logo
Wersja dla niedowidzących
  Urzędu Miejskiego w Głuchołazach
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 ORGANA WŁADZY
plus Rada Miejska
plus Konsultacje Społeczne
 URZĄD MIEJSKI
minus Telefony
minus Regulamin Urzędu
plus Wydziały Urzędu
plus Załatwianie spraw obywateli
plus Unia Eropejska - realizowane projekty
plus Miejsca Pracy
plus Oświadczenia majątkowe
plus Informacja dla planujących zgromadzenia na terenie Gminy Głuchołazy
minus Rejestry umów
minus Rejestr instytucji kultury
minus Ponowne wykorzystanie
 KONTROLE
plus Zewnętrzne
plus Wewnętrzne
 PRAWO LOKALNE
minus Statut gminy
minus Strategia Gminy
plus Odpady komunalne
plus Gospodarka komunalna i mieszkaniowa
plus Opłaty lokalne
plus Podatki
plus Dopłaty do paliwa rolniczego
plus Budżet gminy i sprawozdania
plus Ochrona środowiska
plus Decyzje środowiskowe
plus Wybory samorządowe -2006r.
plus Wybory Samorządowe 2010
minus Wybory Parlamentarne 2011
minus Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
minus Wybory Samorządowe - 2014
plus Wybory Prezydenckie 2015
plus Wybory Sołeckie 2015
plus Wybór ławników na kadencję 2016-2019
plus Referendum Ogólnokrajowe 2015
plus Wybory Parlamentarne 2015
minus Karta prywatyzacji Spółki ECO S.A.
plus Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Głuchołazach 2017
 Ogłoszenia pozostałe
plus 2005r.
plus 2006r.
plus 2007r.
plus 2008r.
plus 2009r.
plus 2010r.
plus 2011r.
plus 2012r.
plus 2013r.
plus 2015
plus 2014r.
plus 2016
plus 2017r.
plus Budżet Obywatelski 2016
plus Ogłoszenie o głosowaniu
plus Budżet Obywatelski 2017
minus Porady prawne
plus Konkursy ofert na zadania z zakresu zdrowia publicznego
plus Budżet Obywatelski 2018
 Jednostki organizacyjne
minus Spółki
minus Jednostki oświatowe
minus Inne jednostki
 Organizacje pozarządowe
plus 2010
plus 2011
plus 2012
plus 2013
plus 2014
plus 2015
plus 2016
minus 2017
   minus otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego - prowadzenie klubu abstynenta
   minus Oferta realizacji zadania publicznego o charakterze lokalnym w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym pn. Żaden człowiek nie jest na tyle bogaty, aby nie potrzebował sąsiada.
   minus Oferta realizacji zadania publicznego o charakterze lokalnym w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym pn. „ Aktywny senior, to szczęśliwy senior...”
   minus Oferta na realizację zadania publicznego o charakterze lokalnym z pominięciem otwartego konkursku ofert
   minus Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego - usługi zdrowotne, hospicjum, działania na rzecz dzieci niepełnosprawnych
   minus Oferta na realizację zadania publicznego o charakterze lokalnym pn. III Festiwal Teatrów Ulicznych w Głuchołazach
   minus Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za 2016 rok
   minus oferta realizacji zadania publicznego - Rocznik Głuchołaski 2017 Kulturalno-społeczne podsumowanie 2016r.
   minus Oferta na realizację zadania publicznego o charakterze lokalnym pn. Rodzinny turniej gier planszowych
   minus Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych - przeciwdziałanie uzależnieniom, prowadzenie placówek wsparcia dziennego, dożywianie najuboższych
 Nieruchomości
plus Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
plus Nieruchomości przeznaczone do dzierżawy, najmu
plus Przetargi nieruchomości
plus Rokowania na sprzedaż nieruchomości
 Zapytania ofertowe
plus 2009
plus 2010
plus 2011
plus 2012
plus 2013
minus ZAPYTANIE OFERTOWE na usługę pn.: Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla obszaru Gminy Głuchołazy
minus Remont nawierzchni drogi asfaltowo-szutrowej (tłuczniowej) oraz remont dwóch mostków w ciągu drogi 107147 O i wewnętrznej położonych na działkach 502,503,758,759 i 760/2 w m. Konradów. Znisz
minus Remont nawierzchni drogi szutrowej (tłuczniowej) wraz z przepustami w drodze wewnętrznej na działkach 219, 304, 305 w m. Podlesie. Zniszczenia po nawalnych deszczach z 27-28 maja 2014r
minus Remont nawierzchni drogi szutrowej (tłuczniowej) – jedyny dojazd do posesji – na drodze wewnętrznej na działkach 248, 249, 250 w Podlesiu. Zniszczenia po nawalnych deszczach z 27-28 maja 2014r
minus Remont nawierzchni drogi wraz z odwodnieniem (z korytek betonowych) oraz umocnienia skarp rowu na drodze wewnętrznej w m. Jarnołtówek na działkach 535, 536, 568. Zniszczenia po n
minus Oczyszczenie (odmulenie) cieku wodnego, oczyszczenie przepustów oraz umocnienia skarp na cieku wodnym w Jarnołtówku na działkach 581, 582. Zniszczenia po nawalnych deszczach z 27-28 maja 2014r
minus Remont mostu na wys. budynku nr 90 w m. Burgrabice na działkach 502 i 1587. Zniszczenia po nawalnych deszczach z 27-28 maja 2014r
minus Remont nawierzchni szutrowej (tłuczniowej) z przebudową przepustu drogowego w m. Sławniowice na działkach 316/1, 316/2 i 343. Zniszczenia po nawalnych deszczach z 27-28 maja 2014r
minus Remont mostu na wys. budynku nr 90 w m. Burgrabice na działkach 502 i 1587. Zniszczenia po nawalnych deszczach z 27-28 maja 2014r
minus Remont nawierzchni szutrowej (tłuczniowej) z przebudową przepustu drogowego w m. Sławniowice na działkach 316/1, 316/2 i 343. Zniszczenia po nawalnych deszczach z 27-28 maja 2014r
plus 2015
plus 2016
minus Informacja o udzieleniu zamówienia na zadanie:Konserwacja cząstkowa-remonty cząstkowe dróg na terenie g. Gł-zy
plus 2017
 Zarządzenia Burmistrza
plus 2011 rok
plus 2012 rok
plus 2013 rok
plus 2014 rok
minus Zarządzenie Nr 1364-PR.310/2014 z dnia 16 kwietnia 2014r. w sprawie Regulaminu postepowania o udzielenie zamówienia publicznego
minus Zarządzenie Nr 1492-PR.341/2014 Burmistrza Głuchołaz z dnia 14 lipca 2014 r.Burmistrza Głuchołaz
minus Zarządzenie Nr 41-PR.7.2014 Burmistrza Głuchołaz z dnia 31 grudnia 2014 r.
plus 2015 rok
plus 2016 rok
plus 2017
 Plan Zrządzania Kryzysowego Gminy
minus Plan zarządzania kryzysowego Gminy Głuchołazy
 Zagospodarowanie przestrzenne
minus GMINNA EWIDENCJA ZABYTKÓW
minus Instrukcja obsługi portalu "Opolskie w internecie"
minus Informacje ogólne. Wykaz obowiązujących planów miejscowych
minus STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY GŁUCHOŁAZY
minus OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA SPRAWY Z 2017r.
minus OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI 2017r.
minus OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA 2016r.
minus OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI spraw z 2015r.
minus OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI spraw z 2016r.
minus OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GŁUCHOŁAZ o przystąpieniu do sporządzenia 5 planów
minus OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GŁUCHOŁAZ O PRZYSTĄPIENIU DO ZMIANY 3 PLANÓW
minus OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GŁUCHOŁAZ O PRZYSTĄPIENIU DO ZMIANY STUDIUM
minus Ogłoszenie o odstąpieniu od SOOŚ do zmiany planu miejscowego w rejonie ul. Lompy w Głuchołazach
minus Ogloszenie o odstąpieniu od SOOŚ do zmiany planu miejscowego obszaru wsi Podlesie
minus OGŁOSZENIE BURMISTRZA GŁUCHOŁAZ o przystąpieniu do sporządzenia 3 planów
minus OBWIESZCZENIE O WYŁOŻENIU DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU ZMIANY PLANU MIEJSCOWEGO STAREGO MIASTA W GŁUCHOŁAZACH wraz z prognozą
minus Zawiadomienie SKO dot. sprawy IRG.6733.17.2015
minus zawiadomienie SKO dot. sprawy IRG.6733.18.2016
minus OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GŁUCHOŁAZ O WYŁOŻENIU DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU ZMIANY PLANU W REJONIE UL. TARGOWEJ W GŁUCHOŁAZACH
minus OBWIESZCZENIE Burmistrza Głuchołaz o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Głuchołazy w rejonie Al. Jana Pawła II wraz z prognozą
minus OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar działalności gospodarczej we wsi Charbielin i Bodzanów w gminie Głuchołazy
minus OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia zmiany planu miejscowego m. Głuchołazy w rej. dz. nr 761/2, 760/3, 761/59 przy ul. Grunwaldzkiej oraz w rej. dz. nr 897/2 przy ul. Kraszewskiego
minus OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu: projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Pokrzywna wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
minus OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia planu miejscowego miasta Głuchołazy obejmującego obszar dz. nr 1350/4 w rej. ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego
minus OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia zmiany planu miejscowego obejmującego obszar w rej. ul. Grunwaldzkiej, Prymasa S. Wyszyńskiego, M. Curie-Skłodowskiej, Targowej
minus OBWIESZCZENIE Burmistrza Głuchołaz o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Nowy Świętów oraz do sporządzenia prognozy oddziaływania na środow
minus OGŁOSZENIE BURMISTRZA O ODSTĄPIENIU OD PRZEPROWADZENIA OCENY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO DO ZMIANY PLANU W REJONIE AL. JANA PAWŁA II
minus OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia planu miejscowego obejmującego działki na obszarze wsi Bodzanów i Nowy Świętów, w rejonie zakładu Malta – Decor sp. z o.o.
minus OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia planu miejscowego miasta Głuchołazy w rejonie ulic gen. Sikorskiego i Moniuszki
minus OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ulicy Bohaterów Warszawy obejmującego teren położony przy ulicy Bohaterów Wars
minus OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Głuchołazy w rejonie Al. Jana Pawła II
minus OBWIESZCZENIE o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Pokrzywna wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
minus OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GŁUCHOŁAZ o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany planu miejscowego obejmującego obszar w rej. ulic Grunwaldzkiej, Wyszyńskiego, Skłodowskiej, Targowej w Gł-zach
minus OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GŁUCHOŁAZ o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany planu miejscowego m. Głuchołazy obejmującego obszar działki nr 1350/4 w rejonie ul. Pr. Stefana Wyszyńskiego
minus odwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
minus OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GŁUCHOŁAZ o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagosp. przestrz. miasta Głuchołazy w rej. ul. gen. Sikorskiego i Moniuszki
minus OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GŁUCHOŁAZ o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego działki na obszarze wsi Bodzanów i Nowy Świętów, w rejonie
minus OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GŁUCHOŁAZ o przyjęciu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Głuchołazy w rejonie ulic gen. Sikorskiego i Moniuszki oraz o możliwościach zapoznania się z jeg
minus OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GŁUCHOŁAZ o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany mpzp w rejonie ul. Grunwaldzkiej, Wyszyńskiego, M. Curie-Skłodowskiej, Targowej
minus OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GŁUCHOŁAZ o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany mpzp m. Głuchołazy obejm. obszar dz. nr 1350/4 w rej. ul. Pr. S. Wyszyńskiego
minus OBWIESZCZENIE BURMISTRZA o odstąpieniu od przeprowadzenia oceny SOOŚ do zmiany mpzp m. Głuchołazy w rej. dz. nr 761/2, 760/3, 761/59 Grunwaldzkiej oraz w rej. dz. nr 897/2 przy ul. Kraszewskiego
 Sprawozdania z realizacji programów
minus Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za 2013r.
minus Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2013r.
minus Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Preciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie za 2013r.
minus Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny za 2013r.
minus Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za 2014r.
minus Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2014r.
minus Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za 2015r.
minus Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2015r
minus Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za 2016r
minus Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2016r
 Audyt wewnętrzny
minus Audyt 2014
minus Audyt 2015
minus Audyt 2017
 Zapytania ofertowe
plus 2009
plus 2010
plus 2011
plus 2012
plus 2013
plus 2014
minus ZAPYTANIE OFERTOWE na usługę pn.: Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla obszaru Gminy Głuchołazy
minus Remont nawierzchni drogi asfaltowo-szutrowej (tłuczniowej) oraz remont dwóch mostków w ciągu drogi 107147 O i wewnętrznej położonych na działkach 502,503,758,759 i 760/2 w m. Konradów. Znisz
minus Remont nawierzchni drogi szutrowej (tłuczniowej) wraz z przepustami w drodze wewnętrznej na działkach 219, 304, 305 w m. Podlesie. Zniszczenia po nawalnych deszczach z 27-28 maja 2014r
minus Remont nawierzchni drogi szutrowej (tłuczniowej) – jedyny dojazd do posesji – na drodze wewnętrznej na działkach 248, 249, 250 w Podlesiu. Zniszczenia po nawalnych deszczach z 27-28 maja 2014r
minus Remont nawierzchni drogi wraz z odwodnieniem (z korytek betonowych) oraz umocnienia skarp rowu na drodze wewnętrznej w m. Jarnołtówek na działkach 535, 536, 568. Zniszczenia po n
minus Oczyszczenie (odmulenie) cieku wodnego, oczyszczenie przepustów oraz umocnienia skarp na cieku wodnym w Jarnołtówku na działkach 581, 582. Zniszczenia po nawalnych deszczach z 27-28 maja 2014r
minus Remont mostu na wys. budynku nr 90 w m. Burgrabice na działkach 502 i 1587. Zniszczenia po nawalnych deszczach z 27-28 maja 2014r
minus Remont nawierzchni szutrowej (tłuczniowej) z przebudową przepustu drogowego w m. Sławniowice na działkach 316/1, 316/2 i 343. Zniszczenia po nawalnych deszczach z 27-28 maja 2014r
minus Remont mostu na wys. budynku nr 90 w m. Burgrabice na działkach 502 i 1587. Zniszczenia po nawalnych deszczach z 27-28 maja 2014r
minus Remont nawierzchni szutrowej (tłuczniowej) z przebudową przepustu drogowego w m. Sławniowice na działkach 316/1, 316/2 i 343. Zniszczenia po nawalnych deszczach z 27-28 maja 2014r
 Miejska Rada Seniorów
plus 2015
plus 2016
 Głuchołaskie Podwórko
plus 2015
plus 2016
plus 2017
 Uchwały Rady Miejskiej
minus Uchwały Rady Miejskiej podjęte po 2012r.
 Informacje
plus Uchwały
plusPrzetargi
 Sprawy do załatwienia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Głuchołazy, dnia 28 marca  2017 r.

 

Działając na podstawie art.13 ustawy  z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie (Dz. U. z 2016r. poz.1817 z późn.zm. )

 

Burmistrz Głuchołaz

ogłasza otwarty konkurs ofert na:

 

Zadanie nr 1

 

 • Nazwa zadania - Udzielanie świadczeń zdrowotnych w środowisku domowym.
 • Wysokość środków przeznaczonych  na  realizację  zadania - 30.000 zł
 • Warunki realizacji zadania

1. Zadanie powinno obejmować:

 • udzielanie świadczeń zdrowotnych w środowisku domowym, w szczególności w zakresie opieki na osobami chorymi, samotnymi, niepełnosprawnymi i w wieku podeszłym,
 • wspieranie i wdrażanie członków rodziny do pomocy przy chorym,
 • opiekę nad rodzinami, zwłaszcza wielodzietnymi,
 • pomoc w nawiązywaniu kontaktów medycznych oraz z urzędami i sąsiadami.

Udzielanie pomocy ww. osobom powinno odbywać się poprzez:

 • propagowanie zdrowego stylu życia oraz udzielanie porad w zakresie samopielęgnacji dzieci i dorosłych,
 • świadczenia diagnostyczne, a w szczególności: pomiar RR, poziomu cukru, ocena i monitorowanie bólu, ocena stanu chorego i procesu zdrowienia, pobieranie materiału  do badań diagnostycznych,
 • świadczenia pielęgnacyjno - higieniczne, w szczególności: toaleta  ciała obłożnie i przewlekle chorych, kąpiele chorych, czynności zapobiegające powstawaniu odleżyn,
 • świadczenia terapeutyczno-lecznicze, w szczególności: iniekcje, wlewy dożylne, opatrunki, leczenie odleżyn, EKG, inhalacje, farmakologiczne leczenie skóry, udzielanie pierwszej pomocy w stanach zagrożenia życia,
 • świadczenia rehabilitacyjne, w szczególności: ćwiczenia usprawniające u pacjentów po długotrwałym unieruchomieniu,
 • zaopatrzenie pacjentów obłożnie i przewlekle chorych w sprzęt pielęgnacyjno - medyczny,
 • świadczenia socjalno- bytowe, w szczególności: koordynowanie i organizowanie działań  organizacji pozarządowych, instytucji oraz placówek ochrony zdrowia na rzecz podopiecznych w zakresie spraw socjalno-bytowych.

2. Podmiot składający ofertę zobowiązany jest do posiadania statusu zakładu opieki   zdrowotnej potwierdzonego wpisem do właściwego rejestru.

3. Podmiot składający ofertę powinien być przygotowany do udzielania świadczeń zdrowotnych m.in. w godzinach  wieczornych a także w soboty, niedziele i święta na terenie Gminy Głuchołazy

 • Termin realizacji  zadania: od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2017r.
 • Informacja o realizacji zadania w roku 2015 i 2016.

Wyszczególnienie

Dotacja w 2015 r.

Dotacja w 2016 r.

Liczba dofinansowanych zadań

1

1

Liczba dofinansowanych podmiotów

1

1

Kwota

30.000

30.000

 

Zadanie nr 2

 • Nazwa zadania – Prowadzenie hospicjum domowego.
 • Wysokość środków przeznaczonych  na  realizację  zadania – 20.000 zł
 • Warunki realizacji zadania

1. Zadanie powinno obejmować:

 • pomoc medyczną (wizyty pielęgniarek u pacjenta - średnio 2 razy w tygodniu, lekarzy - średnio 2 razy w miesiącu);
 • pomoc psychologiczną;
 • pomoc w rozwiązywaniu  problemów społeczno - bytowych chorego oraz jego rodziny;
 • edukację rodziny i pomoc w zakresie opieki nad chorym;
 • wypożyczanie sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego .

Udzielanie pomocy powinno opierać się na empatii, odznaczać się serdecznością i otwartością na cierpienie chorego i jego rodziny oraz zmierzać do zapewnienia  ulgi w cierpieniu przy poszanowaniu jego godności.

2. Podmiot składający ofertę zobowiązany jest do posiadania statusu zakładu opieki   zdrowotnej potwierdzonego wpisem do właściwego rejestru.

3. Podmiot składający ofertę zobowiązany jest do zapewnienia  całodobowego dostępu do świadczeń przez 7 dni w tygodniu ( także w niedziele i święta)

 • Termin realizacji  zadania: od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2017r.
 • Informacja o realizacji zadania w roku 2015 i 2016.

Wyszczególnienie

Dotacja w 2015 r.

Dotacja w 2016 r.

Liczba dofinansowanych zadań

1

1

Liczba dofinansowanych podmiotów

1

1

Kwota

20.000

20.000

 

Zadanie nr 3

 • Nazwa zadania – Prowadzenie działań na rzecz dzieci i młodzieży niepełnosprawnej.
 • Wysokość środków przeznaczonych  na  realizację  zadania – 10.000 zł
 • Warunki realizacji zadania

1. Działania na rzecz dzieci i młodzieży niepełnosprawnej powinny obejmować:

 • organizację konsultacji medycznych,
 • organizację  zajęć  rehabilitacyjnych,
 • organizację okolicznościowych imprez integracyjnych, wycieczek i wypoczynku letniego lub zimowego,
 • organizowanie  imprez uwrażliwiających społeczność lokalną na problemy dzieci i młodzieży niepełnosprawnej,
 • zapewnienie  rodzicom dzieci niepełnosprawnych wsparcia, pomocy oraz umożliwienie wymiany doświadczeń dot. wychowania dziecka niepełnosprawnego.
   
 • Termin realizacji  zadania: od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2017r.
 • Informacja o realizacji zadania w roku 2015 i 2016.

Wyszczególnienie

Dotacja w 2015 r.

Dotacja w 2016 r.

Liczba dofinansowanych zadań

1

1

Liczba dofinansowanych podmiotów

1

1

Kwota

10.000

10.000

 

I. Podmioty uprawnione do składania ofert:

Podmiotami uprawnionymi do złożenia oferty są : organizacje pozarządowe, podmioty wymienione w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016r. poz.1817 z późn. zm), spełniające łącznie niżej wymienione warunki:

 1. prowadzą działalność statutową w dziedzinie objętej konkursem, nie prowadzą działalności dla osiągnięcia zysku,
 2. posiadają doświadczenie niezbędne do realizacji zadania będącego przedmiotem konkursu,
 3. dysponują odpowiednią bazą lokalową oraz obsługą księgowo – biurową,
 4. przedstawią poprawnie sporządzoną  ofertę na stosownym formularzu wraz z załącznikami.

 

II. Zasady przyznawania dotacji:

1. Dotacja zostanie przyznana na podstawie wybranej  oferty  i zawartej umowy z obowiązkiem rozliczenia się po wykonaniu zadania.

2. Zlecenie zadania publicznego odbywa się w formie wsparcia zadania wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji. Wsparcie zadania nie może przekroczyć 85% kosztów jego wykonania.

 

III. Rodzaj i warunki realizacji  wszystkich zadań

Rodzaj zadania - ochrona i promocja zdrowia, działalność na rzecz osób niepełnosprawnych.

Warunkiem realizacji zadania jest adresowanie go do mieszkańców Gminy Głuchołazy.

 

IV. Warunki przyznania dotacji:

1. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie, bądź przesłanie w terminie do 20.04.2017 r. do godz. 15;00: oferty zgodnej ze wzorem określonym w Rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań /Dz.U. z 2016 r. , poz. 1300/ do sekretariatu Urzędu Miejskiego (pok. Nr 11) lub na adres: Urząd Miejski, ul. Rynek 15,
48-340 Głuchołazy ( w przypadku nadesłania oferty pocztą, liczy się data jej wpływu do UM).  Na kopercie z ofertą powinny być umieszczone następujące informacje:

 • otwarty konkurs ofert,
 • nazwa zadania,
 • nazwa lub pieczęć podmiotu składającego ofertę.

2. Oferta oraz dokumenty będące jej załącznikami dla swej ważności winny być opatrzone datą, pieczęcią oraz  podpisem uprawnionych statutowo bądź upoważnionych w tym celu osób. Kserokopie dokumentów powinny być opatrzone na każdej stronie  klauzulą „za zgodność z oryginałem” oraz potwierdzone datą i podpisem osób do tego uprawnionych.

3. Oferenci, którzy w określonym terminie nie złożyli dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału  w postępowaniu konkursowym, lub  złożyli dokumenty  zawierające błędy mogą zostać wezwani do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba, że  pomimo ich uzupełnienia konieczne byłoby unieważnienie postępowania konkursowego dotyczącego danego zadania publicznego

4. Oferty, w których wnioskowana wielkość dotacji przekracza wysokość  przeznaczonych na dotację środków nie będą rozpatrywane.

5. Oferty, które nie spełniają wymogów konkursu podlegają odrzuceniu.

6. Złożone oferty oceniane  są według określonych kryteriów.

7. Do wyboru ofert lub przyznania dotacji nie stosuje się trybu odwołania.  

8. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji  lub  przyznaniem dotacji  w oczekiwanej wysokości (niezależnie od oczekiwanej kwoty).

9. Konkurs zostanie rozstrzygnięty także w przypadku kiedy na zadanie wpłynie tylko jedna oferta.

10. Podmiot, który otrzymał dotację niższą od wnioskowanej zobowiązany jest do korekty kosztorysu i harmonogramu ( w odniesieniu do kwoty przyznanej dotacji), w terminie 14 dni od otrzymania pisemnej informacji o wynikach konkursu.

11. Dotowany podmiot zobowiązany jest do wyodrębnienia w ewidencji księgowej środków otrzymanych na realizację zadania.

12. Uzyskana przez podmiot dotacja nie może być wykorzystana na:

 • budowę, zakup i remonty budynków , zakup gruntów,
 • prowadzenie działalności gospodarczej,

13. Podmiot dotowany po zakończeniu realizacji zadania zobowiązany jest do przedstawienia szczegółowego sprawozdania z wykonanego zadania zgodnego z wzorem określonym w Rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań /Dz.U. z 2016 r. , poz. 1300/  

14. Dodatkowe informacje można uzyskać na stronie internetowej http://gmina.glucholazy.sisco.info lub w Wydziale Organizacyjno - Administracyjnym Urzędu Miejskiego w Głuchołazach, ul. Rynek 15, tel. 77/40 92 134

 

V. Termin, tryb i kryteria  stosowane przy wyborze ofert

1. Otwarcie ofert nastąpi  dnia  21.04.2017r. o godz. 8;00, rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie 30 dni od ostatniego dnia składania ofert.

2. Oceny ofert na podstawie  złożonej dokumentacji dokona Komisja Konkursowa, powołana Zarządzeniem Burmistrza Głuchołaz..

3. Komisja dokonuje oceny ofert na podstawie następujących kryteriów :

 • merytoryczne - możliwość i jakość realizacji zadania, zbieżność projektu z wymogami zadania ( ocena w skali : 0-3)
 • społeczne - dostępność realizowanego przedsięwzięcia dla mieszkańców Gminy Głuchołazy, a także przewidziana liczba odbiorców oraz zapotrzebowanie społeczne na usługi świadczone w ramach projektu  (ocena w skali: 0-2)
 • działania i doświadczenia wnioskodawcy w ciągu ostatnich 3 lat w dziedzinie, której dotyczy zadanie (ocena w skali : 0-4),
 • finansowe - ocena kalkulacji kosztów zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania pod kątem ich celowości, oszczędności i efektywności wykonania oraz udział środków własnych lub środków pochodzących  z innych źródeł finansowania  (ocena w skali: 0-2)
 • organizacyjne - planowany wkład rzeczowy, osobowy ( w tym świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków) oraz kwalifikacje kadry (ocena w skali: 0-3),
 • analiza rzetelności, terminowości oraz sposób rozliczenia zadań publicznych zleconych wnioskodawcy przez Gminę Głuchołazy w   ubiegłych latach (ocena w skali: 0-1)

4. Wymagana minimalna liczba punktów uprawniająca oferentów do otrzymania dotacji wynosi 8, przy czym pierwszeństwo ma oferta, która uzyskała największą ilość punktów.

5. Oferty, które otrzymały ocenę poniżej 8 pkt. nie podlegają dofinansowaniu

6. Opinia Komisji Konkursowej zawierająca  listę ofert, na które proponuje się  udzielenie  dotacji wraz z propozycją kwoty dotacji przeznaczonej na realizacje poszczególnych zadań przekazana zostaje Burmistrzowi Głuchołaz.

7. O podjętych decyzjach składający  ofertę zostaną powiadomieni pisemnie

Załączniki do pobrania: 2017-05-08 14:54:26 - Wyniki konkursu (67.84 kB)

Ilość odwiedzin: 502
Nazwa dokumentu: Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego - usługi zdrowotne, hospicjum, działania na rzecz dzieci niepełnosprawnych
Osoba, która wytworzyła informację: Marzena Wróbel
Osoba, która odpowiada za treść: Marzena Wróbel
Osoba, która wprowadzała dane: PaweÅ‚ BÄ™dzmirowski
Data wytworzenia informacji: 2017-03-28 14:58:42
Data udostępnienia informacji: 2017-03-28 14:58:42
Data ostatniej aktualizacji: 2017-05-08 14:59:26

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner