /arboretum/ oraz odbudo Joanna Sznajder 2013-01-08 10:04:35
I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 1, położonego w Podlesiu 77 Joanna Gruszecka 2013-01-07 14:35:22
I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu użytkowego nr 1, położonego w Głuchołazach w budynku przy ul. Opolskiej 16 - 18 Joanna Gruszecka 2013-01-07 14:29:44
I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu użytkowego nr 1U (garażu), znajdującego się w budynku przy ul. Karłowicza 20-22, w klatce nr 20, w Głuchołazach Joanna Gruszecka 2013-01-07 14:12:42
I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu użytkowego nr 1U (garażu), znajdującego się w budynku przy ul. Karłowicza 20-22, w klatce nr 20 Joanna Gruszecka 2013-01-07 14:10:54
I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu użytkowego nr 1, położonego w Głuchołazach w budynku przy ul. Opolskiej 16 - 18 Joanna Gruszecka 2013-01-07 13:07:03
I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, położonej na terenie wsi Stary Las nr 33 Joanna Gruszecka 2013-01-07 13:05:08
Zapytanie ofertowe nr ZP/RW/1/I/2013 na "Remont mostu nad potokiem Głuchołaskim w ciagu drogi ul. Al. Jana Pawła II w Głuchołazach" Joanna Sznajder 2013-01-04 09:12:07
RR.6220.08.2012 Paweł Dąbrowski 2012-12-24 14:34:11
Otwarty konkurs ofert - sport 2013 r. Paweł Szymkowicz 2012-12-21 13:54:28
Otwarty konkurs ofert - sport 2013 r. Paweł Szymkowicz 2012-12-21 13:50:11
Otwarty konkurs ofert - sport 2013 r. Paweł Szymkowicz 2012-12-21 13:43:33
ZARZÄ„DZENIE NR 778-PR.183/2012 z dnia 13 grudnia 2012r. Joanna Gruszecka 2012-12-20 13:59:35
ZarzÄ…dzenie nr 700-PR.167/2012 z dnia 22.10.2012r. Joanna Sznajder 2012-12-20 10:32:28
ZarzÄ…dzenie nr 700-PR.167/2012 z dnia 22.10.2012r. Joanna Sznajder 2012-12-20 10:21:01
Przetarg nieograniczony nr ZP.271.41.2012.JS - Czynności bankowe związane z obsługą bankową budżetu Gminy Głuchołazy i jednostek organizacyjnych: Urzędu Miejskiego w Głuchołazach, Ośrodka Joanna Sokołowska 2012-12-19 13:58:00
Przetarg nieograniczony nr ZP.271.41.2012.JS - Czynności bankowe związane z obsługą bankową budżetu Gminy Głuchołazy i jednostek organizacyjnych: Urzędu Miejskiego w Głuchołazach, Ośrodka Joanna Sokołowska 2012-12-19 13:54:25
przetarg nieograniczony nr ZP. 271.35.2012.JSz-Rewitalizacja zdegradowanego obszaru uzdrowiskowego w ramach czesko “ polskiej wspÃłÅ‚pracy transgranicznej. OgrÃłd botaniczny /arboretum/ oraz odbudo Joanna Sznajder 2012-12-19 13:07:54
Przetarg nieograniczony nr ZP.271.39.2012.JS - Usługi edukacyjne obejmujące prowadzenie zajęć dodatkowych w klasach 4-6 w PSP nr 2 w Głuchołazach Joanna Sokołowska 2012-12-19 13:06:17
przetarg nieograniczony nr ZP. 271.35.2012.JSz-Rewitalizacja zdegradowanego obszaru uzdrowiskowego w ramach czesko “ polskiej wspÃłÅ‚pracy transgranicznej. OgrÃłd botaniczny /arboretum/ oraz odbudo Joanna Sznajder 2012-12-18 12:56:39
ZARZÄ„DZENIE NR 771-PR.182/2012 z dnia 10 grudnia 2012 r. Olga Furman 2012-12-18 07:57:20
przetarg nieograniczony nr ZP. 271.35.2012.JSz-Rewitalizacja zdegradowanego obszaru uzdrowiskowego w ramach czesko “ polskiej wspÃłÅ‚pracy transgranicznej. OgrÃłd botaniczny /arboretum/ oraz odbudo Joanna Sznajder 2012-12-17 15:20:44
Podatek leśny Katarzyna Dubaj 2012-12-17 14:02:08
Podatek od Å›rodkÃłw transportowych Katarzyna Dubaj 2012-12-17 13:56:06
Podatek od Å›rodkÃłw transportowych Katarzyna Dubaj 2012-12-17 13:38:44
Podatek leśny Katarzyna Dubaj 2012-12-17 13:08:07
Podatek od nieruchomości Katarzyna Dubaj 2012-12-17 12:54:47
Podatek rolny Katarzyna Dubaj 2012-12-17 12:53:41
Podatek od nieruchomości Katarzyna Dubaj 2012-12-17 12:46:15
Podatek od nieruchomości Katarzyna Dubaj 2012-12-17 12:37:52
2012 rok Katarzyna Dubaj 2012-12-17 12:27:31
przetarg nieograniczony nr ZP. 271.35.2012.JSz-Rewitalizacja zdegradowanego obszaru uzdrowiskowego w ramach czesko “ polskiej wspÃłÅ‚pracy transgranicznej. OgrÃłd botaniczny /arboretum/ oraz odbudo Joanna Sznajder 2012-12-13 14:45:46
Przetarg nieograniczony nr ZP.271.31.2012.JS - Usługi edukacyjne obejmujące prowadzenie zajęć dodatkowych w klasach 4-6 w PSP 1 w Głuchołazach Joanna Sokołowska 2012-12-13 08:45:52
Przetarg nieograniczony nr ZP.271.37.2012.JS - Usługi edukacyjne obejmujące prowadzenie zajęć dodatkowych w PG nr 1 w Głuchołazach Joanna Sokołowska 2012-12-13 08:32:23
wrzesień Patrycja Kanarska 2012-12-11 14:09:46
Przetarg nieograniczony nr ZP.271.39.2012.JS - Usługi edukacyjne obejmujące prowadzenie zajęć dodatkowych w klasach 4-6 w PSP nr 2 w Głuchołazach Joanna Sokołowska 2012-12-11 12:50:55
Przetarg nieograniczony nr ZP.271.39.2012.JS - Usługi edukacyjne obejmujące prowadzenie zajęć dodatkowych w klasach 4-6 w PSP nr 2 w Głuchołazach Joanna Sokołowska 2012-12-11 12:48:42
zarządzenie nr 736-PR.178/2012 z dnia 27 listopada 2012 r. Joanna Sokołowska 2012-12-11 11:35:33
ZARZĄDZENIE NR 757-PR.181/2012 z dnia 3 grudnia 2012 r. Michał Pydych 2012-12-11 07:47:28
ZARZĄDZENIE NR 756-PR.181/2012 z dnia 3 grudnia 2012 r. Michał Pydych 2012-12-11 07:47:22
ZARZĄDZENIE NR 756-PR.181/2012 z dnia 3 grudnia 2012 r. Michał Pydych 2012-12-11 07:42:31
ZarzÄ…dzenie Nr 741-PR.178/2012 z dnia 27 listopada 2012 r. Halina Sysak 2012-12-10 15:34:12
ZÄ…dzenie Nr 740-PR.178/2012 z dnia 27 listopada 2012 r. Halina Sysak 2012-12-10 15:19:47
ZarZÄ…dzenie Nr 740-PR.178/2012 z dnia 27 listopada 2012 r. Halina Sysak 2012-12-10 15:18:34
Przetarg nieograniczony nr ZP.271.38.2012.JS - Kredyt do wys. 1.000.000,00 zł Joanna Sokołowska 2012-12-10 13:06:04
Przetarg nieograniczony nr ZP.271.39.2012.JS - Usługi edukacyjne obejmujące prowadzenie zajęć dodatkowych w klasach 4-6 w Nowym Świętowie Joanna Sokołowska 2012-12-07 12:58:35
Zapytanie ofertowe - dostawa stoÅ‚Ãłw , krzeseÅ‚ i stolika pod rzutnik Agnieszka SobkÃłw 2012-12-07 12:08:08
Zapytanie ofertowe - dostawa stoÅ‚Ãłw , krzeseÅ‚ i stolika pod rzutnik Agnieszka SobkÃłw 2012-12-07 12:04:37
przetarg nieograniczony nr ZP. 271.35.2012.JSz-Rewitalizacja zdegradowanego obszaru uzdrowiskowego w ramach czesko “ polskiej wspÃłÅ‚pracy transgranicznej. OgrÃłd botaniczny /arboretum/ oraz odbudo Joanna Sznajder 2012-12-07 11:51:46
Otwarty konkurs ofert - uzależnienia, ochrona zdrowia i pomoc społeczna Tomasz Oleś 2012-12-07 11:15:54
Otwarty konkurs ofert - uzależnienia, ochrona zdrowia i pomoc społeczna Tomasz Oleś 2012-12-06 16:31:55
Otwarty konkurs ofert - uzależnienia, ochrona zdrowia i pomoc społeczna Tomasz Oleś 2012-12-06 16:14:16
Przetarg nieograniczony nr ZP.271.34.2012.JS - Usługi edukacyjne obejmujące prowadzenie zajęć dodatkowych w PG nr 2 w Głuchołazach Joanna Sokołowska 2012-12-06 11:33:23
Przetarg nieograniczony nr ZP.271.34.2012.JS - Usługi edukacyjne obejmujące prowadzenie zajęć dodatkowych w PG nr 2 w Głuchołazach Joanna Sokołowska 2012-12-06 11:31:51
przetarg nieograniczony nr ZP. 271.35.2012.JSz-Rewitalizacja zdegradowanego obszaru uzdrowiskowego w ramach czesko “ polskiej wspÃłÅ‚pracy transgranicznej. OgrÃłd botaniczny /arboretum/ oraz odbudo Joanna Sznajder 2012-12-06 07:28:47
przetarg nieograniczony nr ZP. 271.35.2012.JSz-Rewitalizacja zdegradowanego obszaru uzdrowiskowego w ramach czesko “ polskiej wspÃłÅ‚pracy transgranicznej. OgrÃłd botaniczny /arboretum/ oraz odbudo Joanna Sznajder 2012-12-06 07:25:55
przetarg nieograniczony nr ZP. 271.35.2012.JSz-Rewitalizacja zdegradowanego obszaru uzdrowiskowego w ramach czesko “ polskiej wspÃłÅ‚pracy transgranicznej. OgrÃłd botaniczny /arboretum/ oraz odbudo Joanna Sznajder 2012-12-05 15:26:40
Przetarg nieograniczony nr ZP.271.38.2012.JS - Kredyt do wys. 1.000.000,00 zł Joanna Sokołowska 2012-12-04 10:50:02
Przetarg nieograniczony nr ZP.271.38.2012.JS - Kredyt do wys. 1.000.000,00 zł Joanna Sokołowska 2012-12-04 10:49:25
Przetarg nieograniczony nr ZP.271.39.2012.JS - Usługi edukacyjne obejmujące prowadzenie zajęć dodatkowych w klasach 4-6 w Nowym Świętowie Joanna Sokołowska 2012-12-03 13:41:39
Przetarg nieograniczony nr ZP.271.39.2012.JS - Usługi edukacyjne obejmujące prowadzenie zajęć dodatkowych w klasach 4-6 w Nowym Świętowie Joanna Sokołowska 2012-11-30 14:00:44
Przetarg nieograniczony nr ZP.271.31.2012.JS - Usługi edukacyjne obejmujące prowadzenie zajęć dodatkowych w klasach 4-6 w PSP 1 w Głuchołazach Joanna Sokołowska 2012-11-30 12:33:16
Przetarg nieograniczony nr ZP.271.33.2012.JS - Usługi edukacyjne obejmujące prowadzenie zajęć dodatkowych w klasach 4-6 w PSP w Bodzanowie Joanna Sokołowska 2012-11-30 12:26:40
Przetarg nieograniczony nr ZP.271.38.2012.JS - Kredyt do wys. 1.000.000,00 zł Joanna Sokołowska 2012-11-29 12:49:00
Przetarg nieograniczony nr ZP.271.34.2012.JS - Usługi edukacyjne obejmujące prowadzenie zajęć dodatkowych w PG nr 2 w Głuchołazach Joanna Sokołowska 2012-11-29 12:35:21
październik Patrycja Kanarska 2012-11-29 08:56:00
październik Patrycja Kanarska 2012-11-29 08:01:06
październik Patrycja Kanarska 2012-11-29 07:50:15
Przetarg nieograniczony nr ZP.271.32.2012.JS - Ubezpieczenie majątku oraz interesu majątkowego Gminy Głuchołazy - etap I Joanna Sokołowska 2012-11-28 13:45:30
Przetarg nieograniczony nr ZP.271.30.2012 NA DOSTAWY POD NAZWÄ„: „DOSTAWA, MONTAÅ» I INTEGRACJA SPRZÄśTU KOMPUTEROWEGO I AUDIOWIZUALNEGO DLA PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 IM. KRZYSZTOFA KA Joanna Sznajder 2012-11-27 11:56:52
Zarządzenie Nr 728-PR.176/2012 z dnia 20 listopada 2012 r. Joanna Sokołowska 2012-11-27 09:10:23
Zarządzenie Nr 727-PR.175/2012 z dnia 19 listopada 2012 r. Joanna Sokołowska 2012-11-27 09:09:32
Otwarty konkurs ofert - siatkÃłwka mężczyzn listopad - grudzieÅ„ 2012 PaweÅ‚ Szymkowicz 2012-11-27 07:58:51
Otwarty konkurs ofert - Zadanie w zakresie kultury fizycznej i sportu wÅ›rÃłd dzieci, mÅ‚odzieży i dorosÅ‚ych poprzez upowszechnianie rÃłÅ¼nych dyscyplin sportowych na terenie gminy GÅ‚uchoÅ‚azy w ok PaweÅ‚ Szymkowicz 2012-11-27 07:56:33
Przetarg nieograniczony nr ZP.271.32.2012.JS - Ubezpieczenie majątku oraz interesu majątkowego Gminy Głuchołazy - etap I Joanna Sokołowska 2012-11-26 11:52:26
Przetarg nieograniczony nr ZP.271.32.2012.JS - Ubezpieczenie majątku oraz interesu majątkowego Gminy Głuchołazy - etap I Joanna Sokołowska 2012-11-26 11:50:36
Przetarg nieograniczony nr ZP.271.32.2012.JS - Ubezpieczenie majątku oraz interesu majątkowego Gminy Głuchołazy - etap I Joanna Sznajder 2012-11-23 15:11:31
Rejestr dziaÅ‚alnoÅ›ci regulowanej w zakresie odbierania odpadÃłw komunalnych od wÅ‚aÅ›cicieli nieruchomoÅ›ci Marta LeÅ›niak 2012-11-23 12:03:24
Zarządzenie nr 731-PR.177/2012 Paweł Dąbrowski 2012-11-22 14:31:36
ZARZÄ„DZENIE NR 713-PR.1173/2012 z dnia 9 listopada 2012r. Joanna Gruszecka 2012-11-20 08:19:12
Konsultacje z organizacjami pożytku publicznego Tomasz Oleś 2012-11-20 07:01:47
Konsultacje z organizacjami pożytku publicznego Tomasz Oleś 2012-11-20 06:59:47
obwieszczenie o ponownym wyłożeniu planu miejscowego miasta Głuchołazy Barbara Strauchmann 2012-11-19 09:39:38
ZARZĄDZENIE NR 716-PR.173/2012 z dnia 9 listopada 2012 r. Michał Pydych 2012-11-16 13:21:03
RR.6220.12.2012 Paweł Dąbrowski 2012-11-14 09:22:02
RR.6220.12.2012 Paweł Dąbrowski 2012-11-14 09:08:50
Przetarg nieograniczony nr ZP.271.30.2012 NA DOSTAWY POD NAZWÄ„: „DOSTAWA, MONTAÅ» I INTEGRACJA SPRZÄśTU KOMPUTEROWEGO I AUDIOWIZUALNEGO DLA PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 IM. KRZYSZTOFA KA Joanna Sznajder 2012-11-13 14:12:19
Rejestr dziaÅ‚alnoÅ›ci regulowanej w zakresie odbierania odpadÃłw komunalnych od wÅ‚aÅ›cicieli nieruchomoÅ›ci Marta LeÅ›niak 2012-11-12 12:51:59
Przetarg nieograniczony nr ZP.271.29.2012.JS - UsÅ‚ugi edukacyjne obejmujÄ…ce prowadzenie zajęć dodatkowych w ramach realizacji projektu systemowego pt. Edukacja dla najmÅ‚odszych w PSP BodzanÃłw Joanna SokoÅ‚owska 2012-11-12 12:27:36
Zarządzenie nr 669-PR.164.2012 z dnia 3 października 2012 r. Joanna Sokołowska 2012-11-08 08:46:26
Zapytanie ofertowe na wycinkę drzew na działkach 174/1 i 174/2 stanowiacych własność Gminy Głuchołazy Paweł Dąbrowski 2012-11-07 13:22:16
I przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w Głuchołazach przy ul. Damrota. Michał Pydych 2012-11-07 12:14:13
Zarządzenie nr 708-PR.172/2012 Burmistrza Głuchołaz z dnia 05 listopada 2012 r. Joanna Sokołowska 2012-11-05 15:43:05
PRZETARG NIEOGRANICZONY NR ZP.271.27.2012.JSz-na usługi edukacyjne obejmujące prowadzenie zajęć dodatkowych w ramach realizacji projektu systemowego pt. „Edukacja dla najmłodszych” w Publicz Joanna Sznajder 2012-11-05 09:46:40
Zapytanie ofertowe nr ZP/RW/1/X/2012 na dostawę skutera śnieżnego w ramach projektu „Na nartach biegowych po pograniczu polsko-czeskim" Joanna Sokołowska 2012-11-02 13:11:59
Zarządzenie Nr 683-PR.166/2012 z dnia 17 października 2012 r. Halina Sysak 2012-11-02 08:45:35
Zarządzenie Nr 683-PR.166/2012 z dnia 17 października 2012 r. Halina Sysak 2012-11-02 08:40:02
Zapytanie ofertowe Głuchołazy, dnia 30.10.2012r.. Nr ZP/RW/1/X/2012 ZAPYTANIE OFERTOWE Zamawiający zaprasza do złożenia oferty na dostawę skutera śnieżnego w ramach projektu „Na n Joanna Sokołowska 2012-10-31 13:56:06
PRZETARG NIEOGRANICZONY NR ZP.271.26.2012.JSz-DOSTAWA, MONTAÅ» I INTEGRACJA SPRZÄśTU KOMPUTEROWEGO I AUDIOWIZUALNEGO DLA PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 IM. KRZYSZTOFA KAMILA BACZYÅĆSKIEGO W GŁ Joanna SokoÅ‚owska 2012-10-30 11:51:16
PRZETARG NIEOGRANICZONY NR ZP.271.26.2012.JSz-DOSTAWA, MONTAÅ» I INTEGRACJA SPRZÄśTU KOMPUTEROWEGO I AUDIOWIZUALNEGO DLA PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 IM. KRZYSZTOFA KAMILA BACZYÅĆSKIEGO W GŁ Joanna Sznajder 2012-10-26 08:47:10
ZARZĄDZENIE NR 668-PR.164/2012 z dnia 3 października 2012r. Joanna Sokołowska 2012-10-19 12:13:00
PRZETARG NIEOGRANICZONY NR