logo
Wersja dla niedowidzących
  Urzędu Miejskiego w Głuchołazach
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 ORGANA WŁADZY
plus Rada Miejska
plus Konsultacje Społeczne
 URZĄD MIEJSKI
minus Telefony
minus Regulamin Urzędu
plus Wydziały Urzędu
plus Załatwianie spraw obywateli
plus Unia Eropejska - realizowane projekty
plus Miejsca Pracy
plus Oświadczenia majątkowe
plus Informacja dla planujących zgromadzenia na terenie Gminy Głuchołazy
minus Rejestry umów
minus Rejestr instytucji kultury
minus Ponowne wykorzystanie
 KONTROLE
plus Zewnętrzne
plus Wewnętrzne
 PRAWO LOKALNE
minus Statut gminy
minus Strategia Gminy
plus Odpady komunalne
plus Gospodarka komunalna i mieszkaniowa
plus Opłaty lokalne
plus Podatki
plus Dopłaty do paliwa rolniczego
plus Budżet gminy i sprawozdania
plus Ochrona środowiska
plus Decyzje środowiskowe
plus Wybory samorządowe -2006r.
plus Wybory Samorządowe 2010
minus Wybory Parlamentarne 2011
minus Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
minus Wybory Samorządowe - 2014
plus Wybory Prezydenckie 2015
plus Wybory Sołeckie 2015
plus Wybór ławników na kadencję 2016-2019
plus Referendum Ogólnokrajowe 2015
plus Wybory Parlamentarne 2015
minus Karta prywatyzacji Spółki ECO S.A.
plus Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Głuchołazach 2017
 Ogłoszenia pozostałe
plus 2005r.
plus 2006r.
plus 2007r.
plus 2008r.
plus 2009r.
plus 2010r.
plus 2011r.
plus 2012r.
plus 2013r.
plus 2015
plus 2014r.
plus 2016
plus 2017r.
plus Budżet Obywatelski 2016
plus Ogłoszenie o głosowaniu
plus Budżet Obywatelski 2017
minus Porady prawne
plus Konkursy ofert na zadania z zakresu zdrowia publicznego
plus Budżet Obywatelski 2018
 Jednostki organizacyjne
minus Spółki
minus Jednostki oświatowe
minus Inne jednostki
 Organizacje pozarządowe
plus 2010
plus 2011
plus 2012
plus 2013
plus 2014
plus 2015
plus 2016
plus 2017
 Nieruchomości
plus Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
plus Nieruchomości przeznaczone do dzierżawy, najmu
plus Przetargi nieruchomości
plus Rokowania na sprzedaż nieruchomości
 Zapytania ofertowe
plus 2009
plus 2010
plus 2011
plus 2012
plus 2013
minus ZAPYTANIE OFERTOWE na usługę pn.: Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla obszaru Gminy Głuchołazy
minus Remont nawierzchni drogi asfaltowo-szutrowej (tłuczniowej) oraz remont dwóch mostków w ciągu drogi 107147 O i wewnętrznej położonych na działkach 502,503,758,759 i 760/2 w m. Konradów. Znisz
minus Remont nawierzchni drogi szutrowej (tłuczniowej) wraz z przepustami w drodze wewnętrznej na działkach 219, 304, 305 w m. Podlesie. Zniszczenia po nawalnych deszczach z 27-28 maja 2014r
minus Remont nawierzchni drogi szutrowej (tłuczniowej) – jedyny dojazd do posesji – na drodze wewnętrznej na działkach 248, 249, 250 w Podlesiu. Zniszczenia po nawalnych deszczach z 27-28 maja 2014r
minus Remont nawierzchni drogi wraz z odwodnieniem (z korytek betonowych) oraz umocnienia skarp rowu na drodze wewnętrznej w m. Jarnołtówek na działkach 535, 536, 568. Zniszczenia po n
minus Oczyszczenie (odmulenie) cieku wodnego, oczyszczenie przepustów oraz umocnienia skarp na cieku wodnym w Jarnołtówku na działkach 581, 582. Zniszczenia po nawalnych deszczach z 27-28 maja 2014r
minus Remont mostu na wys. budynku nr 90 w m. Burgrabice na działkach 502 i 1587. Zniszczenia po nawalnych deszczach z 27-28 maja 2014r
minus Remont nawierzchni szutrowej (tłuczniowej) z przebudową przepustu drogowego w m. Sławniowice na działkach 316/1, 316/2 i 343. Zniszczenia po nawalnych deszczach z 27-28 maja 2014r
minus Remont mostu na wys. budynku nr 90 w m. Burgrabice na działkach 502 i 1587. Zniszczenia po nawalnych deszczach z 27-28 maja 2014r
minus Remont nawierzchni szutrowej (tłuczniowej) z przebudową przepustu drogowego w m. Sławniowice na działkach 316/1, 316/2 i 343. Zniszczenia po nawalnych deszczach z 27-28 maja 2014r
plus 2015
plus 2016
minus Informacja o udzieleniu zamówienia na zadanie:Konserwacja cząstkowa-remonty cząstkowe dróg na terenie g. Gł-zy
plus 2017
 Zarządzenia Burmistrza
plus 2011 rok
plus 2012 rok
plus 2013 rok
plus 2014 rok
minus Zarządzenie Nr 1364-PR.310/2014 z dnia 16 kwietnia 2014r. w sprawie Regulaminu postepowania o udzielenie zamówienia publicznego
minus Zarządzenie Nr 1492-PR.341/2014 Burmistrza Głuchołaz z dnia 14 lipca 2014 r.Burmistrza Głuchołaz
minus Zarządzenie Nr 41-PR.7.2014 Burmistrza Głuchołaz z dnia 31 grudnia 2014 r.
plus 2015 rok
plus 2016 rok
plus 2017
 Plan Zrządzania Kryzysowego Gminy
minus Plan zarządzania kryzysowego Gminy Głuchołazy
 Zagospodarowanie przestrzenne
minus GMINNA EWIDENCJA ZABYTKÓW
minus Instrukcja obsługi portalu "Opolskie w internecie"
minus Informacje ogólne. Wykaz obowiązujących planów miejscowych
minus STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY GŁUCHOŁAZY
minus OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA SPRAWY Z 2017r.
minus OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI 2017r.
minus OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA 2016r.
minus OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI spraw z 2015r.
minus OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI spraw z 2016r.
minus OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GŁUCHOŁAZ o przystąpieniu do sporządzenia 5 planów
minus OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GŁUCHOŁAZ O PRZYSTĄPIENIU DO ZMIANY 3 PLANÓW
minus OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GŁUCHOŁAZ O PRZYSTĄPIENIU DO ZMIANY STUDIUM
minus Ogłoszenie o odstąpieniu od SOOŚ do zmiany planu miejscowego w rejonie ul. Lompy w Głuchołazach
minus Ogloszenie o odstąpieniu od SOOŚ do zmiany planu miejscowego obszaru wsi Podlesie
minus OGŁOSZENIE BURMISTRZA GŁUCHOŁAZ o przystąpieniu do sporządzenia 3 planów
minus OBWIESZCZENIE O WYŁOŻENIU DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU ZMIANY PLANU MIEJSCOWEGO STAREGO MIASTA W GŁUCHOŁAZACH wraz z prognozą
minus Zawiadomienie SKO dot. sprawy IRG.6733.17.2015
minus zawiadomienie SKO dot. sprawy IRG.6733.18.2016
minus OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GŁUCHOŁAZ O WYŁOŻENIU DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU ZMIANY PLANU W REJONIE UL. TARGOWEJ W GŁUCHOŁAZACH
minus OBWIESZCZENIE Burmistrza Głuchołaz o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Głuchołazy w rejonie Al. Jana Pawła II wraz z prognozą
minus OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar działalności gospodarczej we wsi Charbielin i Bodzanów w gminie Głuchołazy
minus OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia zmiany planu miejscowego m. Głuchołazy w rej. dz. nr 761/2, 760/3, 761/59 przy ul. Grunwaldzkiej oraz w rej. dz. nr 897/2 przy ul. Kraszewskiego
minus OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu: projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Pokrzywna wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
minus OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia planu miejscowego miasta Głuchołazy obejmującego obszar dz. nr 1350/4 w rej. ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego
minus OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia zmiany planu miejscowego obejmującego obszar w rej. ul. Grunwaldzkiej, Prymasa S. Wyszyńskiego, M. Curie-Skłodowskiej, Targowej
minus OBWIESZCZENIE Burmistrza Głuchołaz o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Nowy Świętów oraz do sporządzenia prognozy oddziaływania na środow
minus OGŁOSZENIE BURMISTRZA O ODSTĄPIENIU OD PRZEPROWADZENIA OCENY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO DO ZMIANY PLANU W REJONIE AL. JANA PAWŁA II
minus OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia planu miejscowego obejmującego działki na obszarze wsi Bodzanów i Nowy Świętów, w rejonie zakładu Malta – Decor sp. z o.o.
minus OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia planu miejscowego miasta Głuchołazy w rejonie ulic gen. Sikorskiego i Moniuszki
minus OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ulicy Bohaterów Warszawy obejmującego teren położony przy ulicy Bohaterów Wars
minus OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Głuchołazy w rejonie Al. Jana Pawła II
minus OBWIESZCZENIE o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Pokrzywna wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
minus OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GŁUCHOŁAZ o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany planu miejscowego obejmującego obszar w rej. ulic Grunwaldzkiej, Wyszyńskiego, Skłodowskiej, Targowej w Gł-zach
minus OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GŁUCHOŁAZ o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany planu miejscowego m. Głuchołazy obejmującego obszar działki nr 1350/4 w rejonie ul. Pr. Stefana Wyszyńskiego
minus odwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
minus OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GŁUCHOŁAZ o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagosp. przestrz. miasta Głuchołazy w rej. ul. gen. Sikorskiego i Moniuszki
minus OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GŁUCHOŁAZ o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego działki na obszarze wsi Bodzanów i Nowy Świętów, w rejonie
minus OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GŁUCHOŁAZ o przyjęciu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Głuchołazy w rejonie ulic gen. Sikorskiego i Moniuszki oraz o możliwościach zapoznania się z jeg
minus OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GŁUCHOŁAZ o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany mpzp w rejonie ul. Grunwaldzkiej, Wyszyńskiego, M. Curie-Skłodowskiej, Targowej
minus OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GŁUCHOŁAZ o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany mpzp m. Głuchołazy obejm. obszar dz. nr 1350/4 w rej. ul. Pr. S. Wyszyńskiego
minus OBWIESZCZENIE BURMISTRZA o odstąpieniu od przeprowadzenia oceny SOOŚ do zmiany mpzp m. Głuchołazy w rej. dz. nr 761/2, 760/3, 761/59 Grunwaldzkiej oraz w rej. dz. nr 897/2 przy ul. Kraszewskiego
 Sprawozdania z realizacji programów
minus Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za 2013r.
minus Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2013r.
minus Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Preciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie za 2013r.
minus Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny za 2013r.
minus Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za 2014r.
minus Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2014r.
minus Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za 2015r.
minus Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2015r
minus Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za 2016r
minus Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2016r
 Audyt wewnętrzny
minus Audyt 2014
minus Audyt 2015
minus Audyt 2017
 Zapytania ofertowe
plus 2009
plus 2010
plus 2011
plus 2012
plus 2013
plus 2014
minus ZAPYTANIE OFERTOWE na usługę pn.: Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla obszaru Gminy Głuchołazy
minus Remont nawierzchni drogi asfaltowo-szutrowej (tłuczniowej) oraz remont dwóch mostków w ciągu drogi 107147 O i wewnętrznej położonych na działkach 502,503,758,759 i 760/2 w m. Konradów. Znisz
minus Remont nawierzchni drogi szutrowej (tłuczniowej) wraz z przepustami w drodze wewnętrznej na działkach 219, 304, 305 w m. Podlesie. Zniszczenia po nawalnych deszczach z 27-28 maja 2014r
minus Remont nawierzchni drogi szutrowej (tłuczniowej) – jedyny dojazd do posesji – na drodze wewnętrznej na działkach 248, 249, 250 w Podlesiu. Zniszczenia po nawalnych deszczach z 27-28 maja 2014r
minus Remont nawierzchni drogi wraz z odwodnieniem (z korytek betonowych) oraz umocnienia skarp rowu na drodze wewnętrznej w m. Jarnołtówek na działkach 535, 536, 568. Zniszczenia po n
minus Oczyszczenie (odmulenie) cieku wodnego, oczyszczenie przepustów oraz umocnienia skarp na cieku wodnym w Jarnołtówku na działkach 581, 582. Zniszczenia po nawalnych deszczach z 27-28 maja 2014r
minus Remont mostu na wys. budynku nr 90 w m. Burgrabice na działkach 502 i 1587. Zniszczenia po nawalnych deszczach z 27-28 maja 2014r
minus Remont nawierzchni szutrowej (tłuczniowej) z przebudową przepustu drogowego w m. Sławniowice na działkach 316/1, 316/2 i 343. Zniszczenia po nawalnych deszczach z 27-28 maja 2014r
minus Remont mostu na wys. budynku nr 90 w m. Burgrabice na działkach 502 i 1587. Zniszczenia po nawalnych deszczach z 27-28 maja 2014r
minus Remont nawierzchni szutrowej (tłuczniowej) z przebudową przepustu drogowego w m. Sławniowice na działkach 316/1, 316/2 i 343. Zniszczenia po nawalnych deszczach z 27-28 maja 2014r
 Miejska Rada Seniorów
plus 2015
plus 2016
 Głuchołaskie Podwórko
plus 2015
plus 2016
plus 2017
 Uchwały Rady Miejskiej
minus Uchwały Rady Miejskiej podjęte po 2012r.
 Informacje
plus Uchwały
plusPrzetargi
 Sprawy do załatwienia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


 

 

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Głuchołazy

 

miasto Głuchołazy

 

lp.

Uchwała w sprawie

Nr uchwały Rady Miejskiej

w Głuchołazach,

data

Publikacja w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego,

numer, data, poz.

Uchwała dotyczy terenu;

uwagi

-1-

-2-

-3-

-4-

-5-

1.

Zmiana  miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta  Głuchołazy

Nr XXVII/187/96

z dnia

25 czerwca 1996r. 

Dz. Urz. Woj. Opolskiego

Nr 32

z dnia

11 października 1996r.

poz.123

punktowe zmiany

A 16 MN, A 18 MN/KS, B 27 MN/U, C2UH (MS), C5MN/U, C6P/S, C26MW, D6MN, , E2aZL. E2bMN/UT, E7Mz, O1AMN, O19ZC/KS (zmiany punktowe planu na terenie miasta)

2.

Zmiana miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego terenów  budownictwa mieszkaniowego w rejonie ulicy Żeromskiego w Głuchołazach

Nr XXVIII/195/96

z dnia

17 września 1996r.

Dz. Urz. Woj. Opolskiego nr 36

z dnia

30 października 1996r.

poz.128

jak w nazwie uchwały

3.

Zmiana miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Głuchołazy

Nr XXXIX/257/97

z dnia

30 września 1997r.

Dz. Urz. Woj. Opolskiego nr 29

z dnia

14 października 1997r.

poz. 176

dotyczy: Głuchołazy ul. Kolejowa – symbol B22a MS, ul. Polna – symbol B34aMS

4.

Zmiana miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Starego Miasta obejmującego Rynek i tereny przyległe zawarte między rzeka Białą Głuchołaską,  a ulicami Władysława Sikorskiego, Bohaterów Warszawy, Marii Curie - Skłodowskiej w Głuchołazach

Nr XLVII/302/98

z dnia

16 czerwca 1998r.

Dz. Urz Woj. Opolskiego Nr 31

z dnia

16 listopada 1998r.

poz. 288

jak w nazwie uchwały

5.

Zmiana miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego rejonu ulicy Bohaterów Warszawy  obejmującego teren położony pomiędzy ulicami Bohaterów Warszawy  i  Powstańców Śl. a linią kolejową w Głuchołazach

Nr XLVII/303/98

z dnia

16 czerwca 1998r.

Dz. Urz. Woj. Opolskiego Nr 31

z dnia

16 listopada 1998r.

poz. 289

jak w nazwie uchwały

6.

Zmiana miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Głuchołazy

Nr XVIII/90/99

z dnia

26 października 1999r. 

Dz. Urz. Woj. Opolskiego Nr 48

z dnia

15 grudnia 1999r.

poz. 308

 

symbol D11MN, D11aWKs (baza stacji wodociągowej ul. Lompy).

 

7.

Zmiana miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego rejonu ulicy  Tadeusza Kościuszki w Głuchołazach

Nr XXV/154/00

z dnia

27 kwietnia 2000r.

Dz. Urz. Woj. Opolskiego Nr 34

z dnia

31 maja 2000r.

poz. 179

jak w nazwie uchwały

8

Zmiana miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Głuchołazy

Nr XI/96/03

z dnia

22 października 2003r.

Dz. Urz. Woj. Opolskiego nr 109

z dnia

29 grudnia 2003r.

poz. 2268

Dotyczy: rejonu Kol. Jagiellońska, Głuchołazy – symbol 01bMN.

9

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Głuchołazy w rejonie ul. Aleja Jana Pawła II

Nr XIV/110/03

z dnia

23 grudnia 2003r.

Dz. Urz. Woj. Opolskiego nr 11

z dnia

23 lutego 2004r.

poz. 198

Dotyczy: części terenu „C13S” i „C26MW” (dot. rej. szkoły podstawowej).

 

10

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Głuchołazy w rejonie ul. Karłowicza 

Nr XIV/111/03

z dnia

23 grudnia 2003r.

Dz. Urz. Woj. Opolskiego nr 11

z dnia

23 lutego 2004r.

poz. 199

Dotyczy: terenu D5UZ (teren mieszkaniowy naprzeciwko ośrodka „Opawy”).

 

 

11.

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Głuchołazy w obszarze ulic J. Karłowicza - Powstańców Śl. – J. Lompy - L. Wieniawskiego

Nr XIV/112/03

z dnia

23 grudnia 2003r.

Dz. Urz. Woj. Opolskiego nr 11

z dnia

23 lutego 2004.r.

poz. 200

Dotyczy: terenu zab. mieszkaniowej jednorodz. w rejonie szpitala MSWiA – rej. ul. Lutosławskiego.

12.

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Głuchołazy w obszarze ulic Kraszewskiego i Świdnickiej

Nr XIV/113/03

z dnia

23 grudnia 2003r.

Dz. Urz. Woj. Opolskiego nr 11

z dnia

23 lutego 2004r.,

poz. 201

jak w nazwie uchwały (ter. mieszk.).

 

 

13.

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Głuchołazy w rejonie ul. Karłowicza

nr XLI/308/06

z dnia

15 marca 2006r.

Dz. Urz. Woj. Opolskiego nr 31

z dnia

9 maja 2006r.

Poz. 1055

dot. terenu D5cMNU (zmiana części terenu mieszk. naprzeciwko ośrodka „Opawy”)

14.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar w rejonie ulic Spółdzielczej i Moniuszki w Głuchołazach

Nr XLVII/345/06

z dnia

4 sierpnia 2006r.

Dz. Urz. Woj. Opolskiego nr 62

z dnia

14 września 2006r., poz.1954

teren Schattdecor

15.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar Zdroju w rejonie ul. Gen. Andersa w Głuchołazach

Nr VIII/53/07

z dnia

28 marca 2007r.

Dz. Urz. Woj. Opolskiego nr 35

z dnia

16 maja 2007r.

poz. 1359

jak w nazwie uchwały

16.

Zmiana miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Głuchołazy w rejonie ulicy Karłowicza

Nr X/68/07

z dnia

30 maja 2007r.

Dz. Urz. Woj. Opolskiego nr 55

z dnia

24 lipca 2007r.

poz. 1746

obszar zmiany cz. ter. D5aUZ naprzeciwko „Opawy”.

 

17.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar w rejonie ulic  Grunwaldzkiej, Prymasa Stefana Wyszyńskiego, M. Curie-Skłodowskiej, Targowej w Głuchołazach

Nr X/67/07

z dnia

30 maja 2007r.

Dz. Urz. Woj. Opolskiego nr 55

z dnia

24 lipca 2007r.

poz. 1745

jak w nazwie uchwały

18.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar w rejonie ulic Powstańców Śląskich i Kolonia Kaszubska w Głuchołazach i we wsi Konradów

Nr XXIII/180/08

z dnia

4 lipca 2008r.

Dz. Urz. Woj. Opolskiego nr 67

z dnia

3 września 2008r.

poz. 1833

jak w nazwie uchwały

19.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar w sąsiedztwie terenów kolejowych, pomiędzy ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego a Powstańców Śląskich w Głuchołazach

Nr XXIII/181/08

z dnia

4 lipca 2008r.

Dz. Urz. Woj. Opolskiego nr 67

z dnia

3 września 2008r.

poz. 1834

jak w nazwie uchwały

20.

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Głuchołazy w rejonie ulicy Tadeusza Kościuszki

Nr X/111/11

z dnia

29 czerwca 2011r.

Dz. Urz. Woj. Opolskiego nr 85

z dnia

4 sierpnia 2011r.

poz. 1100

jak w nazwie uchwały

21.

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Głuchołazy w rejonie ulicy Tadeusza Kościuszki

Nr XXXIV/352/13

z dnia

25 września 2013r.

Dz. Urz. Woj. Opolskiego

z dnia

18 października 2013r.,

poz. 2255

jak w nazwie uchwały

22.

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar w rejonie ulic Powstańców Śląskich i Kolonia Kaszubska w Głuchołazach i we wsi Konradów

Nr XXXIV/353/13

z dnia

25 września 2013r.

Dz. Urz. Woj. Opolskiego

z dnia

18 października 2013r., poz. 2256

jak w nazwie uchwały

23.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Głuchołazy na terenach nieobjętych miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego

Nr XXXIV/355/13

z dnia

25 września 2013r.

Dz. Urz. Woj. Opolskiego

z dnia

18 października 2013r.,

poz. 2257

jak w nazwie uchwały;

obejmuje obszar miasta

nieobjęty wcześniejszymi w/w planami

24.

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Starego Miasta obejmującego Rynek i tereny przyległe zawarte między rzeka Białą Głuchołaską,  a ulicami Władysława Sikorskiego, Bohaterów Warszawy, Marii Curie - Skłodowskiej w Głuchołazach

Nr XXVII/273/17

Z dnia

25 stycznia 2017 r.

Dz. Urz. Woj. Opolskiego

z dnia

13 lutego 2017r.,

poz. 487

dotyczy dz. działki nr 471 ul. Rynek 12-14 (budynek ośrodka zdrowia)

 

 

 

 

 

 

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Głuchołazy

 

-  Gmina  Głuchołazy (wsie)

 

lp.

Uchwała w sprawie

Nr uchwały Rady Miejskiej w Głuchołazach,

data

Publikacja w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego,

numer, data, poz.

Uchwała dotyczy terenu

-1-

-2-

-3-

-4-

-5-

1.

Zmiana miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Głuchołazy

nr XXVIII/168/00

z dnia

29 czerwca 2000r.

Dz. Urz. Woj. Opolskiego Nr 50

z dnia

23 sierpnia 2000r. poz.275

Dot. Jarnołtówka

Dz. 230/45

ter. zab. mieszk.

2.

Zmiana miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Głuchołazy

nr XXVIII/169/00

z dnia

29 czerwca 2000r.

Dz. Urz. Woj. Opolskiego nr 50

z dnia

23 sierpnia 2000r.

poz. 276.

Dotyczy: Bodzanowa – symbol U02 i ZC1 (kościół i cmentarz).

3.

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Podlesie

nr XLIII/280/01

z dnia

6 listopada 2001r.

Dz. Urz. Woj. Opolskiego nr 127

z dnia

21 grudnia 2001r.

Poz.1389

Dotyczy: części wsi Podlesie (część centrum wsi)

4.

Zmiana planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Głuchołazy)

 

nr L/309/2002

z dnia

28 czerwca 2002r.

Dz. Urz. Woj. Opolskiego Nr  84

z dnia

21 sierpnia 2002r.

Poz.1141

Dotyczy: dz. nr 136/2 i 136/3 we wsi Jarnołtówek – symbol WW, MN-R (ter. mieszk. przy drodze do „Ziemowita”).

5.

Zmiana planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Głuchołazy

nr LII/317/2002

z dnia

8 października 2002r.

Dz. Urz. Woj. Opolskiego Nr  19

z dnia

22 listopada 2002r.

Poz.1535

Dotyczy: dz. nr 362/1 we wsi Biskupów – symbol URp – tereny usług i rzemiosła

6.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obejmujący dz. nr 246 we wsi Bodzanów

nr XX/164/04

z dnia

30 czerwca 2004r.

Dz. Urz. Woj. Opolskiego nr  59

z dnia

3 września 2004r.

poz. 1619

Ter. mieszk., roln.

7.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów budownictwa mieszkaniowego we wsi Jarnołtówek

nr XX/165/04

z dnia

30 czerwca 2004r.

Dz. Urz. Woj. Opolskiego nr  59

z dnia

3 września 2004r.

poz. 1620

Tereny mieszkaniowe przy wjeździe do Jarnołtówka

8.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Pokrzywna

nr XX/166/04

z dnia

30 czerwca 2004r.

Dz. Urz. Woj. Opolskiego nr  64

z dnia

28 września 2004r.

poz. 1701

tereny zabudowane wsi Pokrzywna

9.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego parków wiatrowych we wsiach Charbielin, Bodzanów, Nowy Las, Stary Las, Sucha Kamienica

nr X/110/11

z dnia

29 czerwca 2011r.

Dz. Urz. Woj. Opolskiego nr  94

z dnia

24 sierpnia 2011r.

poz. 1197

Charbielin, Bodzanów, Nowy Las, Stary Las, Sucha Kamienica – poza obszarami zabudowy

10.

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów budownictwa mieszkaniowego we wsi Jarnołtówek.

Nr X/112/11

z dnia

29 czerwca 2011r.

Dz. Urz. Woj. Opolskiego nr  87

z dnia

9 sierpnia 2011r.

Poz. 1120

Dot. terenu parkingu na terenach zabudowy mieszkaniowej

11.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego na terenie górniczym w miejscowości  Jarnołtówek część A

Nr XXII/225/12

z dnia

26 września 2012r.

Dz. Urz. Woj. Opolskiego

z dnia

16 października 2012r.

Poz. 1421

Jak w nazwie uchwały

12.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów budownictwa mieszkaniowego w Charbielinie w gminie Głuchołazy

Nr XXIV/240/12

z dnia

28 listopada 2012r.

Dz. Urz. Woj. Opolskiego

z dnia 

21 grudnia 2012r., poz. 1952

Dot. terenów w rejonie os. Pionierów

w Charbielinie

13.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru wsi Podlesie gm. Głuchołazy

Nr XXIV/241/12

z dnia

28 listopada 2012r.

Dz. Urz. Woj. Opolskiego

z dnia 

7 stycznia 2013r.,

poz. 29

Dot. terenów w pd części Podlesia w rej. Gęstwiny

14.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego na terenie górniczym w miejscowości  Jarnołtówek część B

Nr XXVI/260/12

z dnia

28 grudnia 2012r.

Dz. Urz. Woj. Opolskiego

z dnia 

5 lutego 2013r.,

poz. 392

Jak w nazwie uchwały

15.

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów budownictwa mieszkaniowego we wsi Jarnołtówek.

Nr VI/51/15

z dnia

25 lutego 2015 r

 

Dz. Urz. Woj. Opolskiego

z dnia 

16 marca 2015r.,

poz. 670

dot. terenu pizzerii

 

Załączniki do pobrania: 2017-02-28 07:51:44 - WYKAZ obowiązujacych planów stan na mc .02.2017 (141.00 kB)

Ilość odwiedzin: 4631
Nazwa dokumentu: Informacje ogólne. Wykaz obowiązujących planów miejscowych
Skrócony opis: Informacje ogólne dotyczące zagospodarowania przestrzennego gminy Głuchołazy
Osoba, która wytworzyła informację: Barbara Strauchmann
Osoba, która odpowiada za treść: Barbara Strauchmann
Osoba, która wprowadzała dane: Barbara Strauchmann
Data wytworzenia informacji: 2015-04-15 13:55:00
Data udostępnienia informacji: 2015-04-15 13:55:00
Data ostatniej aktualizacji: 2017-02-28 07:53:22

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner