logo
Wersja dla niedowidzących
  Urzędu Miejskiego w Głuchołazach
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 ORGANA WŁADZY
plus Rada Miejska
plus Konsultacje Społeczne
 URZĄD MIEJSKI
minus Telefony
minus Regulamin Urzędu
plus Wydziały Urzędu
plus Załatwianie spraw obywateli
plus Unia Eropejska - realizowane projekty
plus Miejsca Pracy
plus Oświadczenia majątkowe
plus Informacja dla planujących zgromadzenia na terenie Gminy Głuchołazy
minus Rejestry umów
minus Rejestr instytucji kultury
minus Ponowne wykorzystanie
 KONTROLE
plus Zewnętrzne
plus Wewnętrzne
 PRAWO LOKALNE
minus Statut gminy
minus Strategia Gminy
plus Odpady komunalne
plus Gospodarka komunalna i mieszkaniowa
plus Opłaty lokalne
plus Podatki
plus Dopłaty do paliwa rolniczego
plus Budżet gminy i sprawozdania
plus Ochrona środowiska
plus Decyzje środowiskowe
plus Wybory samorządowe -2006r.
plus Wybory Samorządowe 2010
minus Wybory Parlamentarne 2011
minus Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
minus Wybory Samorządowe - 2014
plus Wybory Prezydenckie 2015
plus Wybory Sołeckie 2015
plus Wybór ławników na kadencję 2016-2019
plus Referendum Ogólnokrajowe 2015
plus Wybory Parlamentarne 2015
minus Karta prywatyzacji Spółki ECO S.A.
plus Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Głuchołazach 2017
 Ogłoszenia pozostałe
plus 2005r.
plus 2006r.
plus 2007r.
plus 2008r.
plus 2009r.
plus 2010r.
plus 2011r.
plus 2012r.
plus 2013r.
plus 2015
minus 2014r.
   plus obwieszczenie Starosty Nyskiego
   minus Otwarty konkurs ofert - Zadanie w zakresie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci, młodzieży i dorosłych poprzez upowszechnianie piłki nożnej na terenie Gminy Głuchołazy w okresie luty-czerw
   minus Otwarty konkurs ofert - Zadanie w zakresie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci, młodzieży i dorosłych poprzez upowszechnianie różnych dyscyplin sportowych na terenach wiejskich gminy Głuch
   minus obwieszczenie o wyłożeniu planu miejscowego części wsi Jarnołtówek do publicznego wglądu
   minus OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów budownictwa mieszkaniowego we wsi Jarnołtówek
   minus Nabór wniosków o przyznanie dofinansowania szkolenia w klubach sportowych, a w szczególności na pokrycie części wynagrodzenia instruktora, trenera
   minus Ogłoszenie o przetargu ofertowym na sprzedaż samochodu
   minus Zmiana Docelowej Organizacji Ruchu - Centrum Głuchołaz
   minus obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia studium
   minus Obwieszczenie Starosty Nyskiego
   minus obwieszczenie o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko
   plus Obwieszczenie Wojewody Opolskiego
   minus Oferta na zadanie pod tytułem "Udział w rozgrywkach grupy mistrzowskiej i turniejach w kategorii młodzik"
   minus Obwieszczenie Starosty Nyskiego
   minus Zadanie - IX Międzynarodowy Zlot Miłośników Rytmu Drum Djemboree 2014
   minus Obwieszczenie Wojewody Opolskiego
   minus Otwarty konkurs ofert - Zadanie w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród dzieci, młodzieży i dorosłych w okresie sierpień - grudzień 2014
   minus Ogłoszenie o przetargu - Opel FRONTERA
   minus Oferta realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert "Przygotowanie drużyn koszykówki kobiet do rozgrywek ligowych"
   minus Otwarty konkurs ofert na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci młodzieży i dorosłych w okresie wrzesień - grudzień 2014 r.
   minus Zadanie w zakresie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży poprzez upowszechnianie piłki nożnej na terenie miasta Głuchołazy w okresie wrzesień-grudzień 2014 r.
   minus Zadanie w zakresie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży poprzez upowszechnianie piłki nożnej na terenie sołectwa Gierałcice w okresie wrzesień-grudzień 2014 r.
   minus Zadanie w zakresie kultury fizycznej i sportu poprzez upowszechnianie piłki nożnej na terenie miasta Głuchołazy
   minus Zadanie w zakresie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży poprzez upowszechnianie piłki nożnej na terenie miasta Głuchołazy
   minus Zadanie w zakresie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży poprzez upowszechnianie piłki nożnej na terenie miasta Głuchołazy - Trampkarze i Młodziki
   minus Zadanie w zakresie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży poprzez upowszechnianie piłki nożnej na terenie sołectwa Burgrabice w okresie wrzesień-grudzień 2014 r.
   minus Zadanie w zakresie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodziezy, poprzez upowszechnianie piłki nożnej na terenie sołectwa Nowy Świetów, w okresie wrzesień-grudzień 2014 r.
   minus Otwarty konkurs ofert naZadanie w zakresie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci, młodzieży i dorosłych poprzez upowszechnianie koszykówki kobiet na terenie gminy Głuchołazy w okresie rozgry
   minus obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany planu miejscowego
   minus Oferta realizacji zad. pub. z pominięciem otwartego konkursu ofert - "Zadanie w zakresie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci poprzez upowszechnianie piłki nożnej na terenie gminy Głuchołazy
plus 2016
plus 2017r.
plus Budżet Obywatelski 2016
plus Ogłoszenie o głosowaniu
plus Budżet Obywatelski 2017
minus Porady prawne
plus Konkursy ofert na zadania z zakresu zdrowia publicznego
plus Budżet Obywatelski 2018
 Jednostki organizacyjne
minus Spółki
minus Jednostki oświatowe
minus Inne jednostki
 Organizacje pozarządowe
plus 2010
plus 2011
plus 2012
plus 2013
plus 2014
plus 2015
plus 2016
plus 2017
 Nieruchomości
plus Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
plus Nieruchomości przeznaczone do dzierżawy, najmu
plus Przetargi nieruchomości
plus Rokowania na sprzedaż nieruchomości
 Zapytania ofertowe
plus 2009
plus 2010
plus 2011
plus 2012
plus 2013
minus ZAPYTANIE OFERTOWE na usługę pn.: Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla obszaru Gminy Głuchołazy
minus Remont nawierzchni drogi asfaltowo-szutrowej (tłuczniowej) oraz remont dwóch mostków w ciągu drogi 107147 O i wewnętrznej położonych na działkach 502,503,758,759 i 760/2 w m. Konradów. Znisz
minus Remont nawierzchni drogi szutrowej (tłuczniowej) wraz z przepustami w drodze wewnętrznej na działkach 219, 304, 305 w m. Podlesie. Zniszczenia po nawalnych deszczach z 27-28 maja 2014r
minus Remont nawierzchni drogi szutrowej (tłuczniowej) – jedyny dojazd do posesji – na drodze wewnętrznej na działkach 248, 249, 250 w Podlesiu. Zniszczenia po nawalnych deszczach z 27-28 maja 2014r
minus Remont nawierzchni drogi wraz z odwodnieniem (z korytek betonowych) oraz umocnienia skarp rowu na drodze wewnętrznej w m. Jarnołtówek na działkach 535, 536, 568. Zniszczenia po n
minus Oczyszczenie (odmulenie) cieku wodnego, oczyszczenie przepustów oraz umocnienia skarp na cieku wodnym w Jarnołtówku na działkach 581, 582. Zniszczenia po nawalnych deszczach z 27-28 maja 2014r
minus Remont mostu na wys. budynku nr 90 w m. Burgrabice na działkach 502 i 1587. Zniszczenia po nawalnych deszczach z 27-28 maja 2014r
minus Remont nawierzchni szutrowej (tłuczniowej) z przebudową przepustu drogowego w m. Sławniowice na działkach 316/1, 316/2 i 343. Zniszczenia po nawalnych deszczach z 27-28 maja 2014r
minus Remont mostu na wys. budynku nr 90 w m. Burgrabice na działkach 502 i 1587. Zniszczenia po nawalnych deszczach z 27-28 maja 2014r
minus Remont nawierzchni szutrowej (tłuczniowej) z przebudową przepustu drogowego w m. Sławniowice na działkach 316/1, 316/2 i 343. Zniszczenia po nawalnych deszczach z 27-28 maja 2014r
plus 2015
plus 2016
minus Informacja o udzieleniu zamówienia na zadanie:Konserwacja cząstkowa-remonty cząstkowe dróg na terenie g. Gł-zy
plus 2017
 Zarządzenia Burmistrza
plus 2011 rok
plus 2012 rok
plus 2013 rok
plus 2014 rok
minus Zarządzenie Nr 1364-PR.310/2014 z dnia 16 kwietnia 2014r. w sprawie Regulaminu postepowania o udzielenie zamówienia publicznego
minus Zarządzenie Nr 1492-PR.341/2014 Burmistrza Głuchołaz z dnia 14 lipca 2014 r.Burmistrza Głuchołaz
minus Zarządzenie Nr 41-PR.7.2014 Burmistrza Głuchołaz z dnia 31 grudnia 2014 r.
plus 2015 rok
plus 2016 rok
plus 2017
 Plan Zrządzania Kryzysowego Gminy
minus Plan zarządzania kryzysowego Gminy Głuchołazy
 Zagospodarowanie przestrzenne
minus GMINNA EWIDENCJA ZABYTKÓW
minus Instrukcja obsługi portalu "Opolskie w internecie"
minus Informacje ogólne. Wykaz obowiązujących planów miejscowych
minus STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY GŁUCHOŁAZY
minus OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA SPRAWY Z 2017r.
minus OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI 2017r.
minus OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA 2016r.
minus OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI spraw z 2015r.
minus OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI spraw z 2016r.
minus OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GŁUCHOŁAZ o przystąpieniu do sporządzenia 5 planów
minus OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GŁUCHOŁAZ O PRZYSTĄPIENIU DO ZMIANY 3 PLANÓW
minus OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GŁUCHOŁAZ O PRZYSTĄPIENIU DO ZMIANY STUDIUM
minus Ogłoszenie o odstąpieniu od SOOŚ do zmiany planu miejscowego w rejonie ul. Lompy w Głuchołazach
minus Ogloszenie o odstąpieniu od SOOŚ do zmiany planu miejscowego obszaru wsi Podlesie
minus OGŁOSZENIE BURMISTRZA GŁUCHOŁAZ o przystąpieniu do sporządzenia 3 planów
minus OBWIESZCZENIE O WYŁOŻENIU DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU ZMIANY PLANU MIEJSCOWEGO STAREGO MIASTA W GŁUCHOŁAZACH wraz z prognozą
minus Zawiadomienie SKO dot. sprawy IRG.6733.17.2015
minus zawiadomienie SKO dot. sprawy IRG.6733.18.2016
minus OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GŁUCHOŁAZ O WYŁOŻENIU DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU ZMIANY PLANU W REJONIE UL. TARGOWEJ W GŁUCHOŁAZACH
minus OBWIESZCZENIE Burmistrza Głuchołaz o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Głuchołazy w rejonie Al. Jana Pawła II wraz z prognozą
minus OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar działalności gospodarczej we wsi Charbielin i Bodzanów w gminie Głuchołazy
minus OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia zmiany planu miejscowego m. Głuchołazy w rej. dz. nr 761/2, 760/3, 761/59 przy ul. Grunwaldzkiej oraz w rej. dz. nr 897/2 przy ul. Kraszewskiego
minus OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu: projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Pokrzywna wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
minus OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia planu miejscowego miasta Głuchołazy obejmującego obszar dz. nr 1350/4 w rej. ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego
minus OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia zmiany planu miejscowego obejmującego obszar w rej. ul. Grunwaldzkiej, Prymasa S. Wyszyńskiego, M. Curie-Skłodowskiej, Targowej
minus OBWIESZCZENIE Burmistrza Głuchołaz o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Nowy Świętów oraz do sporządzenia prognozy oddziaływania na środow
minus OGŁOSZENIE BURMISTRZA O ODSTĄPIENIU OD PRZEPROWADZENIA OCENY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO DO ZMIANY PLANU W REJONIE AL. JANA PAWŁA II
minus OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia planu miejscowego obejmującego działki na obszarze wsi Bodzanów i Nowy Świętów, w rejonie zakładu Malta – Decor sp. z o.o.
minus OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia planu miejscowego miasta Głuchołazy w rejonie ulic gen. Sikorskiego i Moniuszki
minus OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ulicy Bohaterów Warszawy obejmującego teren położony przy ulicy Bohaterów Wars
minus OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Głuchołazy w rejonie Al. Jana Pawła II
minus OBWIESZCZENIE o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Pokrzywna wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
minus OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GŁUCHOŁAZ o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany planu miejscowego obejmującego obszar w rej. ulic Grunwaldzkiej, Wyszyńskiego, Skłodowskiej, Targowej w Gł-zach
minus OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GŁUCHOŁAZ o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany planu miejscowego m. Głuchołazy obejmującego obszar działki nr 1350/4 w rejonie ul. Pr. Stefana Wyszyńskiego
minus odwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
minus OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GŁUCHOŁAZ o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagosp. przestrz. miasta Głuchołazy w rej. ul. gen. Sikorskiego i Moniuszki
minus OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GŁUCHOŁAZ o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego działki na obszarze wsi Bodzanów i Nowy Świętów, w rejonie
minus OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GŁUCHOŁAZ o przyjęciu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Głuchołazy w rejonie ulic gen. Sikorskiego i Moniuszki oraz o możliwościach zapoznania się z jeg
minus OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GŁUCHOŁAZ o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany mpzp w rejonie ul. Grunwaldzkiej, Wyszyńskiego, M. Curie-Skłodowskiej, Targowej
minus OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GŁUCHOŁAZ o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany mpzp m. Głuchołazy obejm. obszar dz. nr 1350/4 w rej. ul. Pr. S. Wyszyńskiego
minus OBWIESZCZENIE BURMISTRZA o odstąpieniu od przeprowadzenia oceny SOOŚ do zmiany mpzp m. Głuchołazy w rej. dz. nr 761/2, 760/3, 761/59 Grunwaldzkiej oraz w rej. dz. nr 897/2 przy ul. Kraszewskiego
 Sprawozdania z realizacji programów
minus Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za 2013r.
minus Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2013r.
minus Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Preciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie za 2013r.
minus Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny za 2013r.
minus Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za 2014r.
minus Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2014r.
minus Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za 2015r.
minus Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2015r
minus Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za 2016r
minus Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2016r
 Audyt wewnętrzny
minus Audyt 2014
minus Audyt 2015
minus Audyt 2017
 Zapytania ofertowe
plus 2009
plus 2010
plus 2011
plus 2012
plus 2013
plus 2014
minus ZAPYTANIE OFERTOWE na usługę pn.: Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla obszaru Gminy Głuchołazy
minus Remont nawierzchni drogi asfaltowo-szutrowej (tłuczniowej) oraz remont dwóch mostków w ciągu drogi 107147 O i wewnętrznej położonych na działkach 502,503,758,759 i 760/2 w m. Konradów. Znisz
minus Remont nawierzchni drogi szutrowej (tłuczniowej) wraz z przepustami w drodze wewnętrznej na działkach 219, 304, 305 w m. Podlesie. Zniszczenia po nawalnych deszczach z 27-28 maja 2014r
minus Remont nawierzchni drogi szutrowej (tłuczniowej) – jedyny dojazd do posesji – na drodze wewnętrznej na działkach 248, 249, 250 w Podlesiu. Zniszczenia po nawalnych deszczach z 27-28 maja 2014r
minus Remont nawierzchni drogi wraz z odwodnieniem (z korytek betonowych) oraz umocnienia skarp rowu na drodze wewnętrznej w m. Jarnołtówek na działkach 535, 536, 568. Zniszczenia po n
minus Oczyszczenie (odmulenie) cieku wodnego, oczyszczenie przepustów oraz umocnienia skarp na cieku wodnym w Jarnołtówku na działkach 581, 582. Zniszczenia po nawalnych deszczach z 27-28 maja 2014r
minus Remont mostu na wys. budynku nr 90 w m. Burgrabice na działkach 502 i 1587. Zniszczenia po nawalnych deszczach z 27-28 maja 2014r
minus Remont nawierzchni szutrowej (tłuczniowej) z przebudową przepustu drogowego w m. Sławniowice na działkach 316/1, 316/2 i 343. Zniszczenia po nawalnych deszczach z 27-28 maja 2014r
minus Remont mostu na wys. budynku nr 90 w m. Burgrabice na działkach 502 i 1587. Zniszczenia po nawalnych deszczach z 27-28 maja 2014r
minus Remont nawierzchni szutrowej (tłuczniowej) z przebudową przepustu drogowego w m. Sławniowice na działkach 316/1, 316/2 i 343. Zniszczenia po nawalnych deszczach z 27-28 maja 2014r
 Miejska Rada Seniorów
plus 2015
plus 2016
 Głuchołaskie Podwórko
plus 2015
plus 2016
plus 2017
 Uchwały Rady Miejskiej
minus Uchwały Rady Miejskiej podjęte po 2012r.
 Informacje
plus Uchwały
plusPrzetargi
 Sprawy do załatwienia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Ogłoszenie o  przetargu ofertowym na sprzedaż samochodu

 

Nazwa i siedziba sprzedającego:

Gmina Głuchołazy

ul. Rynek 15

48-340 Głuchołazy

Tel. 77 4092100

Fax 77 4092101

 

Przedmiot przetargu:

Marka i typ pojazdu: Ford Transit samochód specjalny pożarniczy

Numer rej. ONY 80HX

Nr identyfikacyjny MB 17282

Kolor: czerwony

Rodzaj paliwa : etylina

Poj. silnika 1688 cm

Moc silnika: 47 kW

Rok produkcji: 1972

Przebieg: 30 008 km

 

Tryb przetargu

Pisemny przetarg ofertowy.

Oferta pod rygorem nieważności, powinna być sporządzona w formie pisemnej i musi zawierać następujące dane oferenta:

 1. imię i nazwisko lub nazwę firmy,
 2. adres siedziby oferenta,
 3. numer telefonu,
 4. numer PESEL i NIP oraz w przypadku firm numer REGON,
 5. datę sporządzenia oferty,
 6. oferowaną cenę brutto,
 7. oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem technicznym pojazdu i warunkami przetargu.

 

Cena wywoławcza samochodu

Cenę wywoławczą ustalono w wysokości  2 200,00 zł, plus podatek VAT w wysokości 23% tj. 506,00 zł, co daje łącznie 2 706,00 zł (słownie: dwa tysiące siedemset sześć złotych   00/100). Przystępujący do przetargu winni okazać się dowodem wpłacenia wadium
w wysokości 271,00 zł. ( słownie: dwieście siedemdziesiąt jeden złotych 00/100)  Wadium należy wpłacić w kasie Urzędu Miejskiego w Głuchołazach, lub przelewem na konto 67 1090 2167 0000 0005 6200 0046 .

Wadium wpłacone przez oferentów, których oferty nie zostaną przyjęte zostanie zwrócone niezwłocznie po dokonaniu wyboru oferty, a oferentowi, którego oferta została przyjęta – zostanie zarachowane na poczet ceny.

Wadium przepada na rzecz sprzedawcy, jeżeli oferent, którego oferta zostanie przyjęta uchyli się od zawarcia umowy.

 

 

 

5. Termin, miejsce i tryb złożenia oferty:

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, adresowanej według wzoru:

Gmina Głuchołazy

ul. Rynek 15

48-340 Głuchołazy

„Oferta na zakup samochodu Ford Transit Ford Transit  nr rejestracyjny ONY 80XH”

Ofertę należy przesłać lub złożyć w sekretariacie Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji
w Głuchołazach ul. Curie-Skłodowskiej 32,  48-340 Głuchołazy.

Ostateczny termin składania ofert ustala się na 27 lutego 2014 roku do godziny 1000

Oferty złożone po wyznaczonej dacie nie będą rozpatrywane.

 

 

Miejsce i termin przeprowadzenia przetargu:

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 27 lutego 2014 roku o godzinie 1015 sekretariacie GOSIR w Głuchołazach ul. Curie-Skłodowskiej 32

W przypadku złożenia równorzędnych ofert o najwyższej wartości, komisja przetargowa

niezwłocznie przeprowadzi dodatkowy przetarg ustny ograniczony dla oferentów, którzy złożyli te oferty, z kwotą postąpienia nie niższą niż 100 zł.

 

Miejsce i termin, którym można obejrzeć przedmioty przetargu:

Parking GOSIR w Głuchołazach ul. Curie-Skłodowskiej 32 w dniach od 10.02.2014 do 27.02.2014r., w godzinach od 800-1500.

Osoba do kontaktu: Marek Szymanowski tel. kontaktowy 508 122 767

 

Organizatorowi przetargu przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.

 

Inne informacje:

 1. Komisja przetargowa wybierze oferenta, który zaoferuje najwyższa cenę na pojazd będący przedmiotem przetargu.
 2. Data podpisania umowy kupna-sprzedaży zostanie wyznaczona niezwłocznie po pozytywnym zakończeniu przetargu.
 3. Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia pojazdu przed podpisaniem umowy kupna-sprzedaży pod rygorem utraty wadium.
 4. Wydanie przedmiotu sprzedaży nabywcy nastąpi niezwłocznie po podpisaniu umowy kupna-sprzedaży.

 

Załączone dokumenty – pliki do pobrania:

 

Załącznik nr 1a – Oświadczenie + oferta

Załącznik nr 2 – umowa kupna-sprzedaży samochodu

                                                                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                           

Zał. 1a

Oferta na zakup samochodu  Ford Transit nr rej. ONY 80XH

 

Miejscowość i data:

 

…………..………………………………………………………………………………

Imię i nazwisko (nazwa firmy) oraz miejsce zamieszkania (siedziba): ……………………………………………………………………………………………………………

……..………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

Numer PESEL ………………………………

 

Numer NIP……………………………………

 

Numer REGON ……………………………..

 

Tel. …………………………………………

 

 

 

Ja niżej podpisany oświadczam, że zapoznałem się z warunkami postępowania przetargowego określonymi w ogłoszeniu o przetargu na sprzedaż samochodu marki FORD Transit nr rej ONY 80XH oraz z treścią wzoru umowy (załącznik nr 2a).

 

Akceptując warunki udziału w postępowaniu oraz po zapoznaniu się ze stanem technicznym pojazdu składam ofertę zakupu samochodu  FORD Transit nr rej ONY 80XH

 

za kwotę brutto ………………………………………… zł

(słownie: ………………………………………………………………………………………………………)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

……………………………………

podpis

 

 

 

 

 

 

 

                        Ogłoszenie o  przetargu ofertowym na sprzedaż samochodu

 

 

Nazwa i siedziba sprzedającego:

Gmina Głuchołazy

ul. Rynek 15

48-340 Głuchołazy

Tel. 77 4092100

Fax 77 4092101

 

Przedmiot przetargu:

Marka i typ pojazdu: Ford Transit samochód specjalny pożarniczy

Numer rej. ONY 8K30

Nr identyfikacyjny WF0ZXXGBVZEC27841

Kolor: czerwony

Rodzaj paliwa : etylina

Poj. Silnika 1576 cm

Moc silnika: 48 kW

Rok produkcji: 1984

Przebieg: 61 876 km

 

Tryb przetargu

Pisemny przetarg ofertowy.

Oferta pod rygorem nieważności, powinna być sporządzona w formie pisemnej i musi zawierać następujące dane oferenta:

 1. imię i nazwisko lub nazwę firmy,
 2. adres siedziby oferenta,
 3. numer telefonu,
 4. numer PESEL i NIP oraz w przypadku firm numer REGON,
 5. datę sporządzenia oferty,
 6. oferowaną cenę brutto,
 7. oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem technicznym pojazdu i warunkami przetargu.

 

Cena wywoławcza samochodu

Cenę wywoławczą ustalono w wysokości  1 900,00 zł (słownie: jeden tysiąc dziewięćset złotych 00/100), plus podatek VAT w wysokości 23% tj. 437,00 zł, łącznie 2 337,00 zł (słownie: dwa tysiące trzysta trzydzieści siedem 00/100)

Przystępujący do przetargu winni okazać się dowodem wpłacenia wadium w wysokości 234,00 zł. ( słownie: dwieście trzydzieści cztery złotych 00/100)  Wadium należy wpłacić w kasie Urzędu Miejskiego w Głuchołazach, lub przelewem na konto 67 1090 2167 0000 0005 6200 0046

Wadium wpłacone przez oferentów, których oferty nie zostaną przyjęte zostanie zwrócone niezwłocznie po dokonaniu wyboru oferty, a oferentowi, którego oferta została przyjęta – zostanie zarachowane na poczet ceny.

Wadium przepada na rzecz sprzedawcy, jeżeli oferent, którego oferta zostanie przyjęta uchyli się od zawarcia umowy.

 

 

 

 

5. Termin, miejsce i tryb złożenia oferty:

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, adresowanej według wzoru:

Gmina Głuchołazy

ul. Rynek 15

48-340 Głuchołazy

„Oferta na zakup samochodu Ford Transit Ford Transit  nr rejestracyjny ONY 8K30”

Ofertę należy przesłać lub złożyć w sekretariacie Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Głuchołazach ul. Curie-Skłodowskiej 32,  48-340 Głuchołazy.

Ostateczny termin składania ofert ustala się na 27 lutego 2014 roku do godziny 1000.

Oferty złożone po wyznaczonej dacie nie będą rozpatrywane.

 

 

Miejsce i termin przeprowadzenia przetargu:

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 27 lutego 2014 roku o godzinie 1015 sekretariacie GOSIR w Głuchołazach ul. Curie-Skłodowskiej 32.

W przypadku złożenia równorzędnych ofert o najwyższej wartości, komisja przetargowa

niezwłocznie przeprowadzi dodatkowy przetarg ustny ograniczony dla oferentów, którzy złożyli te oferty, z kwotą postąpienia nie niższą niż 100 zł.

 

Miejsce i termin, którym można obejrzeć przedmiot przetargu:

Parking GOSIR w Głuchołazach ul. Curie-Skłodowskiej 32 w dniach 24.10.2013 do 04.11.2013r., w godzinach od 800-1700.

Osoba do kontaktu: Marek Szymanowski tel. kontaktowy 508 122 767

 

Organizatorowi przetargu przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.

 

Inne informacje:

 1. Komisja przetargowa wybierze oferenta, który zaoferuje najwyższa cenę na pojazd będący przedmiotem przetargu.
 2. Data podpisania umowy kupna-sprzedaży zostanie wyznaczona niezwłocznie po pozytywnym zakończeniu przetargu.
 3. Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia pojazdu przed podpisaniem umowy kupna-sprzedaży pod rygorem utraty wadium.
 4. Wydanie przedmiotu sprzedaży nabywcy nastąpi niezwłocznie po podpisaniu umowy kupna-sprzedaży.

 

Załączone dokumenty – pliki do pobrania:

 

Załącznik nr 1b – Oświadczenie + oferta

Załącznik nr 2 – umowa kupna-sprzedaży samochodu

                                                                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                           

Zał. 1b

Oferta na zakup samochodu  Ford Transit nr rej. ONY 8K30

 

Miejscowość i data:

 

…………..………………………………………………………………………………

Imię i nazwisko (7cvnazwa firmy) oraz miejsce zamieszkania (siedziba): ……………………………………………………………………………………………………………

……..………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

Numer PESEL ………………………………

 

Numer NIP……………………………………

 

Numer REGON ……………………………..

 

Tel. …………………………………………

 

 

 

Ja niżej podpisany oświadczam, że zapoznałem się z warunkami postępowania przetargowego określonymi w ogłoszeniu o przetargu na sprzedaż samochodu marki FORD Transit nr rej ONY 8K30 oraz z treścią wzoru umowy (załącznik nr 2a).

 

Akceptując warunki udziału w postępowaniu oraz po zapoznaniu się ze stanem technicznym pojazdu składam ofertę zakupu samochodu  FORD Transit nr rej ONY 8K30

 

za kwotę brutto ………………………………………… zł

(słownie: ………………………………………………………………………………………………………)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

……………………………………

podpis

 

 

 

 

 

 

UMOWA  SPRZEDAŻY

 

 

 

Zawarta w dniu __ lutego 2014r. pomiędzy Gminą Głuchołazy z siedzibą 48-340 Głuchołazy,
ul. Rynek 15, reprezentowaną przez:

Pana Edwarda Szupryczyńskiego – Burmistrza Głuchołaz

Zwanym w treści umowy Sprzedającym

a

(nazwa i adres kupującego)

Zwanym w treści umowy Kupującym, o następującej treści:

 

 

§ 1.

Sprzedający oświadcza, że:

1) jest właścicielem pojazdu marki  Ford Transit o numerze rejestracyjnym ________,

numerze identyfikacyjnym (VIN) –  _______________,  rok produkcji _____,

2) samochód jest wolny od wad prawnych, nie jest obciążony prawami na rzecz osób trzecich oraz, że nie toczy się żadne postępowanie, którego przedmiotem jest ten pojazd ani, że nie stanowi on przedmiotu zabezpieczenia.

 

§ 2.

Kupujący oświadcza, że kupuje od Sprzedającego opisany w § 1 pojazd.

 

 

§ 3.

1. Kupujący tytułem ceny za przedmiotowy pojazd zapłacił Sprzedającemu kwotę: ________ zł brutto  (słownie złotych: ______________) na podstawie wystawionej przez Sprzedającego faktury.

2. Kwota wadium tj. _________zł ( słownie złotych: _____________) wpłacona  przez Kupującego została zaliczona na poczet pozostałej ceny pojazdu.

 

 

§ 4.

1. Wydanie przedmiotu sprzedaży nastąpi niezwłocznie po podpisaniu umowy.

2. Wraz z samochodem przekazane zostaną: dowód rejestracyjny seria ________ nr _______ oraz tablice rejestracyjne i komplet kluczy.

 

§ 5.

 1. Kupujący oświadcza, że znany mu jest stan techniczny pojazdu opisanego w § 1 niniejszej umowy i nie zgłasza do niego żadnych uwag.

2. Kupujący sprawdził także oznaczenia numerowe pojazdu i dowodu rejestracyjnego, nie wnosząc do nich żadnych zastrzeżeń.

3. Kupujący dokona ubezpieczenia samochodu w zakresie odpowiedzialności cywilnej.

 

§ 6.

Wszelkie koszty związane z zawarciem niniejszej umowy obciążają Kupującego.

 

§ 7.

Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważności.

 

§ 8.

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają obowiązujące
w tym zakresie przepisy kodeksu cywilnego.

 

§ 9.

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej  ze stron.

 

 

 

 

 

                                                                                      

....................................                                                                      ..........................................

Sprzedający                                                                           Kupujący

Ilość odwiedzin: 1372
Nazwa dokumentu: Ogłoszenie o przetargu ofertowym na sprzedaż samochodu
Osoba, która wytworzyła informację: Tomasz Oleś
Osoba, która odpowiada za treść: Tomasz Oleś
Osoba, która wprowadzała dane: Tomasz Oleś
Data wytworzenia informacji: 2014-02-11 07:11:31
Data udostępnienia informacji: 2014-02-11 07:11:31
Data ostatniej aktualizacji: 2014-02-11 07:22:44

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner