logo
Wersja dla niedowidzących
  Urzędu Miejskiego w Głuchołazach
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 ORGANA WŁADZY
plus Rada Miejska
plus Konsultacje Społeczne
 URZĄD MIEJSKI
minus Telefony
minus Regulamin Urzędu
plus Wydziały Urzędu
plus Załatwianie spraw obywateli
plus Unia Eropejska - realizowane projekty
plus Miejsca Pracy
plus Oświadczenia majątkowe
plus Informacja dla planujących zgromadzenia na terenie Gminy Głuchołazy
minus Rejestry umów
minus Rejestr instytucji kultury
minus Ponowne wykorzystanie
 KONTROLE
plus Zewnętrzne
plus Wewnętrzne
 PRAWO LOKALNE
minus Statut gminy
minus Strategia Gminy
plus Odpady komunalne
plus Gospodarka komunalna i mieszkaniowa
plus Opłaty lokalne
plus Podatki
plus Dopłaty do paliwa rolniczego
plus Budżet gminy i sprawozdania
plus Ochrona środowiska
plus Decyzje środowiskowe
plus Wybory samorządowe -2006r.
plus Wybory Samorządowe 2010
minus Wybory Parlamentarne 2011
minus Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
minus Wybory Samorządowe - 2014
plus Wybory Prezydenckie 2015
plus Wybory Sołeckie 2015
plus Wybór ławników na kadencję 2016-2019
plus Referendum Ogólnokrajowe 2015
plus Wybory Parlamentarne 2015
minus Karta prywatyzacji Spółki ECO S.A.
plus Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Głuchołazach 2017
 Ogłoszenia pozostałe
plus 2005r.
plus 2006r.
plus 2007r.
plus 2008r.
plus 2009r.
plus 2010r.
plus 2011r.
plus 2012r.
plus 2013r.
plus 2015
plus 2014r.
plus 2016
plus 2017r.
plus Budżet Obywatelski 2016
plus Ogłoszenie o głosowaniu
plus Budżet Obywatelski 2017
minus Porady prawne
plus Konkursy ofert na zadania z zakresu zdrowia publicznego
plus Budżet Obywatelski 2018
 Jednostki organizacyjne
minus Spółki
minus Jednostki oświatowe
minus Inne jednostki
 Organizacje pozarządowe
plus 2010
plus 2011
plus 2012
plus 2013
plus 2014
plus 2015
plus 2016
plus 2017
 Nieruchomości
plus Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
plus Nieruchomości przeznaczone do dzierżawy, najmu
plus Przetargi nieruchomości
plus Rokowania na sprzedaż nieruchomości
 Zapytania ofertowe
plus 2009
plus 2010
plus 2011
plus 2012
plus 2013
minus ZAPYTANIE OFERTOWE na usługę pn.: Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla obszaru Gminy Głuchołazy
minus Remont nawierzchni drogi asfaltowo-szutrowej (tłuczniowej) oraz remont dwóch mostków w ciągu drogi 107147 O i wewnętrznej położonych na działkach 502,503,758,759 i 760/2 w m. Konradów. Znisz
minus Remont nawierzchni drogi szutrowej (tłuczniowej) wraz z przepustami w drodze wewnętrznej na działkach 219, 304, 305 w m. Podlesie. Zniszczenia po nawalnych deszczach z 27-28 maja 2014r
minus Remont nawierzchni drogi szutrowej (tłuczniowej) – jedyny dojazd do posesji – na drodze wewnętrznej na działkach 248, 249, 250 w Podlesiu. Zniszczenia po nawalnych deszczach z 27-28 maja 2014r
minus Remont nawierzchni drogi wraz z odwodnieniem (z korytek betonowych) oraz umocnienia skarp rowu na drodze wewnętrznej w m. Jarnołtówek na działkach 535, 536, 568. Zniszczenia po n
minus Oczyszczenie (odmulenie) cieku wodnego, oczyszczenie przepustów oraz umocnienia skarp na cieku wodnym w Jarnołtówku na działkach 581, 582. Zniszczenia po nawalnych deszczach z 27-28 maja 2014r
minus Remont mostu na wys. budynku nr 90 w m. Burgrabice na działkach 502 i 1587. Zniszczenia po nawalnych deszczach z 27-28 maja 2014r
minus Remont nawierzchni szutrowej (tłuczniowej) z przebudową przepustu drogowego w m. Sławniowice na działkach 316/1, 316/2 i 343. Zniszczenia po nawalnych deszczach z 27-28 maja 2014r
minus Remont mostu na wys. budynku nr 90 w m. Burgrabice na działkach 502 i 1587. Zniszczenia po nawalnych deszczach z 27-28 maja 2014r
minus Remont nawierzchni szutrowej (tłuczniowej) z przebudową przepustu drogowego w m. Sławniowice na działkach 316/1, 316/2 i 343. Zniszczenia po nawalnych deszczach z 27-28 maja 2014r
plus 2015
plus 2016
minus Informacja o udzieleniu zamówienia na zadanie:Konserwacja cząstkowa-remonty cząstkowe dróg na terenie g. Gł-zy
plus 2017
 Zarządzenia Burmistrza
plus 2011 rok
plus 2012 rok
plus 2013 rok
plus 2014 rok
minus Zarządzenie Nr 1364-PR.310/2014 z dnia 16 kwietnia 2014r. w sprawie Regulaminu postepowania o udzielenie zamówienia publicznego
minus Zarządzenie Nr 1492-PR.341/2014 Burmistrza Głuchołaz z dnia 14 lipca 2014 r.Burmistrza Głuchołaz
minus Zarządzenie Nr 41-PR.7.2014 Burmistrza Głuchołaz z dnia 31 grudnia 2014 r.
plus 2015 rok
plus 2016 rok
plus 2017
 Plan Zrządzania Kryzysowego Gminy
minus Plan zarządzania kryzysowego Gminy Głuchołazy
 Zagospodarowanie przestrzenne
minus GMINNA EWIDENCJA ZABYTKÓW
minus Instrukcja obsługi portalu "Opolskie w internecie"
minus Informacje ogólne. Wykaz obowiązujących planów miejscowych
minus STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY GŁUCHOŁAZY
minus OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA SPRAWY Z 2017r.
minus OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI 2017r.
minus OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA 2016r.
minus OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI spraw z 2015r.
minus OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI spraw z 2016r.
minus OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GŁUCHOŁAZ o przystąpieniu do sporządzenia 5 planów
minus OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GŁUCHOŁAZ O PRZYSTĄPIENIU DO ZMIANY 3 PLANÓW
minus OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GŁUCHOŁAZ O PRZYSTĄPIENIU DO ZMIANY STUDIUM
minus Ogłoszenie o odstąpieniu od SOOŚ do zmiany planu miejscowego w rejonie ul. Lompy w Głuchołazach
minus Ogloszenie o odstąpieniu od SOOŚ do zmiany planu miejscowego obszaru wsi Podlesie
minus OGŁOSZENIE BURMISTRZA GŁUCHOŁAZ o przystąpieniu do sporządzenia 3 planów
minus OBWIESZCZENIE O WYŁOŻENIU DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU ZMIANY PLANU MIEJSCOWEGO STAREGO MIASTA W GŁUCHOŁAZACH wraz z prognozą
minus Zawiadomienie SKO dot. sprawy IRG.6733.17.2015
minus zawiadomienie SKO dot. sprawy IRG.6733.18.2016
minus OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GŁUCHOŁAZ O WYŁOŻENIU DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU ZMIANY PLANU W REJONIE UL. TARGOWEJ W GŁUCHOŁAZACH
minus OBWIESZCZENIE Burmistrza Głuchołaz o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Głuchołazy w rejonie Al. Jana Pawła II wraz z prognozą
minus OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar działalności gospodarczej we wsi Charbielin i Bodzanów w gminie Głuchołazy
minus OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia zmiany planu miejscowego m. Głuchołazy w rej. dz. nr 761/2, 760/3, 761/59 przy ul. Grunwaldzkiej oraz w rej. dz. nr 897/2 przy ul. Kraszewskiego
minus OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu: projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Pokrzywna wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
minus OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia planu miejscowego miasta Głuchołazy obejmującego obszar dz. nr 1350/4 w rej. ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego
minus OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia zmiany planu miejscowego obejmującego obszar w rej. ul. Grunwaldzkiej, Prymasa S. Wyszyńskiego, M. Curie-Skłodowskiej, Targowej
minus OBWIESZCZENIE Burmistrza Głuchołaz o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Nowy Świętów oraz do sporządzenia prognozy oddziaływania na środow
minus OGŁOSZENIE BURMISTRZA O ODSTĄPIENIU OD PRZEPROWADZENIA OCENY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO DO ZMIANY PLANU W REJONIE AL. JANA PAWŁA II
minus OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia planu miejscowego obejmującego działki na obszarze wsi Bodzanów i Nowy Świętów, w rejonie zakładu Malta – Decor sp. z o.o.
minus OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia planu miejscowego miasta Głuchołazy w rejonie ulic gen. Sikorskiego i Moniuszki
minus OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ulicy Bohaterów Warszawy obejmującego teren położony przy ulicy Bohaterów Wars
minus OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Głuchołazy w rejonie Al. Jana Pawła II
minus OBWIESZCZENIE o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Pokrzywna wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
minus OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GŁUCHOŁAZ o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany planu miejscowego obejmującego obszar w rej. ulic Grunwaldzkiej, Wyszyńskiego, Skłodowskiej, Targowej w Gł-zach
minus OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GŁUCHOŁAZ o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany planu miejscowego m. Głuchołazy obejmującego obszar działki nr 1350/4 w rejonie ul. Pr. Stefana Wyszyńskiego
minus odwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
minus OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GŁUCHOŁAZ o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagosp. przestrz. miasta Głuchołazy w rej. ul. gen. Sikorskiego i Moniuszki
minus OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GŁUCHOŁAZ o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego działki na obszarze wsi Bodzanów i Nowy Świętów, w rejonie
minus OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GŁUCHOŁAZ o przyjęciu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Głuchołazy w rejonie ulic gen. Sikorskiego i Moniuszki oraz o możliwościach zapoznania się z jeg
minus OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GŁUCHOŁAZ o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany mpzp w rejonie ul. Grunwaldzkiej, Wyszyńskiego, M. Curie-Skłodowskiej, Targowej
minus OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GŁUCHOŁAZ o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany mpzp m. Głuchołazy obejm. obszar dz. nr 1350/4 w rej. ul. Pr. S. Wyszyńskiego
minus OBWIESZCZENIE BURMISTRZA o odstąpieniu od przeprowadzenia oceny SOOŚ do zmiany mpzp m. Głuchołazy w rej. dz. nr 761/2, 760/3, 761/59 Grunwaldzkiej oraz w rej. dz. nr 897/2 przy ul. Kraszewskiego
 Sprawozdania z realizacji programów
minus Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za 2013r.
minus Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2013r.
minus Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Preciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie za 2013r.
minus Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny za 2013r.
minus Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za 2014r.
minus Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2014r.
minus Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za 2015r.
minus Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2015r
minus Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za 2016r
minus Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2016r
 Audyt wewnętrzny
minus Audyt 2014
minus Audyt 2015
minus Audyt 2017
 Zapytania ofertowe
plus 2009
plus 2010
plus 2011
plus 2012
plus 2013
plus 2014
minus ZAPYTANIE OFERTOWE na usługę pn.: Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla obszaru Gminy Głuchołazy
minus Remont nawierzchni drogi asfaltowo-szutrowej (tłuczniowej) oraz remont dwóch mostków w ciągu drogi 107147 O i wewnętrznej położonych na działkach 502,503,758,759 i 760/2 w m. Konradów. Znisz
minus Remont nawierzchni drogi szutrowej (tłuczniowej) wraz z przepustami w drodze wewnętrznej na działkach 219, 304, 305 w m. Podlesie. Zniszczenia po nawalnych deszczach z 27-28 maja 2014r
minus Remont nawierzchni drogi szutrowej (tłuczniowej) – jedyny dojazd do posesji – na drodze wewnętrznej na działkach 248, 249, 250 w Podlesiu. Zniszczenia po nawalnych deszczach z 27-28 maja 2014r
minus Remont nawierzchni drogi wraz z odwodnieniem (z korytek betonowych) oraz umocnienia skarp rowu na drodze wewnętrznej w m. Jarnołtówek na działkach 535, 536, 568. Zniszczenia po n
minus Oczyszczenie (odmulenie) cieku wodnego, oczyszczenie przepustów oraz umocnienia skarp na cieku wodnym w Jarnołtówku na działkach 581, 582. Zniszczenia po nawalnych deszczach z 27-28 maja 2014r
minus Remont mostu na wys. budynku nr 90 w m. Burgrabice na działkach 502 i 1587. Zniszczenia po nawalnych deszczach z 27-28 maja 2014r
minus Remont nawierzchni szutrowej (tłuczniowej) z przebudową przepustu drogowego w m. Sławniowice na działkach 316/1, 316/2 i 343. Zniszczenia po nawalnych deszczach z 27-28 maja 2014r
minus Remont mostu na wys. budynku nr 90 w m. Burgrabice na działkach 502 i 1587. Zniszczenia po nawalnych deszczach z 27-28 maja 2014r
minus Remont nawierzchni szutrowej (tłuczniowej) z przebudową przepustu drogowego w m. Sławniowice na działkach 316/1, 316/2 i 343. Zniszczenia po nawalnych deszczach z 27-28 maja 2014r
 Miejska Rada Seniorów
plus 2015
plus 2016
 Głuchołaskie Podwórko
plus 2015
plus 2016
plus 2017
 Uchwały Rady Miejskiej
minus Uchwały Rady Miejskiej podjęte po 2012r.
 Informacje
plus Uchwały
minusPrzetargi
   plus2012
   plus2013
   minus2014
   plus2015
   plus2016
   plus2017
 Sprawy do załatwienia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Przetargi: 2014 > sierpień > 2014-08-18
Przetarg nieograniczony Nr ZP.21.8.2014.JSz pod nazwą:Dziedzictwo księstwa nyskiego i wspólna historia w Jeseniku i Głuchołazach Zadanie I - Rewitalizacja reliktów średniowiecznych obwarowań

Dziedzictwo księstwa nyskiego i wspólna historia w Jeseniku i Głuchołazach Zadanie I - Rewitalizacja reliktów średniowiecznych obwarowań - Wieża Bramy Górnej
Numer ogłoszenia: 257378 - 2014; data zamieszczenia: 01.08.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Głuchołazy , Rynek 15, 48-340 Głuchołazy, woj. opolskie, tel. 77 4092100, faks 77 4092101.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.glucholazy.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dziedzictwo księstwa nyskiego i wspólna historia w Jeseniku i Głuchołazach Zadanie I - Rewitalizacja reliktów średniowiecznych obwarowań - Wieża Bramy Górnej.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest remont Baszty Bramy Górnej w Głuchołazach. Zakres rzeczowy podstawowych robót obejmuje: a) ściany zewnętrzne : - usunięcie luźnych nawarstwień metodą strumieniowo - ścierną, - ewentualne wzmocnienie i zabezpieczenie odnalezionych warstw barwnych, - podklejenie odspajających się fragmentów tynków dyspersjami żywic sztucznych, - wypełnienie szczelin i odspojeń preparatami na bazie wapna dyspergowanego, - wzmocnienie osłabionych miejsc preparatami krzemoorganicznymi o właściwościach hydrofilnych. b) schody wewnętrzne drewniane: - wymiana ok. 1/3 do 1/2 elementów konstrukcji schodów drewnianych, - zabezpieczenie elementów drewnianych solnymi (ekologicznymi) preparatami ognioodpornymi (do granicy trudnozapalności, przeciwgrzybicznymi oraz owadobójczymi dopuszczonymi do stosowania w budownictwie użyteczności publicznej), c) ściany wewnętrzne: wątek ceglany - usunięcie nawarstwień metodą strumieniowo - ścierną na sucho, - usunięcie wtórnych zapraw cementowych i cementowo - wapiennych ze spoin i powierzchni murów - odkażenie powierzchni muru, - wstępne wzmocnienie osłabionych miejsc preparatem krzemoorganicznym o właściwościach hydrofilnych, - podklejenie odspojeń i sklejenie pęknięć dyspersjami epoksydowymi lub akrylowymi, - odsolenie najbardziej zasolonych miejsc metodą swobodnej migracji soli do rozszerzonego środowiska, - uzupełnienie spoin zaprawami wapiennymi lub z wapna trasowego, - uzupełnienie ubytków zaprawami mineralnymi, - wzmocnienie osłabionych miejsc preparatami krzemoorganicznymi o właściwościach hydrofilnych, wątek kamienny - usuwanie nawarstwień metodą strumieniowo - ścierną na sucho, - usuwanie wtórnych zapraw cementowych i cementowo - wapiennych ze spoin i powierzchni murów - odkażanie powierzchni muru, - wstępne wzmocnienie osłabionych miejsc preparatem krzemoorganicznym o właściwościach hydrofilnych, - podklejenie odspojeń i sklejenie pęknięć dyspersjami epoksydowymi lub akrylowymi, - uzupełnienie spoin zaprawami wapiennymi lub z wapna trasowego, - uzupełnienie ubytków zaprawami mineralnymi, - wzmocnienie osłabionych miejsc preparatami krzemoorganicznymi o właściwościach hydrofilnych. d) instalacja elektryczna: zasilanie budynku - rozbudowa szafki RWW 2x12 wraz z zabudowaniem głównego wyłącznika konserwacyjnego FR 100A, ogranicznikiem przepięć klasy B-C hybrydowe, zabezpieczeniem wewnętrznej linii zasilającej rozdzielnie baszty 3xS 301 B 20 A, - wykonanie uziemienia rozdzielni, rozdzielnia główna baszty - zabudowanie rozdzielni RNN 2x12 baszty wyposażoną w zabezpieczenia obwodowe w postaci wyłączników przeciwporażeniowych różnicowo prądowych. instalacje wewnętrzne - wykonanie instalacji gniazd wtyczkowych w listwach elektroinstalacyjnych, - wykonanie instalacji oświetlenia ekspozycji, - wykonanie instalacji oświetlenia ogólnego w listwach elektroinstalacyjnych wraz z naświetlaczami wyposażonymi w źródła światła typu LED o mocy 4W, - wykonanie instalacji oświetlenia awaryjnego (oprawy oświetleniowe fluorescencyjne 2x20 w wersji szczelnej z wbudowanym układem awaryjnym ( inwestorem pracującym buforowo ) z kontrolą stanu o czasie podtrzymywania 3h. oświetlenie ewakuacyjne - wykonanie piktogramów podświetlanych na drogach ewakuacyjnych, przy czym miejsce opraw oświetlenia ewakuacyjnego Wykonawca musi ustalić finalnie z osobą projektującą drogi ewakuacyjne. ochrona przeciwporażeniowa - wykonanie izolacji przewodów, - wykonanie uziemienia rozdzielni głównej CIT, - wykonanie ochrony przetężeniowej poprzez zastosowanie wkładki topikowej oraz wyłączniki nadmiarowo prądowe, - wykonanie ochrony przed skutkami oddziaływania cieplnego poprzez zastosowanie przewodów o izolacji 750 V, - wykonanie ochrony przeciwpożarowej poprzez zastosowanie wyłącznika przeciwpożarowego zabudowanego w rozdzielni głównej CIT oraz wyłącznika różnicowo prądowego, e) Wykonanie dokumentacji konserwatorskiej powykonawczej Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić w kosztach między innymi: a)geodezyjny koszt obsługi budowy, b)koszty wykonania dokumentacji powykonawczej (w tym map powykonawczych) w wersji papierowej i elektronicznej w ilości 3 egzemplarzy , c)koszty uzgodnień, odbiorów, włączeń i wyłączeń sieci w celu wykonania robót, d)koszt nadzoru archeologicznego, e)koszty badań i sprawdzeń, wykonania badań laboratoryjnych, ekspertyz itp., f)koszt wykonania inwentaryzacji powykonawczej dla każdej z branż, oraz uzyskania potwierdzenia odbioru wykonanych przyłączy, g) koszty związane z organizacją ruchu w czasie trwania robót wraz z opracowaniem i zatwierdzeniem projektów organizacji ruchu, montażem oznakowań, itp.( w przypadku wystąpienia potrzeb), h)koszty sporządzenia Planu BIOZ w 2 egzemplarzach, i)koszty ubezpieczenia budowy w czasie trwania robót, j)koszty opłat z tytułu zajęcia pasa drogowego dla zarządców dróg, których gmina nie jest właścicielem, skrzyżowania dróg gminnych z innymi drogami (w przypadku wystąpienia potrzeb), k)koszty organizacji zaplecza budowy/placu budowy wraz z kosztami energii, wody itp., l)koszty dozoru budowy, m)inne koszy, które pojawią się w trakcie realizacji zamówienia. Przed złożeniem oferty Zamawiający udostępnia możliwość dokonania wizji lokalnej w terenie w celu uwzględnienia robót, które mogą wystąpić w trakcie realizacji zamówienia, a nie są ujęte w dokumentacji projektowej (poprzedzając to procedurą zgodnie z art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych). Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja projektowa na którą składa się projekt budowlany, Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót oraz przedmiary robót. Dokumenty te stanowią załącznik do SIWZ-materiały przetargowe ( wersja pdf.). UWAGA: Ilekroć w dokumentacji projektowej zostały wskazane z nazwy materiały (wyroby) lub zostało wskazane użycie nazw materiałów (wyrobów) wskazujących na konkretne firmy/producentów lub sugerujące użycie materiałów (wyrobów) konkretnych firm/producentów, należy rozumieć, jako określenie wymaganych parametrów technicznych lub standardów jakościowych. Oznacza to, że w przypadku wskazanych z nazwy materiałów i wyrobów Zamawiający dopuszcza zastosowanie równoważnych materiałów (wyrobów) nie gorszej jakości i o nie gorszych parametrach niż opisane w projektach i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót. Ciężar udowodnienia, że materiał (wyrób) jest równoważny w stosunku do wyrobu określonego przez Zamawiającego i że oferowane wyroby spełniają wymagania określone przez Zamawiającego spoczywa na Wykonawcy. W takim przypadku Wykonawca przed zastosowaniem takich materiałów (wyrobów) musi przedłożyć odpowiednie dokumenty opisujące parametry techniczne, wymagane prawem certyfikaty i inne dokumenty dopuszczające dane materiały (wyroby) do użytkowania i pozwalające jednoznacznie stwierdzić, że są one rzeczywiście równoważne. 2. Gwarancja i rękojmia wykonania przedmiotu zamówienia Zamawiający wymaga udzielenia przez Wykonawcę 5-letniej gwarancji na wykonane roboty budowlane licząc od daty odbioru końcowego robót. Niezależnie od gwarancji Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi przez okres 5 lat, licząc od daty odbioru końcowego robót.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.45.30.00-7.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 22.12.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swoją ofertę wadium w wysokości: 50.000,00 PLN (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych) Forma wadium. 1)wadium musi obejmować cały okres związania ofertą i może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: a)w pieniądzu, b)poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c)gwarancjach bankowych, d)gwarancjach ubezpieczeniowych, e)poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 Nr 42, poz.275), 2)W przypadku wniesienia wadium w formie pieniężnej należy dokonać przelewu na rachunek bankowy Zamawiającego prowadzony przez: WBK S.A. 29109021670000000562000051 z dopiskiem Wadium w postępowaniu : Zadanie I - Rewitalizacja reliktów średniowiecznych obwarowań - Wieża Bramy Głównej -kserokopię polecenia przelewu należy dołączyć do oferty. -wadium wnoszone w innych dopuszczalnych przez Zamawiającego formach w oryginale należy dołączyć do oferty. -w przypadku Konsorcjum wadium może być wniesione przez Pełnomocnika Wykonawców o których mowa w pkt. 11.1 SIWZ. -wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czym wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek Zamawiającego potwierdzi, że otrzymał taki przelew przed upływem terminu składania ofert,

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełnią warunki, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, dotyczące posiadania wiedzy i doświadczenia. W szczególności Wykonawca musi wykazać (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, oceniane będzie ich łączne posiadanie wiedzy i doświadczenia), że: w okresie pięciu ostatnich lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy niż pięć lat, to w tym okresie, wykonał roboty o charakterze i złożoności podobnej do przedmiotu niniejszego zamówienia: tj : co najmniej jedno zamówienie polegające na wykonaniu robót remontowo- konserwatorskich w zakresie przebudowy lub odbudowy lub renowacji obiektów wpisanych do rejestru zabytków nieruchomych lub ewidencji zabytków, o wartości co najmniej 200 tys. zł brutto (każde zamówienie), z podaniem rodzaju, wartości brutto, daty i miejsca wykonania robót. Na potwierdzenie spełniania powyższych warunków udziału w przedmiotowym postępowaniu, Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia dokumentów, w oparciu, o które Zamawiający dokona oceny spełniania warunków: a)wykazu robót budowlanych, b)dowodów dotyczących robót wymienionych w wykazie potwierdzających, że roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. Dowodami, o których mowa w pkt b) są: - poświadczenie, - inne dokumenty świadczące o wykonaniu robót należycie, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz o ich prawidłowym ukończeniu - jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczeń, W przypadku, gdy zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego roboty budowlane wskazane w wykazie, o którym mowa w pkt. a) zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa powyżej. Zamawiający oceni spełnienie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, określonych w SIWZ stwierdzeniem: spełnia lub nie spełnia, w oparciu o wymagane dokumenty i oświadczenia oraz zawarte w nich informacje. Wykonawcy którzy nie wykażą spełniania wymaganych warunków zostaną wykluczeni z postępowania

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełnią warunki, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp.: dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. W szczególności Wykonawca musi wykazać (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, oceniany będzie ich łączny potencjał kadrowy oraz łączne kwalifikacje i doświadczenie), że będzie dysponować osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia i legitymują się kwalifikacjami zawodowymi odpowiednimi do stanowisk, jakie im zostaną powierzone, doświadczeniem i wykształceniem niezbędnym do wykonania zamówienia wraz z podaniem informacji o podstawie do dysponowania tymi osobami, Wykonawca musi wykazać, że dysponuje: a) 1 (jedną) osobą - pełniącą funkcję kierownika budowy, która posiada : -uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń wydane zgodnie z Prawem budowlanym lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, -co najmniej dwa lata praktyki zawodowej na budowie przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków, -uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 27 lipca 2011r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac Restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych (Dz. U.11.165.987) , z zastrzeżeniem że potwierdzenie posiadanych kwalifikacji wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów będzie spełniało ten warunek. b) 1 ( jedną ) osobą pełniącą funkcję kierownika robót elektrycznych i elektroenergetycznych która posiada: -uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych zgodnie z Prawem budowlanym lub odpowiadające im ważne uprawnienia instalacyjne, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, c) 1 (jedną) osobą dyplomowanym konserwatorem zabytków, która brała udział (wskaże lokalizacje) w co najmniej trzech zadaniach obejmujących swoim zakresem roboty budowlane obiektów wpisanych do rejestru zabytków. Pod pojęciem dyplomowany konserwator zabytków, Zamawiający rozumie osobę, która spełnia wymagania przepisów § 22 Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 27 lipca 2011 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych (Dz. U.11.165.987). Zamawiający nie dopuszcza możliwości łączenia stanowisk: -kierownika budowy i konserwatora zabytków, -kierownika robót elektrycznych i elektroenergetycznych i konserwatora zabytków, w jednej osobie. W pozostałym zakresie Zamawiający dopuszcza łączenie stanowisk w jednej osobie pod warunkiem, że osoba ta posiada co najmniej minimalne kwalifikacje przewidywane dla każdego ze stanowisk, na które jest wskazana. W przypadku wykonawców zagranicznych, dopuszcza się równoważne kwalifikacje, zdobyte w innych państwach, na zasadach określonych w art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. 2008, nr 63 poz. 394 ze zm.) Na potwierdzenie spełniania powyższych warunków udziału w przedmiotowym postępowaniu, Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia następujących dokumentów, w oparciu, o które Zamawiający dokona oceny spełniania warunków: -wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, -oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. Zamawiający oceni spełnienie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, określonych w SIWZ stwierdzeniem: spełnia lub nie spełnia, w oparciu o wymagane dokumenty i oświadczenia oraz zawarte w nich informacje. Wykonawcy którzy nie wykażą spełniania wymaganych warunków zostaną wykluczeni z postępowania

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełnią warunki, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp.: sytuacji ekonomicznej i finansowej. W szczególności Wykonawca musi spełnić następujące warunki (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, oceniana będzie ich łączna sytuacja ekonomiczna i finansowa - w tym celu dokumenty ma obowiązek złożyć ten lub ci z Wykonawców, którzy w imieniu wszystkich wykazywać będą spełnienie tego warunku): -posiadać środki finansowe lub posiadać zdolność kredytową w wysokości co najmniej 150.000,00 PLN (sto pięćdziesiąt tysięcy złotych) W celu potwierdzenia spełnienia niniejszego warunku Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć informację z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, potwierdzającą posiadanie środków finansowych w wymaganej wysokości lub posiadanie przez Wykonawcę zdolności kredytowej w wymaganej wysokości. Zamawiający oceni spełnienie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, określonych w SIWZ stwierdzeniem: spełnia lub nie spełnia, w oparciu o wymagane dokumenty i oświadczenia oraz zawarte w nich informacje. Wykonawcy którzy nie wykażą spełniania wymaganych warunków zostaną wykluczeni z postępowania

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
 • informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

a)formularz ofertowy , b)wypełniony uproszczony kosztorys ofertowy - poglądowy, stanowiący udokumentowanie podanej ceny ryczałtowej w ofercie, c)stosowne Pełnomocnictwo(a) - w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika bezpośrednio ze złożonego w ofercie odpisu z właściwego rejestru, d)w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokument ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego, e) w przypadku polegania Wykonawcy na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty: -pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia -w przypadku, gdy podmioty trzecie będą brały udział w realizacji części zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest przedstawić dokumenty, o których mowa w pkt. 9.3. SIWZ w zakresie dotyczącym tych podmiotów

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, oraz określa warunki takiej zmiany: a)Zamawiający dopuszcza zmiany umowy ze względu na zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy. b)Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w przypadku wyniknięcia rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w umowie, których nie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez strony, c)Zamawiający przewiduje Zmianę Wykonawcy związaną z sukcesja generalną, przekształceniami spółek handlowych zgodnie z KSH., a także sukcesją z mocy prawa, d)Zamawiający przewiduje również zmianę terminu zakończenia wykonania zamówienia, pod warunkiem że: -Zaszła konieczność wstrzymania realizacji robót ze względu na okoliczności niemożliwe do przewidzenia w momencie zawierania umowy, o czas trwania tych okoliczności, -Wystąpiła sytuacja niezależnego od Wykonawcy przedłużania się pozyskiwania uzgodnień, decyzji i warunków od dysponentów mediów i innych właściwych organów czy instytucji oraz przedłużanie się pozyskiwania wszelkich decyzji niezbędnych do otrzymania koniecznych uzgodnień i pozwolenia na budowę o czas niezbędny do uzyskania wymaganych decyzji bądź uzgodnień, -Zaistniały niesprzyjające warunki atmosferyczne, uniemożliwiające wykonywanie prac budowlanych w terminie, pod warunkiem , że wystąpienie takich warunków atmosferycznych zostało udokumentowane w dzienniku budowy. Termin realizacji zamówienia przesuwa się o czas trwania niesprzyjających warunków atmosferycznych, -Nastąpiła przerwa w dostawie prądu, wody, gazu, trwającej ponad 7 dni, o czas trwania przerwy, -Wystąpiła sytuacja wydłużenia terminów dostaw materiałów z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, o przedłużony okres dostawy, -Ujawniły się w toku realizacji umowy istotne braki lub błędy dokumentacji projektowej, również takie, które polegają na niezgodności dokumentacji z przepisami prawa, o okres niezbędny do usunięcia istotnych braków lub błędów dokumentacji projektowej -Wystąpiła konieczności wykonania dodatkowych badań i ekspertyz, prac lub badań archeologicznych, powodujących konieczność wstrzymania robót objętych niniejszą umową, o czas niezbędny do wykonania dodatkowych ekspertyz, badań, prac, -Zaszła konieczność zmiany terminu wykonania zamówienia z uwagi na zaistnienie okoliczności siły wyższej, o okres niezbędny do usunięcia skutków działania siły wyższej, -Zaszła konieczność wykonania robót dodatkowych, których wykonanie w sposób obiektywny uniemożliwia terminowe zakończenie realizacji przedmiotu umowy, -W przypadku opóźnień w realizacji przedmiotu zamówienia wynikających z wykonywania robót budowlanych na terenie budowy, powstałych z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę, w przypadku ujawnienia w trakcie robót urządzeń podziemnych elementów instalacji, konstrukcji, których istnienie lub lokalizacja były nieujawnione przy opracowywaniu dokumentacji projektowej z przyczyn niezawinionych przez Zamawiającego, o okres tych opóźnień, -Prace objęte umową zostały wstrzymane przez właściwe organy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, co uniemożliwia terminowe zakończenie realizacji przedmiotu umowy. Termin umowny zostanie wydłużony o sumę dni okresów wstrzymania prac na wniosek Wykonawcy uzgodniony z Zamawiającym lub Inspektorem Nadzoru oraz Zamawiającym, Decyzja o konieczności wstrzymania robót powinna zostać potwierdzona wpisem do dziennika budowy oraz powinna zostać uzgodniona z Inspektorem Nadzoru oraz Zamawiającym. O wstrzymaniu robót budowlanych Wykonawca powinien każdorazowo powiadomić Zamawiającego. f) Zamawiający dopuszcza także zmiany sposobu spełnienia świadczenia : -zmiany technologiczne, w szczególności: niedostępność na rynku materiałów lub urządzeń wskazanych w dokumentacji projektowej spowodowana zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiałów lub urządzeń; pojawienie się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji pozwalających na zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu umowy lub kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy; pojawienie się nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robót pozwalającej na zaoszczędzenie czasu realizacji inwestycji lub kosztów wykonywanych prac, jak również kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy, -konieczność zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych niż wskazane w dokumentacji projektowej, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem projektu, odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki geologiczne (kategorie gruntu, kurzawka, itp.) skutkujące niemożliwością zrealizowania przedmiotu umowy przy dotychczasowych założeniach technologicznych;,-odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki terenowe, w szczególności istnienie podziemnych urządzeń, instalacji lub obiektów infrastrukturalnych (nie dotyczy), -konieczność zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa, -zmiany dokonane na podstawie art. 20 ust. 1 pkt. 4 lit. a) ustawy Prawo budowlane, uzgodniona możliwość wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji projektowej, zgłoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru , pod warunkiem, ze zmiana ta spowodowana będzie okolicznościami zaistniałymi w trakcie realizacji robót budowlanych , których nie można było wcześniej przewidzieć, -Zamawiający przewiduje możliwość wystąpienia robót zamiennych w określonych warunkach (np. z przyczyn o charakterze technologicznym, jeżeli wprowadzenie robót zamiennych jest konieczne do prawidłowego wykonania umowy oraz nie powoduje rozszerzenia przedmiotu zamówienia w stosunku do przedmiotu określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz wynikającego z treści oferty). W przypadku, gdy do całkowitego wykonania przedmiotu zamówienia wystąpi konieczność wykonania tzw. robót zamiennych, czyli robót innych niż w określonych w dokumentacji projektowej, rozpoczęcie wykonywania tych robót może nastąpić jedynie na podstawie protokołu konieczności, potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru i Zamawiającego g) Inne zmiany: -zmiana obowiązującej stawki VAT; Jeśli zmiana stawki VAT będzie powodować zwiększenie kosztów wykonania umowy po stronie Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza możliwość zwiększenia wynagrodzenia o kwotę równą różnicy w kwocie podatku zapłaconego przez wykonawcę. -zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz wykonawcy na skutek zmian zawartej przez Zamawiającego umowy o dofinansowanie projektu lub wytycznych dotyczących realizacji projektu -kolizja z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami. W takim przypadku zmiany w umowie zostaną ograniczone do zmian koniecznych powodujących uniknięcie kolizji, -Zamawiający dopuszcza zmiany umowy określanych, jako zmiany korzystne z punktu widzenia realizacji przedmiotu umowy, w szczególności przyspieszających realizację, obniżających koszt ponoszony przez Zamawiającego na wykonanie, utrzymanie lub użytkowanie przedmiotu umowy bądź zwiększających użyteczność przedmiotu umowy h) Zmiany personalne : -Zamawiający na pisemny wniosek Wykonawcy dopuszcza zmianę podwykonawcy lub zmianę zakresu podwykonawstwa niż zakres określony w postępowaniu, w trakcie realizacji zamówienia, wprowadzenie podwykonawcy, rezygnację z podwykonawcy, z zastrzeżeniem zapisów SIWZ

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://gmina.glucholazy.sisco.info/?przetargi=1&rok=2014&mc=8
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski w Głuchołazach, 48-340 Głuchołazy ul. Rynek 15, Wydział Planowania, Zamówień Publicznych i Działalności Gospodarczej, Ip. pok. nr 16.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 18.08.2014 godzina 10:30, miejsce: Urząd Miejski w Głuchołazach, 48-340 Głuchołazy ul. Rynek 15, Sekretariat, Ip. pok. nr 11.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Inwestycja jest współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska na lata 2007-2013- Projekt : Dziedzictwo księstwa nyskiego i wspólna historia w Jeseniku i Głuchołazach..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie


 

Ilość odwiedzin: 349
Osoba, która wytworzyła informację: Joanna Sznajder
Osoba, która odpowiada za treść: Joanna Sznajder
Osoba, która wprowadzała dane: Joanna Sznajder
Data wytworzenia informacji: 2014-08-01 10:05:40
Data udostępnienia informacji: 2014-08-01 10:05:40
Data ostatniej aktualizacji: 2014-08-22 13:57:31

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner