logo
Wersja dla niedowidzących
  Urzędu Miejskiego w Głuchołazach
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 ORGANA WŁADZY
plus Rada Miejska
plus Konsultacje Społeczne
 URZĄD MIEJSKI
minus Telefony
minus Regulamin Urzędu
plus Wydziały Urzędu
plus Załatwianie spraw obywateli
plus Unia Eropejska - realizowane projekty
plus Miejsca Pracy
plus Oświadczenia majątkowe
plus Informacja dla planujących zgromadzenia na terenie Gminy Głuchołazy
minus Rejestry umów
minus Rejestr instytucji kultury
minus Ponowne wykorzystanie
 KONTROLE
plus Zewnętrzne
plus Wewnętrzne
 PRAWO LOKALNE
minus Statut gminy
minus Strategia Gminy
plus Odpady komunalne
plus Gospodarka komunalna i mieszkaniowa
plus Opłaty lokalne
plus Podatki
plus Dopłaty do paliwa rolniczego
plus Budżet gminy i sprawozdania
plus Ochrona środowiska
plus Decyzje środowiskowe
plus Wybory samorządowe -2006r.
plus Wybory Samorządowe 2010
minus Wybory Parlamentarne 2011
minus Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
minus Wybory Samorządowe - 2014
plus Wybory Prezydenckie 2015
plus Wybory Sołeckie 2015
plus Wybór ławników na kadencję 2016-2019
plus Referendum Ogólnokrajowe 2015
plus Wybory Parlamentarne 2015
minus Karta prywatyzacji Spółki ECO S.A.
plus Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Głuchołazach 2017
 Ogłoszenia pozostałe
plus 2005r.
plus 2006r.
plus 2007r.
plus 2008r.
plus 2009r.
plus 2010r.
plus 2011r.
plus 2012r.
plus 2013r.
plus 2015
plus 2014r.
plus 2016
plus 2017r.
plus Budżet Obywatelski 2016
plus Ogłoszenie o głosowaniu
plus Budżet Obywatelski 2017
minus Porady prawne
plus Konkursy ofert na zadania z zakresu zdrowia publicznego
plus Budżet Obywatelski 2018
 Jednostki organizacyjne
minus Spółki
minus Jednostki oświatowe
minus Inne jednostki
 Organizacje pozarządowe
plus 2010
plus 2011
plus 2012
plus 2013
plus 2014
plus 2015
plus 2016
plus 2017
 Nieruchomości
plus Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
plus Nieruchomości przeznaczone do dzierżawy, najmu
plus Przetargi nieruchomości
plus Rokowania na sprzedaż nieruchomości
 Zapytania ofertowe
plus 2009
plus 2010
plus 2011
plus 2012
plus 2013
minus ZAPYTANIE OFERTOWE na usługę pn.: Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla obszaru Gminy Głuchołazy
minus Remont nawierzchni drogi asfaltowo-szutrowej (tłuczniowej) oraz remont dwóch mostków w ciągu drogi 107147 O i wewnętrznej położonych na działkach 502,503,758,759 i 760/2 w m. Konradów. Znisz
minus Remont nawierzchni drogi szutrowej (tłuczniowej) wraz z przepustami w drodze wewnętrznej na działkach 219, 304, 305 w m. Podlesie. Zniszczenia po nawalnych deszczach z 27-28 maja 2014r
minus Remont nawierzchni drogi szutrowej (tłuczniowej) – jedyny dojazd do posesji – na drodze wewnętrznej na działkach 248, 249, 250 w Podlesiu. Zniszczenia po nawalnych deszczach z 27-28 maja 2014r
minus Remont nawierzchni drogi wraz z odwodnieniem (z korytek betonowych) oraz umocnienia skarp rowu na drodze wewnętrznej w m. Jarnołtówek na działkach 535, 536, 568. Zniszczenia po n
minus Oczyszczenie (odmulenie) cieku wodnego, oczyszczenie przepustów oraz umocnienia skarp na cieku wodnym w Jarnołtówku na działkach 581, 582. Zniszczenia po nawalnych deszczach z 27-28 maja 2014r
minus Remont mostu na wys. budynku nr 90 w m. Burgrabice na działkach 502 i 1587. Zniszczenia po nawalnych deszczach z 27-28 maja 2014r
minus Remont nawierzchni szutrowej (tłuczniowej) z przebudową przepustu drogowego w m. Sławniowice na działkach 316/1, 316/2 i 343. Zniszczenia po nawalnych deszczach z 27-28 maja 2014r
minus Remont mostu na wys. budynku nr 90 w m. Burgrabice na działkach 502 i 1587. Zniszczenia po nawalnych deszczach z 27-28 maja 2014r
minus Remont nawierzchni szutrowej (tłuczniowej) z przebudową przepustu drogowego w m. Sławniowice na działkach 316/1, 316/2 i 343. Zniszczenia po nawalnych deszczach z 27-28 maja 2014r
plus 2015
plus 2016
minus Informacja o udzieleniu zamówienia na zadanie:Konserwacja cząstkowa-remonty cząstkowe dróg na terenie g. Gł-zy
plus 2017
 Zarządzenia Burmistrza
plus 2011 rok
plus 2012 rok
plus 2013 rok
plus 2014 rok
minus Zarządzenie Nr 1364-PR.310/2014 z dnia 16 kwietnia 2014r. w sprawie Regulaminu postepowania o udzielenie zamówienia publicznego
minus Zarządzenie Nr 1492-PR.341/2014 Burmistrza Głuchołaz z dnia 14 lipca 2014 r.Burmistrza Głuchołaz
minus Zarządzenie Nr 41-PR.7.2014 Burmistrza Głuchołaz z dnia 31 grudnia 2014 r.
plus 2015 rok
plus 2016 rok
plus 2017
 Plan Zrządzania Kryzysowego Gminy
minus Plan zarządzania kryzysowego Gminy Głuchołazy
 Zagospodarowanie przestrzenne
minus GMINNA EWIDENCJA ZABYTKÓW
minus Instrukcja obsługi portalu "Opolskie w internecie"
minus Informacje ogólne. Wykaz obowiązujących planów miejscowych
minus STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY GŁUCHOŁAZY
minus OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA SPRAWY Z 2017r.
minus OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI 2017r.
minus OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA 2016r.
minus OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI spraw z 2015r.
minus OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI spraw z 2016r.
minus OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GŁUCHOŁAZ o przystąpieniu do sporządzenia 5 planów
minus OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GŁUCHOŁAZ O PRZYSTĄPIENIU DO ZMIANY 3 PLANÓW
minus OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GŁUCHOŁAZ O PRZYSTĄPIENIU DO ZMIANY STUDIUM
minus Ogłoszenie o odstąpieniu od SOOŚ do zmiany planu miejscowego w rejonie ul. Lompy w Głuchołazach
minus Ogloszenie o odstąpieniu od SOOŚ do zmiany planu miejscowego obszaru wsi Podlesie
minus OGŁOSZENIE BURMISTRZA GŁUCHOŁAZ o przystąpieniu do sporządzenia 3 planów
minus OBWIESZCZENIE O WYŁOŻENIU DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU ZMIANY PLANU MIEJSCOWEGO STAREGO MIASTA W GŁUCHOŁAZACH wraz z prognozą
minus Zawiadomienie SKO dot. sprawy IRG.6733.17.2015
minus zawiadomienie SKO dot. sprawy IRG.6733.18.2016
minus OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GŁUCHOŁAZ O WYŁOŻENIU DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU ZMIANY PLANU W REJONIE UL. TARGOWEJ W GŁUCHOŁAZACH
minus OBWIESZCZENIE Burmistrza Głuchołaz o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Głuchołazy w rejonie Al. Jana Pawła II wraz z prognozą
minus OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar działalności gospodarczej we wsi Charbielin i Bodzanów w gminie Głuchołazy
minus OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia zmiany planu miejscowego m. Głuchołazy w rej. dz. nr 761/2, 760/3, 761/59 przy ul. Grunwaldzkiej oraz w rej. dz. nr 897/2 przy ul. Kraszewskiego
minus OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu: projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Pokrzywna wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
minus OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia planu miejscowego miasta Głuchołazy obejmującego obszar dz. nr 1350/4 w rej. ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego
minus OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia zmiany planu miejscowego obejmującego obszar w rej. ul. Grunwaldzkiej, Prymasa S. Wyszyńskiego, M. Curie-Skłodowskiej, Targowej
minus OBWIESZCZENIE Burmistrza Głuchołaz o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Nowy Świętów oraz do sporządzenia prognozy oddziaływania na środow
minus OGŁOSZENIE BURMISTRZA O ODSTĄPIENIU OD PRZEPROWADZENIA OCENY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO DO ZMIANY PLANU W REJONIE AL. JANA PAWŁA II
minus OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia planu miejscowego obejmującego działki na obszarze wsi Bodzanów i Nowy Świętów, w rejonie zakładu Malta – Decor sp. z o.o.
minus OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia planu miejscowego miasta Głuchołazy w rejonie ulic gen. Sikorskiego i Moniuszki
minus OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ulicy Bohaterów Warszawy obejmującego teren położony przy ulicy Bohaterów Wars
minus OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Głuchołazy w rejonie Al. Jana Pawła II
minus OBWIESZCZENIE o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Pokrzywna wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
minus OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GŁUCHOŁAZ o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany planu miejscowego obejmującego obszar w rej. ulic Grunwaldzkiej, Wyszyńskiego, Skłodowskiej, Targowej w Gł-zach
minus OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GŁUCHOŁAZ o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany planu miejscowego m. Głuchołazy obejmującego obszar działki nr 1350/4 w rejonie ul. Pr. Stefana Wyszyńskiego
minus odwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
minus OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GŁUCHOŁAZ o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagosp. przestrz. miasta Głuchołazy w rej. ul. gen. Sikorskiego i Moniuszki
minus OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GŁUCHOŁAZ o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego działki na obszarze wsi Bodzanów i Nowy Świętów, w rejonie
minus OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GŁUCHOŁAZ o przyjęciu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Głuchołazy w rejonie ulic gen. Sikorskiego i Moniuszki oraz o możliwościach zapoznania się z jeg
minus OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GŁUCHOŁAZ o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany mpzp w rejonie ul. Grunwaldzkiej, Wyszyńskiego, M. Curie-Skłodowskiej, Targowej
minus OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GŁUCHOŁAZ o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany mpzp m. Głuchołazy obejm. obszar dz. nr 1350/4 w rej. ul. Pr. S. Wyszyńskiego
minus OBWIESZCZENIE BURMISTRZA o odstąpieniu od przeprowadzenia oceny SOOŚ do zmiany mpzp m. Głuchołazy w rej. dz. nr 761/2, 760/3, 761/59 Grunwaldzkiej oraz w rej. dz. nr 897/2 przy ul. Kraszewskiego
 Sprawozdania z realizacji programów
minus Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za 2013r.
minus Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2013r.
minus Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Preciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie za 2013r.
minus Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny za 2013r.
minus Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za 2014r.
minus Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2014r.
minus Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za 2015r.
minus Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2015r
minus Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za 2016r
minus Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2016r
 Audyt wewnętrzny
minus Audyt 2014
minus Audyt 2015
minus Audyt 2017
 Zapytania ofertowe
plus 2009
plus 2010
plus 2011
plus 2012
plus 2013
plus 2014
minus ZAPYTANIE OFERTOWE na usługę pn.: Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla obszaru Gminy Głuchołazy
minus Remont nawierzchni drogi asfaltowo-szutrowej (tłuczniowej) oraz remont dwóch mostków w ciągu drogi 107147 O i wewnętrznej położonych na działkach 502,503,758,759 i 760/2 w m. Konradów. Znisz
minus Remont nawierzchni drogi szutrowej (tłuczniowej) wraz z przepustami w drodze wewnętrznej na działkach 219, 304, 305 w m. Podlesie. Zniszczenia po nawalnych deszczach z 27-28 maja 2014r
minus Remont nawierzchni drogi szutrowej (tłuczniowej) – jedyny dojazd do posesji – na drodze wewnętrznej na działkach 248, 249, 250 w Podlesiu. Zniszczenia po nawalnych deszczach z 27-28 maja 2014r
minus Remont nawierzchni drogi wraz z odwodnieniem (z korytek betonowych) oraz umocnienia skarp rowu na drodze wewnętrznej w m. Jarnołtówek na działkach 535, 536, 568. Zniszczenia po n
minus Oczyszczenie (odmulenie) cieku wodnego, oczyszczenie przepustów oraz umocnienia skarp na cieku wodnym w Jarnołtówku na działkach 581, 582. Zniszczenia po nawalnych deszczach z 27-28 maja 2014r
minus Remont mostu na wys. budynku nr 90 w m. Burgrabice na działkach 502 i 1587. Zniszczenia po nawalnych deszczach z 27-28 maja 2014r
minus Remont nawierzchni szutrowej (tłuczniowej) z przebudową przepustu drogowego w m. Sławniowice na działkach 316/1, 316/2 i 343. Zniszczenia po nawalnych deszczach z 27-28 maja 2014r
minus Remont mostu na wys. budynku nr 90 w m. Burgrabice na działkach 502 i 1587. Zniszczenia po nawalnych deszczach z 27-28 maja 2014r
minus Remont nawierzchni szutrowej (tłuczniowej) z przebudową przepustu drogowego w m. Sławniowice na działkach 316/1, 316/2 i 343. Zniszczenia po nawalnych deszczach z 27-28 maja 2014r
 Miejska Rada Seniorów
plus 2015
plus 2016
 Głuchołaskie Podwórko
plus 2015
plus 2016
plus 2017
 Uchwały Rady Miejskiej
minus Uchwały Rady Miejskiej podjęte po 2012r.
 Informacje
plus Uchwały
plusPrzetargi
 Sprawy do załatwienia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Mapa strony:

ORGANA WŁADZY
   Rada Miejska
      komisje Rady Miejskiej
         terminy posiedzeń komisji Rady Miejskiej
            wrzesień 2015
            październik 2015
            listopad 2015r.
            grudzień 2015
            styczeń 2016 r.
            luty 2016 r.
            marzec 2016r.
            kwiecień 2016
            maj 2016 r.
            czerwiec 2016r.
            wrzesień 2016r.
            październik 2016r.
            listopad 2016
            grudzień 2016r.
            styczeń 2017r.
            luty 2017 r.
            marzec 2017 r.
            kwiecień 2017 r.
            maj 2017 r.
            czerwiec 2017 rok
            wrzesień 2017
            październik 2017
            listopad/2017
            grudzień/2017
            styczeń /2018r.
         sprawozdania komisji Rady Miejskiej za 2015r.
         Wnioski i odpowiedzi
            2016
               Maj
               Czerwiec
               Wrzesień
               Październik
               Listopad
               Grudzień
            2017
               styczeń
               Luty
               Marzec
               Kwiecień
               Maj
               Czerwiec
               Wrzesień
               Październik
               Listopad
               Grudzień
         sprawozdania komisji Rady Miejskiej za 2016r.
      oświadczenia majątkowe
         za 2003 rok
            Bajor Marian
            Chaszczewicz Jan
            Dolny Jan
            Dyba Stanisław
            Fornalik Zbigniew
            Gunia Grzegorz
            Koszut Michał
            Łuczków Józef
            Matuszek Józef
            Migała Mariusz
            Płatosz Tadeusz
            Smolczyk-Pudelko Urszula
            Szul Stanisław
            Szymkowicz Marek
            Świetlikowska Janina
            Wańczyk Józef
            Witos Mieczysław
            Wojdyła Tadeusz
            Zapiór Janusz
            Zielonka Wilhelm
               Gawlik Jolanta
            Żurakowski Roman
         za 2004 rok
            Bajor Marian
            Chaszczewicz Jan
            Dyba Stanisław
            Fornalik Zbigniew
            Gunia Grzegorz
            Koszut Michał
            Łuczków Józef
            Matuszek Józef
            Płatosz Tadeusz
            Smolczyk-Pudelko Urszula
            Szul Stanisław
            Szymkowicz Marek
            Świetlikowska Janina
            Wańczyk Józef
            Witos Mieczysław
            Wojdyła Tadeusz
            Zapiór Janusz
            Zielonka Wilhelm
            Żurakowski Roman
         za 2005 rok
            Bajor Marian
            Chaszczewicz Jan
            Dolny Jan
            Dyba Stanisław
            Fornalik Zbigniew
            Gunia Grzegorz
            Koszut Michał
            Łuczków Józef
            Matuszek Józef
            Migała Mariusz
            Płatosz Tadeusz
            Smolczyk-Pudelko Urszula
            Szul Stanisław
            Szymkowicz Marek
            Świetlikowska Janina
            Wańczyk Józef
            Witos Mieczysław
            Wojdyła Tadeusz
            Zapiór Janusz
            Zielonka Wilhelm
            Żurakowski Roman
         za 2006 rok - na zakończenie kadencji
            Bajor Marian
            Chaszczewicz Jan
            Dolny Jan
            Dyba Stanisław
            Fornalik Zbigniew
            Gunia Grzegorz
            Koszut Michał
            Łuczków Józef
            Matuszek Józef
            Migała Mariusz
            Płatosz Tadeusz
            Smolczyk-Pudelko Urszula
            Szul Stanisław
            Szymkowicz Marek
            Świetlikowska Janina
            Wańczyk Józef
            Witos Mieczysław
            Wojdyła Tadeusz
            Zapiór Janusz
            Zielonka Wilhelm
            Żurakowski Roman
         za 2006r. - rozpoczęcie kadencji
            Bajor Marian
            Baran Grażyna
            Bortniczuk Kamil
            Bukała Anatol
            Ćwiek Jan
            Dolny Jan
            Gawlik Jolanta
            Kanarski Bogusław
            Łacna Magda
            Łuczków Józef
            Mazur Józef
            Michaliszyn Stefania
            Migała Mariusz
            Pachota Jan
            Płatosz Tadeusz
            Ptak Grzegorz
            Rajtakowski Bogumił
            Sowa Jarosław
            Stychno Bolesław
            Wojdyła Tadeusz
            Zielonka Wilhelm
            Żurakowski Roman
            Andrzej Gębala
         za 2006r.
            Bajor Marian
            Baran Grażyna
            Bortniczuk Kamil
            Bukała Anatol
            Dolny Jan
            Gawlik Jolanta
            Kanarski Bogusław
            Łacna Magda
            Łuczków Józef
            Mazur Józef
            Michaliszyn Stefania
            Migała Mariusz
            Pachota Jan
            Płatosz Tadeusz
            Ptak Grzegorz
            Rajtakowski Bogumił
            Sowa Jarosław
            Stychno Bolesław
            Wojdyła Tadeusz
            Zielonka Wilhelm
            Żurakowski Roman
         za 2007r.
            Marian Bajor
            Baran Grażyna
            Bortniczuk Kamil
            Bukała Anatol
            Dolny Jan
            Gawlik Jolanta
            Gębala Andrzej
            Kanarski Bogusław
            Łacna Magda
            Łuczków Józef
            Mazur Józef
            Michaliszyn Stefania
            Migała Mariusz
            Pachota Jan
            Płatosz Tadeusz
            Rajtakowski Bogumił
            Sowa Jarosław
            Stychno Bolesław
            Wojdyła Tadeusz
            Zielonka Wilhelm
            Żurakowski Roman
         za 2008r.
            Bajor Marian
            Baran Grażyna
            Bortniczuk Kamil
            Bukała Anatol
            Dolny Jan
            Gawlik Jolanta
            Gębala Andrzej
            Kanarski Bogusław
            Łacna Magda
            Łuczków Józef
            Mazur Józef
            Michaliszyn Stefania
            Migała Mariusz
            Pachota Jan
            Płatosz Tadeusz
            Rajtakowski Bogumił
            Sowa Jarosław
            Stychno Bolesław
            Wojdyła Tadeusz
            Zielonka Wilhelm
            Żurakowski Roman
         za 2009 rok
            Bajor Marian
            Baran Grażyna
            Bortniczuk Kamil
            Bukała Anatol
            Dolny Jan
            Gawlik Jolanta
            Gębala Andrzej
            Kanarski Bogusław
            Łacna Magda
            Łuczków Józef
            Mazur Józef
            Michaliszyn Stefania
            Migała Mariusz
            Pachota Jan
            Płatosz Tadeusz
            Rajtakowski Bogumił
            Sowa Jarosław
            Stychno Bolesław
            Wojdyła Tadeusz
            Zielonka Wilhelm
            Żurakowski Roman
         za 2010 rok - na zakończenie kadencji
            Bajor Marian
            Baran Grażyna
            Bortniczuk Kamil
            Bukała Anatol
            Dolny Jan
            Gawlik Jolanta
            Gębala Andrzej
            Kanarski Bogusław
            Łacna Magda
            Łuczków Józef
            Mazur Józef
            Michaliszyn Stefania
            Migała Mariusz
            Pachota Jan
            Płatosz Tadeusz
            Rajtakowski Bogumił
            Sowa Jarosław
            Stychno Bolesław
            Wojdyła Tadeusz
            Zielonka Wilhelm
            Żurakowski Roman
         2010-2014 rozpoczęcie kadencji
            Bortniczuk Kamil
            Dolny Jan
            Fornalik Zbigniew
            Gawlik Jolanta
            Gębala Andrzej
            Kamiński Artur
            Kanarski Bogusław
            Kędroń Piotr
            Klimecki Ireneusz
            Koszut Michał
            Łabaza Adam
            Płatosz Tadeusz
            Skupień Mieczysław
            Sychno Kazimierz
            Szul Stanisław
            Udziela Ryszard
            Walczak Kazimierz
            Wojdyła Tadeusz
            Zielonka Wilhelm
            Żurakowski Roman
            Edward Szupryczyński rozpoczęcie kadencji
            Edward Szupryczyński na zakończenie kadencji
            Migała Mariusz
         za 2010 rok
         za 2011 rok
         za 2012 rok
         za 2013 rok
            Kędroń Piotr na zakończenie kadencji
            Chaszczewicz Jan na rozpoczęcie kadencji
            Oświadczenia majątkowe za 2013 r.
               Oświadczenia majątkowe za 2013r.
                  oświadczenie majątkowe za 2013 r.
         oświadczenia majątkowe na zakończenie kadencji 2014r.
            Bortniczuk Kamil
            Dolny Jan
            Fornalik Zbigniew
            Gawlik Jolanta
            Gębala Andrzej
            Kamiński Artur
            Kanarski Bogusław
            Chaszczewicz Jan
            Klimecki Ireneusz
            Koszut Michał
            Łabaza Adam
            Migała Mariusz
            Płatosz Tadeusz
            Skupień Mieczysław
            Stychno Kazimierz
            Szul Stanisław
            Udziela Ryszard
            Walczak Kazimierz
            Wojdyła Tadeusz
            Zielonka Wilhelm
            Żurakowski Roman
         2014-2018 rozpoczęcie kadencji
            Dorosz Maciej
            Frankiewicz Andrzej
            Gębala Andrzej
            Juziuk Zbigniew
            Klimecki Ireneusz
            Kubowicz Edward
            Łabaza Adam
            Migała Mariusz
            Miksa Justyna
            Pleszczak Szymon
            Ptak Grzegorz
            Sułek Ireneusz
            Stychno Bolesław
            Stychno Kazimierz
            Szeląg Wojciech
            Szul Stanisław
            Tokarz Andrzej
            Udziela Ryszard
            Wanicki Jacek
            Wojnarowski Jerzy
            Baran Zdzisław
         za 2014 r.
            Baran Zdzisław
            Dorosz Maciej
            Frankiewicz Andrzej
            Gębala Andrzej
            Juziuk Zbigniew
            Klimecki Ireneusz
            Kubowicz Edward
            Łabaza Adam
            Migała Mariusz
            Miksa Justyna
            Pleszczak Szymon
            Ptak Grzegorz
            Sułek Ireneusz
            Stychno Bolesław
            Stychno Kazimierz
            Szeląg Wojciech
            Szul Stanisław
            Tokarz Andrzej
            Udziela Ryszard
            Wanicki Jacek
            Wojnarowski Jerzy
         za 2015
            Szul Stanisław- Przewodniczący Rady Miejskiej
            Szul Stanisław
            Baran Zdzisław
            Dorosz Maciej
            Frankiewicz Andrzej
            Gębala Andrzej
            Juziuk Zbigniew
            Klimecki Ireneusz
            Kubowicz Edward
            Łabaza Adam
            Migała Mariusz
            Miksa Justyna
            Pleszczak Szymon
            Ptak Grzegorz
            Sułek Ireneusz
            Stychno Bolesław
            Stychno Kazimierz
            Szeląg Wojciech
            Tokarz Andrzej
            Udziela Ryszard
            Wanicki Jacek
            Wojnarowski Jerzy
         za 2016 rok
      Protokoły z sesji Rady Miejskiej
         2010 r.
            styczeń
            styczeń
            luty
            marzec
            kwiecień
            maj
            czerwiec
            sierpień
            wrzesień
            październik
            listopad
            grudzień
            grudzień
            grudzień
            grudzień
         2011 r.
            styczeń
            luty
            marzec
            kwiecień
            maj
            czerwiec
            sierpień
            wrzesień
            październik
            listopad
            grudzień
         2012 r.
            styczeń
            luty
            marzec
            Kwiecień
            maj
            czerwiec
            wrzesień
            październik
            listopad
            grudzień
            grudzień
         2013 r.
            luty
            marzec
            marzec
            kwiecień
            maj
            lipiec
               protokół nr XXXII/13 z sesji Rady Miejskiej w Głuchołazach w dniu 3 lipca 2013r.
            sierpień
               protokół nr XXXIII/13 z sesji Rady Miejskiej w Głuchołazach w dniu 26 sierpnia 2013r.
            wrzesień
            październik
            listopad
            grudzień
         2014r.
            styczeń
            luty
            marzec
            kwiecień
            maj
            czerwiec
            sierpień
            wrzesień
            październik
            grudzień
            grudzień
            grudzień
         2015
            styczeń
            luty
            luty
            marec
            kwiecień
            maj
            lipiec
            wrzesień
            październik
            listopad
            grudzień 2015
         2016r.
            styczeń
            luty 2016
            marzec 2016
            marzec 2016
            kwiecień 2016r.
            maj 2016
            czerwiec 2016
            wrzesień2016
            wrzesień2016
            październik 2016 r.
            listopad 2016r.
            grudzień 2016
         2017 rok
            styczeń
            luty 2017r.
            marzec 2017 r.
            kwiecień 2017
            maj /17
            czerwiec/17
            wrzesień/17
            październik /17
            październik/17
            Listopad / 17
      Klub y Radnych Rady Miejskiej w Głuchołazach
         Uchwały
         oświadczenia
      Dyżury radnych
      Interpelacje Radnych
         maj 2015
         lipiec 2015
         wrzesień 2015
         październik
         listopad 2015
         grudzień 2015
         styczeń 2016r.
         luty 2016
         marzec/ 2016
         kwiecień/16
         maj/2016
         czerwiec/16
         lipiec/16
         październik/16
         listopad/16
         grudzień/16
         styczeń/17
         luty/17
         marzec/17
         kwiecień/17
         maj/17
         czerwiec/17
         wrzesień/17
         październik/17
         grudzień/17
      informacja
   Konsultacje Społeczne
      Konsultacje w sprawie projektu statutów Sołectw w Gminie Głuchołazy

URZĄD MIEJSKI
   Telefony
   Regulamin Urzędu
   Wydziały Urzędu
      W. Organizacyjno-Administracyjny
      Biuro Rady Miejskiej
      W. Finansowo-Budżetowy
      W. Gospodarki Komunalnej, Inwestycji i Architektury
      W. Spraw Obywatelskich
      W. Rolnictwa i Ochrony Środowiska
      W. Planowania, Zamówień Publicznych i Działalności Gospodarczej
      W. Promocji, Turystyki i Sportu
      Inspektorat Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw Obrony
      W. Oświaty
      Urząd Stanu Cywilnego
      Straż Miejska
      W. Planowania Rozwoju i Pozyskiwania Funduszy
   Załatwianie spraw obywateli
      działalność gospodarcza
         REJESTR ŻŁOBKÓW I KLUBÓW DZIECIĘCYCH
   Unia Eropejska - realizowane projekty
      stypendia uczniowskie - ZPORR
      e-Urząd dla mieszkańca Opolszczyzny
      Odnowienie i wyznakowanie szlaków turystycznych na pograniczu polsko - czeskim
      Udoskonalenie funkcjonowania i oferty edukacyjnej oddziału przedszkolnego w miejscowości Bodzanów
      Wyrównanie szans i jakości usług edukacyjnych uczniów szkól podstawowych i gimnazjalnych na terenie Gminy Głuchołazy
      Informacja dotycząca postępowań o udzielenie zamówień publicznych na opracowanie Strategii OF „PARTNERSTWO NYSKIE 2020”
   Miejsca Pracy
      2005r.
         oferta pracy - 6.10.2005r.
         Lista kandydatów do oferty z 6.10.2005r.
         protokół z naboru na stanowisko Podinsp.- oferta z 6.10.2005r.
         oferta pracy - 7.11.2005 - Kierownik GOSiR
         Informacja z dnia 5.12.05r. - nabór na Kierownika GOSiR
      2006r.
         Gł. Spec. ds. Kontroli i Nadzoru
            nabór 1
               oferta pracy -22.12.2005r. - Gł. Spec. ds. Kontoli i Ndzoru
               Informacja -10.01.2006r.-Gł. Sp. ds. Kontroli i Nadzoru
            nabór 2
               oferta pracy-25.01.2006r.- Gł. Spec. ds Kontroli i Nadzoru
               lista kandyatów-Gł.Spec. ds Kontroli i Nadzoru
               wynik naboru
            nabór 3
               oferta pracy -1.03.2006r.- Gł. Spec. ds. Kontroli i Nadzoru
               lista kandydatów- Gł.Spec. ds. Kontroli i Nadzoru
               wynik naboru
               Informacja o rezygnacji -Gł. Spec. ds Kontroli i Nadzoru
            nabór 4
               oferta pracy-24.04.2006r. - Gł. Spec. ds. Kontroli i Nadzoru
               informacja 9.05.2006r. - Gł. Spec. ds Kontroli i Nadzoru
            nabór 5
               oferta pracy -10.05.2006r. - Gł. Spec. ds Kontroli i Nadzoru
               lista kandydatów
               wynik naboru
         Naczelnik Wydz. Spraw Społecznych
            oferta pracy -3.01.06r.
            lista kandydatów - na Naczel. Wydz. Spraw Społecznych
            wyniki naboru
         Kierownik GOSiR-u
            nabór 1
               Oferta pracy-6.01.2006r. - Kierownik GOSiR-u
               lista kandydatów - na kierownika GOSiR-u
               Informacja o naborze.
            nabór 2
               oferta pracy 24.04.2006r.-Kierownik GOSiR-u
               Lista kandydatów- Kierownik GOSiR-u
               wyniki naboru
         Naczelnik Wydz. Oświaty
            oferta pracy-2.02.06r.
            lista kandydatów
            wyniki naboru
         Podinspektor Wydz. Spraw Społecznych
            oferta pracy - 7.02.06r.
            lista kandydatów
            protokół z naboru - Podinspektor Wydz. Spraw Społecznych
            wynik naboru
         Referent -Wydz. Gosp.Kom., Inwest. i Architektury
            nabór 1
               oferta pracy-16.05.06r.
               informacja o naborze
            nabór 2
               oferta pracy - 2.06.06r.
               informacja o naborze
            nabór 3
               oferta pracy -23.06.06r.
               lista kandydatów
               wynik naboru
         inspektor Wydz. Plan. Rozwoji i Pozyskiwania Funduszy
            informacja o złożonych aplikacjach
         Specjalista ds. Kadr
            informacja o złożonych aplikacjach
            wynik naboru
         Komendant Straży Miejskiej
            informacja o złożonych aplikacjach
         inspektor Wydz. Gosp. Kom., Inwest. i Architektury
            informacja o złożonych aplikacjach
      2007r.
         konkurs na dyrektora - Szkoła w Nowym Świętowie
            Konkurs nr 1
               informacja
            konkurs nr 2
               informacja
         podinspektor Wydz. Spraw Obywatelskich
            lista kandydatów
            wynik naboru
         podinspektor- Wydz. Planowania Rozwoju i Pozyskiwania Funduszy
            lista kandydatów
            informacja po teście
            wynik naboru
         Komandant Straży Miejskiej
            lista kandydatów
            wynik naboru
         podinspektor Wydz. Gosp. Kom. Inwest. i Architektury
            nabór 1
               informacja o złożonych aplikacjach
            nabór 2
               Lista kandydatów
               Wyniki naboru
         Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej
            Nabór 1
               Informacja o złożonych aplikacjach
            Nabór 2
               informacja o złożonych aplikacjach
               Wyniki naboru
         Konkurs na dyrektora - PSP Biskupów
            Wynik naboru
         Konkurs na dyrektora - PSP Charbielin
            Wynik naboru
         Konkurs na dyrektora - Publicznego Przedszkola w Nowym Lesie
         Referent ds. inwestycji w Wydziale Gospodarki Komunalnej, Inwestycji i Architektury
            nabór 1
               Informacja o złożonych aplikacjach
            nabór 2
               Informacja o złożonych aplikacjach
            nabór 3
               Informacja o złożonych aplikacjach
         Podinspektor w Referacie ds. Obsługi Finansowej Placówek Oświatowo – Wychowawczych Wydziału Finansowo - Budżetowego Urzędu Miejskiego w Głuchołazach
            Informacja o złożonych aplikacjach
            Wyniki naboru
         Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Głównego Księgowego w Ośrodku Pomocy Społecznej
            nabór 1
               wyniki naboru
            nabór 2
               lista kandydatów
               informacja
         Referent ds. gospodarki nieruchomościami w Wydziale Gospodarki Komunalnej
            informacja o złożonych aplikacjach
         Podinspektor ds. inwestycji w Wydziale Gospodarki Komunalnej, Inwestycji i Architektury
            informacja o złożonych aplikacjach
         Naczelnik Wydziału Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Głuchołazach
            informacja o złożonych aplikacjach
            wyniki naboru
         Kierownik Referatu Podatków i Opłat w Wydziale Finansowo – Budżetowym Urzędu Miejskiego w Głuchołazach
            informacja o złożonych aplikacjach
            wyniki naboru
         Referent w Wydziale Organizacyjno - Prawnym Urzędu Miejskiego w Głuchołazach
            informacja o złożonych aplikacjach
            wyniki naboru
      2008r.
         podinspektor ds. planowania przestrzennego i ochrony zabytków w Wydziale Gospodarki Komunalnej, Inwestycji i Architektury
            informacja o złożonych aplikacjach
         podinspektor ds. inwestycji w Wydziale Gospodarki Komunalnej, Inwestycji i Architektury
            informacja o złożonych aplikacjach
            wyniki naboru
         podinspektor ds. gospodarki nieruchomościami w Wydziale Gospodarki Komunalnej, Inwestycji i Architektury
            informacja o złożonych aplikacjach
            wyniki naboru
         Starszy Referent w Gminnym Ośrodku Sportu i Rekreacji w Głuchołazach
            informacja o złożonych aplikacjach
            wyniki naboru
         Naczelnik Wydziału Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Głuchołazach - II nabór
            informacja o złożonych aplikacjach
            wyniki naboru
         Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Głównego Księgowego w Ośrodku Pomocy Społecznej
            Informacja o złożonych aplikacjach
            Wyniki naboru
         Informatyk w Urzędzie Miejskim w Głuchołazach
            informacja o złożonych aplikacjach
         podinspektor ds. planowania przestrzennego i ochrony zabytków w Wydziale Gospodarki Komunalnej, Inwestycji i Architektury
         podinspektor ds. inwestycji w Wydziale Gospodarki Komunalnej, Inwestycji i Architektury
         podinspektor ds. gospodarki nieruchomościami w Wydziale Gospodarki Komunalnej, Inwestycji i Architektury
            wyniki naboru
         Inspektor w Wydziale Rolnictwa i Ochrony Środowiska
            Informacja o złożonych aplikacjach
            Wyniki naboru
         podinspektor ds. planowania przestrzennego i ochrony zabytków w Wydziale Gospodarki Komunalnej, Inwestycji i Architektury
            informacja o złożonych aplikacjach
            Wyniki naboru
         podinspektor ds. inwestycji w Wydziale Gospodarki Komunalnej, Inwestycji i Architektury
            informacja o złożonych aplikacjach
            Wyniki naboru
         podinspektor ds. gospodarki nieruchomościami w Wydziale Gospodarki Komunalnej, Inwestycji i Architektury
            informacja o złożonych aplikacjach
            Wyniki naboru
         Strażnik Straży Miejskiej w Głuchołazach
            Informacja o złożonych aplikacjach
            Wyniki naboru
         Audytor Wewnętrzny Urzędu Miejskiego w Głuchołazach
         Audytor Wewnętrzny Urzędu Miejskiego w Głuchołazach II nabór
            Informacja o złożonych aplikacjach
            Wyniki naboru
         Radca Prawny Urzędu Miejskiego w Głuchołazach
            Informacja o złożonych aplikacjach
         Aplikant Straży Miejskiej w Głuchołazach
            Informacja o złożonych aplikacjach
            Wyniki naboru
         Radca Prawny Urzędu Miejskiego w Głuchołazach
         Kierownik Żłobka Miejskiego w Głuchołazach
            Informacja o złożonych aplikacjach
            Wyniki naboru
         Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej, Inwestycji i Architektury Urzędu Miejskiego w Głuchołazach
            Informacja o złożonych aplikacjach
            Wyniki naboru
         podinspektor w Biurze Rady Miejskiej
            Informacja o złożonych aplikacjach
            Wyniki naboru
         Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej, Inwestycji i Architektury Urzędu Miejskiego w Głuchołazach II nabór
            Informacja o złożonych aplikacjach
         Radca Prawny Urzędu Miejskiego w Głuchołazach II nabór
            Informacja o złożonych aplikacjach
         Radca Prawny Urzędu Miejskiego w Głuchołazach III nabór
            Informacja o złożonych aplikacjach
         Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej, Inwestycji i Architektury Urzędu Miejskiego w Głuchołazach III nabór
            Informacja o złożonych aplikacjach
            Wyniki naboru
         Radca Prawny Urzędu Miejskiego w Głuchołazach IV nabór
            Informacja o złożonych aplikacjach
         Radca Prawny Urzędu Miejskiego w Głuchołazach V nabór
            Informacja o złożonych aplikacjach
            Wyniki naboru
         Podinspektor w Wydziale Planowania, Zamówień Publicznych i Działalności Gospodarczej Urzędu Miejskiego w Głuchołazach na zastępstwo
            Informacja o złozonych aplikacjach
            Wyniki naboru
         podinspektor w Referacie ds. Podatków i Opłat Wydziału Finansowo - Budżetowego Urzędu Miejskiego w Głuchołazach
            Informacja o złożonych aplikacjach
            Wyniki naboru
         inspektor ds. architektury i planowania przestrzennego w Wydziale Gospodarki Komunalnej, Inwestycji i Architektury Urzędu Miejskiego w Głuchołazach
            Informacja o złożonych aplikacjach
            Wyniki naboru
         podinspektor w Wydziale Gospodarki Komunalnej, Inwestycji i Architektury Urzędu Miejskiego w Głuchołazach
            Informacja o złożonych aplikacjach
            Wyniki naboru
         Referent w Referacie ds. Obsługi Finansowej Placówek Oświatowo – Wychowawczych Wydziału Finansowo - Budżetowego Urzędu Miejskiego w Głuchołazach
            Informacja o złożonych aplikacjach
            Wyniki naboru
         podinspektor w Referacie ds. Podatków i Opłat Wydziału Finansowo - Budżetowego Urzędu Miejskiego w Głuchołazach
            Informacja o złożonych aplikacjach
            Wyniki naboru
         Kierownik Referatu ds. Gospodarki Nieruchomościami i Zasobem Mieszkaniowym w Wydziale Gospodarki Komunalnej, Inwestycji
            Informacja o złożonych aplikacjach
            Wyniki naboru
      2009r.
         podinspektor w Referacie ds. Księgowości Budżetowej Wydziału Finansowo - Budżetowego Urzędu Miejskiego w Głuchołazach
            Informacja o złożonych aplikacjach
         Kierownik Referatu ds. Gospodarki Nieruchomościami i Zasobem Mieszkaniowym w Wydziale Gospodarki Komunalnej, Inwestycji II nabór
            Informacja o złożonych aplikacjach
            Wyniki naboru
         Referent ds. świadczeń w Ośrodku Pomocy Społecznej w Głuchołazach
            Informacja o złożonych aplikacjach
            Informacja o kolejnym etapie naboru
            Wyniki naboru
         Referent – asystent rodziny w Ośrodku Pomocy Społecznej w Głuchołazach
            Informacja o złożonych aplikacjach
            Wyniki naboru
         Młodszy Referent ds. Obsługi Monitoringu Wizyjnego Miasta
         nabór na stanowisko pracy - Naczelnika Wydziału Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Głuchołazach
            unieważnienie naboru
         nabór na stanowisko pracy - Naczelnik Wydziału Rolnictwa i Ochrony Środowiska
            Informacja o złożonych aplikacjach
            Wyniki naboru
         nabór na stanowisko pracy - Zastępca Skarbnika Miasta
            Informacja o złożonych aplikacjach
         Młodszy Referent ds. Obsługi Monitoringu Wizyjnego Miasta (II nabór)
            Informacja o przedłuzeniu terminu naboru
            Informacja o złożonych aplikacjach
      2010r.
         nabór na stanowisko pracy - Zastępca Skarbnika Miasta
            Informacja o złożonych aplikacjach
            Wyniki naboru
         NABÓR NA RACHMISTRZA SPISOWEGO PRZY POWSZECHNYM SPISIE ROLNYM 2010 r.
         nabór na wolne stanowisko pracy - podinspektora w Referacie ds. Księgowości Budżetowej Wydziału Finansowo - Budżetowego Urzędu Miejskiego w Głuchołazach na czas określony
            Informacja o złożonych aplikacjach
            Wyniki naboru
         nabór na stanowisko pracy podinspektora ds. inwestycji w Wydziale Gospodarki Komunalnej, Inwestycji i Architektury Urzędu Miejskiego w Głuchołazach
            Wyniki naboru
         nabór na stanowisko pracy podinspektora ds. inwestycji w Wydziale Gospodarki Komunalnej, Inwestycji i Architektury Urzędu Miejskiego w Głuchołazach
            Informacja o złożonych aplikacjach
            Wyniki naboru
            Wyniki naboru II
         nabór na wolne stanowisko pracy - Młodszy Referent ds. Obsługi Monitoringu Wizyjnego Miasta
            Informacja o złożonych aplikacjach
            Wyniki naboru
         Nabór na stanowisko pracy - podinspektora w Wydziale Planowania, Rozwoju i Pozyskiwania Funduszy Urzędu Miejskiego w Głuchołazach
            Informacja o złożonych aplikacjach
         NABÓR NA RACHMISTRZÓW SPISOWYCH W SPISIE POWSZECHNYM 2011
            Wyniki naboru
      2011r.
         Nabór na wolne stanowisko pracy podinspektora w Wydziale Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Głuchołazach
            informacja o złożonych aplikacjach
            Informacja o II etapie naboru
            Wyniki naboru
         Ogłoszenie o konkursie na stanowisko księgowego projektu systemowego w Ośrodku Pomocy Społecznej w Głuchołazach
            informacja o złożonych aplikacjach
            Wyniki naboru
         Ogłoszenie o konkursie na stanowisko pracownika socjalnego w projekcie w Ośrodku Pomocy Społecznej w Głuchołazach
            informacja o złożonych aplikacjach
            Wyniki naboru
         Ogłoszenie konkursu na stanowisko dyrektora Publicznego Gimnazjum Nr 1 im. Powstańców Śląskich w Głuchołazach
            Wyniki naboru
         Ogłoszenie konkursu na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Nowym Świętowie
            Wyniki naboru
         Nabór na wolne stanowisko pracy - Młodszy Referent ds. Obsługi Monitoringu Wizyjnego Miasta
            informacja o złożonych aplikacjach
            Wyniki naboru
         Ogłoszenie konkursu na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Nowym Świętowie
            wyniki naboru
         Nabór na wolne stanowisko pracy – Głównego Księgowego w Żłobku Miejskim w Głuchołazach (½ etatu)
            Informacja o złożonych aplikacjach
            Wyniki naboru
         Nabór na stanowisko pracy podinspektora ds inwestycji w Wydziale Gospodarki Komunalnej, Inwestycji i Architektury Urzędu Miejskiego w Głuchołazach na czas określony
         Konkurs na stanowisko Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Nowym Świętowie
         nabór na stanowisko pracy podinspektora ds inwestycji w Wydziale Gospodarki Komunalnej, Inwestycji i Architektury
            Informacja o złożonych aplikacjach
            Wyniki naboru
         nabór na stanowisko pracy podinspektora ds inwestycji w Wydziale Gospodarki Komunalnej, Inwestycji i Architektury Urzędu Miejskiego w Głuchołazach na czas określony
         Nabór na wolne stanowisko pracy - podinspektora w Referacie ds. Gospodarki Nieruchomościami i Zasobem Mieszkaniowym w Wydziale Gospodarki Komunalnej, Inwestycji i Architektury Urzędu Miejskiego w G
            Informacja o złożonych aplikacjach
            Wyniki naboru
         Nabór na wolne stanowisko pracy - referenta w Wydziale Oświaty Urzędu Miejskiego w Głuchołazach
            Informacja o złożonych aplikacjach
            Informacja o II etapie naboru
            Wyniki naboru
         Nabór na wolne stanowisko pracy - podinspektora w Referacie ds. Księgowości Budżetowej Wydziału Finansowo - Budżetowego
            Informacja o złożonych aplikacjach
            informacja o II etapie naboru
            Wyniki naboru
      2012r.
         Nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze - Naczelnik Wydziału Planowania zamówień Publicznych i Działalności Gospodarczej
            Informacja o złożonych aplikacjach
            informacja o I etapie naboru
         Ogłoszenie konkursu na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Bodzanowie
            wyniki naboru
         Ogłoszenie konkursu na stanowisko dyrektora Publicznego Gimnazjum Nr 2 w Głuchołazach
            wyniki naboru
         Ogłoszenie konkursu na stanowisko dyrektora Publicznego Przedszkola Nr 2 w Głuchołazach
            wyniki naboru
         Nabór na wolne stanowisko pracy - referenta w Wydziale Promocji, Turystyki i Sportu
            Informacja o złożonych aplikacjach
            Informacja o zaniechaniu dalszych czynności związanych z naborem
         Nabór na wolne stanowisko pracy - referenta ds. gospodarki odpadami w Wydziale Rolnictwa i Ochrony Środowiska
            Informacja o złożonych aplikacjach
            Wyniki naboru
         Nabór na stanowisko pracy podinspektora ds. inwestycji w Wydziale Gospodarki Komunalnej, Inwestycji i Architektury Urzędu Miejskiego w Głuchołazach na czas określony
            Informacja o złożonych aplikacjach
            Wyniki naboru
      2013 r.
         Ogłoszenie GOSiR
            Ogłoszenie o naborze na głównego księgowego w GOSiR
               Informacja o złożonych aplikacjach
               Wyniki naboru
         Ogłoszenie konkursu na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Głuchołazach
            wyniki naboru
         Ogłoszenie konkursu na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Józefa Wybickiego w Głuchołazach
            wyniki naboru
         Ogłoszenie konkursu na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Nowym Świętowie
            wyniki naboru
         Ogłosze konkursu na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Głuchołazach
            wyniki naboru
         Ogłoszenie konkursu na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Józefa Wybickiego w Głuchołazach
            wyniki naboru
         Ogłoszenie konkursu na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Głuchołazach
            wyniki naboru
         Ogłoszenie konkursu na stanowisko dyrektora Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Chrobrego w Głuchołazach
            wyniki naboru
      2014 rok
         Ogłoszenie konkursu na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Nowym Świętowie
            wyniki naboru
         Ogłoszenie konkursu na stanowisko dyrektora Publicznego Gimnazjum Nr 2 w Głuchołazach
            wyniki naboru
         Inspektor w Wydziale Rolnictwa i Ochrony Środowiska
         Referent ds. Public Relations w Wydziale Promocji, Turystyki i Sportu
            informacja o złożonych aplikacjach
            Wyniki naboru
         INFORMACJA o ogłoszonym naborze na wolne stanowisko pracy - inspektora w Wydziale Rolnictwa i Ochrony Środowiska
         Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na dziennych opiekunów
            Wykaz dziennych opiekunów Gminy Głuchołazy
            WYNIKI OTWARTEGO KONKURSU OFERT
         Inspektor w Wydziale Rolnictwa i Ochrony Środowiska
            informacja o złożonych aplikacjach
            Wyniki naboru
            korekta informacji o wynikach naboru
         Referent w Wydziale Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Głuchołazach
            Informacja o złożonych aplikacjach
            Wyniki naboru
         Ogłoszenie otwartego Konkursu ofert na dziennych opiekunów
            WYNIKI OTWARTEGO KONKURSU OFERT
            Ogłoszenie otwartego Konkursu ofert na dziennych opiekunów
         Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na dziennych opiekunów
            Wyniki Otwartego Konkursu Ofert
            otwarty konkurs
         Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na dziennych opiekunów
            wyniki otwartego konkursu ofert
      2015
         Otwarty konkurs ofert na Dziennego opiekuna do lat 3 na terenie Gminy Głuchołazy
            Wyniki otwartego konkursu ofert
         Nabór na stanowisko inspektora ds. inwestycji w Wydziale Gospodarki Komunalnej, Inwestycji i Architektury Urzędu Miejskiego w Głuchołazach
            Informacja o złożonych aplikacjach
            Wyniki naboru
         Nabór na wolne stanowisko pracy informatyka Urzędu Miejskiego w Głuchołazach Ośrodka Pomocy Społecznej w Głuchołazach
            Informacja o złożonych aplikacjach
            Wyniki naboru
         Ogłoszenie konkursu na stanowisko dyrektora Publicznego Przedszkola Nr 1 im. "Bajka" w Głuchołazach
            wyniki naboru
         OPS NABÓR NA STANOWISKO: PODINSPEKTOR – DZIAŁ FINANSOWO-KADROWY
            Informacja o złożonych aplikacjach
            Wyniki naboru
         NABÓR NA STANOWISKO ZASTĘPCA KIEROWNIKA OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
            Informacja o złożonych aplikacjach
            Wyniki naboru
         Ogłoszenie konkursu na stanowisko dyrektora Publicznego Przedszkola Nr 1 im. "Bajka" w Głuchołazach
            wyniki naboru
         Nabór na stanowisko pracy - referenta w Wydziale Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Głuchołazach
            Wyniki naboru
            Informacja o złożonych aplikacjach
         Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na dziennych opiekunów
            wyniki otwartego konkursu ofert na Dziennego Opiekuna
         Nabór na stanowisko podinspektora ds. inwestycji w Wydziale Gospodarki Komunalnej, Inwestycji i Architektury
            Informacja o złożonych aplikacjach
            Wyniki naboru
         Nabór na stanowisko pracy - referenta w Wydziale Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Głuchołazach
            Informacja o złożonych aplikacjach
            Wyniki naboru
         nabór na referenta w Referacie Podatków i Opłat Wydziału Finansowo-Budżetowego
            Informacja o złożonych aplikacjach
            Wyniki naboru
         Nabór na stanowisko podinspektora ds. inwestycji w Wydziale Gospodarki Komunalnej, Inwestycji i Architektury
            Informacja o złożonych aplikacjach
         Nabór na wolne stanowisko pracy - Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Głuchołazach
            Informacja o złożonych aplikacjach
            Wyniki naboru
         Nabór na stanowisko podinspektora ds. inwestycji w Wydziale Gospodarki Komunalnej, Inwestycji i Architektury
            Informacja o złożonych aplikacjach
            Wyniki naboru
         Nabór na stanowisko pracy - Zastępca Skarbnika Miasta
            Informacja o złożonych aplikacjach
            Wyniki naboru
         Nabór na wolne stanowisko pracy - Zastępcy Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Głuchołazach
            Informacja o złożonych aplikacjach
            Wyniki naboru
         Nabór na wolne stanowisko pracy - referent ds. Public Relations w Wydziale Promocji, Turystyki i Sportu
            Unieważnienie konkursu
         Nabór na wolne stanowisko pracy - referent ds. Public Relations w Wydziale Promocji, Turystyki i Sportu
            Informacja o złożonych aplikacjach
            Wyniki naboru
         Nabór na stanowisko podinspektora ds. inwestycji w Wydziale Gospodarki Komunalnej, Inwestycji i Architektury
            Wyniki naboru
            Informacja o złożonych aplikacjach
         Nabór na kuratorów osób częściowo ubezwłasnowolnionych oraz opiekunów osób całkowicie ubezwłasnowolnionych
            Załącznik
         Nabór na stanowisko Radcy Prawnego
            Informacja o złożonych aplikacjach
            Wynik naboru Radca Prawny
         Nabór stanowisko pracy - referenta w Wydziale Promocji, Turystyki i Sportu
            Informacja o złożonych aplikacjach
            Informacja o wynikach testu pisemnego
            Wyniki naboru
      2016r.
         Nabór na wolne stanowisko pracy - referenta w Wydziale Promocji, Turystyki i Sportu Urzędu Miejskiego w Głuchołazach
            Informacja o złożonych aplikacjach
            Informacja o wynikach testu pisemnego
            Wyniki naboru
         Nabór na wolne stanowisko pracy podinspektora w Wydziale Planowania Rozwoju i Pozyskiwania Funduszy Urzędu Miejskiego w Głuchołazach
            Informacja o złożonych aplikacjach
            Wyniki naboru
         Nabór na wolne stanowisko Kontrolera Wewnętrznego w Urzędzie Miejskim w Głuchołazach
            Informacja o złożonych aplikacjach
         Nabór na wolne stanowisko pracy informatyka Urzędu Miejskiego w Głuchołazach Ośrodka Pomocy Społecznej w Głuchołazach
            Informacja o złożonych aplikacjach
            Wyniki naboru
         Konkurs na stanowisko dyrektora Publicznego Gimnazjum Nr 1 im. Powstańców Śląskich w Głuchołazach, ul. Kraszewskiego 30, 48-340 Głuchołazy
            Wyniki naboru
         Nabór na wolne stanowisko Kontrolera Wewnętrznego w Urzędzie Miejskim w Głuchołazach
            Informacja o złożonych aplikacjach
            Wyniki naboru
         Nabór na wolne stanowisko pracy - referenta w Wydziale Promocji, Turystyki i Sportu Urzędu Miejskiego w Głuchołazach
            Informacja o złożonych aplikacjach
            Informacja o wynikach testu pisemnego
            Wyniki naboru
         Nabór na wolne stanowisko Kontrolera Wewnętrznego w Urzędzie Miejskim w Głuchołazach
            Informacja o złożonych aplikacjach
            Wyniki naboru
         Nnabór na wolne stanowisko pracy - podinspektora w Referacie ds. Gospodarki Nieruchomościami i Zasobem Mieszkaniowym w Wydziale Gospodarki Komunalnej, Inwestycji i Architektury Urzędu Miejskiego w
            Informacja o złożonych aplikacjach
            Wyniki testu pisemnego
         Nabór na wolne stanowisko pracy - podinspektora w Referacie ds. Obsługi Finansowej Placówek Oświatowo - Wychowawczych Wydziału Finansowo - Budżetowego Urzędu Miejskiego w Głuchołazach
            Lista kandydatów
            Wyniki naboru
         Nabór na wolne stanowisko pracy - Radcy Prawnego Urzędu Miejskiego w Głuchołazach
            Informacja o złożonych aplikacjach
            Wyniki konkursu
      2017r.
         Nabór na wolne stanowisko pracy - Zastępca Skarbnika Miasta
            Lista kandydatów
         Nabór na wolne stanowisko pracy - referenta w Wydziale Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Głuchołazach
            Odwołanie naboru
         Konkursu na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im.Tadeusza Kościuszki w Bodzanowie
         Konkurs na stanowisko dyrektora Publicznego Przedszkola Nr 2 w Głuchołazach, ul. Powstańców Śląskich 1, 48-340 Głuchołazy
         Nabór na wolne stanowisko pracy - podinspektor ds. inwestycji w Wydziale Gospodarki Komunalnej, Inwestycji i Architektury Urzędu Miejskiego w Głuchołazach
            Informacja o złożonych aplikacjach
            Wyniki konkursu
         Nabór na wolne stanowisko pracy - referenta w Wydziale Promocji, Turystyki i Sportu Urzędu Miejskiego w Głuchołazach
         Nabór na wolne stanowisko pracy - referent w Wydziale Finansowo - Budżetowym Urzędu Miejskiego w Głuchołazach
         Nabór na wolne stanowisko pracy - podinspektora ds. inwestycji w Wydziale Gospodarki Komunalnej, Inwestycji i Architektury Urzędu Miejskiego w Głuchołazach
         Nabór na wolne stanowisko pracy - podinspektora ds. inwestycji w Wydziale Gospodarki Komunalnej, Inwestycji i Architektury Urzędu Miejskiego w Głuchołazach
         Nabór na wolne stanowisko pracy - inspektora ds. inwestycji w Wydziale Gospodarki Komunalnej, Inwestycji i Architektury Urzędu Miejskiego w Głuchołazach
   Oświadczenia majątkowe
      za 2003 rok
         pracownicy Urzędu
            Szupryczyński Edward
      za 2004 rok
         pracownicy Urzędu
            Szupryczyński Edward
            Ćwiek Jan
            Czujowski Jerzy
            Grześków Magdalena
            Jędrychowicz Bogusława
            Knoblich Wanda
            Koszut Edyta
            Malarczyk Teresa
            Małek Krystyna
            Marmon Józef
            Młyńczak Stanisława
            Mulik Adam
            Ratajczak Jerzy
            Rzeszótko Danuta
            Siwiec Franciszek
            Struzik Grażyna
            Strzelecka Urszula
            Zimoch Roman
         prezesi i dyrektorzy
            Augustyn Zbigniew
            Chmiel Teresa
            Drożdżal Mariusz
            Gawlik Jolanta
            Indyk Leszek
            Kozioł Bożena
            Kubiszyn Janusz
            Landwójtowicz Barbara
            Łabuś Wiesława
            Matyjasik Zdzisław
            Mytnik Krystyna
            Popławska Maria
            Popowicz Jadwiga
            Pudelko Piotr
            Widziszowska Beata
            Wielgus Teresa
            Wilk Jerzy
            Wojdyła Halina
            Wojdyła Jadwiga
            Wołochowski Stanisław
            Zimoch Roman
            Zyśk Marzena
            Żurek Lilla
      za 2005 rok
         prezesi i dyrektorzy
            Augustyn Zbigniew
            Chmiel Teresa
            Drożdżal Mariusz
            Indyk Leszek
            Kozioł Bożena
            Kubiszyn Janusz
            Landwójtowicz Barbara
            Łabuś Wiesława
            Matyjasik Zdzisław
            Mytnik Krystyna
            Popławska Maria
            Popowicz Jadwiga
            Pudelko Piotr
            Widziszowska Beata
            Wielgus Teresa
            Wilk Jerzy
            Wojdyła Halina
            Wojdyła Jadwiga
            Wołochowski Stanisław
            Zyśk Marzena
            Żurek Lilla
         pracownicy Urzędu
            Szupryczyński Edward
            Ćwiek Jan
            Drewniak Elżbieta
            Grześków Magdalena
            Jędrychowicz Bogusława
            Malarczyk Teresa
            Małek Krystyna
            Młyńczak Stanisława
            Mulik Adam
            Ratajczak Jerzy
            Rosińska Bożena
            Rzeszótko Danuta
            Skolik Ryszard
            Struzik Grażyna
            Zimoch Roman
      za 2006 rok
         pracownicy Urzędu
            Szupryczyński Edward - na zakończenie kadencji
            Szupryczyński Edward - początek nowej kadencji
            Szupryczyński Edward
            Ćwiek Jan - na zakończenie kadencji
            Ćwiek Jan - początek nowej kadencji
            Ćwiek Jan
            Drewniak Elżbieta
            Dziedziński Tomasz - początek urzędowania
            Dziedziński Tomasz
            Grześków Magdalena
            Jędrychowicz Bogusława
            Kubiszyn Krystyna
            Malarczyk Teresa
            Małek Krystyna
            Młyńczak Stanisława
            Mulik Adam
            Ratajczak Jerzy
            Rzeszótko Danuta
            Sambor Roman - początek kadencji
            Skolik Ryszard
            Struzik Grażyna
            Zimoch Roman
         prezesi i dyrektorzy
            Szymanowski Marek początek urzędowania
            Ostrowski Stanisław początek urzędowania
            Augustyn Zbigniew
            Chmiel Teresa
            Drożdżal Mariusz
            Indyk Leszek
            Kozioł Bożena
            Kubiszyn Janusz
            Landwójtowicz Barbara
            Łabuś Wiesława
            Mytnik Krystyna
            Ostrowski Stanisław
            Popławska Maria
            Popowicz Jadwiga
            Pudelko Piotr
            Szymanowski Marek
            Węgrzyn Beata - początek urzędowania
            Węgrzyn Beata
            Widziszowska Beata
            Wielgus Teresa
            Wilk Jerzy
            Wojdyła Halina
            Wojdyła Jadwiga
            Wołochowski Stanisław
            Zyśk Marzena
            Żurek Lilla
            Iskra Anna - początek urzędowania
            Danuta Hamerska - początek urzędowania
            Jolanta Kowalik-Kulig - początek urzędowania
            Barbara Landwójtowicz - zakończenie kadencji
            Krystyna Mytnik - zakończenie kadencji
            Maria Popławska - zakończenie kadencji
            Danuta Wdowiak - początek urzędowania
            Teresa Wielgus - zakończenie kadencji
      za 2007 rok
         Pracownicy Urzędu
            Szupryczyński Edward
            Sambor Roman
            Ćwiek Jan
            Zimoch Roman
            Bławicki Marian - początek urzędowania
            Bławicki Marian
            Drewniak Elżbieta
            Dziedziński Tomasz
            Grześków Magdalena
            Jędrychowicz Bogusława
            Kubiszyn Krystyna
            Małek Krystyna
            Młyńczak Stanisława
            Rzeszótko Danuta
            Skolik Ryszard
            Struzik Grażyna
            Malarczyk Teresa (koniec urzędowania)
            Ratajczak Jerzy (koniec urzędowania)
            Jędrychowicz Bogusława (koniec urzędowania)
            Przepióra Grażyna (początek urzędowania)
         Prezesi i Dyrektorzy
            Augustyn Zbigniew
            Chmiel Teresa
            Drożdżal Mariusz
            Hamerska Danuta
            Indyk Leszek
            Iskra Anna
            Kowalik-Kulig Jolanta
            Kozioł Bożena
            Łabuś Wiesława
            Ostrowski Stanisław
            Pudelko Piotr
            Szymanowski Marek
            Wdowiak Danuta
            Węgrzyn Beata
            Widziszowska Beata
            Wilk Jerzy
            Wojdyła Halina
            Wołochowski Stanisław
            Zyśk Marzena
            Żurek Lilla
            Łabuś Wiesława - koniec urzędowania
            Hamerska Danuta - koniec urzędowania
            Małgorzata Zborowska - początek urzędowania
      za 2008 rok
         Pracownicy Urzędu
            Szupryczyński Edward
            Sambor Roman
            Ćwiek Jan
            Zimoch Roman
            Bławicki Marian
            Bławicki Marian (koniec urzędowania)
            Drewniak Elżbieta
            Dziedziński Tomasz
            Feret Jarosław (początek urzędowania)
            Grześków Magdalena
            Kubiszyn Krystyna
            Małek Krystyna
            Młyńczak Stanisława
            Przepióra Grażyna
            Rzeszótko Danuta
            Skolik Ryszard
            Struzik Grażyna
            Zborowski Przemysław
            Zborowski Przemysław (początek urzędowania)
         Prezesi i Dyrektorzy
            Augustyn Zbigniew
            Chmiel Teresa
            Drożdżal Mariusz
            Indyk Leszek
            Iskra Anna
            Kowalik-Kulig Jolanta
            Kozioł Bożena
            Ostrowski Stanisław
            Pudelko Piotr
            Szymanowski Marek
            Wdowiak Danuta
            Węgrzyn Beata
            Widziszowska Beata
            Wilk Jerzy
            Wojdyła Halina
            Wołochowski Stanisław
            Zborowska Małgorzata
            Zyśk Marzena
            Żurek Lilla
      za 2009 rok
         Pracownicy Urzędu
            Szupryczyński Edward
            Sambor Roman
            Ćwiek Jan
            Zimoch Roman
            Bławicki Marian
            Drewniak Elżbieta
            Dziedziński Tomasz
            Feret Jarosław
            Grześków Magdalena
            Kubiszyn Krystyna
            Małek Krystyna
            Młyńczak Stanisława
            Przepióra Grażyna
            Rzeszótko Danuta
            Zborowski Przemysław
            Wierzbicki Piotr (początek kadencji)
            Struzik Grażyna
         Prezesi i Dyrektorzy
            Augustyn Zbigniew
            Chmiel Teresa
            Drożdżal Mariusz
            Indyk Leszek
            Iskra Anna
            Kowalik-Kulig Jolanta
            Kozioł Bożena
            Ostrowski Stanisław
            Pudelko Piotr
            Szymanowski Marek
            Wdowiak Danuta
            Węgrzyn Beata
            Widziszowska Beata
            Wilk Jerzy
            Wojdyła Halina
            Wołochowski Stanisław
            Zborowska Małgorzata
            Zyśk Marzena
            Żurek Lilla
            Wór-Grech Dariusz objęcie stanowiska
            Wór-Grech Dariusz
      za 2010 rok
         Szupryczyński Edward - na zakończenie kadencji
         Małek Krystyna - na zakończrnie kadencji
         Szupryczyński Edward - na rozpoczęcie kadencji
         Pracownicy Urzędu
         Prezesi i Dyrektorzy
      za 2011 rok
         Ćwiek Jan na zakończenie urzędowania
         Irena Jurek na rozpoczęcie urzędowania
         Danuta Wdowiak na zakończenie urzędowania
         Jolanta Kowalik-Kulig na zakończenie urzędowania
         Bożena Kozioł na zakończenie urzędowania
         Marzena Ludwa na początek urzędowania
         Pracownicy Urzędu
         Prezesi i Dyrektorzy
      za 2012 rok
         Danuta Rzeszótko na rozpoczęcie urzędowania
         Rzeszótko Danuta - zakończenie urzędowania (naczelnik wydz.)
         Joanna Sznajder na rozpoczęcie urzędowania
         Halina Wojdyła na zakończenie urzędowania
         Pracownicy Urzędu
         Prezesi i Dyrektorzy
      za 2013 rok
         Chmiel Teresa na zakończenie urzędowania
         Węgrzyn Beata na zakończenie urzędowania
         Wołochowski Stanisław na zakończenie urzędowania
         Kędroń Piotr na rozpoczęcie urzędowania
         Kozdraś Elżbieta na rozpoczęcie urzędowania
         Węgrzyn Beata na rozpoczęcie urzędowania
         Chrustowska Gabriela na rozpoczęcie urzędowania
         Indyk Leszek na zakończenie urzędowania
         Wilk Jerzy na zakończenie urzędowania
         Pracownicy Urzędu
         Prezesi i Dyrektorzy
      za 2014 rok
         Pracownicy Urzędu
         Prezesi i Dyrektorzy
      za 2015 rok
         Pracownicy Urzędu
         Prezesi i Dyrektorzy
      za 2016 rok
         Pracownicy Urzędu
         Prezesi i Dyrektorzy
      za 2017
         Pracownicy Urzędu
         Prezesi i Dyrektorzy
   Informacja dla planujących zgromadzenia na terenie Gminy Głuchołazy
      Podstawa prawna – ustawa z dnia 24 lipca 2015r. Prawo o zgromadzeniach
      W jaki sposób zawiadomić o zgromadzeniu
      Informacje o planowanych zgromadzeniach na terenie Gminy Głuchołazy
   Rejestry umów
   Rejestr instytucji kultury
   Ponowne wykorzystanie

KONTROLE
   Zewnętrzne
      2011
         Kontrola NIK działalności Straży Miejskiej w Głuchołazach
         Konrola kompleksowa gospodarki finansowej Gminy Głuchołazy
      2012
         Kontrola NIK dotycząca "Wykonywania przez właściwe organy administracji publicznej zadań w zakresie zarządzania krysysowego"
      2013
         Protokół Urzędu Kontroli Skarbowej w Opolu
         Protokół Urzędu Kontroli Skarbowej w Opolu - „Przebudowa drogi gminnej - Ulica Chopina w Głuchołazach"
         Protokół Opolskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska
         Protokoły kontroli Państwowej Inspekcji Sanitarnej
      2014
         Kontrola Referatu Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Nysie
         Kontrola Okręgowego Inspektoratu Pracy w Opolu
         Kontrola Urzędu Kontroli Skarbowej w Opolu
         Kontrola Oddziału Nadzoru i Kontroli Pomocy Społecznej przy UW w Opolu
         Kontrola Opolskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Śiska
         Kontrola Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nysie
         Kontrola Departamentu Kontroli Przedsięwzięć NFOŚiGW
      2015
         Kontrola Urzędu Kontroli Skarbowej w Opolu
         Kontrola Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu
      2016
         Protokoły kontroli Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
   Wewnętrzne
      2013
         Kontrola funkcjonowania Straży Miejskiej za 2012 r.
         Kontrola realizacji zadań związanych z funkcjonowaniem CIT za 2012 r
         Kontrola realizacji statutowych zadań w Centrum Kultury za 2012 r.
         Kontrola realizacji zadań związanych z funkcjonowaniem GOSiR-u za 2012 r.
         Kontrola materiałów z przeprowadzonych przetargów inwestycyjnych za 2012 r i I półrocze 2013 r.
         Kontrola środków finansowych z Funduszu Sołeckiego za 2012 r
         Kontrola wydatkowania środków finansowych przeznaczonych na OSP za 2012r.
      2014
         Protokoły pokontrolne Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej
         protokół pokontrolny Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Jarnołtówek
         Kontrola wydatkowania środków finansowych przeznaczonych na działalność OSP za 2013r.
         Kontrola środków finansowych z Funduszu Sołeckiego za 2013r.
         Kontrola funkcjonowania Straży Miejskiej za 2013 r.
         Kontrola materiałów z przeprowadzonych przetargów inwestycyjnych za 2013 r. i I półrocze 2014 r.
         Kontrola realizacji zadania inwestycyjnego wodociągowanie i kanalizacja gminy. Wybrane sołectwa.czerwiec
         Kontrola realizacji zadań realizowanych przez Centrum Kultury i bibliotekach na terenie gminy Głuchołazy za 2013 rok;
         Kontrola realizacji zadań związanych z funkcjonowaniem GOSiR w Głuchołazach za 2013 rok.
         Kontrola środków finansowych z Funduszu Sołeckiego za 2013 rok.
         Kontrola wybranych zagadnień w Spółce „Komunalnik”.
         Kontrola wydatkowania środków finansowych przeznaczonych na działalność OSP za 2013 r.
      2015
         Kontrola funkcjonowania selektywnej zbiórki odpadów wtórnych, od strony finansowej i organizacyjnej za 2014r.
         Kontrola trybu podejmowania decyzji inwestycyjnych- gminna droga w Gierałcicach i ulica Słowackiego w Głuchołazach
         Kontrola wydatkowania środków finansowych przez OPS w Głuchołazach za 2014 r.
         Kontrola dotowania przez gminę Głuchołazy szkół stowarzyszeniowych
         Kontrola realizacji programu „Odnowa Wsi” za 2014 r.
         Kontrola funkcjonowania Straży Miejskiej
         Kontrola wydatkowania środków finansowych z GPRPA, Świetlicy Socjoterapeutycznej i Caritas
         Kontrola wydatków środków finansowych CK w Głuchołazach
         Kontrola zadania inwestycyjnego wodociągowanie i kanalizacja gminy. Wybrane sołectwa.
         Kontrola funkcjonowania Straży Miejskiej
         Kontrola realizacji zadania inwestycyjnego wodociągowanie i kanalizacja gminy
         Kontrola wydatkowania środków finansowych CK w Głuchołazach
         Kontrola wydatkowania środków finansowych z GPRPA, Świetlicy Socjoterapeutycznej i Caritas
         Kontrola materiałów z przeprowadzonych przetargów inwestycyjnych za 2014r. i I półrocze 2015r.
         Kontrola środków z odpisów wiejskich za 2014 rok
         Kontrola wydatkowania środków finansowych przeznaczonych na działalność OSP za 2014 rok
         Kontrola realizacji iwestycji za 2015
         kontrola sposobu załatwiania skarg na pracowników Urzędu Miejskiego w Głuchołazach za 2014r. i I półrocze 2015 r.
      2016 r.
         Kontrola wydatkowania środków z GPPiRPA, Świetlicy Socjoterapeutycznej i Caritas
         kontrola funkcjonowania selektywnej zbiórki odpadów wtórnych, od strony finansowej i organizacyjnej za 2015 r.
         kontrola wykorzystania środków przekazywanych przez Gminę Głuchołazy stowarzyszeniom prowadzącym szkoły oraz utrzymania obiektów gminnych przekazanym w uzytkowanie stowarzyszeniom prowadzącym
         kontrola wydatkowania środków finansowych CK w Głuchołazach
         kontrola wydatkowania środków finansowych przez OPS za 2015 r.
         kontrola klubów sportowych :GKS Głuchołazy, MUKS CHROBRY BASKET GŁUCHOŁAZY, SNRS GŁUCHOŁASKA SIATKÓWKA, zwiazanych z wykorzystaniem przez kluby srodków przekazanych przez Gmine Głuchołazy
         kontrola przepływów finansowych pomiędzy Gmina Głuchołazy a firmą INPRO w zakresie wyceny wzrostu wartości działek przy ul. Lutosławskiego w Głuchołazach
         kontrola materiałów z przeprowadzonych przetargów inwestycyjnych za 2015r i I półrocze 2016r.
         kontrola biezącej działalności Straży Miejskiej w 2016 r.
         kontrola środków z odpisów wiejskich za 2015 r. oraz realizacji zadania Odnowa wsi za 2015 r. z uwzględnieniem kontroli stanu przedsięwzięć zrealizowanych w latach ubiegłych
         Kontrola wykorzystania środków przekazanych na dokapitalizowaniespółki Wodociągi
         Kontrola działalności żłobka miejskiego
      2017 R.
         kontrola organizacji konkursÃłw na Å›rodki z GPRPA oraz GPPN
         kontrola funkcjonowania selektywnej zbiÃłrki odpadÃłw komunalnych od strony finansowej i organizacyjnej
         Kontrola realizacji Programu współpracy Gminy Głuchołazy z organizacjami pozarzadowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytkupublicznego za rok 2016
         Kontrola przetargi inwestycyjne za rok 2016i 2017

PRAWO LOKALNE
   Statut gminy
   Strategia Gminy
   Odpady komunalne
      Harmonogramy
         Harmonogram Gmina Głuchołazy styczeń- czerwiec 2015r.
         Harmonogram Miasto Głuchołazy styczeń- czerwiec 2015r.
         Zbieranie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego z terenu gminy.
         Harmonogram Gmina Głuchołazy lipiec- grudzień 2015r.
         Harmonogram Miasto Głuchołazy lipiec- grudzień 2015r.
         System segregacji odpadów komunalnych w Gminie Głuchołazy
         Harmonogram Gmina Głuchołazy styczeń - czerwiec 2016 r.
         Harmonogram Miasto Głuchołazy styczeń - czerwiec 2016 r.
         Harmonogram odbioru odpadów STYCZEŃ - CZERWIEC 2017 r. Miasto Głuchołazy
         Harmonogram odbioru odpadów STYCZEŃ - CZERWIEC 2017 Gmina Głuchołazy
         Harmonogram odbioru odpadów 2018 r.
      Deklaracje o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
         Nieruchomość na której zamieszkują mieszkańcy
         Nieruchomość na której nie zamieszkują mieszkańcy
         Nieruchomość na której znajdują się domki letniskowe lub nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno- wypoczynkowe, wykorzystywane jedynie przez część roku
         Deklaracja dla mieszkańców nieruchomości zamieszkałych bez oświadczenia
      Uchwały
         UCHWAŁA NR VI/49/15 z dnia 25 lutego 2015 r.
         UCHWAŁA NR VI/48/15 z dnia 25 lutego 2015 r.
         UCHWAŁA NR VI/47/15 z dnia 25 lutego 2015 r.
         UCHWAŁA NR XXXII/333/13 z dnia 3 lipca 2013 r.
         UCHWAŁA NR XXVIII/297/13 z dnia 6 marca 2013 r.
         UCHWAŁA NR VIII/79/15 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 29 kwietnia 2015 r.
      Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych
      Pozostałe informacje
         Podmiot odbierający odpady komunalne
         Miejsca zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu danej gminy zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych...
         Informacja o osiągniętych przez gminę poziomach recyklingu
      Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Głuchołazy za rok 2013
      Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Głuchołazy za rok 2014
   Gospodarka komunalna i mieszkaniowa
      czynsz -lokale mieszkalne
      Wieloletni Program Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Głuchołazy
      Zasady nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości stanowiących mienie Gminy Głuchołazy
      stan mienia komunalnego
   Opłaty lokalne
      opłata targowa
      opłata adiacencka
   Podatki
      2006 rok
         podatek od nieruchomości
         podatek rolny
         podatek leśny
         podatek od środków transportowych
         deklaracje i informacje podatkowe
         podatek od posiadania psów
         opłata prolongacyjna
         zwolnienie z podatku rolnego
      2007 rok
         podatek od nieruchomości
         podatek rolny
         podatek od środków transportowych
         podatek leśny
         deklaracje i informacje podatkowe
         opłata prolongacyjna
         zwolniennie z podatku rolnego
         podatek od posiadania psów
      2008 rok
         podatek od nieruchomości
         podatek rolny
         podatek od środków transportowych
         podatek leśny
         deklaracje i informacje podatkowe
         opłata prolongacyjna
         zwolniennie z podatku rolnego
         opłata od posiadania psów
      2009 rok
         podatek od nieruchomości
         podatek rolny
         podatek od środków transportowych
         podatek leśny
         deklaracje i informacje podatkowe
         opłata prolongacyjna
         zwolniennie z podatku rolnego
         opłata od posiadania psów
      2010 rok
         Podatek od nieruchomości
         Podatek rolny
         Podatek od środków transportowych
         Podatek leśny
         Deklaracje i informacje podatkowe
         Opłata prolongacyjna
         Zwolnienie z podatku rolnego
         Opłata od posiadania psów
      2011 rok
         Podatek od nieruchomości
         Podatek rolny
         Podatek od środków transportowych
         Podatek leśny
         Deklaracje i informacje podatkowe
         Opłata prolongacyjna
         Zwolnienie z podatku rolnego
         Opłata od posiadania psów
         Wykazy
      2012 rok
         Podatek od nieruchomości
         Podatek rolny
         Podatek od środków transportowych
         Podatek leśny
         Deklaracje i informacje podatkowe
         Opłata prolongacyjna
         Zwolnienie z podaku rolnego
         Opłata od posiadania psów
      2013 rok
         Podatek od nieruchomości
         Podatek rolny
         Podatek od środków transportowych
         Podatek leśny
         Deklaracje i informacje podatkowe
         Opłata prolongacyjna
         Zwolnienie z podaku rolnego
         Opłata od posiadania psów
      2014 rok
         Podatek od nieruchomości
         Podatek rolny
         Podatek od środków transportowych
         Podatek leśny
         Deklaracje i informacje podatkowe
         Opłata prolongacyjna
         Zwolnienie z podatku rolnego
         Opłata od posiadania psów
      2015 rok
         Podatek od nieruchomości
         Podatek rolny
         Podatek od środków transportowych
         Podatek leśny
         Deklaracje i informacje podatkowe
         Opłata prolongacyjna
         Zwolnienie z podatku rolnego
         Opłata od posiadania psów
      2016 rok
         podatek od nieruchomości
         podatek rolny
         podatek leśny
         podatek od środków transportowych
         opłata od posiadania psów
         deklaracje i informacje podatkowe
         opłata prolongacyjna
      2017 rok
         podatek od nieruchomości
         podatek rolny
         podatek leśny
         podatek od środków transportowych
         opłata od posiadania psów
         deklaracje i informacje podatkowe
         opłata prolongacyjna
      ulga w podatku od nieruchomości
   Dopłaty do paliwa rolniczego
      Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w 2010r.
      Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w 2012r.
   Budżet gminy i sprawozdania
      projekt budżetu gminy na 2010 rok
      projkt budżetu gminy na 2011 rok
      projekt budżetu gminy na 2012 rok
      projekt budżetu gminy na 2013 rok
      projekt budżetu gminy i WPF-u na 2014
      projekt budżetu gminy i WPF-u na 2015r.
      projekt budżetu gminy na 2017 rok i WPF-u na lata 2017-2020
      sprawozdania opisowe z wykonania budżetu
         sprawozdanie za 2001r.
         sprawozdanie za 2002r.
         sparwozdanie za 1 pół. 2003r.
         sprawozdanie za 2003r.
         sprawozdanie za 1 pół. 2004r.
         sprawozdanie za 2004r.
         sprawozdanie za 1 pół. 2005r.
         sprawozdanie za 2005r.
         sprawozdanie 1 kw. 2006r.
         sprawozdanie za 1 poł. 2006r.
         sprawozdanie 3 kw. 2006r.
         sprawozdanie za 2006r.
         sprawozdanie za 1 kw. 2007r.
         sprawozdanie za 1 pół. 2007r.
         sprawozdanie za 3 kw 2007r
         spawozdanie za 2007 rok
         sprawozdanie za 1 kw. 2008
         sprawozdanie za 1 pół. 2008r.
         sprawozdanie za 3 kw 2008r.
         sprawozdanie za 2008r.
         sprawozdanie za 1 kw. 2009r.
         sprawozdanie za 1 pół. 2009r.
         sprawozdanie za 3 kw. 2009r.
         sprawozdanie za 2009r.
         sprawozdanie za 1 kw. 2010r.
         sprawozdanie za 1 pół. 2010r.
         sprawozdanie za 3 kw. 2010r.
         sprawozdanie za 2010 rok
         Sprawozdanie za I kw. 2011r.
         sprawozdanie za 1 pół. 2011 r.
         sprawozdanie za 3 kw. 2011r.
         Sprawawozdanie za 2011 rok
         sprawozdanie za 1 kw. 2012r.
         sprawozdanie z 1 pół. 2012r.
         sprawozdanie za 3 kw. 2012r.
         sprawozdanie za 2012r.
         sprawozdanie za 1 kw. 2013r.
         sprawozdanie za 1 pół. 2013r.
         sprawozdanie za 3 kw. 2013r.
         sprawozdanie za 2013r.
         sprawozdanie za 1 kw. 2014r.
         sprawozdanie 1 pół 2014r.
         sprawozdanie 3 kw 2014r.
         sprawozdanie za 2 pół. 2014r.
         sprawozdanie za 2015 r.
         Sprawozdanie za 2016r.
      Projekt budżetu na 2018 r. oraz projekt WPF na lata 2018-2022
   Ochrona środowiska
      Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewu
      PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O ŚRODOWISKU
      Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
      Podmioty posiadające zezwolenie na odbiór odpadów komunalnych
         Zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
      Obwieszczenie Burmistrza Głuchołaz RR.7624-06/07
      Obwieszczenie Burmistrza Głuchołaz RR.7624-07/07
      Obwieszczenie Burmistrza Głuchołaz RR.7624-08/07
      Obwieszczenie Burmistrza Głuchołaz RR.7624-09-10/07
      Obwieszczenie Burmistrza Głuchołaz RR.7624-05/08
      Obwieszczenie Burmistrza Głuchołaz RR.7624-06/08
      Obwieszczenie Burmistrza Głuchołaz RR.7624-07/08
      Obwieszczenie Burmistrza Głuchołaz RR.7624-08-08
      Obwieszczenie Burmistrza Głuchołaz RR.7624-09/08
      Obwieszczenie Burmistrza Głuchołaz RR.7624-10/08
      Obwieszczenie Burmistrza Głuchołaz RR.7624-12/08
      Obwieszczenie Burmistrza Głuchołaz RR.7624-13/08
      Obwieszczenie Burmistrza Głuchołaz RR.7624-14/08
      Obwieszczenie Burmistrza Głuchołaz RR.7624-15/08
      Obwieszczenie Burmistrza Głuchołaz RR.7624-17/08
      Obwieszczenie Burmistrza Głuchołaz RR.7624-18/08
      Obwieszczenie Burmistrza Głuchołaz RR.7624-17/09
      Obwieszczenie Burmistrza Głuchołaz RR.7615 – 82/08
      RR.7624-27/08
      Obwieszczenie Burmistrza Głuchołaz RR.7610-1/10
      Cennik drewna
      Archiwum
         zarządzenie 162/2006
         Sprawozdanie z realizacji planu gospodarki odpadami za lata 2004-2006
         Cena 1m3 odpadów
      PLANY, PROGRAMY, PROGNOZY
         Informacja o konsultacjach społecznych wsprawie PGN
         Konsultacje w sprawie projektu Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu Komunalnego Miasta i Gminy Głuchołazy na okres gospodarczy od 01.01.2016r. do 31.12.2025r.
      Informacja dot. uzyskanego dofinansowania z WFOŚiGW w Opolu na usuwanie wyrobów zawierających azbest(VI nabór)
      Dofinansowanie do usuwania azbestu- nabór wniosków
      Zgłoszenie usunięcia drzew
   Decyzje środowiskowe
      decyzje środowiskowe 2015
         RR.6220.01.2015
            wszczęcie postępowania
            zawieszenie postępowania
            wznowienie postępowania
            obwieszczenie Burmistrza Głuchołaz
            Obwieszczenie Burmistrza Głuchołaz
            Obwieszczenie Burmistrza Głuchołaz
         RR.6220.08.2015
            wszczęcie postępowania
            wniosek do RDOŚ w Opolu o opinię
            wniosek do PPIS w Nysie o opinię
            Postanowienie w sprawie braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
            Zawiadomienie o zakończeniu postępowania
         RR.6220.10.2015
            wszczęcie postępowania
            wniosek do RDOŚ w Opolu o wydanie opinii
            wniosek do PPIS o wydanie opinii
            Postanowienie w sprawie braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
            Zawiadomienie o zakończeniu postępowania
            Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia
            Ogłoszenie Burmistrza Głuchołaz
         RR.6220.11.2015
            Wszczęcie postępowania
            wniosek o opinię do RDOŚ w Opolu
            wniosek o opinię do PPIS w Nysie
            odmowa wszczęcia postępowania
            decyzja umarzająca
            ogłoszenie o wydaniu decyzji
      RR.7624-25/09
         Wszczęcie postępowania
         Postanowienie o obowiązku przeprowadzenia oceny
         Zawieszenie postępowania
         Wznowienie postępowania
         Obwieszczenie o wyłożeniu raportu
         Zakończenie postepowania
      RR.7624-29/09
         Postanowienie
         Obwieszczenie o zakończeniu postępowania
      RR.7624-31/09
         Wszczęcie postępowania
      RR.7615-26/09
         Zakończenie postepowania
      RR.7624-30/09
         Zakończenie postępowania
      RR.7624-36/09
      RR.7624-37/09
      RR.7624-05/10
      RR.7624-06/10
      RR.7624-09/10
      RR.7624-33/09
         Ogłoszenie o wydaniu decyzji
      RR.7624-06/10
      RR.7624-33/09
      RR.7624-25/09
      RR.7624-05/10
      RR.7624-10/10
      RR.7612-11/10
         Ogłoszenie o wydaniu decyzji
      RR.7624-12/10
      RR.7624-14/10
         Zakończenie postepowania
      RR.7624-15/10
         Zakończenie postępowania
         Postanowienie
         Ogłoszenie o wydaniu decyzji
         Ogłoszenie o wydaniu decyzji
      RR.7624-16/10
         Zakończenie postępowania
         Ogłoszenie o wydaniu decyzji
      RR.7624-17/10
      RR.7624-18/10
      RR.7624-22/10
      RR.7624-25/10
      2011
         RR.6220.01.2011
         RR.6220.02.2011
         RR.6220.04.2011
         RR.6220.05.2011
         RR.6220.06.2011
         RR.6220.10.2011
         RR.6220.12.2011
         RR.6220.16.2011
         RR.6220.18.2011
         RR.6220.19.2011
      2013
         RR.6220.02.2013
         RR.6220.05.2013
         RR.6220.07.2013
         RR.6220.08.2013
         RR.6220.19a.2013
         RR.6220.20.2013
         RR.6220.19.2013
      2012
         RR.6220.02.2012
         RR.6220.03.2012
         RR.6220.04.2012
         RR.6220.05.2012
         RR.6220.06.2012
         RR.6220.07.2012
         RR.6220.08.2012
         RR.6220.12.2012
         RR.6220.17.2012
         RR.6220.20.2012
         RR.6220.22.2012
         RR.6220.14.2012
      2014
         RR.6220.08.2014
         Zawiadowmienie Burmistrza Głuchołaz
            Zawiadowmienie Burmistrza Głuchołaz
         Gk.6220.2.4.2014
            zawiadomienie SKO w Opolu
         Wszczęcie postępowania
            Wszczęcie postępowania
         Obwieszczenie Burmistrza Otmuchowa
         Postanowienie Burmistrza Otmuchowa
         RR.6220.18.2014
            wszczęcie postępowania
            wniosek o opinię do RDOŚ w Opolu
            wniosek o opinię do PPIS w Nysie
            postanowienie o nałożeniu raportu
            zawieszenie postępowania
            wznowienie postępowania
            obwieszczenie o wyłożeniu raportu
            wniosek do RDOŚ w Opolu o uzgodnienie raportu
            wniosek do PPIS w Nysie o uzgodnienie raportu
            Ogłoszenie Burmistrza Głuchołaz
      decyzje środowiskowe 2016
         RR.6220.01.2016
            wszczęcie postępowania
            wniosek do RDOŚ w Opolu o wydanie opinii
            wniosek do PPIS w Nysie o wydanie opinii
            zawiadomienie o zakończeniu postępowania
            Postanowienie w sprawie braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
            decyzja
            ogłoszenie o wydaniu decyzji
         RR.6220.02.2016
            wszczęcie postępowania
            wniosek do RDOŚ o wydanie opinii
            wniosek do PPIS o wydanie opinii
            zawiadomienie o zakończeniu postępowania
            Postanowienie w sprawie braku potrzeby sporządzenia raportu
            decyzja
            ogłoszenie o wydaniu decyzji
         RR.6220.03.2016
            wszczęcie postępowanie
            wniosek o wydanie opinii do RDOŚ w Opolu
            wniosek o wydanie opinii przez PPIS w Nysie
            decyzja
            ogłoszenie o wydaniu decyzji
         RR.6220.04.2016.MB
            wszczęcie postepowania
            wniosek o opinię do PPIS w Nysie
            ogłoszenie o wydaniu decyzji
         RR.6220.05.2016.MB
            wszczęcie postępowania
            wniosek o opinię do RDOŚ w Opolu
            wniosek o opinię do PPIS w Nysie
            Postanowienie w sprawie braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
            zawiadomienie o zakończeniu postępowania
            decyzja
            ogłoszenie o wydaniu decyzji
         RR.6220.06.2016.MB
            Odmowa wszczęcia postępowania
         RR.6220.07.2016
            wszczęcie postepowania
            wniosek o opinię do RDOŚ w Opolu
            wniosek o opinię do PPIS w Nysie
            Postanowienie o nałożeniu obowiązku sporządzenia raportu
            Postanowienie o zawieszeniu postępowania
         RR.6220.08.2016.MB
            umorzenie postępowania
         RR.6220.09.2016.MB
            umorzenie postępowania
         RR.6220.10.2016.MB
            wszczęcie postępowania
            wniosek o opinię do RDOŚ w Opolu
            wniosek o opinię do PPIS w Nysie
            zawiadomienie o zakończeniu postępowania
            postanowienie w sprawie braku potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko
            decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizcję przedsięwzięcia
            ogłoszenie o wydaniu decyzji
         RR.6220.12.2016
            wszczęcie postępowania
            wniosek o opinię do RDOŚ w Opolu
            wniosek o opinię do PPIS w Nysie
            decyzja
         RR.6220.13.2016.MB
            wszczęcie postępowania
            wniosek o opinię do RDOŚ w Opolu
            wniosek o opinię do PPIS w Nysie
            Zawiadomienie o zakończeniu postępowania
            Postanowienie w sprawie braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddz. na środowisko
         RR.6220.14.2016.MB
            wszczęcie postępowania
            wniosek o opinię do RDOŚ w Opolu
            wniosek o opinię do PPIS w Nysie
            decyzja
         RR.6220.15.2016.MB
            decyzja umarzająca
         RR.6220.16.2016.MB
            wszczęcie postępowania
            wniosek o opinię do RDOŚ w Opolu
            wniosek o opinię do PPIS w Nysie
            Postanowienie o obowiązku sporządzenia raportu
            zawieszenie postępowania
         RR.6220.17.2016.MB
            wszczęcie postępowania
            wniosek o opinię do RDOŚ w Opolu
            wniosek o opinię do PPIS w Nysie
            decyzja umarzająca
         RR.6220.18.2016.MB
            decyzja umarzająca
         RR.6220.19.2016.MB
            wszczęcie postępowania
            obwieszczenie o wyłożeniu raportu
            Uzgodnienie raportu z RDOŚ Opole
            Uzgodnienie raportu z PPIS w Nysie
            ogłoszenie o rozprawie administracyjnej otwartej dla społeczeństwa
            decyzja umarzająca
         RR.6220.21.2016.MB
            wszczęcie postępowania
            wniosek o opinię do RDOŚ w Opolu
            wniosek o opinię do PPIS w Nysie
            postanowienie o braku potrzeby przeprowadzenia oceny
            zakończenie postępowania
            decyzja
         RR.6220.23.2016.MB
            wszczęcie postepowania
            wniosek o opinię do RDOŚ w Opolu
            wniosek o opinię do PPIS w Nysie
            Decyzja umarzająca
         RR.6220.20.2016.MB
            decyzja umarzająca
         RR.6220.26.2016.MB
            wszczęcie postępowania
            wyłożenie raportu do publicznej wiadomości
            wniosek o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia do RDOŚ w Opolu
            wniosek o opinię do PPIS w Nysie
            Obwieszczenie o wyłożeniu raportu do publicznej wiadomości
            Ogłoszenie o zakończeniu postępowania
            Ogłoszenie o wydaniu decyzji
            Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia
         RR.6220.24.2016.MB
            Decyzja umarzająca
         RR.6220.25.2016.MB
            Decyzja umarzająca
      Decyzje środowiskowe - 2017
         wszczęcie postępowania
         wniosek o opinię do RDOŚ w Opolu
         wniosek o opinię do PPIS w Nysie
         Decyzja
         RR.6220.02.2017.MB
            wszczęcie postępowania
            wniosek o opinię do RDOŚ w Opolu
            wniosek o opinię do PPIS w Nysie
         RR.6220.03.2017.MB
            wszczęcie postępowania
            wniosek o opinię do RDOŚ w Opolu
            wniosek o opinię do PPIS w Nysie
            postanowienie o braku potrzeby przeprowadzenia oceny
            zawiadomienie o zakończeniu postępowania
            Decyzja
         RR.6220.04.2017.MB
            wszczęcie postępowania
            wniosek o opinię do RDOŚ w Opolu
            wniosek o opinię do PPIS w Nysie
            Postanowienie o nałożeniu obowiązku przeprowadzenia oceny
            zawieszenie postępowania
            wznowienie postępowania
            uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia z RDOŚ w Opolu
            wniosek o opinię na temat raportu do PPIS w Nysie
            Ogłoszenie o wyłożeniu raportu
            zawiadomienie o zakończeniu postępowania
            Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia
            Ogłoszenie o wydaniu decyzji
         RR.6220.05.2017.MB
            wszczęcie postępowania
            wniosek o opinię do RDOŚ w Opolu
            wniosek o opinię do PPIS w Nysie
            Postanowienie o nałożeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
            Postanowienie o zawieszeniu postępowania
         RR.6220.06.2017.MB
            wszczęcie postępowania
            wniosek o opinię do RDOŚ w Opolu
            wniosek o opinię do PPIS w Nysie
            Decyzja
         RR.6220.09.2017.MB
            wszczęcie postępowania
            wniosek o opinię do RDOŚ w Opolu
            wniosek o opinię do PPIS w Nysie
            Decyzja
         RR.6220.13.2017.MB
            wszczęcie postępowania
            wniosek o opinię do RDOŚ w Opolu i PPIS w Nysie
         RR.6220.14.2017.MB
            Wszczęcie postępowania
            wniosek o opinię do RDOŚ w Opolu i PPIS w Nysie
   Wybory samorządowe -2006r.
      Postanowienie Nr 1/06
      skład komisji wyborczej
   Wybory Samorządowe 2010
      Informacja o składzie Miejskiej Komisji Wyborczej w Głuchołazach
      Dyżury Miejskiej Komisji Wyborczej w Głuchołazach
      Inne informacje
   Wybory Parlamentarne 2011
   Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
   Wybory Samorządowe - 2014
   Wybory Prezydenckie 2015
      Informacje PKW
      zarządzenia
      obwieszczenie Burmistrza
      informacja dla osób niepełnosprawnych
      Obwodowe Komisje Wyborcze
         losowanie
         informacj O I spotkaniu członków OKW
         zarządzenie
            zarządzenie
            zarządzenie
            zarządzenie
            zarządzenie
            zarządzenie
            zarządzenie
            zarzadzenie
      głosowanie korespondencyjne
      Apel PKW dot. spisu wyborców
      informacje o ponownym głosowaniu w dniu 24 maja 2015r.
   Wybory Sołeckie 2015
      data wyborów
      zebrania wiejskie wyborcze
      druki do pobrania
      listy zgłoszonych kandydatów na Sołtysów i do Rad sołeckich
      wyniki wyborów sołeckich
   Wybór ławników na kadencję 2016-2019
      informacja
      wybór ławników
   Referendum Ogólnokrajowe 2015
      kalendarz czynnosci zwiazanych z przeprowadzeniem referendum ogólnokrajowego
      INFORMACJA DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH
      obwieszczenie Burmistrza o numerach i granicach obwodów głosowania w referendum 2015
      informacja w spr. zgłaszania kandydatów na członków OK ds. Referendum
      informacja o losowaniu do Obwodowych Komisji do Spraw Referendum
      Głosowanie korespondencyjne
      Informacja Burmistrza Głuchołaza o składach Obwodowych Komisji ds. Referendum
      rezygnacje z OKdsR
         rezygnacje
         rezygnacja
   Wybory Parlamentarne 2015
      kalendarz wyborczy dla wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej e dniu 25 października 2015 r.
      zarządzenie
      Informacje PKW
      OBWODOWE KOMISJE WYBORCZE
         losowanie publiczne składów OKW
         Składy Obwodowych Komisji Wyborczych
            odwołanie członków OKW
            odwołanie
         I spotkanie OKW
      Obwieszczenie Burmistrza
      INFORMACJA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
      Multimedialne komunikaty Państwowej Komisji Wyborczej
   Karta prywatyzacji Spółki ECO S.A.
   Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Głuchołazach 2017
      Informacje PKW
      Obwieszczenie Burmistrza
      Kalendarz wyborczy
      Zarządzenie w sprawie miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczenie urzadowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wyborczych
      Informacja dla niepełnosprawnych
      Postanowienie Komisarza Wyborczego w Opolu II w sprawie powołania Miejskiej Komisji Wyborczej w Głuchołazach
      Miejska Komisja Wyborcza w Głuchołazach
         skład Miejskiej Komisji Wyborczej
         dyżury Miejskiej Komisji Wyborczej
         Komunikat Miejskiej Komisji Wyborczej w Głuchołazach w sprawie nadania numerów dla list kandydatów
      zgłaszanie kandydatów do Obwodowej Komisji Wyborczej w Głuchołazach
      Zgłaszanie kandydatów na radnych
      obwieszczenie Burmistrza Głuchołaz o numerze oraz granicach obwodu do głosowania , wyznaczonej siedzibie obwodowej komisji wyborczej
      OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA
         uchwały
         godziny otwarcia lokalu
      UCHWAŁA MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ W SPRAWIE NADANIA NUMERÓW LIST KANDYDATÓW
      OBWIESZCZENIE O ZAREJESTROWANYCH LISTACH KANDYDATÓW NA RADNYCH
      wyniki głosowania
      OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO O WYNIKACH WYBORÓW

Ogłoszenia pozostałe
   2005r.
      otwarty konkurs ofert - ochrona zdrowia i pomoc społeczna
      otwarty konkurs ofert - sport
      otwarty konkurs ofert II - GKRPA
   2006r.
      otwarty konkurs ofert - GKRPA, opieka społeczna i ochrona zdrowia
      Informacja - konkurs ofert
      Informacja - konkurs ofert - zmiana zad. nr 1
      ogłoszenie wyników konkursu ofert
      Informacja - konkursu ofert - zmiana zad. nr 1
      ogłoszenie wyników - konkurs ofert
      Informacja -konkurs ofert - 21.02.2006rr.
      otwarty konkurs ofert - sport
      ogłoszenie wyników - otwarty konkurs
      ogłoszenie wyników- otwary konkurs sport
      otwarty konkurs ofert - zajęcia pozalekcyjne
      otwarty konkurs ofert - kolarstwo
      wynik konkursu ofert - kolarstwo
      wynik konkursu ofert- zajęcia pozalekcyjne
      otwarty konkurs ofert - pomoc społeczna
      otwarty konkurs- pomoc społeczna
      otwarty konkurs-pomoc społeczna
      otwarty konkurs - pomoc społeczna
   2007r.
      otwarty konkurs - GKRPA , ochrona zdrowia i pomoc społeczna
      otwarty konkurs - zmiana terminu zadania nr 3
      otwarty konkurs- zmiana kwoty zadania nr 3
      otwarty konkurs- ogłoszenie wyników
      otawarty konkurs - ogłoszenie wynikiów zadanie nr 3
      otwarty konkurs - sport
         ogłoszenie wyników
      otwarty konkurs - przeciwdziałanie narkomanii
         Wyniki konkursu
      otwarty konkurs - sport
      otwarty konkurs -sport
      otwarty konkurs - opieka społeczna
         zmiana warunków konkursu
      otwarty konkurs sport
   2008r.
      otwarty konkurs - uzależnienia, ochrona zdrowia i pomoc społeczna
      otwarty konkurs - sport
         wyniku konkursu
      Wyniki konkursu - uzależnienia, ochrona zdrowia i pomoc społeczna
      otwarty konkurs - sport
      otwarty konkurs - sport
      otwarty konkurs - przeciwdziałanie narkomani
      Wyniki otwartego konkursu ofert - przedziwdziałanie narkomani
      otwarty konkurs - sport
         wyniki - otwarty konkurs sport
      otwarty konkurs - sport
         zmiana terminu konkursu
      otwarty konkurs - sport
         sprostowanie błedu
      Obwieszczenie Starosty Nyskiego o wszczęciu postępowania.
      Obwieszczenie Starosty Nyskiego o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych
   2009r.
      otwarty konkurs - uzależnienia, ochrona zdrowia i pomoc społeczna
      otwarty konkurs ofert - sport
      Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Głuchołazy
      Wyniki otwartego konkursu - uzależnienia, ochrona zdrowia i pomoc społeczna
      Obwieszczenie Burmistrza Głuchołaz o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
      Nabór wniosków o przyznanie dofinansowania szkolenia w klubach sportowych
      otwarty konkurs ofert - sport
      Obwieszczenie Burmistrza Głuchołaz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzen
      Nabór wniosków o przyznanie dofinansowania szkolenia w klubach sportowych II Tura
      otwarty konkurs ofert - wspieranie zespołów chóralnych
      Obwieszczenie Burmistrza Głuchołaz o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Charbielinie
      Otwarty Konkurs - Zespoły Chóralne
         Informacja dodatkowa
      Zezwolenie na realizację inwestycji drogowej
      Zezwolenie na przebudowę drogi powiatowej (Konradów, Jarnołtówek)
      Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Głuchołazy
      Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów budownictwa mieszkaniowego we wsi Jarnołtówek
      Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Starego Miasta w Głuchołazach
   2010r.
      otwarty konkurs - uzależnienia, ochrona zdrowia i pomoc społeczna
         Wyniki konkursu
      Nabór wniosków o przyznanie dofinansowania szkolenia, a w szczególności na pokrycie części wynagrodzenia instruktora, trenera
      Otwarty konkurs ofert na zadanie w zakresie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci, młodzieży i dorosłych poprzez upowszechnianie różnych dyscyplin sportowych na terenie gminy Głuchołazy
         Wyniki konkusu
      Otwarty konkurs ofert na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu
         Wyniki konkursu
      dotacje z budżetu gminy
         dotacja Stow. Rozwoju Wsi Markowice, Polski Świętów, Sucha Kamienica
         dotacja Stow. Rozw. Wsi Jarnołtówek
      otwarty konkurs ofert na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu
      Ogłoszenie o koncesji na roboty budowlane
      Obwieszczenie
      Obwieszczenie
      Otwarty konkurs ofert na zadanie w zakresie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci, młodzieży i dorosłych poprzez upowszechnianie piłki nożnej na terenie sołectwa Polski Świętów
      Otwarty konkurs ofert na zadanie w zakresie kultury fizycznej i sportu wśród dorosłych poprzez upowszechnianie piłki nożnej na terenie sołectwa Gierałcice i Nowy Świętów
         Protokół rozstrzygnięć
      Otwarty konkurs ofert na zadanie w zakresie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci, młodzieży i dorosłych poprzez upowszechnianie tenisa stołowego na terenie gminy Głuchołazy
      Oferta na realizację zadania publicznego pt. "Jak dobrze mieć sąsiada" w trybie art. 19a ust. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
      Realizacja zadania publicznego "Głuchołaska Siatkówka" mężczyzn i kobiet
   2011r.
      Otwarty konkurs ofert na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu w 2011 r.
         Wyniki konkursu
      Zadanie w zakresie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci poprzez udział w rozgrywkach ligi orlików sezonu 2010/2011 organizowanych przez Podokręg Związku Piłki Nożnej w Nysie
         Wynik konkursu
      Nabór wniosków do programu dofinansowania szkolenia w klubach sportowych
      Realizacja zadania publicznego "Udzaiał w rozgrywkach półfinałowych o II ligę siatkówki mężczyzn"
      obwieszczenie o wyłożeniu studium
      Realizacja zadania publicznego "Udział w rozgrywkach finałowych o II Ligę Siatkówki Mężczyzn"
      Zadanie w zakresie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży poprzez upowszechnianie różnych dyscyplin sportowych na terenach wiejskich Gminy Głuchołazy
      Zadanie w zakresie kultury fizycznej poprzez udział w półfinale Mistrzostw Polski Kadetek w Koszykówce
      Zadanie w zakresie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci, młodzieży i dorosłych poprzez rozgrywki II ligi siatkówki mężczyzn
      Oferta na realizacje zadania "Organizacja jesiennych lekkoatletycznych konsultacji treningowych"
      Oferta na realizację zadania publicznego na rzecz rozwoju kultury fizycznej dzieci i młodzieży - Udział w rozgrywkach II Ligi Opolskiej Juniorów
      Oferta na realizację zadania publicznego na rzecz rozwoju kultury fizycznej dzieci i młodzieży - koszykówka kobiet
      obwieszczenie o wyłożeniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów budownictwa mieszkaniowego w Charbielinie w gminie Głuchołazy
      Oferta na realizację zadania publicznego na rzecz rozwoju kultury fizycznej dzieci i młodzieży - koszykówka kobiet
      obwieszczenie o podjęciu uchwały
      obwieszczenie o podjęciu uchwały
      obwieszczenie o podjęciu uchwały
      Otwarty konkurs ofert na rzecz upowszechniania kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży - piłka nożna kategoria młodzików
      Projekt Organizacji Ruchu dla oś Koszyka - konsultacje.
   2012r.
      Otwarty konkurs ofert - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci, młodzieży i dorosłych po-przez upowszechnianie różnych dyscyplin sportowych na terenie gminy Głuchołazy w 2
      Otwarty konkurs ofert - Zadanie w zakresie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci, młodzieży i dorosłych poprzez upowszechnianie drużynowych dyscyplin sportowych na terenie gminy Głuchołazy w
      obwieszczenie o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów budownictwa mieszkaniowego we wsi Charbielin
      Otwarty konkurs ofert w zakresie upowszechniania różnych dyscyplin sportowych w okresie styczeń-czerwiec 2012 r. - piłka nożna
      Nabór wniosków o przyznanie dofinansowania szkolenia w klubach sportowych, a w szczególności na pokrycie części wynagrodzenia instruktora, trenera
      Informacja o udzielonych dotacjach w 2012r.
         Ludowy Zespół Sportowy "BŁĘKITNI" Biskupów
         Kamieniarski Klub Sportowy "SUDETY"
         Ludowy Zespół Sportowy Polski Świętów
      Gmina Głuchołazy oferuje do sprzedaży w drodze składania ofert cenowych używany sprzęt rolniczy
      OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Głuchołazy
      Zadanie w zakresie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci, młodzieży i dorosłych poprzez upowszechnianie różnych dyscyplin sportowych na terenach wiejskich gminy Głuchołazy
      obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Głuchołazy
      obwieszczenie o wyłożeniu projektu planu miejscowego
      obwieszczenie o wyłożeniu projektu planu miejscowego
      obwieszczenie o wyłożeniu projektu planu miejscowego wsi Biskupów
      obwieszczenie o ponownym wyłożeniu projektu planu terenów budownictwa mieszkaniowego w Charbielinie
      Zadanie w zakresie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci, młodzieży i dorosłych poprzez upowszechnianie piłki nożnej na terenie gminy Głuchołazy
      Zadanie: VII Międzynarodowy Zlot Miłośników Rytmu Drum Djemboree 2012
      Otwarty konkurs ofert - sport jesień 2012
      obwieszczenie o przystapieniu do zmiany planu miejscowego w rejonie ul. Kościuszki w Głuchołazach
      OBWIESZCZENIE o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu planu miejscowego wsi Podlesie
      OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Pokrzywna
      obwieszczenie o wyłożeniu projektu planu miejscowego terenu górniczego w Jarnołtówku część "B"
      Otwarty konkurs ofert - sport jesień Burgrabice, Gierałcice2012
      Otwarty konkurs ofert - sport jesień Bodzanów 2012
      obwieszczenie o przystąpieniu do zmiany planu miejscowego
      obwieszczenie o ponownym wyłożeniu planu miejscowego miasta Głuchołazy
      obwieszczenie o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Głuchołazy
      obwieszczenie o ponownym wyłożeniu projektu zmiany planu miejscowego wsi Pokrzywna
      Otwary konkurs ofert. Siatkówka mężczyzn lisopad-grudzień 2012
      Otwarty konkurs ofert - sport 2013 r.
   2013r.
      Nabór wniosków o przyznanie dofinansowania szkolenia w klubach sportowych, a w szczególności na pokrycie części wynagrodzenia instruktora, trenera
      Otwarty konkurs ofert - sport (Biskupów)
      Otwarty konkurs ofert - sport na terenach wiejskich
      Konkurs na realizację zadania publicznego w dziedzinie turystyki
      ogłoszenie dot. SOOŚ projektu zmiany planu w rejonie ul. Powst. Śl. i Kolonia Kaszubska
      ogłoszenie dot. SOOŚ projektu zmiany planu w rejonie ul. Andersa w Głuchołazach
      Oferta na realizację zadania publicznego
      obwieszczenie o wyłożeniu planu do publicznego wglądu
      OBWIESZCZENIE o ponownym wyłożeniu projektu miejscowego planu miasta Głuchołazy na terenach nieobjętych miejscowymi planami
      OGŁOSZENIE o ponownym wyłożeniu w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu miejscowego planu miasta Głuchołazy
      OBWIESZCZENIE o wyłożweniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu miasta Głuchołazy w rejonie ulicy Tadeusza Kościuszki.
      Zadanie: VIII Międzynarodowy Zlot Miłośników Rytmu Drum Djemboree 2013
      obwieszczenie o przystąpieniu do zmiany studium
      ogłoszenie o przystapieniu do SOOŚ projektu zmiany studium
      obwieszczenie o wyłożeniu planu
      Otwarty konkurs ofert w zakresie kultury fizycznej i sportu - koszykówka kobiet
      Otwarty konkurs ofert sport - upowszechnianie piłki nożnej na terenie Gminy Głuchołazy w okresie wrzesień -grudzień 2013 r.
      Otwarty konkurs ofert - udział w rozgrywkach II ligi siatkówki mężczyzn
      Otwarty konkurs ofert w zakresie kultury fizycznej i sportu - piłka nożna młodzik
      obwieszczenie Starosty Nyskiego
      Otwarty konkurs ofert na zadanie w dziedzinie kultury fizycznej i sportu w okresie styczeń - czerwiec 2014
      Otwarty konkurs ofert na zadanie w dziedzinie kultury fizycznej i sportu w okresie styczeń - grudzień 2014
      informacja o wprowadzeniu nowej organizacji ruchu na ul. gen. Andersa
   2015
      Otwarty konkurs ofert na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu w 2015 r.
      Otwarty konkurs ofert na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu w okresie styczeń-czerwiec 2015 r.
      Nabór wniosków o przyznanie dofinansowania szkolenia w klubach sportowych
      Zadanie z pominięciem zasad otwartego konkursu ofert w zakresie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci, młodzieży i dorosłych poprzez upowszechnianie różnych dyscyplin sportowych na terenie s
      Wsparcie zadania pudlicznego - X Międzynarodowy Zlot Miłośników Rytmu Drum Djemboree 2015
      Powierzenie zadania publicznego "Wakacyjne spacery z przewodnikiem po Głuchołazach i uzdrowisku w Jeseniku"
      Oferta realizacji zadania publicznego - Wakacyjne spacery z przewodnikiem po Głuchołazach i uzdrowisku w Jeseniku
      Wsparcie zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert: „IV Ogólnopolski Wyścig Cykloopawy XCO Głuchołazy – Finał Pucharu Polski XCO-MTB”
      Otwarty konkurs ofert na zadaniew zakresie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci, młodzieży i dorosłych poprzez upowszechnianie drużynowych dyscyplin sportowych na terenie gminy Głuchołazy w
      Otwarty konkurs ofert na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci, młodzieży i dorosłych poprzez upowszechnianie piłki nożnej na terenie miasta i gminy Głuchołazy w okresie
      Otwarty konkurs ofert na zadanie w zakresie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci, młodzieży i dorosłych poprzez upowszechnianie koszykówki kobiet na terenie gminy Głuchołazy w okresie rozgr
      Zaproszenie na konsultacje społeczne strategii rozwoju
      Zaproszenie na konsultacje społeczne strategii rynku pracy
      Zaproszenie do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących projektu dokumentu Strategii Rozwoju Społecznego Obszaru Funkcjonalnego Partnerstwo Nyskie 2020
      Otwarty konkurs ofert na wybrane dyscypliny sportowe w okresie styczeń-czerwiec 2016 r.
      Raport z konsultacji społecznych strategii transportu obszaru funkcjonalnego Partnerstwo Nyskie 2020
   2014r.
      obwieszczenie Starosty Nyskiego
         obwieszczenie Starosty Nyskiego
      Otwarty konkurs ofert - Zadanie w zakresie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci, młodzieży i dorosłych poprzez upowszechnianie piłki nożnej na terenie Gminy Głuchołazy w okresie luty-czerw
      Otwarty konkurs ofert - Zadanie w zakresie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci, młodzieży i dorosłych poprzez upowszechnianie różnych dyscyplin sportowych na terenach wiejskich gminy Głuch
      obwieszczenie o wyłożeniu planu miejscowego części wsi Jarnołtówek do publicznego wglądu
      OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów budownictwa mieszkaniowego we wsi Jarnołtówek
      Nabór wniosków o przyznanie dofinansowania szkolenia w klubach sportowych, a w szczególności na pokrycie części wynagrodzenia instruktora, trenera
      Ogłoszenie o przetargu ofertowym na sprzedaż samochodu
      Zmiana Docelowej Organizacji Ruchu - Centrum Głuchołaz
      obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia studium
      Obwieszczenie Starosty Nyskiego
      obwieszczenie o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko
      Obwieszczenie Wojewody Opolskiego
         Obwieszczenie Wojewody Opolskiego
      Oferta na zadanie pod tytułem "Udział w rozgrywkach grupy mistrzowskiej i turniejach w kategorii młodzik"
      Obwieszczenie Starosty Nyskiego
      Zadanie - IX Międzynarodowy Zlot Miłośników Rytmu Drum Djemboree 2014
      Obwieszczenie Wojewody Opolskiego
      Otwarty konkurs ofert - Zadanie w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród dzieci, młodzieży i dorosłych w okresie sierpień - grudzień 2014
      Ogłoszenie o przetargu - Opel FRONTERA
      Oferta realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert "Przygotowanie drużyn koszykówki kobiet do rozgrywek ligowych"
      Otwarty konkurs ofert na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci młodzieży i dorosłych w okresie wrzesień - grudzień 2014 r.
      Zadanie w zakresie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży poprzez upowszechnianie piłki nożnej na terenie miasta Głuchołazy w okresie wrzesień-grudzień 2014 r.
      Zadanie w zakresie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży poprzez upowszechnianie piłki nożnej na terenie sołectwa Gierałcice w okresie wrzesień-grudzień 2014 r.
      Zadanie w zakresie kultury fizycznej i sportu poprzez upowszechnianie piłki nożnej na terenie miasta Głuchołazy
      Zadanie w zakresie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży poprzez upowszechnianie piłki nożnej na terenie miasta Głuchołazy
      Zadanie w zakresie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży poprzez upowszechnianie piłki nożnej na terenie miasta Głuchołazy - Trampkarze i Młodziki
      Zadanie w zakresie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży poprzez upowszechnianie piłki nożnej na terenie sołectwa Burgrabice w okresie wrzesień-grudzień 2014 r.
      Zadanie w zakresie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodziezy, poprzez upowszechnianie piłki nożnej na terenie sołectwa Nowy Świetów, w okresie wrzesień-grudzień 2014 r.
      Otwarty konkurs ofert naZadanie w zakresie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci, młodzieży i dorosłych poprzez upowszechnianie koszykówki kobiet na terenie gminy Głuchołazy w okresie rozgry
      obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany planu miejscowego
      Oferta realizacji zad. pub. z pominięciem otwartego konkursu ofert - "Zadanie w zakresie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci poprzez upowszechnianie piłki nożnej na terenie gminy Głuchołazy
   2016
      Nieodpłatna pomoc prawna
      Nabór wniosków o przyznanie dofinansowania szkolenia w klubach sportowych
      Otwarty konkurs ofert na zadania w zakresie kultury fizycznej w 2016 r.
      Obwieszczenie Burmistrza Nysy o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko Strategii Transportu Obszaru Funkcjonalnego Partnerstwo Nyskie 2020 na lata 2016-202
      Obwieszczenie Burmistrza Nysy o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko Strategii Rynku Pracy Obszaru Funkcjonalnego Partnerstwo Nyskie 2020 na lata 2016-2020
      Obwieszczenie Burmistrza Nysy o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko Strategii Rozwoju Społecznego Obszaru Funkcjonalnego Partnerstwo Nyskie 2020 na lata
      Obwieszczenie Burmistrza Nysy o rozpoczęciu konsultacji w ramach przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko Strategii Rozwoju Obszaru Funkcjonalnego Partnerstwo Nyskie 2020
      Oferta na realizację zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert "Udział w Turnieju Barażowym o wejście do 1. Ligi Koszykówki Kobiet"
      Oferta na realizacje zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert "Rowerowe biwaki dla dzieci i młodzieży - dziecko bezpieczne na rowerze"
      Oferta na realizację zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert "Udział w finale Turnieju Barażowego o wejście do 1. Ligi Koszykówki Kobiet"
      Strategia Rozwoju Obszaru Funkcjonalnego Partnerstwo Nyskie 2020 na lata 2016-2020 z perspektywą do 2030 roku
      Strategia Rozwoju Społecznego Obszaru Funkcjonalnego Partnerstwo Nyskie 2020 na lata 2016-2020 z perspektywą do 2030 roku.
      Strategia Rynku Pracy Obszaru Funkcjonalnego Partnerstwo Nyskie 2020 na lata 2016-2020 z perspektywą do 2030 roku.
      Strategia Rozwoju Transportu Obszaru Funkcjonalnego Partnerstwo Nyskie 2020 na lata 2016-2020 z perspektywą do 2030 roku.
      Koncepcja zintegrowanego transportu publicznego dla Obszaru Funkcjonalnego Partnerstwo Nyskie
      Wsparcie zadania publicznego z pominieciem otwarego konkursu ofert "XI Międzynarodowy Zlot Miłośników Rytmu DRUM DJEMBORE 2016 Głuchołazy 1-2-3 lipca 2016"
      Wsparcie zadania publicznego z pominieciem otwarego konkursu ofert "Finał Pucharu Polski MTB-XCO. V Ogólnopolski wyścig CykloOpawy XC Głuchołazy"
      Wsparcie zadania publicznego z pominieciem otwarego konkursu ofert "Zadanie w zakresie sportu wśród dzieci, młodzieży i dorosłych w drugim półroczu - łucznictwo sportowe"
      Otwarty konkurs ofert na wsparcie zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci, młodzieży i dorosłych poprzez upowszechnianie wybranych dyscyplin sportowych na terenie gminy Głucho
      Ogłoszenie w sprawie rewitalizacji miasta
      Otwarty konkurs ofert na wsparcie zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci, młodzieży i dorosłych poprzez upowszechnianie koszykówki na terenie gminy Głuchołazy
      Wsparcie zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert „Zadanie w zakresie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci, młodzieży i dorosłych, poprzez upowszechnianie piłki nożnej n
      Obwieszczenie w sprawie konsultacji społecznych dot. Lokalnego Programu Rewitalizacji
      Oferta realizacji zadania publicznego z pominieciem otwartego konkursu ofert "Upowszechnianie spotu wśród dzieci, młodzieży i dorosłych, poprzez prowadzenie rozgrywek szczebla okręgowego piłki
      Oferta realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert "Zadanie w zakresie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci, młodzieży i dorosłych, poprzez upowszechnianie różnych
      Oferta realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofertZadanie w zakresie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci, młodzieży i dorosłych, poprzez upowszechnianie różnych d
      Otwarty konkurs ofert na wsparcie zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci, młodzieży i dorosłych poprzez upowszechnianie drużynowych dyscyplin sportowych na terenie gminy Głu
      Obwieszczenie Starosty Nyskiego
      Obwieszczenie Burmistrza głuchołaz
      Obwieszczenie o wszczęciu postępowania
   2017r.
      ZMIANA LOKALIZACJI PUNKTU NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWANEJ NA TERENIE GMINY GŁUCHOŁAZY
      Otwarty konkurs ofert na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci, młodzieży i dorosłych po-przez upowszechnianie różnych dyscyplin sportowych na terenie gminy Głuchołazy w
      Otwarty konkurs ofert na wsparcie zadania w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu, w dyscyplinach sportowych o szczególnym znaczeniu dla Gminy Głuchołazy
      Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019
      Otwarty konkurs ofert w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu, w dyscyplinach sportowych o szczególnym znaczeniu dla Gminy Głuchołazy - piłka nożna
      Otwary konkur ofert na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci, młodzieży i dorosłych poprzez upowszechnianie różnych dyscyplin sportowych na terenach wiejskich gminy Głucho
      Otwarty konkurs ofert na zadanie w zakresie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci, młodzieży i dorosłych poprzez upowszechnianie różnych dyscyplin sportowych na terenach wiejskich gminy
      Wsparcie zadania publicznego z pominieciem otwarego konkursu ofert "XII Międzynarodowy Zlot Miłośników Rytmu DRUM DJEMBORE 2017 Głuchołazy 30 czerwca-2 lipca lipca 2017"
      Wsparcie zadania publicznego z pominieciem otwarego konkursu ofert "Finał Pucharu Polski MTB-XCO. VI ogólnopolski wyścig CykloOpawy XC Głuchołazy"
      Wsparcie zadania publicznego z pominieciem otwarego konkursu ofert "Gold Hill MTB Maraton Głuchołazy"
      Oferta na wsparcie zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofertUdział w rozgrywkach Opolskiej Ligi Trapkarzy i Opolskiej Ligi Juniorów Młodszych
      OGŁOSZENIE BUDŻET OBYWATELSKI 2018
      Oferta realizacji zadania publicznego - Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, poprzez udział w rozgrywkach piłce noznej na terenie gminy Głuchołazy
      Oferta na wsparcie zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert. Rozgrywki piłki nożnej rundy jesiennej A klasy
      Otwarty konkurs ofert na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci, młodzieży i dorosłych poprzez upowszechnianie różnych dyscyplin sportowych na terenie gminy Głuchołazy w 2018 r.
   Budżet Obywatelski 2016
      Wyniki oceny wniosków
      Informacja o wyborze zadania w ramach Budżetu Obywatelskiego
   Ogłoszenie o głosowaniu
      Informacja o wyborze zadania w ramach Budżetu Obywatelskiego
   Budżet Obywatelski 2017
      OGŁOSZENIE O GŁOSOWANIU - BUDŻET OBYWATELSKI
      INFORMACJA O WYBORZE ZADANIA W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO GMINY GŁUCHOŁAZY NA 2017 ROK
      OGŁOSZENIE BUDŻET OBYWATELSKI 2017 - II EDYCJA
   Porady prawne
   Konkursy ofert na zadania z zakresu zdrowia publicznego
      2017
         Prowadzenie zorganizowanych zajęć rekreacyjno - turystycznych dla dzieci i młodzieży będących elementem programu profilaktycznego
         Wyniki konkursu ofert z zakresu zdrowia publicznego
         Prowadzenie działań mających na celu przeciwdziałanie narkomanii
            Wyniki konkursu
   Budżet Obywatelski 2018
      Ogłoszenie Budżet Obywatelski 2018
      Protokoł oceny wniosków zgłoszonych w ramach budżetu obywatelskiego 2018
      Informacja o liczeniu kart
      Informację oraz protokół z prac komisji

Jednostki organizacyjne
   Spółki
   Jednostki oświatowe
   Inne jednostki

Organizacje pozarządowe
   2010
      Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu dożywiania oraz pomocy rzeczowej dla najuboższych tj. dla osób bezdomnych, bezrobotnych, samotnych, dzieci oraz rodzin znajdujący
      Oferta na realizację zadania pt. "Prowadzenie Świetlicy wiejskiej w Starym Lesie wraz z poszerzeniem funkcji sportowo-rekreacyjnej świetlicy" w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku pu
      Zarządzenie nr 992-Pr. 391/10 Burmistrza Głuchołaz
      Otwarty konkurs ofert na realizację usług opiekuńczych od dnia 01.01.2011r. do dnia 31.12.2011r.
         Wyniki konkursu
      Otwarty konkurs ofert - uzależnienia, ochrona zdrowia i pomoc społeczna
         Wyniki konkursu
   2011
      Projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmiany uchwały Nr LI/428/10 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Głuchołazy z organi
      Otwarty konkurs ofert-przeciwdziałanie narkomanii
         Wyniki konkursu
      OTWARTY KONKURS OFERT NA: Prowadzenie chóru dla dzieci i młodzieży
         Ogłoszenie wyników
      Oferta na realizację zadania publicznego o charakterze lokalnym z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym pn. ́́Senior przy komputerzé́
      Zarządzenie Burmistrza Głuchołaz nr 289-Pr.88/11 z 17.11.2011 r.
      Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom, ochrony zdrowia, pomocy społecznej,działalności na rzecz niepełnosprawnych, wypoczynku dzieci
      wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom, ochrony zdrowia, pomocy społecznej, działalności na rzecz niepełnosprawnych
   2012
      Sprawozdanie z realizacji w roku 2011 programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
      Otwarty konkurs ofert z zakresu działaności na rzecz osób niepełnosprawnych
      Oferta na realizację zadania publicznego o charakterze lokalnym pn. „Prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych – przeprowadzenie Akcji Letniej”
      Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pn. Prowadzenie działań mających na celu przeciwdziałanie narkomanii
         Wyniki otwartego konkursu
      Oferta na realizację zadania publicznego o charakterze lokalnym z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym pn. „Fotograficzny zawrót głowy"
      Konsultacje z organizacjami pożytku publicznego
      Konsultacje z organizacjami pozarządowymi
      Otwarty konkurs ofert - uzależnienia, ochrona zdrowia i pomoc społeczna
   2013
      BURMISTRZ GŁUCHOŁAZ OGŁASZA WYNIKI OTWARTEGO KONKURSU OFERT
      Sprawozdanie z realizacji w roku 2012 programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publi
      Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego- przeciwdziałanie uzależnieniom, wypoczynek dzieci i młodzieży
         Wyniki otwartego konkursu
      Oferta na realizację zadania publicznego o charakterze lokalnym
      otwarty konkur ofert - dofinansowanie wkładu własnego
         wyniki otwartego konkursu ofert
      Otwarty konkurs ofert na realizacje zadania publicznego - przeciwdziałanie narkomanii
         wyniki otwartego konkursu ofert
      Oferta realizacji zadania publicznego o charakterze lokalnym z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym pn. „Jak nie wydasz na kucharza będziesz biegał do lekarza”
      otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych m.in. z zakresu przeciwdziałania uależnieniom, wspierania rodziny, pomocy społecznej, ochrony zdrowia
   2014
      Otwarty konkurs ofert- przeciwdziałanie uzależnieniom, wypoczynek dzieci i młodzieży
         Wyniki otwartego konkursu ofert - wypoczynek dzieci i młodzieży, przeciwdziałanie uzależnieniom
      Otwarty konkurs ofert na realizacje zadania publicznego - przeciwdziałanie narkomanii
      otwarty konkurs ofert - dofinansowanie wkłądu własnego
         Zmiana terminu składania i otwarcia ofert
         zmiana kwoty dofinansowania
         ogłoszenie wyników konkursu ofert
      oferta na realizację zadania publicznego o charakterze lokalnym
         podpisanie umowy z Towarzystwem Przyjaciół Głuchołaz
      Wyniki otwartego konkursu ofert-przeciwdziałanie narkomanii
      Otwarty konkurs ofert na realizacje zadania publicznego - przeciwdziałanie narkomanii
         Wyniki otwartego konkursu ofert-przeciwdziałanie narkomanii
      Oferta realizacji zadania publicznego o charakterze lokalnym z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym pn. "Muzyka jest dobra na wszystko"
      Zarządzenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu Uchwały Rady Miejskiej w Głuchołazach w przedmiocie przyjęcia Programu współpracy Gminy Głuchołazy z organizacjami pozarządowymi
      oferta na realizację zadania publicznego o charakterze lokalnym
         podpisanie umowy ze Stowarzyszeniem Wspierającym Inicjatywy Artystyczne "CAPRICOLIUM”
      oferta na realizację zadania publicznego o charakterze lokalnym "Akcja jesień 2014"
         podpisanie umowy z PKPS-em
      Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych m.in. z zakresu przeciwdziałania uależnieniom, wspierania rodziny, działalności na rzecz niepełnosprawnych, wypoczynku dzieci
         Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych
      oferta na realizację zadania publicznego o charakterze lokalnym "Dożywianie i pomoc najuboższym ....."
         podpisanie umowy z PKPS-em
      Otwarty konkurs ofert - dożywianie oraz pomoc rzeczowa dla najuboższych
         Wyniki otwartego konkursu
            Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych - przeciwdziałanie uzależnieniom,prowadzenie placówek wsparcia dziennego, dożywianie najuboższych
   2015
      Otwarty konkurs ofert - działania na rzecz niepełnosprawnych, ochrona zdrowia
         Wyniki otwartego konkursu
      Konsultacje z organizacjami pozarządowymi projektu uchwały RM w sprawie powołania Miejskiej Rady Seniorów
      Otwarty konkurs ofert - świadczenia zdrowotne, hospicjum, przeciwdziałanie narkomanii
         Wyniki otwartego konkursu
      Sprawozdanie za 2014 rok
      Oferta realizacji zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym
      Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego - zajęcia rekreacyjno -turystyczne
         Wyniki otwartego konkursu
      oferta realizacji zadania publicznego - organizacja festiwalu i plenerów
      Otwarty konkurs ofert -Prowadzenie działań mających na celu przeciwdziałanie narkomanii
         Wyniki otwartego konkursu
      oferta na realizację zadania publicznego - "Rocznik Głuchołaski 2015 - kulturalno-społeczne podsumowanie 2014r."
      Oferta realizacji zadania publicznego o charakterze lokalnym w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym - Prowadzenie warsztatów dla osób uzależnionych
         Informacja dot. oferty na zad. Warsztaty dla osób uzależnionych
      Otwarty konkurs ofert -Prowadzenie działań mających na celu przeciwdziałanie narkomanii
         Wyniki konkursu
      Oferta realizacji zadania publicznego o charakterze lokalnym w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym pn. Ileż wspólnych lat...
      informacja dot. oferty na zadanie z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym - To już dziesięć wspólnych lat
      Oferta realizacji zadania publicznego o charakterze lokalnym w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym pn. Każdy może wejść do krainy sztuki
         Informacja dotycząca oferty
      Konsultacje w sprawie przyjęcia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2016 rok
      Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych - przeciwdziałanie uzależnieniom,prowadzenie placówek wsparcia dziennego, dożywianie najuboższych
         Wyniki otwartego konkursu
   2016
      Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych - Prowadzenie działań mających na celu przeciwdziałanie narkomanii. Prowadzenie działań na rzecz dzieci i młodzieży niepełnosprawnej.
         Wyniki otwartego konkursu ofert
      Oferta realizacji zadania publicznego o charakterze lokalnym w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym pn. „Każdy wiek ma swoje chwile”.
      Otwarty konkurs ofert na na realizację zada publicznych - Udzielanie świadczeń zdrowotnych w środowisku domowym. - Prowadzenie hospicjum domowego
         Wyniki otwartego konkursu ofert
      oferta realizacji zadania publicznego - Organizacja Festiwali i Warsztatów - II Festiwal Teatrów Ulicznych w Głuchołazach 2-4 czerwca 2016
      sparwozdanie z realizacji Programu współpracy z org. pozarządowymi za 2015 rok
      Nowe wzory ofert i sprawozdań z reaalizacji zadania publicznego - małe granty
      Oferta realizacji zadania publicznego o charakterze lokalnym w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym pn. Historia magistra vitae
      oferta realizacji zadania publicznego - Rocznik Głuchołaski 2016 Kulturalno-społeczne podsumowanie 2015r.
      oferta realizacji zadania publicznego - Warsztaty muzyczne MAGNIFICAT 2016
      Oferta realizacji zadania publicznego o charakterze lokalnym w zakresie działalności na rzecz dzieci i młodzieży niepełnosprawnej pn. Wsparcie zdrowia i rozwoju dzieci z niepełnosprawnością
      oferta na realizację zadania publicznego - Do szkoły gotowi start
      Oferta realizacji zadania publicznego o charakterze lokalnym w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym – prowadzenie działań mających na celu przeciwdziałanie narkoman
      Oferta realizacji zadania publicznego o charakterze lokalnym w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym pn. Pomaluj nasz świat
      Oferta realizacji zadania publicznego o charakterze lokalnym w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym - oraz wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej - "Prowadzenia p
      Nowe wzory ofert, umowy i sprawozdania z realizacji zadań publicznych
      Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych - przeciwdziałanie uzależnieniom,prowadzenie placówek wsparcia dziennego, dożywianie najuboższych
         Wyniki konkursu
   2017
      otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego - prowadzenie klubu abstynenta
      Oferta realizacji zadania publicznego o charakterze lokalnym w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym pn. Żaden człowiek nie jest na tyle bogaty, aby nie potrzebował sąsiada.
      Oferta realizacji zadania publicznego o charakterze lokalnym w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym pn. „ Aktywny senior, to szczęśliwy senior...”
      Oferta na realizację zadania publicznego o charakterze lokalnym z pominięciem otwartego konkursku ofert
      Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego - usługi zdrowotne, hospicjum, działania na rzecz dzieci niepełnosprawnych
      Oferta na realizację zadania publicznego o charakterze lokalnym pn. III Festiwal Teatrów Ulicznych w Głuchołazach
      Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za 2016 rok
      oferta realizacji zadania publicznego - Rocznik Głuchołaski 2017 Kulturalno-społeczne podsumowanie 2016r.
      Oferta na realizację zadania publicznego o charakterze lokalnym pn. Rodzinny turniej gier planszowych
      Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych - przeciwdziałanie uzależnieniom, prowadzenie placówek wsparcia dziennego, dożywianie najuboższych

Nieruchomości
   Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
      Lokale mieszkalne
         Załącznik nr 1 do: Zarządzenia Nr 203 - Pr.91107, Nr 204 - Pr.91107, Nr 205 - Pr.91107, Nr 206 - Pr.91107, Nr 207 - Pr.91107 Bunnistrza Głuchołaz z dnia 26.10.2007r.
         Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 208 - Pr.91107 Burmistrza Głuchołaz z dnia 26.10.2007r.
         Załącznik nr l do: Zarządzenia Nr 221 - Pr.98/07 Zarządzenia Nr 220 - 98/07 Burmistrza Głuchołaz z dnia 20.11.2007r.
         Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 222 - Pr.98/07 Burmistrza Gluch.ołaz z dnia 20.11.2007r.
         Załącznik nr 1 do: Zarządzenia Nr 229 - Pr.102/07, Zarządzenia Nr 230 - Pr.102/07, Zarządzenia Nr 231 - Pr.102/07, Zarządzenia Nr 232 - Pr.102/07, Bunnistrza Głuchołaz z dnia 30.11.2007r.
         Załącznik nr l do Zarządzenia Nr 233 - Pr.9102/07 Burmistrza Głuchołaz z dnia 30.11.2007r.
         Załącznik nr 1 do: Zarządzenia Nr 236 - Pr.102/07 Zarządzenia Nr 238 - Pr.102/07 Burmistrza Głuchołaz z dnia 30.11.2007r.
         Załącznik nr l do Zarządzenia Nr 235 - Pr.102/07 Burmistrza Głuchołaz z dnia 30.11.2007r.
         Załącznik nr 1 do: Zarządzenia Nr 254 - Pr.111/08, Zarządzenia Nr 253 - Pr.111/08, Zarządzenia Nr 252 - Pr.111/08, Bunnistrza Głuchołaz z dnia 07.01.2008r.
         Załącznik nr 1 do: Zarządzenia Nr 291 - Pr.132/08, Zarządzenia Nr 290 - Pr.132/08, Zarządzenia Nr 289 - Pr.132/08, Zarządzenia Nr 288 - Pr.132/08, Burmistrza Głuchołaz z dnia 25.03.2008r.
         Zarządzenie Nr 335-Pr. 159/08 Burmistrza Głuchołaz z dnia 18 czerwca 2008
         Zarządzenie Nr 341-Pr. 159/08 Burmistrza Głuchołaz z dnia 18 czerwca 2008
         Zarządzenie Nr 346-Pr. 159/08 Burmistrza Głuchołaz z dnia 18 czerwca 2008
         Zarządzenie Nr 349-Pr. 159/08 Burmistrza Głuchołaz z dnia 18 czerwca 2008
         Zarządzenie Nr 358-Pr. 162/08 Burmistrza Głuchołaz z dnia 4 lipca 2008
         Zarządzenie Nr 359-Pr. 162/08 Burmistrza Głuchołaz z dnia 4 lipca 2008
         Zarządzenie Nr 360-Pr. 162/08 Burmistrza Głuchołaz z dnia 4 lipca 2008
         Załącznik nr 1 do: Zarządzenia Nr 358 - Pr.162/08, Nr 359 - Pr.162/08, Nr 360 - Pr.162/08, Bunnistrza Głuchołaz z dnia 04.07.2008r.
         Wykazy nieruchomości przeznaczonych do zbycia
         Wykazy nieruchomości przeznaczonych do zbycia
         Wykaz lokali mieszkalnych przeznaczonych do zbycia
         wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia
         Wykaz lokali mieszkalnych przeznaczonych do zbycia
         Wykaz lokali mieszkalnych przeznaczonych do zbycia
         Wykaz lokali mieszkalnych przeznaczonych do zbycia
         Wykaz lokali mieszkalnych przeznaczonych do zbycia
         Wykaz lokali mieszkalnych przeznaczonych do zbycia
         wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
         Wykaz lokali mieszkalnych przeznaczonych do zbycia
         Zarządzenie Nr 692-Pr. 284/09 Burmistrza Głuchołaz z dnia 14 października 2009r.
         Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, dzierżawy
         Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży: (Opolskiej 19, Rynek 25, Kolejowej 2)
         Zarządzenie Nr 731-Pr. 301/09 Burmistrza Głuchołaz z dnia 08 grudnia 2009r
         Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży: (Andersa, Poprzeczna, Rynek)
         Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży: (Kościuszki 72)
         Wykaz lokali mieszkalnych przeznaczonych do zbycia (Kościuszki 72)
         Wykaz lokali mieszkalnych przeznaczonych do zbycia
         wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
         wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
         Zarządzenie Nr 832-Pr.343/10 Burmistrza Głuchołaz z dnia 30.04.2010r.
         Zarządzenie Nr 833-Pr.343/10 Burmistrza Głuchołaz z dnia 30.04.2010r.
         Zarządzenie Nr 868 – Pr.352/10 Burmistrza Głuchołaz z dnia 08 czerwca 2010r.
         Zarządzenie Nr 871 - Pr. 352/10 Burmistrza Głuchołaz z dnia 08 czerwca 2010r.
         Zarządzenie Nr 870 – Pr.352/10 Burmistrza Głuchołaz z dnia 08 czerwca 2010r.
         Zarządzenie Nr 869 – Pr.352/10 Burmistrza Głuchołaz z dnia 08 czerwca 2010r.
         Zarządzenie Nr 912 - Pr.368/10 Burmistrza Głuchołaz z dnia 30.07.2010r.
         Zarządzenie Nr 910 - Pr.368/10 Burmistrza Głuchołaz z dnia 30.07.2010r.
         Zarządzenie Nr 911 - Pr.368/10 Burmistrza Głuchołaz z dnia 30.07.2010r.
         Zarządzenie Nr 920 - Pr.372/10 Burmistrza Głuchołaz z dnia 12.08.2010r.
         Zarządzenie Nr 948 – Pr.379/10 Burmistrza Głuchołaz z dnia 08 września 2010r.
         Zarządzenie Nr 944 – Pr.379/10 Burmistrza Głuchołaz z dnia 08 września 2010r.
         Zarządzenie Nr 943 – Pr.379/10 Burmistrza Głuchołaz z dnia 08 września 2010r.
         Zarządzenie Nr 951 – Pr.381/10 Burmistrza Głuchołaz z dnia 16 września 2010r.
         Zarządzenie Nr 972 - Pr.385/10 Burmistrza Głuchołaz dnia 05 października 2010r.
         Zarządzenie Nr 973 - Pr.385/10 Burmistrza Głuchołaz dnia 05 października 2010r.
         Zarządzenie Nr 988 - Pr.389/10 Burmistrza Głuchołaz z dnia 26 października 2010r.
         Zarządzenie Nr 989 - Pr.389/10 Burmistrza Głuchołaz z dnia 26 października 2010r.
         Zarządzenie Nr 990 - Pr.389/10 Burmistrza Głuchołaz z dnia 26 października 2010r.
         Zarządzenie Nr 1006 - Pr.393/10 Burmistrza Głuchołaz z dnia 18 listopada 2010r.
         Zarządzenie Nr 1007 - Pr.393/10 Burmistrza Głuchołaz z dnia 18 listopada 2010r.
         Zarządzenie Nr 5 – Pr.1/10 Burmistrza Głuchołaz z dnia 14 grudnia 2010r.
         Zarządzenie Nr 4 – Pr.1/10 Burmistrza Głuchołaz z dnia 14 grudnia 2010r.
         Zarządzenie Nr 35-PR.7/2011 Burmistrza Głuchołaz z dnia 13 stycznia 2011r.
         Zarządzenie Nr 60 - Pr.16/2011 Burmistrza Głuchołaz z dnia 22 lutego 2011r.
         Zarządzenie Nr 61 - Pr.16/2011 Burmistrza Głuchołaz z dnia 22 lutego 2011r.
         Zarządzenie Nr 62 - Pr.16/2011 Burmistrza Głuchołaz z dnia 22 lutego 2011r.
         Zarządzenie Nr 77-PR.21/2011 Burmistrza Głuchołaz z dnia 18 marca 2011r.
         Zarządzenie Nr 125-Pr.37/2011 Burmistrza Głuchołaz z dnia 20 maja 2011r.
         Zarządzenie Nr 126-Pr.37/2011 Burmistrza Głuchołaz z dnia 20 maja 2011r.
         Zarządzenie Nr 127-Pr.37/2011 Burmistrza Głuchołaz z dnia 20 maja 2011r.
         Zarządzenie Nr 160-PR.47/2011 Burmistrza Głuchołaz z dnia 28 czerwca 2011r.
         Zarządzenie Nr 161-PR.47/2011 Burmistrza Głuchołaz z dnia 28 czerwca 2011r.
         Zarządzenie Nr 162-PR.47/2011 Burmistrza Głuchołaz z dnia 28 czerwca 2011r.
         ZARZĄDZENIE NR 286-PR.85/2011 z dnia 8 listopada 2011r.
         ZARZĄDZENIE NR 287-PR.85/2011 z dnia 8 listopada 2011r.
         ZARZĄDZENIE NR 353-PR.106/2012 z dnia 19 stycznia 2012r.
         ZARZĄDZENIE NR 354-PR.106/2012 z dnia 19 stycznia 2012r.
         ZARZĄDZENIE NR 355-PR.106/2012 z dnia 19 stycznia 2012r.
         ZARZĄDZENIE NR 356-PR.106/2012 z dnia 19 stycznia 2012r.
         ZARZĄDZENIE NR 387-PR.111/2012 z dnia 15 lutego 2012r.
         ZARZĄDZENIE NR 388-PR.111/2012 z dnia 15 lutego 2012r.
         ZARZĄDZENIE NR 389-PR.111/2012 z dnia 15 lutego 2012r.
         ZARZĄDZENIE NR 390-PR.111/2012 z dnia 15 lutego 2012r.
         ZARZĄDZENIE NR 391-PR.111/2012 z dnia 15 lutego 2012r.
         ZARZĄDZENIE NR 392-PR.111/2012 z dnia 15 lutego 2012r.
         ZARZĄDZENIE NR 393-PR.111/2012 z dnia 15 lutego 2012r.
         ZARZĄDZENIE NR 394-PR.111/2012 z dnia 15 lutego 2012r.
         ZARZĄDZENIE NR 395-PR.111/2012 z dnia 15 lutego 2012r.
         ZARZĄDZENIE NR 397-PR.111/2012 z dnia 15 lutego 2012r.
         ZARZĄDZENIE NR 423-PR.117/2012 z dnia 16 marca 2012r.
         ZARZĄDZENIE NR 424-PR.117/2012 z dnia 16 marca 2012r.
         ZARZĄDZENIE NR 425-PR.117/2012 z dnia 16 marca 2012r.
         ZARZĄDZENIE NR 426-PR.117/2012 z dnia 16 marca 2012r.
         ZARZĄDZENIE NR 427-PR.117/2012 z dnia 16 marca 2012r.
         ZARZĄDZENIE NR 527-PR.135/2012 z dnia 06 czerwca 2012r.
         ZARZĄDZENIE NR 528-PR.135/2012 z dnia 06 czerwca 2012r.
         ZARZĄDZENIE NR 529-PR.135/2012 z dnia 06 czerwca 2012r.
         ZARZĄDZENIE NR 530-PR.135/2012 z dnia 06 czerwca 2012r.
         ZARZĄDZENIE NR 531-PR.135/2012 z dnia 06 czerwca 2012r.
         ZARZĄDZENIE NR 532-PR.135/2012 z dnia 06 czerwca 2012r.
         ZARZĄDZENIE NR 557-PR.142/2012 z dnia 3 lipca 2012 r.
         ZARZĄDZENIE NR 558-PR.142/2012 z dnia 3 lipca 2012 r.
         ZARZĄDZENIE NR 559-PR.142/2012 z dnia 3 lipca 2012 r.
         ZARZĄDZENIE NR 637-PR.161/2012 z dnia 19 września 2012r.
         ZARZĄDZENIE NR 638-PR.161/2012 z dnia 19 września 2012r.
         ZARZĄDZENIE NR 639-PR.161/2012 z dnia 19 września 2012r.
         ZARZĄDZENIE NR 640-PR.161/2012 z dnia 19 września 2012r.
         ZARZĄDZENIE NR 641-PR.161/2012 z dnia 19 września 2012r.
         ZARZĄDZENIE NR 642-PR.161/2012 z dnia 19 września 2012r.
         ZARZĄDZENIE NR 643-PR.161/2012 z dnia 19 września 2012r.
         ZARZĄDZENIE NR 644-PR.161/2012 z dnia 19 września 2012r.
         ZARZĄDZENIE NR 661-PR.164/2012 z dnia 3 października 2012r.
         ZARZĄDZENIE NR 668-PR.164/2012 z dnia 3 października 2012r.
         ZARZĄDZENIE NR 680-PR.166/2012 z dnia 17 października 2012r.
         ZARZĄDZENIE NR 694-PR.166/2012 z dnia 17 października 2012r.
         ZARZĄDZENIE NR 695-PR.166/2012 z dnia 17 października 2012r.
         ZARZĄDZENIE NR 713-PR.173/2012 z dnia 9 listopada 2012r.
         ZARZĄDZENIE NR 723-PR.174/2012 z dnia 14 listopada 2012r.
         ZARZĄDZENIE NR 724-PR.174/2012 z dnia 14 listopada 2012r.
         ZARZĄDZENIE NR 744-PR.180/2012 z dnia 30 listopada 2012r.
         ZARZĄDZENIE NR 745-PR.180/2012 z dnia 30 listopada 2012r.
         ZARZĄDZENIE NR 775-PR.183/2012 z dnia 13 grudnia 2012r.
         ZARZĄDZENIE NR 776-PR.183/2012 z dnia 13 grudnia 2012r.
         ZARZĄDZENIE NR 777-PR.183/2012 z dnia 13 grudnia 2012r.
         ZARZĄDZENIE NR 814-PR.192/2013 z dnia 15 stycznia 2013r.
         ZARZĄDZENIE NR 831-PR.196/2013 z dnia 28 stycznia 2013r.
         ZARZĄDZENIE NR 832-PR.196/2013 z dnia 28 stycznia 2013r.
         ZARZĄDZENIE NR 833-PR.196/2013 z dnia 28 stycznia 2013r.
         ZARZĄDZENIE NR 834-PR.196/2013 z dnia 28 stycznia 2013r.
         ZARZĄDZENIE NR 835-PR.196/2013 z dnia 28 stycznia 2013r.
         ZARZĄDZENIE NR 836-PR.196/2013 z dnia 28 stycznia 2013r.
         ZARZĄDZENIE NR 837-PR.196/2013 z dnia 28 stycznia 2013r.
         ZARZĄDZENIE NR 860-PR.201/2013 z dnia 26 lutego 2013r.
         ZARZĄDZENIE NR 876-PR.201/2013 z dnia 26 lutego 2013r.
         ZARZĄDZENIE NR 884-PR.205/2013 z dnia 12 marca 2013r.
         ZARZĄDZENIE NR 949-PR.220/2013 z dnia 15 maja 2013r.
         ZARZĄDZENIE NR 950-PR.220/2013 z dnia 15 maja 2013r.
         ZARZĄDZENIE NR 968-PR.222/2013 z dnia 22 maja 2013r.
         ZARZĄDZENIE NR 979-PR.227/2013 z dnia 4 czerwca 2013r.
         ZARZĄDZENIE NR 980-PR.227/2013 z dnia 4 czerwca 2013r.
         ZARZĄDZENIE NR 1026-PR.232/2013 z dnia 26 czerwca 2013r.
         ZARZĄDZENIE NR 1140-PR.257/2013 z dnia 10 października 2013 r.
         ZARZĄDZENIE NR 1157-PR.261/2013 z dnia 23 października 2013 r.
         ZARZĄDZENIE NR 1158-PR.261/2013 z dnia 23 października 2013 r.
         ZARZĄDZENIE NR 1159-PR.261/2013 z dnia 23 października 2013 r.
         Zarządzenie Nr 1238-PR.282/2014 z dnia 9 stycznia 2014 r.
         Zarządzenie Nr 1239-PR.282/2014 z dnia 9 stycznia 2014 r.
         Zarządzenie Nr 1240-PR.282/2014 z dnia 9 stycznia 2014 r.
         Zarządzenie NR 1252-PR.285/2014 z dnia 23 stycznia2014 r.
         Zarządzenie NR 1253-PR.285/2014 z dnia 23 stycznia 2014 r.
         Zarządzenie NR 1254-PR.285/2014 z dnia 23 stycznia 2014
         Zarządzenie Nr 1260-PR.286/2014 z dnia 28 stycznia 2014 r.
         Zarządzenie Nr 1286-PR.292/2014 z dnia 20 lutego 2014 r.
         Zarządzenie Nr 1374-PR.313/2014 z dnia 29 kwietnia 2014 r.
         Zarządzenie Nr 1381-PR.316/2014 z dnia 7 maja 2014 r.
         Zarządzenie Nr 1382-PR.316/2014 z dnia 7 maja 2014 r.
         Zarządzenie Nr 1383-PR.316/2014 z dnia 7 maja 2014 r.
         Zarządzenie Nr 1389-PR.319/2014 z dnia 16 maja 2014 r.
         Zarządzenie Nr 1390-PR.319/2014 z dnia 16 maja 2014 r.
         Zarządzenie Nr 1391-PR.319/2014 z dnia 16 maja 2014 r.
         Zarządzenie Nr 1392-PR.319/2014 z dnia 16 maja 2014 r.
         Zarządzenie Nr 1408-PR.322/2014 z dnia 22 maja 2014 r.
         Zarządzenie Nr 1409-PR.322/2014 z dnia 22 maja 2014 r.
         Zarządzenie Nr 1410-PR.322/2014 z dnia 22 maja 2014 r.
         Zarządzenie Nr 1418-PR.324/2014 z dnia 27 maja 2014 r.
         Zarządzenie Nr 1419-PR.324/2014 z dnia 27 maja 2014 r.
         Zarządzenie Nr 1434-PR.332/2014 z dnia 10 czerwca 2014 r.
         Zarządzenie Nr 1507-PR.345/2014 z dnia 25 lipca 2014 r.
         Zarządzenie Nr 1558-PR.360/2014 z dnia 10 września 2014 r.
         Zarządzenie Nr 1559-PR.360/2014 z dnia 10 września 2014 r.
         Zarządzenie Nr 1605-PR.370/2014 z dnia 16 października 2014 r.
         Zarządzenie Nr 1664-PR.384/2014 z dnia 1 grudnia 2014 r.
         Zarządzenie Nr 1665-PR.384/2014 z dnia 1 grudnia 2014 r.
         Zarządzenie Nr 1666-PR.384/2014 z dnia 1 grudnia 2014 r.
         Zarządzenie Nr 1667-PR.384/2014 z dnia 1 grudnia 2014 r.
         Zarządzenie Nr 1668-PR.384/2014 z dnia 1 grudnia 2014 r.
         Zarządzenie Nr 67-PR.15.2015 z dnia 9 lutego 2015 r.
         Zarządzenie Nr 90-PR.20.2015 z dnia 3 marca 2015 r.
         Zarządzenie Nr 91-PR.22.2015 z dnia 3 marca 2015 r.
         Zarządzenie Nr 96-PR.24.2015 z dnia 13 marca 2015 r.
         Zarządzenie Nr 110-PR.27.2015 Burmistrza Głuchołaz z dnia 24 marca 2015 r.
         Zarządzenie Nr 116-PR.29.2015 Burmistrza Głuchołaz z dnia 31 marca 2015 r.
         Zarządzenie Nr 117-PR.29.2015 Burmistrza Głuchołaz z dnia 31 marca 2015 r.
         Zarządzenie Nr 118-PR.29.2015 Burmistrza Głuchołaz z dnia 31 marca 2015 r.
         Zarządzenie Nr 172-PR.39.2015 Burmistrza Głuchołaz z dnia 6 maja 2015 r.
         Zarządzenie Nr 173-PR.39.2015 Burmistrza Głuchołaz z dnia 6 maja 2015 r.
         Zarządzenie Nr 174-PR.39.2015 Burmistrza Głuchołaz z dnia 6 maja 2015 r.
         Zarządzenie Nr 248-PR.50.2015 Burmistrza Głuchołaz z dnia 23 czerwca 2015 r.
         Zarządzenie Nr 249-PR.50.2015 Burmistrza Głuchołaz z dnia 23 czerwca 2015 r.
         Zarządzenie Nr 312-PR.62.2015 Burmistrza Głuchołaz z dnia 12 sierpnia 2015 r.
         Zarządzenie Nr 318-PR.64.2015 Burmistrza Głuchołaz z dnia 19 sierpnia 2015 r.
         Zarządzenie Nr 337-PR.71.2015 Burmistrza Głuchołaz z dnia 4 września 2015 r.
         Zarządzenie Nr 338-PR.71.2015 Burmistrza Głuchołaz z dnia 4 września 2015 r.
         Zarządzenie Nr 349-PR.75.2015 Burmistrza Głuchołaz z dnia 15 września 2015 r.
         Zarządzenie Nr 350-PR.75.2015 Burmistrza Głuchołaz z dnia 15 września 2015 r.
         Zarządzenie Nr 351-PR.75.2015 Burmistrza Głuchołaz z dnia 15 września 2015 r.
         Zarządzenie Nr 367-PR.79.2015 Burmistrza Głuchołaz z dnia 25 września 2015 r.
         Zarządzenie Nr 440-PR.98.2015 Burmistrza Głuchołaz z dnia 15 grudnia 2015 r.
         Zarządzenie Nr 445-PR.98.2015 Burmistrza Głuchołaz z dnia 15 grudnia 2015 r.
         Zarządzenie Nr 446-PR.98.2015 Burmistrza Głuchołaz z dnia 15 grudnia 2015 r.
         Zarządzenie Nr 447-PR.98.2015 Burmistrza Głuchołaz z dnia 15 grudnia 2015 r.
         Zarządzenie Nr 475-PR.104.2016 Burmistrza Głuchołaz z dnia 7 stycznia 2016 r.
         Zarządzenie Nr 476-PR.104.2016 Burmistrza Głuchołaz z dnia 7 stycznia 2016 r.
         Zarządzenie Nr 478-PR.104.2016 Burmistrza Głuchołaz z dnia 7 stycznia 2016 r.
         Zarządzenie Nr 484-PR.107.2016 Burmistrza Głuchołaz z dnia 20 stycznia 2016 r.
         Zarządzenie Nr 485-PR.107.2016 Burmistrza Głuchołaz z dnia 20 stycznia 2016 r.
         Zarządzenie Nr 486-PR.107.2016 Burmistrza Głuchołaz z dnia 20 stycznia 2016 r.
         Zarządzenie Nr 488-PR.107.2016 Burmistrza Głuchołaz z dnia 20 stycznia 2016 r.
         Zarządzenie Nr 581-PR.130.2016 Burmistrza Głuchołaz z dnia 22 kwietnia 2016 r.
         Zarządzenie Nr 634-PR.145.2016 Burmistrza Głuchołaz z dnia 9 czerwca 2016 r.
         Zarządzenie Nr 635-PR.145.2016 Burmistrza Głuchołaz z dnia 9 czerwca 2016 r.
         Zarządzenie Nr 640-PR.145.2016 Burmistrza Głuchołaz z dnia 9 czerwca 2016 r.
         Zarządzenie Nr 673-PR.155.2016 Burmistrza Głuchołaz z dnia 8 lipca 2016 r.
         Zarządzenie Nr 783-PR.183.2016 Burmistrza Głuchołaz z dnia 12 października 2016 r.
         Zarządzenie Nr 793-PR.185.2016 Burmistrza Głuchołaz z dnia 20 października 2016 r.
         Zarządzenie Nr 794-PR.185.2016 Burmistrza Głuchołaz z dnia 20 października 2016 r.
         Zarządzenie Nr 795-PR.185.2016 Burmistrza Głuchołaz z dnia 20 października 2016 r.
         Zarządzenie Nr 796-PR.185.2016 Burmistrza Głuchołaz z dnia 20 października 2016 r.
         Zarządzenie Nr 813-PR.190.2016 Burmistrza Głuchołaz z dnia 3 listopada 2016 r.
         Zarządzenie Nr 843-PR.200.2016 Burmistrza Głuchołaz z dnia 1 grudnia 2016 r.
         Zarządzenie Nr 868-PR.206.2016 Burmistrza Głuchołaz z dnia 16 grudnia 2016 r.
         Zarządzenie Nr 869-PR.206.2016 Burmistrza Głuchołaz z dnia 16 grudnia 2016 r.
         Zarządzenie Nr 894-PR.212.2017 Burmistrza Głuchołaz z dnia 10 stycznia 2017 r.
         Zarządzenie Nr 895-PR.212.2017 Burmistrza Głuchołaz z dnia 10 stycznia 2017 r.
         Zarządzenie Nr 896-PR.212.2017 Burmistrza Głuchołaz z dnia 10 stycznia 2017 r.
         Zarządzenie Nr 938-PR.220.2017 Burmistrza Głuchołaz z dnia 9 lutego 2017r.
         Zarządzenie Nr 949-PR.220.2017 Burmistrza Głuchołaz z dnia 9 lutego 2017 r.
         Zarządzenie Nr 945-PR.220.2017 Burmistrza Głuchołaz z dnia 9 lutego 2017 r.
         Zarządzenie Nr 941-PR.220.2017 Burmistrza Głuchołaz z dnia 9 lutego 2017r.
         Zarządzenie Nr 944-PR.220.2017 Burmistrza Głuchołaz z dnia 9 lutego 2017 r.
         Zarządzenie Nr 943-PR.220.2017 Burmistrza Głuchołaz z dnia 9 lutego 2017 r.
         Zarządzenie Nr 939-PR.220.2017 Burmistrza Głuchołaz z dnia 9 lutego 2017 r.
         Zarządzenie Nr 940-PR.220.2017 Burmistrza Głuchołaz z dnia 9 lutego 2017 r.
         Zarządzenie Nr 942-PR.220.2017 Burmistrza Głuchołaz z dnia 9 lutego 2017 r.
         Zarządzenie Nr 1053-PR.246.2017 Burmistrza Głuchołaz z dnia 5 maja 2017 r.
         Zarządzenie Nr 1058-PR.248.2017 Burmistrza Głuchołaz z dnia 12 maja 2017 r.
         Zarządzenie Nr 1059-PR.248.2017 Burmistrza Głuchołaz z dnia 12 maja 2017 r.
         Zarządzenie Nr 1085-PR.249.2017 Burmistrza Głuchołaz z dnia 18 maja 2017 r.
         Zarządzenie Nr 1060-PR.248.2017 Burmistrza Głuchołaz z dnia 12 maja 2017 r.
         Zarządzenie Nr 1096-PR.252.2017 Burmistrza Głuchołaz z dnia 30 maja 2017 r.
         Zarządzenie Nr 1113-PR.258.2017 Burmistrza Głuchołaz z dnia 23 czerwca 2017 r.
         Zarządzenie Nr 1114-PR.258.2017 Burmistrza Głuchołaz z dnia 23 czerwca 2017 r.
         Zarządzenie Nr 1149-PR.266.2017 Burmistrza Głuchołaz z dnia 18 lipca 2017 r.
         Zarządzenie Nr 1175-PR.269.2017 Burmistrza Głuchołaz z dnia 31 lipca 2017 r.
         Zarządzenie Nr 1162-PR.269.2017 Burmistrza Głuchołaz z dnia 31lipca 2017 r.
         Zarządzenie Nr 1205-PR.280.2017 Burmistrza Głuchołaz z dnia 19 września 2017 r.
         Zarządzenie Nr 1206-PR.280.2017 Burmistrza Głuchołaz z dnia 19 września 2017 r.
         Zarządzenie Nr 1209-PR.280.2017 Burmistrza Głuchołaz z dnia 19 września 2017 r.
         Zarządzenie Nr 1210-PR.280.2017 Burmistrza Głuchołaz z dnia 19 września 2017 r.
         Zarządzenie Nr 1211-PR.280.2017 Burmistrza Głuchołaz z dnia 19 września 2017 r.
         Zarządzenie Nr 1212-PR.280.2017 Burmistrza Głuchołaz z dnia 19 wrzesnia 2017 r.
         Zarządzenie Nr 1213-PR.280.2017 Burmistrza Głuchołaz z dnia 19 wrzesnia 2017 r.
         Zarządzenie Nr 1214-PR.280.2017 Burmistrza Głuchołaz z dnia 19 września 2017 r.
         Zarządzenie Nr 1249-PR.287.2017 Burmistrza Głuchołaz z dnia 20 pażdziernika 2017 r.
         Zarządzenie Nr 1322-PR.303.2017 Burmistrza Głuchołaz z dnia 15 grudnia 2017 r.
      Lokale użytkowe
         Załącznik nr 1 do: Zarządzenia Nr 217-PR.96/07 Burmistrza Głuchołaz z dnia 08 listopada 2007
         Załącznik nr 1 do: Zarządzenia Nr 287-PR.132/08 Burmistrza Głuchołaz z dnia 25 marca 2008
         Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 319 - Pr.146/08 Burmistrza Głuchołaz z dnia 08.05.2008r.
         Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 320 - Pr.146/08 Burmistrza Głuchołaz z dnia 08.05.2008r.
         Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia