logo
Wersja dla niedowidzących
  Urzędu Miejskiego w Głuchołazach
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 ORGANA WŁADZY
plus Rada Miejska
plus Konsultacje Społeczne
 URZĄD MIEJSKI
minus Telefony
minus Regulamin Urzędu
plus Wydziały Urzędu
plus Załatwianie spraw obywateli
plus Unia Eropejska - realizowane projekty
plus Miejsca Pracy
plus Oświadczenia majątkowe
plus Informacja dla planujących zgromadzenia na terenie Gminy Głuchołazy
minus Rejestry umów
minus Rejestr instytucji kultury
minus Ponowne wykorzystanie
 KONTROLE
plus Zewnętrzne
plus Wewnętrzne
 PRAWO LOKALNE
minus Statut gminy
minus Strategia Gminy
plus Odpady komunalne
plus Gospodarka komunalna i mieszkaniowa
plus Opłaty lokalne
plus Podatki
plus Dopłaty do paliwa rolniczego
plus Budżet gminy i sprawozdania
plus Ochrona środowiska
plus Decyzje środowiskowe
plus Wybory samorządowe -2006r.
plus Wybory Samorządowe 2010
minus Wybory Parlamentarne 2011
minus Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
minus Wybory Samorządowe - 2014
plus Wybory Prezydenckie 2015
plus Wybory Sołeckie 2015
plus Wybór ławników na kadencję 2016-2019
plus Referendum Ogólnokrajowe 2015
plus Wybory Parlamentarne 2015
minus Karta prywatyzacji Spółki ECO S.A.
plus Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Głuchołazach 2017
 Ogłoszenia pozostałe
plus 2005r.
plus 2006r.
plus 2007r.
plus 2008r.
plus 2009r.
plus 2010r.
plus 2011r.
plus 2012r.
plus 2013r.
plus 2015
plus 2014r.
plus 2016
plus 2017r.
plus Budżet Obywatelski 2016
plus Ogłoszenie o głosowaniu
plus Budżet Obywatelski 2017
minus Porady prawne
plus Konkursy ofert na zadania z zakresu zdrowia publicznego
plus Budżet Obywatelski 2018
 Jednostki organizacyjne
minus Spółki
minus Jednostki oświatowe
minus Inne jednostki
 Organizacje pozarządowe
plus 2010
plus 2011
plus 2012
plus 2013
plus 2014
plus 2015
plus 2016
plus 2017
 Nieruchomości
plus Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
plus Nieruchomości przeznaczone do dzierżawy, najmu
plus Przetargi nieruchomości
plus Rokowania na sprzedaż nieruchomości
 Zapytania ofertowe
plus 2009
plus 2010
plus 2011
plus 2012
plus 2013
minus ZAPYTANIE OFERTOWE na usługę pn.: Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla obszaru Gminy Głuchołazy
minus Remont nawierzchni drogi asfaltowo-szutrowej (tłuczniowej) oraz remont dwóch mostków w ciągu drogi 107147 O i wewnętrznej położonych na działkach 502,503,758,759 i 760/2 w m. Konradów. Znisz
minus Remont nawierzchni drogi szutrowej (tłuczniowej) wraz z przepustami w drodze wewnętrznej na działkach 219, 304, 305 w m. Podlesie. Zniszczenia po nawalnych deszczach z 27-28 maja 2014r
minus Remont nawierzchni drogi szutrowej (tłuczniowej) – jedyny dojazd do posesji – na drodze wewnętrznej na działkach 248, 249, 250 w Podlesiu. Zniszczenia po nawalnych deszczach z 27-28 maja 2014r
minus Remont nawierzchni drogi wraz z odwodnieniem (z korytek betonowych) oraz umocnienia skarp rowu na drodze wewnętrznej w m. Jarnołtówek na działkach 535, 536, 568. Zniszczenia po n
minus Oczyszczenie (odmulenie) cieku wodnego, oczyszczenie przepustów oraz umocnienia skarp na cieku wodnym w Jarnołtówku na działkach 581, 582. Zniszczenia po nawalnych deszczach z 27-28 maja 2014r
minus Remont mostu na wys. budynku nr 90 w m. Burgrabice na działkach 502 i 1587. Zniszczenia po nawalnych deszczach z 27-28 maja 2014r
minus Remont nawierzchni szutrowej (tłuczniowej) z przebudową przepustu drogowego w m. Sławniowice na działkach 316/1, 316/2 i 343. Zniszczenia po nawalnych deszczach z 27-28 maja 2014r
minus Remont mostu na wys. budynku nr 90 w m. Burgrabice na działkach 502 i 1587. Zniszczenia po nawalnych deszczach z 27-28 maja 2014r
minus Remont nawierzchni szutrowej (tłuczniowej) z przebudową przepustu drogowego w m. Sławniowice na działkach 316/1, 316/2 i 343. Zniszczenia po nawalnych deszczach z 27-28 maja 2014r
minus 2015
   minus zapytanie ofertowe dot. Przebudowy pomieszczeń szatni na pomieszczenia sanitarne w budynku PSP nr 2
   minus ZAPYTANIE OFERTOWE na usługę pn.:" Usługi wyceny nieruchomosci"
   minus Zapytanie ofertowe dot. opracowania studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Głuchołazy
   minus ZAPYTANIE OFERTOWE - „ZAPROJEKTOWANIE, DOSTAWA I MONTAŻ ZJEŻDŻALNI RUROWEJ O DŁUGOŚCI 25 MB W SYSTEMIE ZAPROJEKTUJ WYBUDUJ
   minus Zapytanie ofertowe na opracowanie pn. „Rewitalizacja dawnego obszaru uzdrowiskowego w Głuchołazach”
   minus ZAPYTANIE OFERTOWE na usługę pn.:" „Demontaż, załadunek, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie Gminy Głuchołazy w roku 2015.”
   minus ZAPYTANIE OFERTOWE na opracowanie " Programu ograniczenia niskiej emisji dla gminy Głuchołazy"
   minus Zapytanie ofertowe na wyłonienie dostawcy usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej
   minus ZAPYTANIE OFERTOWE na wykonanie oznakowania poziomego na terenie miasta Głuchołazy
   minus ZAPYTANIE OFERTOWE na opracowanie dokumentacji budowlano-wykonawczej dla zadania pn. Budowa dróg osiedlowych ul. Zapolskiej, Fredry, Tuwima, Mickiewicza i Brzechwy w Głuchołazach
   minus Zapytanie ofertowe na "Modernizaję części ulicy Magistrackiej w Głuchołazach"
   minus Zapytanie oferowe na "Modernizację części ulicy Magistrackiej w Głuchołazach"
   minus ZAPYTANIE OFERTOWE na opracowanie dokumentacji dla zadania Rewitalizacji dawnego obszary uzdrowiskowego w Głuchołazach
   minus Zapytanie ofertowe na wykonanie roboty budowlanej pn. "Boisko dla każdego sportowca w Starym Lesie 56a" w ramach inicjatywy lokalnej
   minus ZAPYTANIE OFERTOWE na "Opracowanie dokumentacji dla zadania pn. Rewitalizacja dawnego obszaru uzdrowiskowego w Głuchołazach"
   minus Opracowanie dokumentacji dla budynku Ośrodku Pomocy Społecznej ul. Al. Jana Pawła II 14 w Głuchołazach
   minus Przygotowanie i wydawanie posiłków dla klientów Ośrodka Pomocy Społecznej w Głuchołazach
plus 2016
minus Informacja o udzieleniu zamówienia na zadanie:Konserwacja cząstkowa-remonty cząstkowe dróg na terenie g. Gł-zy
plus 2017
 Zarządzenia Burmistrza
plus 2011 rok
plus 2012 rok
plus 2013 rok
plus 2014 rok
minus Zarządzenie Nr 1364-PR.310/2014 z dnia 16 kwietnia 2014r. w sprawie Regulaminu postepowania o udzielenie zamówienia publicznego
minus Zarządzenie Nr 1492-PR.341/2014 Burmistrza Głuchołaz z dnia 14 lipca 2014 r.Burmistrza Głuchołaz
minus Zarządzenie Nr 41-PR.7.2014 Burmistrza Głuchołaz z dnia 31 grudnia 2014 r.
plus 2015 rok
plus 2016 rok
plus 2017
 Plan Zrządzania Kryzysowego Gminy
minus Plan zarządzania kryzysowego Gminy Głuchołazy
 Zagospodarowanie przestrzenne
minus GMINNA EWIDENCJA ZABYTKÓW
minus Instrukcja obsługi portalu "Opolskie w internecie"
minus Informacje ogólne. Wykaz obowiązujących planów miejscowych
minus STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY GŁUCHOŁAZY
minus OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA SPRAWY Z 2017r.
minus OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI 2017r.
minus OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA 2016r.
minus OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI spraw z 2015r.
minus OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI spraw z 2016r.
minus OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GŁUCHOŁAZ o przystąpieniu do sporządzenia 5 planów
minus OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GŁUCHOŁAZ O PRZYSTĄPIENIU DO ZMIANY 3 PLANÓW
minus OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GŁUCHOŁAZ O PRZYSTĄPIENIU DO ZMIANY STUDIUM
minus Ogłoszenie o odstąpieniu od SOOŚ do zmiany planu miejscowego w rejonie ul. Lompy w Głuchołazach
minus Ogloszenie o odstąpieniu od SOOŚ do zmiany planu miejscowego obszaru wsi Podlesie
minus OGŁOSZENIE BURMISTRZA GŁUCHOŁAZ o przystąpieniu do sporządzenia 3 planów
minus OBWIESZCZENIE O WYŁOŻENIU DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU ZMIANY PLANU MIEJSCOWEGO STAREGO MIASTA W GŁUCHOŁAZACH wraz z prognozą
minus Zawiadomienie SKO dot. sprawy IRG.6733.17.2015
minus zawiadomienie SKO dot. sprawy IRG.6733.18.2016
minus OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GŁUCHOŁAZ O WYŁOŻENIU DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU ZMIANY PLANU W REJONIE UL. TARGOWEJ W GŁUCHOŁAZACH
minus OBWIESZCZENIE Burmistrza Głuchołaz o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Głuchołazy w rejonie Al. Jana Pawła II wraz z prognozą
minus OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar działalności gospodarczej we wsi Charbielin i Bodzanów w gminie Głuchołazy
minus OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia zmiany planu miejscowego m. Głuchołazy w rej. dz. nr 761/2, 760/3, 761/59 przy ul. Grunwaldzkiej oraz w rej. dz. nr 897/2 przy ul. Kraszewskiego
minus OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu: projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Pokrzywna wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
minus OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia planu miejscowego miasta Głuchołazy obejmującego obszar dz. nr 1350/4 w rej. ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego
minus OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia zmiany planu miejscowego obejmującego obszar w rej. ul. Grunwaldzkiej, Prymasa S. Wyszyńskiego, M. Curie-Skłodowskiej, Targowej
minus OBWIESZCZENIE Burmistrza Głuchołaz o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Nowy Świętów oraz do sporządzenia prognozy oddziaływania na środow
minus OGŁOSZENIE BURMISTRZA O ODSTĄPIENIU OD PRZEPROWADZENIA OCENY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO DO ZMIANY PLANU W REJONIE AL. JANA PAWŁA II
minus OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia planu miejscowego obejmującego działki na obszarze wsi Bodzanów i Nowy Świętów, w rejonie zakładu Malta – Decor sp. z o.o.
minus OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia planu miejscowego miasta Głuchołazy w rejonie ulic gen. Sikorskiego i Moniuszki
minus OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ulicy Bohaterów Warszawy obejmującego teren położony przy ulicy Bohaterów Wars
minus OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Głuchołazy w rejonie Al. Jana Pawła II
minus OBWIESZCZENIE o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Pokrzywna wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
minus OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GŁUCHOŁAZ o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany planu miejscowego obejmującego obszar w rej. ulic Grunwaldzkiej, Wyszyńskiego, Skłodowskiej, Targowej w Gł-zach
minus OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GŁUCHOŁAZ o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany planu miejscowego m. Głuchołazy obejmującego obszar działki nr 1350/4 w rejonie ul. Pr. Stefana Wyszyńskiego
minus odwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
minus OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GŁUCHOŁAZ o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagosp. przestrz. miasta Głuchołazy w rej. ul. gen. Sikorskiego i Moniuszki
minus OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GŁUCHOŁAZ o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego działki na obszarze wsi Bodzanów i Nowy Świętów, w rejonie
minus OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GŁUCHOŁAZ o przyjęciu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Głuchołazy w rejonie ulic gen. Sikorskiego i Moniuszki oraz o możliwościach zapoznania się z jeg
minus OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GŁUCHOŁAZ o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany mpzp w rejonie ul. Grunwaldzkiej, Wyszyńskiego, M. Curie-Skłodowskiej, Targowej
minus OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GŁUCHOŁAZ o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany mpzp m. Głuchołazy obejm. obszar dz. nr 1350/4 w rej. ul. Pr. S. Wyszyńskiego
minus OBWIESZCZENIE BURMISTRZA o odstąpieniu od przeprowadzenia oceny SOOŚ do zmiany mpzp m. Głuchołazy w rej. dz. nr 761/2, 760/3, 761/59 Grunwaldzkiej oraz w rej. dz. nr 897/2 przy ul. Kraszewskiego
 Sprawozdania z realizacji programów
minus Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za 2013r.
minus Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2013r.
minus Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Preciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie za 2013r.
minus Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny za 2013r.
minus Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za 2014r.
minus Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2014r.
minus Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za 2015r.
minus Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2015r
minus Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za 2016r
minus Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2016r
 Audyt wewnętrzny
minus Audyt 2014
minus Audyt 2015
minus Audyt 2017
 Zapytania ofertowe
plus 2009
plus 2010
plus 2011
plus 2012
plus 2013
plus 2014
minus ZAPYTANIE OFERTOWE na usługę pn.: Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla obszaru Gminy Głuchołazy
minus Remont nawierzchni drogi asfaltowo-szutrowej (tłuczniowej) oraz remont dwóch mostków w ciągu drogi 107147 O i wewnętrznej położonych na działkach 502,503,758,759 i 760/2 w m. Konradów. Znisz
minus Remont nawierzchni drogi szutrowej (tłuczniowej) wraz z przepustami w drodze wewnętrznej na działkach 219, 304, 305 w m. Podlesie. Zniszczenia po nawalnych deszczach z 27-28 maja 2014r
minus Remont nawierzchni drogi szutrowej (tłuczniowej) – jedyny dojazd do posesji – na drodze wewnętrznej na działkach 248, 249, 250 w Podlesiu. Zniszczenia po nawalnych deszczach z 27-28 maja 2014r
minus Remont nawierzchni drogi wraz z odwodnieniem (z korytek betonowych) oraz umocnienia skarp rowu na drodze wewnętrznej w m. Jarnołtówek na działkach 535, 536, 568. Zniszczenia po n
minus Oczyszczenie (odmulenie) cieku wodnego, oczyszczenie przepustów oraz umocnienia skarp na cieku wodnym w Jarnołtówku na działkach 581, 582. Zniszczenia po nawalnych deszczach z 27-28 maja 2014r
minus Remont mostu na wys. budynku nr 90 w m. Burgrabice na działkach 502 i 1587. Zniszczenia po nawalnych deszczach z 27-28 maja 2014r
minus Remont nawierzchni szutrowej (tłuczniowej) z przebudową przepustu drogowego w m. Sławniowice na działkach 316/1, 316/2 i 343. Zniszczenia po nawalnych deszczach z 27-28 maja 2014r
minus Remont mostu na wys. budynku nr 90 w m. Burgrabice na działkach 502 i 1587. Zniszczenia po nawalnych deszczach z 27-28 maja 2014r
minus Remont nawierzchni szutrowej (tłuczniowej) z przebudową przepustu drogowego w m. Sławniowice na działkach 316/1, 316/2 i 343. Zniszczenia po nawalnych deszczach z 27-28 maja 2014r
 Miejska Rada Seniorów
plus 2015
plus 2016
 Głuchołaskie Podwórko
plus 2015
plus 2016
plus 2017
 Uchwały Rady Miejskiej
minus Uchwały Rady Miejskiej podjęte po 2012r.
 Informacje
plus Uchwały
plusPrzetargi
 Sprawy do załatwienia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Nr sprawy OP.2634.8.2015.AS z dnia 12.06.2015r.

Urząd Miejski w Głuchołazach zwraca się do Waszej firmy o przedstawienie wstępnej oferty cenowej na:

usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej na okres 24 miesięcy ( z wyjątkami) wraz z usługą dostawy aparatów telefonicznych dla posiadanych numerów wykazanych w załączniku Nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.

Wymagania:

 1. Wykonawca zapewni zasięg sieci telefonii komórkowej na obszarze całego kraju
  na poziomie umożliwiającym realizację transmisji głosu i danych w GPRS bez względu na porę dnia (nie mniej niż 90% pokrycia terenu woj. Opolskiego)
 2. Wykonawca zapewni bezkosztowe przeniesienie (zachowanie numerów)
  i aktywowanie posiadanej puli numerów do swojej sieci.
 3. Rozpoczęcie świadczenia przedmiotowej usługi jest ściśle związane z rozwiązaniem umów z dotychczasowym operatorem. Przeniesienie usług do nowego wykonawcy nastąpi z dniem 26.08.2015r. dla 38 numerów, z dniem 4.11.2015r. dla  numeru  
  504102220 i z dniem 19.01.2016r. dla numeru 509818827 (szczegóły w załączniku Nr 1).
 4. Okres świadczenia usług telekomunikacyjnych obejmuje 24 miesiące, przy czym dla numerów 504102220 i 509818827 okres ten zostanie skrócony do daty zakończenia świadczenia usług większości numerów.
 5. Karty SIM muszą być dostarczone do siedziby Zamawiającego na 14 dni przed upływem terminu umów, na jaki zostały zawarte.
 6. Wykonawca bezpłatnie uruchomi wydzieloną grupę użytkowników sieci telefonii komórkowej dedykowanej dla Zamawiającego tzw. wirtualną sieć prywatną (VPN – Biznes Grupę), wewnątrz której połączenia głosowe, tekstowe i multimedialne będą bezpłatne i bez limitów dla wszystkich numerów uruchomionych w ramach tej umowy.
 7. W ramach usługi muszą być zagwarantowane standardowe opcje oferowane przez operatora, w tym między innymi:
 • transmisja głosu (standardowa jeden do jednego),
 • przesyłanie SMS,
 • przesyłanie MMS,
 • dostęp do Internetu (WAP, przeglądanie stron www, itp.),
 • prezentacja numeru (dzwoniącego i własnego),
 • roaming,
 • połączenia międzynarodowe,
 • transmisja GPRS, EDGE, HSDPA itp.
 1. Wykonawca zgadza się, aby nie  cała pula numerów Zamawiającego generowała ruch, połączenia, przesył danych. Zamawiający sam decyduje, ile i które
  z posiadanych kart SIM jest w danej chwili aktywnych.
 2. Wykonawca określi kwoty abonamentów lub pakietu kwotowego oraz wszystkich innych opłat i stawek dostosowanych do  zapotrzebowania określonego w załączniku Nr 2.
 3. Wykonawca określi wielkość pakietów wiadomości tekstowych SMS
  i wiadomości multimedialnych MMS do bezpłatnego wykorzystania dla całej puli numerów
  .
 4. Wykonawca określi również wielkość transferu danych dostępowych do sieci Internet dla 20 numerów do bezpłatnego wykorzystania. Zamawiający rozpatrzy także oferty zawierające transfer danych z minimalnym limitem 2 GB dla każdego
  z 20 numerów telefonicznych z osobna. Po wykorzystaniu limitu transferu danych użytkownik może nadal korzystać z Internetu w danym miesięcznym okresie rozliczeniowym, przy czym dostawca Internetu ma prawo zmniejszyć jego prędkość do końca tego okresu rozliczeniowego; Zamawiający nie zostanie obciążony żadnymi kosztami za transmisję danych po przekroczeniu limitu transferu danych.
 5. Zamawiający obciążany będzie przez Wykonawcę za rzeczywisty ruch telekomunikacyjny wychodzący lub do wysokości nie przekraczającej ustalony limit zobowiązania miesięcznego.
 6. Czas trwania połączeń głosowych krajowych naliczany (taryfikowany) będzie co 1 (jedną) sekundę począwszy od pierwszej sekundy połączenia (1s/1s). Zamawiający nie dopuszcza opłaty za inicjację połączenia.
 7. Wykonawca zapewni bezpłatny dostęp do sprawdzania stanu własnego rachunku
  w formie elektronicznej (konto użytkownika) dla upoważnionych osób.
 8. Wykonawca będzie sporządzał bezpłatnie bilingi połączeń osobno dla każdego numeru.
 9. Wykonawca zapewni dostarczenie zamawiającemu w terminie 7 dni kalendarzowych od zakończenia okresu rozliczeniowego faktury za wykonane usługi.
 10. Termin płatności za wystawioną przez Wykonawcę fakturę VAT wynosi 14 dni od daty otrzymania faktury VAT przez Zamawiającego.
 11. Wykonawca przedstawi ofertę dotyczącą możliwości włączenia dodatkowych numerów telefonicznych w celu dołączenia ich do tzw. wirtualnej sieci prywatnej dedykowanej dla Zamawiającego z zastrzeżeniem pkt 6.
 12. Wykonawca w ramach przedstawionej oferty cenowej dostosowanej do zapotrzebowania Zamawiającego określi tzw. budżet na terminale i dołączy wykaz cenowy proponowanych modeli aparatów telefonicznych.

 

Ofertę pisemną podpisaną przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli prosimy złożyć w Sekretariacie tut. Urzędu lub przesłać faxem/drogą elektroniczną (nr faxu 774092101, e-mail: umig@glucholazy.pl) w terminie do dnia 19.06.2015r. do godziny 14.00.

            W/w wydatek publiczny nie jest objęty przepisami o zamówieniach publicznych (tekst jedn. z 2010 nr 113, poz. 759 z późn. zmianami).

 

Załączniki do pobrania: 2015-06-12 13:05:14 - Załącznik Nr 1 - Wykaz numerów (61.50 kB)
2015-06-12 13:06:01 - Załącznik Nr 2 - Wykaz połaczeń (42.50 kB)

Ilość odwiedzin: 717
Nazwa dokumentu: Zapytanie ofertowe na wyłonienie dostawcy usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej
Skrócony opis: Zapytanie ofertowe na wyłonienie dostawcy usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej
Osoba, która wytworzyła informację: Agata Setlak
Osoba, która odpowiada za treść: Agata Setlak
Osoba, która wprowadzała dane: Agata Setlak
Data wytworzenia informacji: 2015-06-12 13:01:17
Data udostępnienia informacji: 2015-06-12 13:01:17
Data ostatniej aktualizacji: 2015-06-12 13:10:52

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner