logo
Wersja dla niedowidzących
  Urzędu Miejskiego w Głuchołazach
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 ORGANA WŁADZY
plus Rada Miejska
plus Konsultacje Społeczne
 URZĄD MIEJSKI
minus Telefony
minus Regulamin Urzędu
plus Wydziały Urzędu
plus Załatwianie spraw obywateli
plus Unia Eropejska - realizowane projekty
plus Miejsca Pracy
plus Oświadczenia majątkowe
plus Informacja dla planujących zgromadzenia na terenie Gminy Głuchołazy
minus Rejestry umów
minus Rejestr instytucji kultury
minus Ponowne wykorzystanie
 KONTROLE
plus Zewnętrzne
plus Wewnętrzne
 PRAWO LOKALNE
minus Statut gminy
minus Strategia Gminy
plus Odpady komunalne
plus Gospodarka komunalna i mieszkaniowa
plus Opłaty lokalne
plus Podatki
plus Dopłaty do paliwa rolniczego
plus Budżet gminy i sprawozdania
plus Ochrona środowiska
plus Decyzje środowiskowe
plus Wybory samorządowe -2006r.
plus Wybory Samorządowe 2010
minus Wybory Parlamentarne 2011
minus Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
minus Wybory Samorządowe - 2014
plus Wybory Prezydenckie 2015
plus Wybory Sołeckie 2015
plus Wybór ławników na kadencję 2016-2019
plus Referendum Ogólnokrajowe 2015
plus Wybory Parlamentarne 2015
minus Karta prywatyzacji Spółki ECO S.A.
plus Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Głuchołazach 2017
 Ogłoszenia pozostałe
plus 2005r.
plus 2006r.
plus 2007r.
plus 2008r.
minus 2009r.
   minus otwarty konkurs - uzależnienia, ochrona zdrowia i pomoc społeczna
   minus otwarty konkurs ofert - sport
   minus Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Głuchołazy
   minus Wyniki otwartego konkursu - uzależnienia, ochrona zdrowia i pomoc społeczna
   minus Obwieszczenie Burmistrza Głuchołaz o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
   minus Nabór wniosków o przyznanie dofinansowania szkolenia w klubach sportowych
   minus otwarty konkurs ofert - sport
   minus Obwieszczenie Burmistrza Głuchołaz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzen
   minus Nabór wniosków o przyznanie dofinansowania szkolenia w klubach sportowych II Tura
   minus otwarty konkurs ofert - wspieranie zespołów chóralnych
   minus Obwieszczenie Burmistrza Głuchołaz o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Charbielinie
   plus Otwarty Konkurs - Zespoły Chóralne
   minus Zezwolenie na realizację inwestycji drogowej
   minus Zezwolenie na przebudowę drogi powiatowej (Konradów, Jarnołtówek)
   minus Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Głuchołazy
   minus Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów budownictwa mieszkaniowego we wsi Jarnołtówek
   minus Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Starego Miasta w Głuchołazach
plus 2010r.
plus 2011r.
plus 2012r.
plus 2013r.
plus 2015
plus 2014r.
plus 2016
plus 2017r.
plus Budżet Obywatelski 2016
plus Ogłoszenie o głosowaniu
plus Budżet Obywatelski 2017
minus Porady prawne
plus Konkursy ofert na zadania z zakresu zdrowia publicznego
plus Budżet Obywatelski 2018
 Jednostki organizacyjne
minus Spółki
minus Jednostki oświatowe
minus Inne jednostki
 Organizacje pozarządowe
plus 2010
plus 2011
plus 2012
plus 2013
plus 2014
plus 2015
plus 2016
plus 2017
 Nieruchomości
plus Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
plus Nieruchomości przeznaczone do dzierżawy, najmu
plus Przetargi nieruchomości
plus Rokowania na sprzedaż nieruchomości
 Zapytania ofertowe
plus 2009
plus 2010
plus 2011
plus 2012
plus 2013
minus ZAPYTANIE OFERTOWE na usługę pn.: Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla obszaru Gminy Głuchołazy
minus Remont nawierzchni drogi asfaltowo-szutrowej (tłuczniowej) oraz remont dwóch mostków w ciągu drogi 107147 O i wewnętrznej położonych na działkach 502,503,758,759 i 760/2 w m. Konradów. Znisz
minus Remont nawierzchni drogi szutrowej (tłuczniowej) wraz z przepustami w drodze wewnętrznej na działkach 219, 304, 305 w m. Podlesie. Zniszczenia po nawalnych deszczach z 27-28 maja 2014r
minus Remont nawierzchni drogi szutrowej (tłuczniowej) – jedyny dojazd do posesji – na drodze wewnętrznej na działkach 248, 249, 250 w Podlesiu. Zniszczenia po nawalnych deszczach z 27-28 maja 2014r
minus Remont nawierzchni drogi wraz z odwodnieniem (z korytek betonowych) oraz umocnienia skarp rowu na drodze wewnętrznej w m. Jarnołtówek na działkach 535, 536, 568. Zniszczenia po n
minus Oczyszczenie (odmulenie) cieku wodnego, oczyszczenie przepustów oraz umocnienia skarp na cieku wodnym w Jarnołtówku na działkach 581, 582. Zniszczenia po nawalnych deszczach z 27-28 maja 2014r
minus Remont mostu na wys. budynku nr 90 w m. Burgrabice na działkach 502 i 1587. Zniszczenia po nawalnych deszczach z 27-28 maja 2014r
minus Remont nawierzchni szutrowej (tłuczniowej) z przebudową przepustu drogowego w m. Sławniowice na działkach 316/1, 316/2 i 343. Zniszczenia po nawalnych deszczach z 27-28 maja 2014r
minus Remont mostu na wys. budynku nr 90 w m. Burgrabice na działkach 502 i 1587. Zniszczenia po nawalnych deszczach z 27-28 maja 2014r
minus Remont nawierzchni szutrowej (tłuczniowej) z przebudową przepustu drogowego w m. Sławniowice na działkach 316/1, 316/2 i 343. Zniszczenia po nawalnych deszczach z 27-28 maja 2014r
plus 2015
plus 2016
minus Informacja o udzieleniu zamówienia na zadanie:Konserwacja cząstkowa-remonty cząstkowe dróg na terenie g. Gł-zy
plus 2017
 Zarządzenia Burmistrza
plus 2011 rok
plus 2012 rok
plus 2013 rok
plus 2014 rok
minus Zarządzenie Nr 1364-PR.310/2014 z dnia 16 kwietnia 2014r. w sprawie Regulaminu postepowania o udzielenie zamówienia publicznego
minus Zarządzenie Nr 1492-PR.341/2014 Burmistrza Głuchołaz z dnia 14 lipca 2014 r.Burmistrza Głuchołaz
minus Zarządzenie Nr 41-PR.7.2014 Burmistrza Głuchołaz z dnia 31 grudnia 2014 r.
plus 2015 rok
plus 2016 rok
plus 2017
 Plan Zrządzania Kryzysowego Gminy
minus Plan zarządzania kryzysowego Gminy Głuchołazy
 Zagospodarowanie przestrzenne
minus GMINNA EWIDENCJA ZABYTKÓW
minus Instrukcja obsługi portalu "Opolskie w internecie"
minus Informacje ogólne. Wykaz obowiązujących planów miejscowych
minus STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY GŁUCHOŁAZY
minus OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA SPRAWY Z 2017r.
minus OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI 2017r.
minus OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA 2016r.
minus OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI spraw z 2015r.
minus OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI spraw z 2016r.
minus OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GŁUCHOŁAZ o przystąpieniu do sporządzenia 5 planów
minus OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GŁUCHOŁAZ O PRZYSTĄPIENIU DO ZMIANY 3 PLANÓW
minus OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GŁUCHOŁAZ O PRZYSTĄPIENIU DO ZMIANY STUDIUM
minus Ogłoszenie o odstąpieniu od SOOŚ do zmiany planu miejscowego w rejonie ul. Lompy w Głuchołazach
minus Ogloszenie o odstąpieniu od SOOŚ do zmiany planu miejscowego obszaru wsi Podlesie
minus OGŁOSZENIE BURMISTRZA GŁUCHOŁAZ o przystąpieniu do sporządzenia 3 planów
minus OBWIESZCZENIE O WYŁOŻENIU DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU ZMIANY PLANU MIEJSCOWEGO STAREGO MIASTA W GŁUCHOŁAZACH wraz z prognozą
minus Zawiadomienie SKO dot. sprawy IRG.6733.17.2015
minus zawiadomienie SKO dot. sprawy IRG.6733.18.2016
minus OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GŁUCHOŁAZ O WYŁOŻENIU DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU ZMIANY PLANU W REJONIE UL. TARGOWEJ W GŁUCHOŁAZACH
minus OBWIESZCZENIE Burmistrza Głuchołaz o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Głuchołazy w rejonie Al. Jana Pawła II wraz z prognozą
minus OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar działalności gospodarczej we wsi Charbielin i Bodzanów w gminie Głuchołazy
minus OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia zmiany planu miejscowego m. Głuchołazy w rej. dz. nr 761/2, 760/3, 761/59 przy ul. Grunwaldzkiej oraz w rej. dz. nr 897/2 przy ul. Kraszewskiego
minus OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu: projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Pokrzywna wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
minus OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia planu miejscowego miasta Głuchołazy obejmującego obszar dz. nr 1350/4 w rej. ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego
minus OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia zmiany planu miejscowego obejmującego obszar w rej. ul. Grunwaldzkiej, Prymasa S. Wyszyńskiego, M. Curie-Skłodowskiej, Targowej
minus OBWIESZCZENIE Burmistrza Głuchołaz o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Nowy Świętów oraz do sporządzenia prognozy oddziaływania na środow
minus OGŁOSZENIE BURMISTRZA O ODSTĄPIENIU OD PRZEPROWADZENIA OCENY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO DO ZMIANY PLANU W REJONIE AL. JANA PAWŁA II
minus OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia planu miejscowego obejmującego działki na obszarze wsi Bodzanów i Nowy Świętów, w rejonie zakładu Malta – Decor sp. z o.o.
minus OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia planu miejscowego miasta Głuchołazy w rejonie ulic gen. Sikorskiego i Moniuszki
minus OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ulicy Bohaterów Warszawy obejmującego teren położony przy ulicy Bohaterów Wars
minus OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Głuchołazy w rejonie Al. Jana Pawła II
minus OBWIESZCZENIE o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Pokrzywna wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
minus OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GŁUCHOŁAZ o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany planu miejscowego obejmującego obszar w rej. ulic Grunwaldzkiej, Wyszyńskiego, Skłodowskiej, Targowej w Gł-zach
minus OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GŁUCHOŁAZ o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany planu miejscowego m. Głuchołazy obejmującego obszar działki nr 1350/4 w rejonie ul. Pr. Stefana Wyszyńskiego
minus odwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
minus OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GŁUCHOŁAZ o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagosp. przestrz. miasta Głuchołazy w rej. ul. gen. Sikorskiego i Moniuszki
minus OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GŁUCHOŁAZ o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego działki na obszarze wsi Bodzanów i Nowy Świętów, w rejonie
minus OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GŁUCHOŁAZ o przyjęciu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Głuchołazy w rejonie ulic gen. Sikorskiego i Moniuszki oraz o możliwościach zapoznania się z jeg
minus OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GŁUCHOŁAZ o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany mpzp w rejonie ul. Grunwaldzkiej, Wyszyńskiego, M. Curie-Skłodowskiej, Targowej
minus OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GŁUCHOŁAZ o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany mpzp m. Głuchołazy obejm. obszar dz. nr 1350/4 w rej. ul. Pr. S. Wyszyńskiego
minus OBWIESZCZENIE BURMISTRZA o odstąpieniu od przeprowadzenia oceny SOOŚ do zmiany mpzp m. Głuchołazy w rej. dz. nr 761/2, 760/3, 761/59 Grunwaldzkiej oraz w rej. dz. nr 897/2 przy ul. Kraszewskiego
 Sprawozdania z realizacji programów
minus Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za 2013r.
minus Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2013r.
minus Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Preciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie za 2013r.
minus Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny za 2013r.
minus Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za 2014r.
minus Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2014r.
minus Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za 2015r.
minus Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2015r
minus Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za 2016r
minus Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2016r
 Audyt wewnętrzny
minus Audyt 2014
minus Audyt 2015
minus Audyt 2017
 Zapytania ofertowe
plus 2009
plus 2010
plus 2011
plus 2012
plus 2013
plus 2014
minus ZAPYTANIE OFERTOWE na usługę pn.: Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla obszaru Gminy Głuchołazy
minus Remont nawierzchni drogi asfaltowo-szutrowej (tłuczniowej) oraz remont dwóch mostków w ciągu drogi 107147 O i wewnętrznej położonych na działkach 502,503,758,759 i 760/2 w m. Konradów. Znisz
minus Remont nawierzchni drogi szutrowej (tłuczniowej) wraz z przepustami w drodze wewnętrznej na działkach 219, 304, 305 w m. Podlesie. Zniszczenia po nawalnych deszczach z 27-28 maja 2014r
minus Remont nawierzchni drogi szutrowej (tłuczniowej) – jedyny dojazd do posesji – na drodze wewnętrznej na działkach 248, 249, 250 w Podlesiu. Zniszczenia po nawalnych deszczach z 27-28 maja 2014r
minus Remont nawierzchni drogi wraz z odwodnieniem (z korytek betonowych) oraz umocnienia skarp rowu na drodze wewnętrznej w m. Jarnołtówek na działkach 535, 536, 568. Zniszczenia po n
minus Oczyszczenie (odmulenie) cieku wodnego, oczyszczenie przepustów oraz umocnienia skarp na cieku wodnym w Jarnołtówku na działkach 581, 582. Zniszczenia po nawalnych deszczach z 27-28 maja 2014r
minus Remont mostu na wys. budynku nr 90 w m. Burgrabice na działkach 502 i 1587. Zniszczenia po nawalnych deszczach z 27-28 maja 2014r
minus Remont nawierzchni szutrowej (tłuczniowej) z przebudową przepustu drogowego w m. Sławniowice na działkach 316/1, 316/2 i 343. Zniszczenia po nawalnych deszczach z 27-28 maja 2014r
minus Remont mostu na wys. budynku nr 90 w m. Burgrabice na działkach 502 i 1587. Zniszczenia po nawalnych deszczach z 27-28 maja 2014r
minus Remont nawierzchni szutrowej (tłuczniowej) z przebudową przepustu drogowego w m. Sławniowice na działkach 316/1, 316/2 i 343. Zniszczenia po nawalnych deszczach z 27-28 maja 2014r
 Miejska Rada Seniorów
plus 2015
plus 2016
 Głuchołaskie Podwórko
plus 2015
plus 2016
plus 2017
 Uchwały Rady Miejskiej
minus Uchwały Rady Miejskiej podjęte po 2012r.
 Informacje
plus Uchwały
plusPrzetargi
 Sprawy do załatwienia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Burmistrz Głuchołaz
ogłasza otwarty konkurs ofert na:
 
Regulamin konkursu
 
Zadanie nr 1 – Prowadzenie działań skierowanych do osób uzależnionych, abstynentów i ich rodzin przez prowadzenie Klubu Abstynenta.
1) Prowadzenie Klubu Abstynenta dla mieszkańców Gminy Głuchołazy powinno obejmować pomoc dla osób:
-          uzależnionych od alkoholu będących po przebytej terapii odwykowej lub podejmujących abstynencję wymagających wsparcia w trzeźwieniu i abstynencji,
-          współuzależnionych,
-          propagujących trzeźwość wśród mieszkańców Gminy Głuchołazy poprzez bieżącą działalność Klubu, wynikającą z realizacji zadań terapeutycznych, wspierających, szkoleniowych, a także promujących trzeźwość.
Udzielanie pomocy ww. osobom powinno odbywać się poprzez:
-          propagowanie trzeźwego stylu życia,
-          realizację programu zdrowienia dla osób uzależnionych od alkoholu,
-          realizację programu zdrowienia dla osób współuzależnionych od alkoholu,
-          prowadzenie grup wsparcia dla osób uzależnionych i współuzależnionych,
-          organizowanie wyjazdów, imprez i spotkań trzeźwościowych o charakterze terapeutycznym.
2) Klub Abstynenta powinien być czynny siedem dni w tygodniu, przez co najmniej
3 godziny dziennie oraz udostępniany na spotkania grup AA i Al.-Anon itp
 
·      Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania w 2009 r. – 32.000 zł, 
 
·      Informacja o realizacji zadania w roku 2007 i 2008.
 
Wyszczególnienie
Dotacja w 2007 r.
Dotacja w 2008 r.
Liczba dofinansowanych zadań
1
1
Liczba dofinansowanych podmiotów
1
1
Kwota
32.000
32.000
 
Zadanie nr 2 - Prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych.
1)      Świetlica powinna być prowadzona zgodnie z wymaganiami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 października 2007 r. w sprawie placówek opiekuńczo – wychowawczych /Dz.U z 2007 r. Nr 201, poz.1455/
2)      Prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży pochodzącej z rodzin dysfunkcyjnych powinno obejmować:
-          sporządzanie diagnozy indywidualnej dziecka, jego sytuacji rodzinnej i szkolnej,
-          prowadzenie zajęć socjoterapeutycznych,
-          pracę ze stałymi grupami dzieci,
-          pracę z dziećmi w kontakcie indywidualnym,
-          realizację indywidualnych programów rozwojowo – terapeutycznych,
-          prowadzenie dokumentacji pracy dziecka z grupą,
-          edukację ogólną dot. kształtowania mechanizmów obronnych i postaw dzieci i młodzieży wobec trudnej rzeczywistości,
-          stałą szeroko pojętą opiekę opiekuńczo - wychowawczą,
-          pomoc w nauce i w trudnościach szkolnych,
-          zakup materiałów koniecznych do prowadzenia ww. zajęć
-          dożywianie w ramach realizowanego programu,
-          zabezpieczenie warunków koniecznych do realizacji programu,
-          zapewnienie wypoczynku poprzez udział w koloniach i zimowiskach terapeutycznych i profilaktycznych dzieciom pochodzącym z rodzin niewydolnych wychowawczo ( w tym dzieciom ze wsi)
-          organizowanie imprez okolicznościowych i wycieczek,
-          utrzymywanie kontaktów z rodziną dziecka,
-          prowadzenie dla rodziców zajęć (spotkań) w zakresie doskonalenia umiejętności wychowawczych,
-          współpracę z instytucjami, które mogą pomóc rodzinie w rozwiązywaniu jej problemów a zwłaszcza w zakresie podejmowania interwencji wobec osób uzależnionych i współuzależnionych.
3)      Świetlica socjoterapeutyczna powinna być przygotowana na objęcie pełną opieką 60 wychowanków.
 
·      Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania w 2009 r. – 118.000 zł, 
 
·      Informacja o realizacji zadania w roku 2007 i 2008.
 
Wyszczególnienie
Dotacja w 2007 r.
Dotacja w 2008 r.
Liczba dofinansowanych zadań
1
1
Liczba dofinansowanych podmiotów
1
1
Kwota
118.000
118.000
 
Zadanie nr 3 - Prowadzenie świetlicy opiekuńczo - wychowawczej dla dzieci i młodzieży pochodzącej z rodzin ubogich i dysfunkcyjnych.
1)      Świetlica powinna być prowadzona zgodnie z wymaganiami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 października 2007 r. w sprawie placówek opiekuńczo – wychowawczych /Dz.U z 2007 r. Nr 201, poz.1455/
2)      Prowadzenie świetlicy opiekuńczo - wychowawczej dla dzieci i młodzieży pochodzącej z rodzin ubogich lub dysfunkcyjnych powinno obejmować:
-          współpracę z rodziną dziecka,
-          rozpoznanie sytuacji dziecka w kontekście jego sytuacji rodzinnej,
-          organizację czasu wolnego, prowadzenie zajęć tematycznych,
-          prowadzenie zajęć grupowych,
-          indywidualne spotkania z dziećmi,
-          prowadzenie dokumentacji pracy z dzieckiem,
-          edukację ogólną dot. kształtowania mechanizmów obronnych i postaw dzieci i młodzieży wobec trudnej rzeczywistości,
-          stałą szeroko pojętą opiekę wychowawczą i opiekuńczą,
-          pomoc w nauce i trudnościach szkolnych,
-          dożywianie w ramach realizowanego programu,
-          zakup materiałów koniecznych do prowadzenia ww. zajęć,
-          zabezpieczenie warunków koniecznych do realizacji programu,
-          organizowanie kolonii , zimowisk i imprez okolicznościowych,
-          współpracę z innymi instytucjami zajmującymi się pomocą rodzinie.
3)      Świetlica powinna być przygotowana na objęcie opieką 30 wychowanków.
 
·      Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania w 2009 r. – 38.500 zł
 
·      Informacja o realizacji zadania w roku 2007 i 2008.
 
Wyszczególnienie
Dotacja w 2007 r.
Dotacja w 2008 r.
Liczba dofinansowanych zadań
1
1
Liczba dofinansowanych podmiotów
1
1
Kwota
27.210
33.000
 
Zadanie nr 4 - Prowadzenie działań mających na celu przeciwdziałanie narkomanii
Prowadzenie działań mających na celu przeciwdziałanie narkomaniipowinno obejmować:
-          realizację w środowisku szkolnym profesjonalnych programów profilaktycznych podejmujących tematykę uzależnienia od narkotyków,
-          realizacje programów dla osób zagrożonych narkomanią, eksperymentujących z narkotykami,
-          realizacje programów wsparcia dla rodzin osób zagrożonych narkomanią, używających oraz uzależnionym od narkotyków
-          prowadzenie działalności informacyjno – konsultacyjno - edukacyjnej w zakresie uzależnienia od narkotyków,
-          organizowanie imprez z zakresu profilaktyki narkomanii
 
·      Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania w 2009 r. – 11.000 zł 
 
·      Informacja o realizacji zadania w roku 2007 i 2008.
 
Wyszczególnienie
Dotacja w 2007 r.
Dotacja w 2008 r.
Liczba dofinansowanych zadań
-
-
Liczba dofinansowanych podmiotów
-
-
Kwota
-
-
 
Zadanie nr 5 - Prowadzenie zorganizowanych zajęć rekreacyjno – turystycznych dla dzieci i młodzieży w czasie wakacji, ferii i weekendów będących elementem programu profilaktycznego.
Prowadzenie zorganizowanych zajęć rekreacyjno – turystycznych dla dzieci i młodzieży w czasie wakacji, ferii i weekendów będących elementem programu profilaktycznego (odwołującego się do strategii profilaktycznych i wzmacniającego czynniki chroniące) powinno obejmować:
-          inicjowanie działań rozwijających różnorakie zainteresowania dzieci i młodzieży,
-          organizowanie bezpiecznego wypoczynku dla dzieci i młodzieży w czasie wakacji , ferii zimowych i weekendów,
-          motywowanie młodzieży do opracowywania przedsięwzięć kierowanych do grup rówieśniczych,
-          propagowanie zdrowego i bezpiecznego spędzania wolnego czasu szczególnie poprzez gry i zabawy na świeżym powietrzu i piesze wędrówki,
-          prowadzenie zajęć edukacyjno – informacyjnych dot. niebezpieczeństw jakie niosą za sobą wszelkiego rodzaju używki a zwłaszcza alkohol, narkotyki i papierosy
 
·      Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania w 2009 r. – 10.000 zł, 
 
·      Informacja o realizacji zadania w roku 2007 i 2008.
 
Wyszczególnienie
Dotacja w 2007 r.
Dotacja w 2008 r.
Liczba dofinansowanych zadań
1
1
Liczba dofinansowanych podmiotów
1
1
Kwota
10.000
10.000
 
Zadanie nr 6 – Prowadzenie działań na rzecz dzieci i młodzieży niepełnosprawnej
Działania na rzecz dzieci i młodzieży niepełnosprawnej powinny obejmować:
-          organizację konsultacji medycznych,
-          prowadzenie zajęć terapeutyczno – rehabilitacyjnych w tym hipoterapii,
-          organizację okolicznościowych imprez integracyjnych, wycieczek i wypoczynku letniego lub zimowego,
-          organizowanie imprez uwrażliwiających społeczność lokalną na problemy dzieci i młodzieży niepełnosprawnej,
-          zapewnienie rodzicom dzieci niepełnosprawnych wsparcia, pomocy oraz umożliwienie wymiany doświadczeń dot. wychowania dziecka niepełnosprawnego
 
·      Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania w 2009 r. – 10.000 zł, 
 
·      Informacja o realizacji zadania w roku 2007 i 2008.
 
Wyszczególnienie
Dotacja w 2007 r.
Dotacja w 2008 r.
Liczba dofinansowanych zadań
1
1
Liczba dofinansowanych podmiotów
1
1
Kwota
10.000
10.000
 
Zadanie nr 7 – Dożywianie oraz pomoc rzeczowa dla najuboższych tj. dla osób bezdomnych, bezrobotnych , samotnych, dzieci oraz rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej.
1) Zadanie obejmuje:
-       codzienne dożywianie najuboższych – wydawanie nieodpłatnych posiłków jednodaniowych,
-       organizowanie świątecznych posiłków dla najuboższych (spotkanie wielkanocne i wigilijne),
-       przygotowywanie paczek świątecznych,
-       udzielanie pomocy rzeczowej najuboższym.
Udzielanie pomocy ww. osobom powinno odbywać się poprzez:
-       codzienne przygotowywanie i nieodpłatne wydawanie posiłków jednodaniowych najuboższym,
-       organizowanie zbiórek żywności oraz podejmowanie i koordynowanie innych działań na rzecz poprawy sytuacji najuboższych,
-       współpracę z organami administracji publicznej oraz organizacjami pozarządowymi.
2) Podmiot składający ofertę zobowiązany jest do posiadania stołówki wyposażonej w sprzęt umożliwiający wykonanie tego zadania.
3) Podmiot składający ofertę powinien być przygotowany kadrowo i sprzętowo do objęcia dożywianiem ok. 30 osób dorosłych i ok. 40 dzieci miesięcznie.
·      Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania w 2009 r. – 12.000 zł 
 
·      Informacja o realizacji zadania w roku 2007 i 2008.
 
Wyszczególnienie
Dotacja w 2007 r.
Dotacja w 2008 r.
Liczba dofinansowanych zadań
1
1
Liczba dofinansowanych podmiotów
1
1
Kwota
23.000
10.000
 
 
Zadanie nr 8 – Udzielanie świadczeń zdrowotnych w środowisku domowym.
1) Zadanie obejmuje:
-       udzielanie świadczeń zdrowotnych w środowisku domowym, w szczególności w zakresie opieki na osobami chorymi, samotnymi, niepełnosprawnymi i w wieku podeszłym,
-       wspieranie i wdrażanie członków rodziny do pomocy przy chorym,
-       całościową opiekę nad pacjentami w terminalnym okresie choroby,
-       opiekę nad rodzinami, zwłaszcza wielodzietnymi,
-       prowadzenie „hospicjum domowego”,
-       pomoc w nawiązywaniu kontaktów medycznych oraz z urzędami i sąsiadami.
Udzielanie pomocy ww. osobom powinno się odbywać poprzez:
-       propagowanie zdrowego stylu życia oraz udzielanie porad w zakresie samopielęgnacji dzieci i dorosłych,
-       świadczenia diagnostyczne, a w szczególności: pomiar RR, poziomu cukru, ocena i monitorowanie bólu, ocena stanu chorego i procesu zdrowienia, pobieranie materiału do badań diagnostycznych,
-       świadczenia pielęgnacyjno – higieniczne, w szczególności: toaleta ciała obłożnie i przewlekle chorych, kąpiele chorych, czynności zapobiegające powstawaniu odleżyn,
-       świadczenia terapeutyczno-lecznicze, w szczególności: iniekcje, wlewy dożylne, opatrunki, leczenie odleżyn, EKG, inhalacje, farmakologiczne leczenie skóry, udzielanie pierwszej pomocy w stanach zagrożenia życia,
-       świadczenia rehabilitacyjne, w szczególności: ćwiczenia usprawniające u pacjentów po długotrwałym unieruchomieniu,
-       zaopatrzenie pacjentów obłożnie i przewlekle chorych w sprzęt pielęgnacyjno – medyczny,
-       świadczenia socjalno- bytowe, w szczególności: koordynowanie i organizowanie działań organizacji pozarządowych, instytucji oraz placówek ochrony zdrowia na rzecz podopiecznych w zakresie spraw socjalno-bytowych.
2) Podmiot składający ofertę zobowiązany jest do posiadania statusu zakładu opieki   zdrowotnej potwierdzonego wpisem do właściwego rejestru.
3) Podmiot składający ofertę powinien być przygotowany na objęcie czynną opieką ok. 60 pacjentów miesięcznie i wykonanie ok. 400 wizyt domowych miesięcznie.
4)   Podmiot składający ofertę zobowiązany jest do posiadania gabinetu zabiegowego wyposażonego w sprzęt umożliwiający wykonanie tego zadania.
5) Podmiot składający ofertę powinien być przygotowany do udzielania świadczeń zdrowotnych m.in. w godzinach wieczornych a także w soboty , niedziele i święta na terenie Gminy Głuchołazy
 
·      Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację tego zadania w 2009 r. – 50.000 zł 
 
·      Informacja o realizacji zadania w roku 2007 i 2008.
 
Wyszczególnienie
Dotacja w 2007 r.
Dotacja w 2008 r.
Liczba dofinansowanych zadań
1
1
Liczba dofinansowanych podmiotów
1
1
Kwota
50.000
50.000
 
 Środki finansowe przeznaczone na realizację zadań konkursowych zostały wyznaczone w oparciu o projekt budżetu na 2009 r. Powyższe kwoty zaplanowanych dotacji mogą ulec zmianie w przypadku przyjęcia przez Radę Miejską w Głuchołazach innych kwot dotacji na realizację poszczególnych zadań objętych konkursem, w uchwalonym budżecie Gminy Głuchołazy na 2009 r. Zmiana planowanych kwot dotacji zostanie podana do publicznej wiadomości.
 
I. Podmioty uprawnione do składania ofert:
 
Podmiotami uprawnionymi do złożenia oferty są : organizacje pozarządowe, podmioty wymienione w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn.zm.), spółdzielnie socjalne oraz jednostki podległe organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowane spełniające łącznie niżej wymienione warunki:
1.      prowadzą działalność statutową w dziedzinie objętej konkursem,
2.      posiadają doświadczenie niezbędne do realizacji zadania będącego przedmiotem konkursu,
3.      dysponują odpowiednią bazą lokalową oraz obsługą księgowo – biurową
4.      posiadają szczegółowy program realizacji zadania zawierający:
-          harmonogram zadań,
-          cele, zadania i metody ich osiągania,
-          przewidywane efekty
5.      przedstawią poprawnie sporządzoną ofertę na stosownym formularzu wraz z załącznikami    
 
 
 
II. Zasady przyznawania dotacji:
1.      Dotacja zostanie przyznana na podstawie wybranej oferty i zawartej umowy z obowiązkiem rozliczenia się po wykonaniu zadania.
2.      Zlecenie zadania publicznego odbywa się w formie powierzenia wykonywania zadania publicznego wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie jego realizacji (zadanie nr 1) lub wsparcia zadania wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji (zadanie nr 2,3,4,5,6,7,8). Wsparcie zadania nie może przekroczyć 90% kosztów jego wykonania.
 
III. Termin i warunki realizacji zadania
 
Termin realizacji zadania ustala się od 12. 01. 2009 r. do 31.12.2009 r.
Warunkiem realizacji zadania jest adresowanie go do mieszkańców Gminy Głuchołazy.
 
IV. Warunki przyznania dotacji:
 
1.    Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie, bądź przesłanie w terminie do
07.01.2009 r. do godz. 10;00: oferty zgodnej ze wzorem określonym w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania /Dz.U. z 2005 r. Nr 264, poz. 2207/ ,do sekretariatu Urzędu Miejskiego (pok. Nr 11) na adres: Urząd Miejski, ul. Rynek 15,48-340 Głuchołazy ( w przypadku nadesłania oferty pocztą, liczy się data jej wpływu do UM). Na kopercie z ofertą powinny być umieszczone następujące informacje:
-          „Otwarty konkurs ofert”- nie otwierać przed 07.01.2009 r. godz. 11;00
-          „Zadanie   (nazwa) otwartego konkursu ofert”
2.    Do złożonej oferty podmiot ubiegający się o dotację musi  dołączyć (oryginały lub kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem):
-          aktualny wyciąg z rejestru lub odpowiednio wyciąg z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących (ważny 3 miesiące od daty uzyskania),
-          sprawozdanie merytoryczno – finansowe za ostatni rok (w przypadku podmiotów działających krócej – za okres działalności),
-          statut,
-          zaświadczenie z banku o braku obciążenia rachunku tytułem egzekucyjnym i zadłużenia na rachunku ( z nazwą i numerem konta),
-          decyzję o nadaniu numeru REGON,
-          decyzję o nadaniu numeru NIP,
-          opinię lub rekomendację (minimalnie 1) na temat działalności podmiotu,
-          harmonogram realizacji zadania
-          oświadczenie o nie prowadzeniu działalności gospodarczej w rozumieniu art.9 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn.zm.) w odniesieniu do zadania publicznego, będącego przedmiotem oferty.
3.      Oferta oraz dokumenty będące jej załącznikami dla swej ważności winny być opatrzone datą, pieczęcią oraz podpisem uprawnionych statutowo bądź upoważnionych w tym celu osób.
4.      Oferenci, którzy w określonym terminie nie złożyli oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu konkursowym, lub złożyli dokumenty zawierające błędy mogą zostać wezwani do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba, że pomimo ich uzupełnienia konieczne byłoby unieważnienie postępowania konkursowego dotyczącego danego zadania publicznego
5.      Oferty, w których wnioskowana wielkość dotacji przekracza wysokość przeznaczonych na dotację środków nie będą rozpatrywane.
6.      Złożone oferty oceniane są według określonych kryteriów.
7.      Do wyboru ofert lub przyznania dotacji nie stosuje się trybu odwołania.  
8.      Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji lub przyznaniem dotacji w oczekiwanej wysokości (niezależnie od oczekiwanej kwoty).
9.      Konkurs zostanie rozstrzygnięty także w przypadku kiedy wpłynie jedna oferta.
10. Podmiot, który otrzymał dotację zobowiązany jest do korekty kosztorysu ( w odniesieniu do kwoty przyznanej dotacji)
11. Dotowany podmiot zobowiązany jest do wyodrębnienia w ewidencji księgowej środków otrzymanych na realizacje zadania.
12. Uzyskana przez podmiot dotacja nie może być wykorzystana na:
·         budowę, zakup i remonty budynków , zakup gruntów,
·         prowadzenie działalności gospodarczej,
13. Podmiot dotowany po zakończeniu realizacji zadania zobowiązany jest do przedstawienia szczegółowego sprawozdania merytorycznego i finansowego z wykonanego zadania zgodnego z wzorem określonym w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania
 publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania /Dz.U. z 2005 r. Nr 264, poz. 2207/ lub zgodnego ze wzorem określonym Rozporządzeniu Ministra Polityki Społecznej z dnia 8 marca 2005 r. w sprawie określenia wzoru sprawozdania z realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej/ Dz.U. z 2005 r. Nr 44, poz. 428/
14. Dodatkowe informacje oraz dokumenty i formularze można uzyskać na stronie internetowej http://gmina.glucholazy.sisco.info lub w Wydziale Organizacyjno – Prawnym Urzędu Miejskiego w Głuchołazach, ul. Rynek 15, tel. 077/40 92 134
 
V. Termin, tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert
 
1.      Otwarcie ofert nastąpi dnia 07.01.2009 r. o godz.11;00
1.      Rozpatrzenia ofert dokona Komisja Konkursowa, powołana Zarządzeniem Burmistrza Głuchołaz.
2.      Szczegółowy zakres prac Komisji Konkursowej określa Regulamin Komisji Konkursowej będący Załącznikiem Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza w sprawie powołania Komisji Konkursowej.
3.      Komisja dokonuje wstępnej weryfikacji ofert sprawdzając ich zgodność z wymaganiami określonymi w Ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz odnośnie zadań z zakresu pomocy społecznej z wymaganiami zawartymi w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej a także w regulaminie konkursu .
4.      Następnie Komisja dokonuje wyboru ofert na podstawie następujących kryteriów :
·         merytoryczne
        zbieżność projektu z wymogami zadania ( ocena w skali : 0-3)
·         społeczne
        dostępność realizowanego przedsięwzięcia dla mieszkańców Gminy Głuchołazy, a także przewidziana liczba odbiorców oraz zapotrzebowanie społeczne na usługi świadczone w ramach projektu (ocena w skali: 0-2),
        działania i doświadczenia wnioskodawcy w ciągu ostatnich 3 lat w dziedzinie, której dotyczy zadanie (ocena w skali : 0-4),
·         finansowe – koszty realizacji planowanego zadania, ocena kosztów kalkulacji zadania pod kątem ich celowości, oszczędności i efektywności wykonania oraz udział środków własnych oraz innych źródeł finansowania a także zakładani partnerzy (ocena w skali: 0-2),
·         organizacyjne – posiadane zasoby kadrowe, rzeczowe (ocena w skali:
0-3),
·         analiza prawidłowości i terminowości rozliczenia zadań zleconych wnioskodawcy przez Gminę Głuchołazy w   ubiegłym roku (ocena w skali: 0-1)
6.      Wymagana minimalna liczba punktów uprawniająca oferentów do otrzymania dotacji wynosi 8, przy czym pierwszeństwo ma oferta, która uzyskała największą ilość punktów.
7.      Oferty, które otrzymały ocenę poniżej 8 pkt. nie podlegają dofinansowaniu
 
Akty prawne:
 
1/ Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873 z późn.zm.)
 
2/ Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2008 r. Nr 115, poz. 728 z poźn. zm.)
 
3/ Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania /Dz.U. z 2005 r. Nr 264, poz. 2207/
 
4/ Rozporządzeniu Ministra Polityki Społecznej z dnia 8 marca 2005 r. w sprawie określenia wzoru oferty podmiotu uprawnionego /Dz.U. z 2005 r. Nr 44, poz.427/
 
5/ Rozporządzeniu Ministra Polityki Społecznej z dnia 8 marca 2005 r. w sprawie określenia wzoru sprawozdania z realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej /Dz.U. z 2005 r. Nr 44, poz. 428/
 
6/ Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 4 kwietnia 2005 r. w sprawie określenia ramowego wzoru umowy o realizację zadania z zakresu pomocy społecznej /Dz.U. z 2005 r. Nr 61, poz. 545/
 

7/ Uchwała Nr XXV/202/08 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 23 października 2008 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Głuchołazy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego

Ilość odwiedzin: 2140
Nazwa dokumentu: otwarty konkurs - uzależnienia, ochrona zdrowia i pomoc społeczna
Osoba, która wytworzyła informację: Marzena Wróbel
Osoba, która odpowiada za treść: Marzena Wróbel
Osoba, która wprowadzała dane: Tomasz Oleś
Data wytworzenia informacji: 2008-12-02 13:54:09
Data udostępnienia informacji: 2008-12-02 13:54:09
Data ostatniej aktualizacji: 2008-12-02 13:55:55

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner