logo
Wersja dla niedowidzących
  Urzędu Miejskiego w Głuchołazach
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 ORGANA WŁADZY
plus Rada Miejska
plus Konsultacje Społeczne
 URZĄD MIEJSKI
minus Telefony
minus Regulamin Urzędu
plus Wydziały Urzędu
plus Załatwianie spraw obywateli
plus Unia Eropejska - realizowane projekty
plus Miejsca Pracy
plus Oświadczenia majątkowe
plus Informacja dla planujących zgromadzenia na terenie Gminy Głuchołazy
minus Rejestry umów
minus Rejestr instytucji kultury
minus Ponowne wykorzystanie
 KONTROLE
plus Zewnętrzne
plus Wewnętrzne
 PRAWO LOKALNE
minus Statut gminy
minus Strategia Gminy
plus Odpady komunalne
plus Gospodarka komunalna i mieszkaniowa
plus Opłaty lokalne
plus Podatki
plus Dopłaty do paliwa rolniczego
plus Budżet gminy i sprawozdania
plus Ochrona środowiska
plus Decyzje środowiskowe
plus Wybory samorządowe -2006r.
plus Wybory Samorządowe 2010
minus Wybory Parlamentarne 2011
minus Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
minus Wybory Samorządowe - 2014
plus Wybory Prezydenckie 2015
plus Wybory Sołeckie 2015
plus Wybór ławników na kadencję 2016-2019
plus Referendum Ogólnokrajowe 2015
plus Wybory Parlamentarne 2015
minus Karta prywatyzacji Spółki ECO S.A.
plus Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Głuchołazach 2017
 Ogłoszenia pozostałe
plus 2005r.
plus 2006r.
plus 2007r.
plus 2008r.
plus 2009r.
plus 2010r.
plus 2011r.
plus 2012r.
plus 2013r.
plus 2015
plus 2014r.
plus 2016
plus 2017r.
plus Budżet Obywatelski 2016
plus Ogłoszenie o głosowaniu
plus Budżet Obywatelski 2017
minus Porady prawne
plus Konkursy ofert na zadania z zakresu zdrowia publicznego
plus Budżet Obywatelski 2018
 Jednostki organizacyjne
minus Spółki
minus Jednostki oświatowe
minus Inne jednostki
 Organizacje pozarządowe
plus 2010
plus 2011
plus 2012
plus 2013
plus 2014
plus 2015
plus 2016
plus 2017
 Nieruchomości
plus Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
plus Nieruchomości przeznaczone do dzierżawy, najmu
plus Przetargi nieruchomości
plus Rokowania na sprzedaż nieruchomości
 Zapytania ofertowe
plus 2009
plus 2010
plus 2011
plus 2012
plus 2013
minus ZAPYTANIE OFERTOWE na usługę pn.: Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla obszaru Gminy Głuchołazy
minus Remont nawierzchni drogi asfaltowo-szutrowej (tłuczniowej) oraz remont dwóch mostków w ciągu drogi 107147 O i wewnętrznej położonych na działkach 502,503,758,759 i 760/2 w m. Konradów. Znisz
minus Remont nawierzchni drogi szutrowej (tłuczniowej) wraz z przepustami w drodze wewnętrznej na działkach 219, 304, 305 w m. Podlesie. Zniszczenia po nawalnych deszczach z 27-28 maja 2014r
minus Remont nawierzchni drogi szutrowej (tłuczniowej) – jedyny dojazd do posesji – na drodze wewnętrznej na działkach 248, 249, 250 w Podlesiu. Zniszczenia po nawalnych deszczach z 27-28 maja 2014r
minus Remont nawierzchni drogi wraz z odwodnieniem (z korytek betonowych) oraz umocnienia skarp rowu na drodze wewnętrznej w m. Jarnołtówek na działkach 535, 536, 568. Zniszczenia po n
minus Oczyszczenie (odmulenie) cieku wodnego, oczyszczenie przepustów oraz umocnienia skarp na cieku wodnym w Jarnołtówku na działkach 581, 582. Zniszczenia po nawalnych deszczach z 27-28 maja 2014r
minus Remont mostu na wys. budynku nr 90 w m. Burgrabice na działkach 502 i 1587. Zniszczenia po nawalnych deszczach z 27-28 maja 2014r
minus Remont nawierzchni szutrowej (tłuczniowej) z przebudową przepustu drogowego w m. Sławniowice na działkach 316/1, 316/2 i 343. Zniszczenia po nawalnych deszczach z 27-28 maja 2014r
minus Remont mostu na wys. budynku nr 90 w m. Burgrabice na działkach 502 i 1587. Zniszczenia po nawalnych deszczach z 27-28 maja 2014r
minus Remont nawierzchni szutrowej (tłuczniowej) z przebudową przepustu drogowego w m. Sławniowice na działkach 316/1, 316/2 i 343. Zniszczenia po nawalnych deszczach z 27-28 maja 2014r
plus 2015
plus 2016
minus Informacja o udzieleniu zamówienia na zadanie:Konserwacja cząstkowa-remonty cząstkowe dróg na terenie g. Gł-zy
minus 2017
 Zarządzenia Burmistrza
plus 2011 rok
plus 2012 rok
plus 2013 rok
plus 2014 rok
minus Zarządzenie Nr 1364-PR.310/2014 z dnia 16 kwietnia 2014r. w sprawie Regulaminu postepowania o udzielenie zamówienia publicznego
minus Zarządzenie Nr 1492-PR.341/2014 Burmistrza Głuchołaz z dnia 14 lipca 2014 r.Burmistrza Głuchołaz
minus Zarządzenie Nr 41-PR.7.2014 Burmistrza Głuchołaz z dnia 31 grudnia 2014 r.
plus 2015 rok
plus 2016 rok
plus 2017
 Plan Zrządzania Kryzysowego Gminy
minus Plan zarządzania kryzysowego Gminy Głuchołazy
 Zagospodarowanie przestrzenne
minus GMINNA EWIDENCJA ZABYTKÓW
minus Instrukcja obsługi portalu "Opolskie w internecie"
minus Informacje ogólne. Wykaz obowiązujących planów miejscowych
minus STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY GŁUCHOŁAZY
minus OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA SPRAWY Z 2017r.
minus OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI 2017r.
minus OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA 2016r.
minus OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI spraw z 2015r.
minus OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI spraw z 2016r.
minus OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GŁUCHOŁAZ o przystąpieniu do sporządzenia 5 planów
minus OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GŁUCHOŁAZ O PRZYSTĄPIENIU DO ZMIANY 3 PLANÓW
minus OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GŁUCHOŁAZ O PRZYSTĄPIENIU DO ZMIANY STUDIUM
minus Ogłoszenie o odstąpieniu od SOOŚ do zmiany planu miejscowego w rejonie ul. Lompy w Głuchołazach
minus Ogloszenie o odstąpieniu od SOOŚ do zmiany planu miejscowego obszaru wsi Podlesie
minus OGŁOSZENIE BURMISTRZA GŁUCHOŁAZ o przystąpieniu do sporządzenia 3 planów
minus OBWIESZCZENIE O WYŁOŻENIU DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU ZMIANY PLANU MIEJSCOWEGO STAREGO MIASTA W GŁUCHOŁAZACH wraz z prognozą
minus Zawiadomienie SKO dot. sprawy IRG.6733.17.2015
minus zawiadomienie SKO dot. sprawy IRG.6733.18.2016
minus OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GŁUCHOŁAZ O WYŁOŻENIU DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU ZMIANY PLANU W REJONIE UL. TARGOWEJ W GŁUCHOŁAZACH
minus OBWIESZCZENIE Burmistrza Głuchołaz o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Głuchołazy w rejonie Al. Jana Pawła II wraz z prognozą
minus OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar działalności gospodarczej we wsi Charbielin i Bodzanów w gminie Głuchołazy
minus OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia zmiany planu miejscowego m. Głuchołazy w rej. dz. nr 761/2, 760/3, 761/59 przy ul. Grunwaldzkiej oraz w rej. dz. nr 897/2 przy ul. Kraszewskiego
minus OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu: projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Pokrzywna wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
minus OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia planu miejscowego miasta Głuchołazy obejmującego obszar dz. nr 1350/4 w rej. ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego
minus OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia zmiany planu miejscowego obejmującego obszar w rej. ul. Grunwaldzkiej, Prymasa S. Wyszyńskiego, M. Curie-Skłodowskiej, Targowej
minus OBWIESZCZENIE Burmistrza Głuchołaz o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Nowy Świętów oraz do sporządzenia prognozy oddziaływania na środow
minus OGŁOSZENIE BURMISTRZA O ODSTĄPIENIU OD PRZEPROWADZENIA OCENY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO DO ZMIANY PLANU W REJONIE AL. JANA PAWŁA II
minus OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia planu miejscowego obejmującego działki na obszarze wsi Bodzanów i Nowy Świętów, w rejonie zakładu Malta – Decor sp. z o.o.
minus OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia planu miejscowego miasta Głuchołazy w rejonie ulic gen. Sikorskiego i Moniuszki
minus OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ulicy Bohaterów Warszawy obejmującego teren położony przy ulicy Bohaterów Wars
minus OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Głuchołazy w rejonie Al. Jana Pawła II
minus OBWIESZCZENIE o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Pokrzywna wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
minus OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GŁUCHOŁAZ o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany planu miejscowego obejmującego obszar w rej. ulic Grunwaldzkiej, Wyszyńskiego, Skłodowskiej, Targowej w Gł-zach
minus OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GŁUCHOŁAZ o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany planu miejscowego m. Głuchołazy obejmującego obszar działki nr 1350/4 w rejonie ul. Pr. Stefana Wyszyńskiego
minus odwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
minus OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GŁUCHOŁAZ o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagosp. przestrz. miasta Głuchołazy w rej. ul. gen. Sikorskiego i Moniuszki
minus OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GŁUCHOŁAZ o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego działki na obszarze wsi Bodzanów i Nowy Świętów, w rejonie
minus OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GŁUCHOŁAZ o przyjęciu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Głuchołazy w rejonie ulic gen. Sikorskiego i Moniuszki oraz o możliwościach zapoznania się z jeg
minus OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GŁUCHOŁAZ o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany mpzp w rejonie ul. Grunwaldzkiej, Wyszyńskiego, M. Curie-Skłodowskiej, Targowej
minus OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GŁUCHOŁAZ o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany mpzp m. Głuchołazy obejm. obszar dz. nr 1350/4 w rej. ul. Pr. S. Wyszyńskiego
minus OBWIESZCZENIE BURMISTRZA o odstąpieniu od przeprowadzenia oceny SOOŚ do zmiany mpzp m. Głuchołazy w rej. dz. nr 761/2, 760/3, 761/59 Grunwaldzkiej oraz w rej. dz. nr 897/2 przy ul. Kraszewskiego
 Sprawozdania z realizacji programów
minus Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za 2013r.
minus Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2013r.
minus Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Preciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie za 2013r.
minus Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny za 2013r.
minus Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za 2014r.
minus Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2014r.
minus Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za 2015r.
minus Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2015r
minus Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za 2016r
minus Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2016r
 Audyt wewnętrzny
minus Audyt 2014
minus Audyt 2015
minus Audyt 2017
 Zapytania ofertowe
plus 2009
plus 2010
plus 2011
plus 2012
plus 2013
plus 2014
minus ZAPYTANIE OFERTOWE na usługę pn.: Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla obszaru Gminy Głuchołazy
minus Remont nawierzchni drogi asfaltowo-szutrowej (tłuczniowej) oraz remont dwóch mostków w ciągu drogi 107147 O i wewnętrznej położonych na działkach 502,503,758,759 i 760/2 w m. Konradów. Znisz
minus Remont nawierzchni drogi szutrowej (tłuczniowej) wraz z przepustami w drodze wewnętrznej na działkach 219, 304, 305 w m. Podlesie. Zniszczenia po nawalnych deszczach z 27-28 maja 2014r
minus Remont nawierzchni drogi szutrowej (tłuczniowej) – jedyny dojazd do posesji – na drodze wewnętrznej na działkach 248, 249, 250 w Podlesiu. Zniszczenia po nawalnych deszczach z 27-28 maja 2014r
minus Remont nawierzchni drogi wraz z odwodnieniem (z korytek betonowych) oraz umocnienia skarp rowu na drodze wewnętrznej w m. Jarnołtówek na działkach 535, 536, 568. Zniszczenia po n
minus Oczyszczenie (odmulenie) cieku wodnego, oczyszczenie przepustów oraz umocnienia skarp na cieku wodnym w Jarnołtówku na działkach 581, 582. Zniszczenia po nawalnych deszczach z 27-28 maja 2014r
minus Remont mostu na wys. budynku nr 90 w m. Burgrabice na działkach 502 i 1587. Zniszczenia po nawalnych deszczach z 27-28 maja 2014r
minus Remont nawierzchni szutrowej (tłuczniowej) z przebudową przepustu drogowego w m. Sławniowice na działkach 316/1, 316/2 i 343. Zniszczenia po nawalnych deszczach z 27-28 maja 2014r
minus Remont mostu na wys. budynku nr 90 w m. Burgrabice na działkach 502 i 1587. Zniszczenia po nawalnych deszczach z 27-28 maja 2014r
minus Remont nawierzchni szutrowej (tłuczniowej) z przebudową przepustu drogowego w m. Sławniowice na działkach 316/1, 316/2 i 343. Zniszczenia po nawalnych deszczach z 27-28 maja 2014r
 Miejska Rada Seniorów
plus 2015
plus 2016
 Głuchołaskie Podwórko
plus 2015
plus 2016
plus 2017
 Uchwały Rady Miejskiej
minus Uchwały Rady Miejskiej podjęte po 2012r.
 Informacje
plus Uchwały
plusPrzetargi
 Sprawy do załatwienia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Zapytania ofertowe > 2017

Spis dokumentów:
1. Przebudowa ul. Targowej w Głuchołazach w zakresie rozbudowy oświetlenia drogowego
Gmina Głuchołazy zwraca się do Wykonawców o przedstawienie oferty cenowej na realizacje w/w roboty, dostawy, usługi. Zakres zadania obejmuje budowę oświetlenia ulicznego ( 9 szt lamp) zgodnie z opracowanym projektem.
2. ROZEZNANIE CENOWE RYNKU (SONDAŻ RYNKU)
na wykonanie kompletnych dokumentacji projektowych dla zadnia pn.: "Modernizacja przestrzeni publicznej - sport i rekreacja na terenach gminnych (Bodzanów, Nowy Świętów, Gierałcice)
3. Zapytanie ofertowe pn. "Usługi wyceny nieruchomości"
4. Zapytanie ofertowe - Usługi wyceny nieruchomości nr ZP.271.2.3.2017.JS
5. Poprawa oświetlenia w obrębie istniejących przejść dla pieszych w Głuchołazach ul. Kraszewskiego, ul. Sikorskiego, ul. Skłodowskiej
6. Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego na budowę Kablowej Linii Oświetlenia Ulicznego – ul. pomiędzy ul. Opolską i ul. Kościuszki oraz ciągu pieszego do rzeki Biała Głuchołaska
Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego na budowę Kablowej Linii Oświetlenia Ulicznego – ul. pomiędzy ul. Opolską i ul. Kościuszki oraz ciągu pieszego do rzeki Biała Głuchołaska
7. Rozeznanie cenowe rynku (sondaż rynku): "Siłownia zewnętrzna w miejscowości Gierałcice - zaprojektowanie i wybudowanie"
8. Zapytanie ofertowe: "Plac zabaw w miejscowości Gierałcice - zaprojektowanie i wybudowanie"
9. Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego na budowę Kablowej Linii Oświetlenia Ulicznego – ul. pomiędzy ul. Opolską i ul. Kościuszki oraz ciągu pieszego do rzeki Biała Głuchołaska
Opracowanie projektu na oświetlenie uliczne
10. opracowanie PFU na mieszkania chronione
Opracowanie Programu Funkcjonalno Użytkowego przebudowy budynku wielorodzinnego zlokalizowanego przy ul. Tylna 1 oraz piętra budynku przy ul. Kościuszki 58 w m. Głuchołazy na Mieszkania chronione ”
11. Wykonanie okresowych przeglądów (pięcioletnich) dróg gminnych oraz obiektów mostowych zlokalizowanych w ciągu dróg gminnych na terenie gminy Głuchołazy
Wykonanie okresowych przeglądów (pięcioletnich) dróg gminnych na terenie gminy Głuchołazy oraz okresowych przeglądów (pięcioletnich) obiektów mostowych zlokalizowanych w ciągu dróg gminnych wraz z założeniem 10 książek obiektów drogowych oraz 6 książek obiektów mostowych.
12. Zapytanie ofertowe dot. pomiaru natężenia ruchu drogowego na przejazdach kolejowo-drogowych wraz z obliczeniem iloczynu ruchu
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie pomiarów natężenia ruchu drogowego na przejazdach kolejowo-drogowych wraz z obliczeniem iloczynu ruchu na tych przejazdach
13. „Utrzymanie instalacji oświetlenia ulic, placów i dróg publicznych na terenie gminy Głuchołazy w zakresie punktów świetlnych będących własnością gminy Głuchołazy”
14. Zapytanie ofertowe dot. Remontu kaplicy przydrożnej w Gierałcicach
Zakres zadania obejmuje konserwację i renowację obiektu kaplicy przydrożnej w Gierałcicach zgodnie z opracowaną dokumentacją.
15. Sprzedaż sanitariatu kontenerowego znajdującego się na parkingu przy ul. Kolonia Jagiellońska
Sprzedaż sanitariatu kontenerowego znajdującego się na parkingu przy ul. Kolonia Jagiellońska
16. „Utrzymanie instalacji oświetlenia ulic, placów i dróg publicznych na terenie gminy Głuchołazy w zakresie punktów świetlnych będących własnością gminy Głuchołazy” nr ZP.271.2.6.2017
17. Informacja o udzieleniu zamówienia na realizację zadania; "Konserwacja cząstkowa - remonty cząstkowe dróg na terenie gminy Głuchołazy"
18. Zapytanie ofertowe dot. Remontu kaplicy przydrożnej w Gierałcicach
19. INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA POD NAZWĄ:Utrzymanie terenów zielonych na terenie miasta i gminy Głuchołazy
20. Remont podłogi w szatni sportowej w Burgrabicach (sondaż rynku)
Zakres zadania obejmuje wykonanie remontu podłóg w opisanych wyżej pomieszczeniach wraz z wyprowadzeniem rur spustowych poza ściany budynku szatni
21. "Utrzymanie instalacji oświetlenia ulic, placów i dróg publicznych na terenie gminy Głuchołazy w zakresie punktów świetlnych będących własnością Gminy Głuchołazy" - nr ZP.271.2.9.2017.JS
22. Opracowanie projektu budowlanego na wymianę kablowej linii oświetlenia ulicznego w Biskupowie
Opracowanie projektu budowlanego na wymianę kablowej linii oświetlenia ulicznego w Biskupowie
23. Zapytanie ofertowe - opracowanie koncepcji architektonicznej budowy krytego basenu przy ul. Moniuszki w Głuchołazach wraz z wykonaniem badań geologicznych gruntu oraz studium wykonalności
24. Opracowanie dokumentacji projektowej na poprawę oświetlenia w obrębie przejścia dla pieszych: droga wojewódzka nr 411 – dz. nr 1539/2, ul. Powstańców Śląskich w Głuchołazach
Rozeznanie cenowe rynku (sondaż rynku)
25. "Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych, oznaczonej w ewidenji gruntów dz. nr 682 A.M7 obręb Konradów i nr 486 A.M.2 obręb Jarnołtówek" - nr ZP.271.2.10.2017.JS
26. Remont podłogi w szatni sportowej w Burgrabicach w pomieszczeniach sędziów i natrysków wraz z wyprowadzeniem rur spustowych poza ściany budynku szatni
Gmina Głuchołazy zwraca się do Wykonawców o przedstawienie oferty cenowej na realizacje w/w roboty, Zakres zadania obejmuje wykonanie remontu podłóg w opisanych wyżej pomieszczeniach wraz z wyprowadzeniem rur spustowych poza ściany budynku szatni.
27. Zaprojektowanie i wykonanie linii kablowej oświetlenia ulicznego dostosowanego do zasilania boiska sportowego w miejscowości Nowy Las
Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wybudowanie linii kablowej oświetlenia ulicznego dostosowanego do zasilania boiska sportowego na odcinku ok. 200 mb, od układu pomiarowego na ścianie świetlicy wiejskiej (dz. nr 351/1 ) przez dz. nr 351/2 i wzdłuż działki drogowej nr 595 i 594 oraz 548/3 do boiska sportowego w miejscowości Nowy Las ( granica dz. nr 288/3) , które polegać będzie na wykonaniu dokumentacji projektowej (w trybie zgłoszenia zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 4 oraz ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290 z późn. zm.)oraz wykonaniu robót elektryczno- budowlanych. Wykonawca jest odpowiedzialny za koordynację i zorganizowanie całego procesu budowlanego. Realizacja robót rozumiana jest jako wykonanie wszelkich niezbędnych prac projektowych oraz wykonanie na podstawie wykonanego projektu robót.
28. „Demontaż, załadunek, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie Gminy Głuchołazy w roku 2017” nr ZP.271.2.11.2017.JS
29. "Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych, oznaczonej w ewidenji gruntów dz. nr 682 A.M7 obręb Konradów i nr 486 A.M.2 obręb Jarnołtówek" - nr ZP.271.2.12.2017.JS
30. Zapytanie ofertowe: Opracowanie Koncepcji Biznesowej basenu krytego w Głuchołazach
31. ZAPYTANIE OFERTOWE Remont drogi gminnej w sołectwie Biskupów (dz. nr 187) i Polski Świętów (dz. nr 400/3) w ramach programu „Odnowa wsi”.
32. "Adaptacja pomieszczeń na potrzeby Żłobka Miejskiego w Głuchołazach" - zapytanie ofertowe nr ZP.271.2.13.2017. JS
33. Przebudowa chodnika na dz. 1565/2, 1572 łączącego ul. Powstańców Śląskich z ul. Strzelców Bytomskich
Przebudowa chodnika na dz. 1565/2, 1572 łączącego ul. Powstańców Śląskich z ul. Strzelców Bytomskich
34. Remont boiska sportowego w miejscowości Bodzanów - zaprojektowanie i wybudowanie
zapytanie ofertowe Nr IRG.7011.15.1.2017.JG
35. ZAPYTANIE OFERTOWE Wykonanie ekspertyzy i sporządzenie opinii biegłego w zakresie hydrogeologi, hydrologi, w sprawie zniszczenia drzew.
36. ZAPYTANIE OFERTOWE Remont drogi gminnej w sołectwie Biskupów (dz. nr 187) i Polski Świętów (dz. nr 400/3) w ramach programu „Odnowa wsi”.
37. wykonanie dokumentacji budowlano-wykonawczej dla zadania pn. „Budowa parkingu przy ul. Papierniczej w Głuchołazach na zapleczu Żłobka Miejskiego”
Gmina Głuchołazy zwraca się do Wykonawców o przedstawienie oferty cenowej na realizacje w/w roboty, Zakres zadania obejmuje wykonanie projektu budowlano-wykonawczego parkingu na terenie żłobka miejskiego wraz z drogą dojazdową, ogrodzeniem, wjazdami i furtkami oraz rozwiązanie odprowadzenia wód opadowych, w projekcie należy zachować jak największą ilość istniejącego drzewostanu.
38. Remont boiska sportowego w miejscowości Bodzanów - zaprojektowanie i wybudowanie
Zapytanie ofertowe Nr IRG.7011.15.1.2017.JG
39. sondaż rynku 1. modernizacja podłóg w 2 salach lekcyjnych w Publicznej Szkole Podstawowej w Nowym Świętowie 2.usunięcie usterek wykazanych w protokole Komendanta Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej
Gmina Głuchołazy zwraca się do Wykonawców o przedstawienie oferty cenowej na realizacje w/w roboty, Zakres zadania obejmuje: zadanie 1.modernizacja podłóg w 2 salach lekcyjnych w Publicznej Szkole Podstawowej w Nowym Świętowie zadanie 2.„usunięcie usterek wykazanych w protokole Komendanta Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej z czynności kontrolno-rozpoznawczych w Szkole w Nowym Świętowie”
40. Sondaż Rynku dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia na: wykonanie modernizacji zewnętrznych schodów w Publicznym Gimnazjum nr 2 w Głuchołazach wraz z dostosowaniem do obowiązujących przepisów
Gmina Głuchołazy zwraca się do Wykonawców o przedstawienie oferty cenowej na realizacje w/w roboty, Zakres zadania obejmuje wykonanie modernizacji zewnętrznych schodów w Publicznym Gimnazjum nr 2 w Głuchołazach wraz z dostosowaniem do obowiązujących przepisów
41. Sondaż Rynku dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia na: zadanie nr 1 „wykonanie zadania pn. „modernizacja dachu hali sportowej zlokalizowanej przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 2 w Głuchołaz
Gmina Głuchołazy zwraca się do Wykonawców o przedstawienie oferty cenowej na realizacje w/w roboty, Zakres zadania obejmuje zadanie nr 1 „wymianę poszycia dachowego wraz z ewentualną wymianą obróbek blacharskich” zadanie nr 2 „wykonanie wymiany stolarki okiennej w Publicznej Szkole Podstawowej nr 2 w Głuchołazach”
42. Sondaż Rynku dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia na: wymiana stolarki drzwiowej wraz z modernizacją schodów w Publicznej Szkole Podstawowej nr 1 w Głuchołazach
Gmina Głuchołazy zwraca się do Wykonawców o przedstawienie oferty cenowej na realizacje w/w roboty, Zakres zadania obejmuje wykonanie wymiany stolarki okiennej wraz z modernizacją schodów w Publicznej Szkole Podstawowej nr 1 w Głuchołazach
43. Sondaż Rynku dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia na: zadanie nr 1 wymiana stolarki drzwiowej w Publicznym Przedszkolu w Bodzanowie zadanie nr 2 modernizacja chodnika wraz z zabezpieczenie
Gmina Głuchołazy zwraca się do Wykonawców o przedstawienie oferty cenowej na realizacje w/w roboty, Zakres zadania obejmuje zadanie nr 1 wykonanie wymiany stolarki drzwiowej w Publicznym Przedszkolu w Bodzanowie zadanie nr 2 modernizacja chodnika wraz z zabezpieczeniem terenu oraz odwodnieniem
44. ZAPYTANIE OFERTOWE Wykonanie ekspertyzy i sporządzenie opinii biegłego w zakresie hydrogeologi, hydrologi, w sprawie zniszczenia drzew.
45. Remont figury św. Jana Nepomucena z elewacji pałacu w Nowym Świętowie
Wykonanie całego zakresu prac określonego w programie prac konserwatorskich figury św. Jana Nepomucena z elewacji pałacu w Nowym Świętowie
46. Remont drogi gminnej dz. nr 592, 594, 595 w Nowym Lesie
47. Informacja o udzieleniu zamówienia "Remont alejek na cmentarzu komunalnym ul. Wyszyńskiego w m. Głuchołazy"
48. Zapytanie ofertowe usunięcie usterek wykazanych w protokole Komendanta Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej z czynności kontrolno-rozpoznawczych w Szkole w Nowym Świętowie”
Gmina Głuchołazy zwraca się do Wykonawców o przedstawienie oferty cenowej na realizacje w/w roboty, Zakres zadania obejmuje: usunięcie usterek wykazanych w protokole Komendanta Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej z czynności kontrolno-rozpoznawczych w Szkole w Nowym Świętowie”
49. Zapytanie ofertowe wykonanie modernizacji zewnętrznych schodów w Publicznym Gimnazjum nr 2 w Głuchołazach wraz z dostosowaniem do obowiązujących przepisów
Gmina Głuchołazy zwraca się do Wykonawców o przedstawienie oferty cenowej na realizacje w/w roboty, Zakres zadania obejmuje wykonanie modernizacji zewnętrznych schodów i tarasu w Publicznym Gimnazjum nr 2 w Głuchołazach wraz z dostosowaniem do obowiązujących przepisów
50. Zapytanie ofertowe modernizacja chodnika wraz z zabezpieczeniem terenu oraz odwodnieniem
Gmina Głuchołazy zwraca się do Wykonawców o przedstawienie oferty cenowej na realizacje w/w roboty, Zakres zadania obejmuje modernizację chodnika wraz z zabezpieczeniem terenu oraz odwodnieniem Warunki postępowania:
51. Zapytanie ofertowe modernizacja dachu hali sportowej zlokalizowanej przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 2 w Głuchołazach
Gmina Głuchołazy zwraca się do Wykonawców o przedstawienie oferty cenowej na realizacje w/w roboty, Zakres zadania obejmuje wymianę poszycia dachowego wraz z ewentualną wymianą obróbek blacharskich
52. Opracowanie dokumentacji budowlano - wykonawczej na rozbudowę cmentarza komunalnego zlokalizowanego przy ul. Wyszyńskiego w m. Głuchołazy - nr ZP.271.2.16.2017.JS
53. Zapytanie ofertowe dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia na: 1. Budowa przyłącza wodociągowego do istniejącej kanalizacji deszczowej wraz z budową studni fi 600 w trybie „zaprojektuj i wybuduj
Gmina Głuchołazy zwraca się do Wykonawców o przedstawienie oferty cenowej na realizacje w/w roboty, Zakres zadania obejmuje: 1 wykonanie przyłącza od separatorów do istniejącej kanalizacji deszczowej, przywrócenia stanu do stanu sprzed prowadzenia inwestycji (ułożenie kostki brukowej na podbudowie), wykonanie studni rewizyjnej, 2. wymianę odcinka kanalizacji deszczowej o długości 32,2m o istniejącym przekroju fi 200 na fi 500 wraz z przebudową istniejącego podłączenia do studni rewizyjnej kanału deszczowego zlokalizowanego na terenie drogi krajowej ul. Kraszewskiego w Głuchołazach. Do każdych zadań wykonawca musi wykonać odpowiednia dokumentację projektową oraz uzyskać niezbędne uzgodnienia, zezwolenia lub pozwolenia. Wykonawca musi również dostarczyć uwierzytelnione mapy powykonawcze.
54. „Budowa boiska do koszykówki ulicznej (dz. nr 173/5) – zaprojektowanie i wybudowanie oraz dostawa siatek na dwa piłkochwyty (dz. nr 142/12) w miejscowości Nowy Świętów”
zapytanie ofertowe nr IRG.7011.15.3.2017.JG
55. „Budowa boiska do koszykówki ulicznej (dz. nr 173/5) – zaprojektowanie i wybudowanie oraz dostawa siatek na dwa piłkochwyty (dz. nr 142/12) w miejscowości Nowy Świętów”
zapytanie ofertowe nr IRG.7011.15.3.2017.JG
56. Informacja o udzieleniu zamówienia na wykonanie robót dodatkowych dla zadania pn. "Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej między miejscowościami Charbielin-Jarnołtówek, gm. Głuchołazy"
57. Wymiana kanalizacji deszczowej o średnicy fi 200 na średnicę fi 500 na odcinku ok. 32,2m w ciągu ul. Karola Miarki w Głuchołazach w trybie „zaprojektuj i wybuduj”
wymianę odcinka kanalizacji deszczowej o długości 32,2m o istniejącym przekroju fi 200 na fi 500 wraz z przebudową istniejącego podłączenia do studni rewizyjnej kanału deszczowego zlokalizowanego na terenie drogi krajowej ul. Kraszewskiego w Głuchołazach. Wykonawca musi wykonać odpowiednia dokumentację projektową oraz uzyskać niezbędne uzgodnienia, zezwolenia lub pozwolenia. Wykonawca musi również dostarczyć uwierzytelnione mapy powykonawcze.
58. Budowa sieci kanalizacji deszczowej wraz z przyłączami w 587/3, 548/2 w Głuchołazach w trybie „zaprojektuj i wybuduj”
Budowę sieci kanalizacji deszczowej wraz z doprowadzeniem przyłączy do rynien spustowych wpiętych do nieczynnej kanalizacji deszczowej. Wykonawca musi wykonać odpowiednia dokumentację projektową oraz uzyskać niezbędne uzgodnienia, zezwolenia lub pozwolenia. Wykonawca musi również dostarczyć uwierzytelnione mapy powykonawcze.
59. Remont figury św. Jana Nepomucena z elewacji pałacu w Nowym Świętowie
Wykonanie całego zakresu prac określonego w programie prac konserwatorskich figury św. Jana Nepomucena z elewacji pałacu w Nowym Świętowie
60. Przebudowa chodnika na dz. 1930/2, 1930/5 w Głuchołazach
Przebudowa chodnika na dz. 1930/2, 1930/5 w Głuchołazach
61. Przebudowa chodnika na dz. 389/1 ul. Chrobrego w Głuchołazach
Przebudowa chodnika na dz. 389/1 ul. Chrobrego w Głuchołazach
62. Remont boiska sportowego w miejscowości Bodzanów – zaprojektowanie i wybudowanie
zapytanie ofertowe Nr IRG.7011.15.1.2017.JG
63. Zapytanie ofertowe pn. "Rewitalizacja zabytkowej kładki - mostek huśtany w Głuchołazach"
64. Zapytanie ofertowe na remont elewacji remizy strażackiej w Bodzanowie
65. Opracowanie dokumentacji projektowej budowlano - wykonawczej zadaszenia trybun stadionu miejskiego w Głuchołazach
Opracowanie dokumentacji projektowej budowlano - wykonawczej zadaszenia trybun stadionu miejskiego w Głuchołazach
66. Opracowanie dokumentacji projektowej zagospodarowania terenów przyległych do ul. Magistrackiej w m. Głuchołazy
Opracowanie dokumentacji projektowej zagospodarowania terenów przyległych do ul. Magistrackiej w m. Głuchołazy
67. ZAPYTANIE OFERTOWE
: „Zaprojektowanie i wykonanie linii kablowej oświetlenia ulicznego w miejscowości Głuchołazy przy ul. Poprzecznej„.
68. ZAPYTANIE OFERTOWE
Zaprojektowanie linii kablowej oświetlenia ulicznego w miejscowości Głuchołazy, przy ul. Lutosławskiego, Ornowskiego i Nowowiejskiego
69. ZAPYTANIE OFERTOWE
Zaprojektowanie i wykonanie linii kablowej oświetlenia ulicznego w miejscowości Głuchołazy na placu zabaw przy ul. Paderewskiego dz. nr 1653/42
70. ZAPYTANIE OFERTOWE
Zaprojektowanie i wykonanie linii kablowej oświetlenia ulicznego w miejscowości Głuchołazy przy ul. Moniuszki
71. ZAPYTANIE OFERTOWE
: „Wykonanie linii napowietrznej oświetlenia ulicznego w miejscowości BODZANÓW„.
72. Remont drogi gminnej wraz z podwójnym utrwaleniem emulsją i grysami (dz. nr 316/2, 316/1) w Sławniowicach
Gmina Głuchołazy zwraca się do Wykonawców o przedstawienie oferty cenowej na realizacje w/w roboty, Zakres zadania obejmuje wykonanie remontu drogi gminnej, regulacji urządzeń obcych oraz podwójne utrwalenie nawierzchni emulsją i grysami.
73. ZAPYTANIE OFERTOWE
„Zaprojektowanie i wybudowanie linii kablowej oświetlenia ulicznego w miejscowości Głuchołazy, na ul. Leśnej w Głuchołazach oraz zabudowanie 2 szt. opraw oświetleniowych na słupach na działkach dr nr 1136/1 i nr 1146/41.
74. ZAPYTANIE OFERTOWE
„Rozbudowa i przebudowa oświetlenia ulicznego w Biskupowie „.
75. : „Zaprojektowanie i wykonanie linii kablowej oświetlenia ulicznego w miejscowości Głuchołazy przy ul. Poprzecznej„.
: „Zaprojektowanie i wykonanie linii kablowej oświetlenia ulicznego w miejscowości Głuchołazy przy ul. Poprzecznej„.
76. „Rozbudowa i przebudowa oświetlenia ulicznego w Biskupowie „.
„Rozbudowa i przebudowa oświetlenia ulicznego w Biskupowie „.
77. „Wykonanie linii napowietrznej oświetlenia ulicznego w miejscowości BODZANÓW„.
„Wykonanie linii napowietrznej oświetlenia ulicznego w miejscowości BODZANÓW„.
78. „Zaprojektowanie i wybudowanie linii kablowej oświetlenia ulicznego w miejscowości Głuchołazy, na ul. Leśnej w Głuchołazach oraz zabudowanie 2 szt. opraw oświetleniowych na słupach
„Zaprojektowanie i wybudowanie linii kablowej oświetlenia ulicznego w miejscowości Głuchołazy, na ul. Leśnej w Głuchołazach oraz zabudowanie 2 szt. opraw oświetleniowych na słupach na działkach dr nr 1136/1 i nr 1146/41.
79. : „Zaprojektowanie linii kablowej oświetlenia ulicznego w miejscowości Głuchołazy, przy ul. Lutosławskiego, Ornowskiego i Nowowiejskiego„.
: „Zaprojektowanie linii kablowej oświetlenia ulicznego w miejscowości Głuchołazy, przy ul. Lutosławskiego, Ornowskiego i Nowowiejskiego„.
80. : „Zaprojektowanie i wykonanie linii kablowej oświetlenia ulicznego w miejscowości Głuchołazy przy ul. Moniuszki„.
: „Zaprojektowanie i wykonanie linii kablowej oświetlenia ulicznego w miejscowości Głuchołazy przy ul. Moniuszki„.
81. „Zaprojektowanie i wykonanie linii kablowej oświetlenia ulicznego w miejscowości Głuchołazy na placu zabaw przy ul. Paderewskiego dz. nr 1653/42 „.
„Zaprojektowanie i wykonanie linii kablowej oświetlenia ulicznego w miejscowości Głuchołazy na placu zabaw przy ul. Paderewskiego dz. nr 1653/42 „.
82. Informacja o udzieleniu zamówienia na realizację zadania pod nazwą: „Utrzymanie zimowe dróg i chodników na terenie Gminy Głuchołazy w sezonie 2017/2018”
83. Budowa przyłącza do istniejącej kanalizacji deszczowej wraz z budową studni fi 800 w trybie „zaprojektuj i wybuduj” na nieruchomości (dz. nr 1381/3, 1380, 1373, 1375, 1379/2) w Głuchołazach oraz odpro
wykonanie przyłącza z istniejących zbiorników szczelnych do istniejącej kanalizacji deszczowej, wykonania odwodnienia budynku Publicznego Przedszkola nr 2 w Głuchołazach przywrócenia stanu do stanu sprzed prowadzenia inwestycji (ułożenie kostki brukowej na podbudowie), wykonanie studni rewizyjnej, Wykonawca musi wykonać odpowiednia dokumentację projektową oraz uzyskać niezbędne uzgodnienia, zezwolenia lub pozwolenia. Wykonawca musi również dostarczyć uwierzytelnione mapy powykonawcze
84. Opracowanie podziałów nieruchomości gminnych na terenie Jarnołtówka niezbędnych do wykonania modernizacji dróg gminnych w Jarnołtówku Etap I i II
Gmina Głuchołazy zwraca się do Wykonawców o przedstawienie oferty cenowej na realizacje w/w roboty, Zakres zadania obejmuje wykonanie podziałów geodezyjnych niezbędnych do uzyskania pozwolenia na budowę ZRID w trybie specustawy drogowej.
85. „Budowa, przebudowa chodników na ulicy Ogińskiego w Głuchołazach – etap I (strona północna do ulicy Parkowej do ulicy Elsnera [włącznie]) wraz z poprawą oświetlenia w obrębie istniejących przejść dla
86. Modernizacja terenu utwardzonego na terenie filii Państwowej Szkoły Podstawowej nr 2 dz. nr 1597 w Głuchołazach
Modernizacja terenu utwardzonego na terenie filii Państwowej Szkoły Podstawowej nr 2 dz. nr 1597 w Głuchołazach
87. zapytanie ofertowe na wykonanie usługi pod nazwą: Opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla zadania pod nazwą: Budowa krytego basenu w Głuchołazach
88. ZAPYTANIE OFERTOWE - Budowa, przebudowa chodników na ulicy Ogińskiego w Głuchołazach – etap I
Budowa, przebudowa chodników na ulicy Ogińskiego w Głuchołazach – etap I (strona północna do ulicy Parkowej do ulicy Elsnera [włącznie])
89. ZAPYTANIE OFERTOWE - Poprawa oświetlenia w obrębie istniejących przejść dla pieszych w Gminie Głuchołazy
Poprawa oświetlenia w obrębie istniejących przejść dla pieszych w Gminie Głuchołazy - Budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego po stronie północnej ulicy Ogińskiego od skrzyżowania z ulicą Parkową do skrzyżowania z ulicą Elsnera włącznie
90. Modernizacja części piwnicy w budynku Publicznego Przedszkola nr 1 w Głuchołazach ul. M.C. Skłodowskiej
Gmina Głuchołazy zwraca się do Wykonawców o przedstawienie oferty cenowej na realizacje w/w roboty, Zakres zadania obejmuje modernizację części pomieszczeń i korytarza w Publicznym Przedszkolu nr 1 w Głuchołazach
91. „Dostawa pomocy dydaktycznych w ramach realizacji Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych – „
92. II Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi pod nazwą: Opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla zadania pod nazwą: Budowa krytego basenu w Głuchołazach
93. II zapytanie ofertowe - „Dostawa pomocy dydaktycznych w ramach realizacji Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyj
94. Opracowanie dokumentacji projektowych siłowni plenerowych wraz ze strefą relaksu i gier dla dwóch lokalizacji: część dz. nr 1653/42 przy ul. Paderewskiego w Głuchołazach, część dz. nr 132/16 przy ul.
Rozeznanie cenowe rynku Nr IE.7021.103.2017.JG

Ilość odwiedzin: 19517
Nazwa dokumentu: 2017
Osoba, która wytworzyła informację: Paweł Będzmirowski
Osoba, która odpowiada za treść: Paweł Będzmirowski
Osoba, która wprowadzała dane: Paweł Będzmirowski
Data wytworzenia informacji: 2017-01-10 09:24:19
Data udostępnienia informacji: 2017-01-10 09:24:19
Data ostatniej aktualizacji: 2017-01-10 09:26:42

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner