logo
Wersja dla niedowidzących
  Urzędu Miejskiego w Głuchołazach
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 ORGANA WŁADZY
plus Rada Miejska
plus Konsultacje Społeczne
 URZĄD MIEJSKI
minus Telefony
minus Regulamin Urzędu
plus Wydziały Urzędu
plus Załatwianie spraw obywateli
plus Unia Eropejska - realizowane projekty
plus Miejsca Pracy
plus Oświadczenia majątkowe
plus Informacja dla planujących zgromadzenia na terenie Gminy Głuchołazy
minus Rejestry umów
minus Rejestr instytucji kultury
minus Ponowne wykorzystanie
 KONTROLE
plus Zewnętrzne
plus Wewnętrzne
 PRAWO LOKALNE
minus Statut gminy
minus Strategia Gminy
plus Odpady komunalne
plus Gospodarka komunalna i mieszkaniowa
plus Opłaty lokalne
plus Podatki
plus Dopłaty do paliwa rolniczego
plus Budżet gminy i sprawozdania
plus Ochrona środowiska
plus Decyzje środowiskowe
plus Wybory samorządowe -2006r.
plus Wybory Samorządowe 2010
minus Wybory Parlamentarne 2011
minus Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
minus Wybory Samorządowe - 2014
plus Wybory Prezydenckie 2015
plus Wybory Sołeckie 2015
plus Wybór ławników na kadencję 2016-2019
plus Referendum Ogólnokrajowe 2015
plus Wybory Parlamentarne 2015
minus Karta prywatyzacji Spółki ECO S.A.
plus Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Głuchołazach 2017
 Ogłoszenia pozostałe
plus 2005r.
plus 2006r.
plus 2007r.
plus 2008r.
plus 2009r.
plus 2010r.
plus 2011r.
plus 2012r.
plus 2013r.
plus 2015
plus 2014r.
plus 2016
plus 2017r.
plus Budżet Obywatelski 2016
plus Ogłoszenie o głosowaniu
plus Budżet Obywatelski 2017
minus Porady prawne
plus Konkursy ofert na zadania z zakresu zdrowia publicznego
plus Budżet Obywatelski 2018
 Jednostki organizacyjne
minus Spółki
minus Jednostki oświatowe
minus Inne jednostki
 Organizacje pozarządowe
plus 2010
plus 2011
plus 2012
plus 2013
plus 2014
minus 2015
   plus Otwarty konkurs ofert - działania na rzecz niepełnosprawnych, ochrona zdrowia
   minus Konsultacje z organizacjami pozarządowymi projektu uchwały RM w sprawie powołania Miejskiej Rady Seniorów
   plus Otwarty konkurs ofert - świadczenia zdrowotne, hospicjum, przeciwdziałanie narkomanii
   minus Sprawozdanie za 2014 rok
   minus Oferta realizacji zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym
   plus Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego - zajęcia rekreacyjno -turystyczne
   minus oferta realizacji zadania publicznego - organizacja festiwalu i plenerów
   plus Otwarty konkurs ofert -Prowadzenie działań mających na celu przeciwdziałanie narkomanii
   minus oferta na realizację zadania publicznego - "Rocznik Głuchołaski 2015 - kulturalno-społeczne podsumowanie 2014r."
   plus Oferta realizacji zadania publicznego o charakterze lokalnym w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym - Prowadzenie warsztatów dla osób uzależnionych
   plus Otwarty konkurs ofert -Prowadzenie działań mających na celu przeciwdziałanie narkomanii
   minus Oferta realizacji zadania publicznego o charakterze lokalnym w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym pn. Ileż wspólnych lat...
   minus informacja dot. oferty na zadanie z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym - To już dziesięć wspólnych lat
   plus Oferta realizacji zadania publicznego o charakterze lokalnym w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym pn. Każdy może wejść do krainy sztuki
   minus Konsultacje w sprawie przyjęcia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2016 rok
   plus Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych - przeciwdziałanie uzależnieniom,prowadzenie placówek wsparcia dziennego, dożywianie najuboższych
plus 2016
plus 2017
 Nieruchomości
plus Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
plus Nieruchomości przeznaczone do dzierżawy, najmu
plus Przetargi nieruchomości
plus Rokowania na sprzedaż nieruchomości
 Zapytania ofertowe
plus 2009
plus 2010
plus 2011
plus 2012
plus 2013
minus ZAPYTANIE OFERTOWE na usługę pn.: Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla obszaru Gminy Głuchołazy
minus Remont nawierzchni drogi asfaltowo-szutrowej (tłuczniowej) oraz remont dwóch mostków w ciągu drogi 107147 O i wewnętrznej położonych na działkach 502,503,758,759 i 760/2 w m. Konradów. Znisz
minus Remont nawierzchni drogi szutrowej (tłuczniowej) wraz z przepustami w drodze wewnętrznej na działkach 219, 304, 305 w m. Podlesie. Zniszczenia po nawalnych deszczach z 27-28 maja 2014r
minus Remont nawierzchni drogi szutrowej (tłuczniowej) – jedyny dojazd do posesji – na drodze wewnętrznej na działkach 248, 249, 250 w Podlesiu. Zniszczenia po nawalnych deszczach z 27-28 maja 2014r
minus Remont nawierzchni drogi wraz z odwodnieniem (z korytek betonowych) oraz umocnienia skarp rowu na drodze wewnętrznej w m. Jarnołtówek na działkach 535, 536, 568. Zniszczenia po n
minus Oczyszczenie (odmulenie) cieku wodnego, oczyszczenie przepustów oraz umocnienia skarp na cieku wodnym w Jarnołtówku na działkach 581, 582. Zniszczenia po nawalnych deszczach z 27-28 maja 2014r
minus Remont mostu na wys. budynku nr 90 w m. Burgrabice na działkach 502 i 1587. Zniszczenia po nawalnych deszczach z 27-28 maja 2014r
minus Remont nawierzchni szutrowej (tłuczniowej) z przebudową przepustu drogowego w m. Sławniowice na działkach 316/1, 316/2 i 343. Zniszczenia po nawalnych deszczach z 27-28 maja 2014r
minus Remont mostu na wys. budynku nr 90 w m. Burgrabice na działkach 502 i 1587. Zniszczenia po nawalnych deszczach z 27-28 maja 2014r
minus Remont nawierzchni szutrowej (tłuczniowej) z przebudową przepustu drogowego w m. Sławniowice na działkach 316/1, 316/2 i 343. Zniszczenia po nawalnych deszczach z 27-28 maja 2014r
plus 2015
plus 2016
minus Informacja o udzieleniu zamówienia na zadanie:Konserwacja cząstkowa-remonty cząstkowe dróg na terenie g. Gł-zy
plus 2017
 Zarządzenia Burmistrza
plus 2011 rok
plus 2012 rok
plus 2013 rok
plus 2014 rok
minus Zarządzenie Nr 1364-PR.310/2014 z dnia 16 kwietnia 2014r. w sprawie Regulaminu postepowania o udzielenie zamówienia publicznego
minus Zarządzenie Nr 1492-PR.341/2014 Burmistrza Głuchołaz z dnia 14 lipca 2014 r.Burmistrza Głuchołaz
minus Zarządzenie Nr 41-PR.7.2014 Burmistrza Głuchołaz z dnia 31 grudnia 2014 r.
plus 2015 rok
plus 2016 rok
plus 2017
 Plan Zrządzania Kryzysowego Gminy
minus Plan zarządzania kryzysowego Gminy Głuchołazy
 Zagospodarowanie przestrzenne
minus GMINNA EWIDENCJA ZABYTKÓW
minus Instrukcja obsługi portalu "Opolskie w internecie"
minus Informacje ogólne. Wykaz obowiązujących planów miejscowych
minus STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY GŁUCHOŁAZY
minus OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA SPRAWY Z 2017r.
minus OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI 2017r.
minus OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA 2016r.
minus OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI spraw z 2015r.
minus OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI spraw z 2016r.
minus OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GŁUCHOŁAZ o przystąpieniu do sporządzenia 5 planów
minus OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GŁUCHOŁAZ O PRZYSTĄPIENIU DO ZMIANY 3 PLANÓW
minus OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GŁUCHOŁAZ O PRZYSTĄPIENIU DO ZMIANY STUDIUM
minus Ogłoszenie o odstąpieniu od SOOŚ do zmiany planu miejscowego w rejonie ul. Lompy w Głuchołazach
minus Ogloszenie o odstąpieniu od SOOŚ do zmiany planu miejscowego obszaru wsi Podlesie
minus OGŁOSZENIE BURMISTRZA GŁUCHOŁAZ o przystąpieniu do sporządzenia 3 planów
minus OBWIESZCZENIE O WYŁOŻENIU DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU ZMIANY PLANU MIEJSCOWEGO STAREGO MIASTA W GŁUCHOŁAZACH wraz z prognozą
minus Zawiadomienie SKO dot. sprawy IRG.6733.17.2015
minus zawiadomienie SKO dot. sprawy IRG.6733.18.2016
minus OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GŁUCHOŁAZ O WYŁOŻENIU DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU ZMIANY PLANU W REJONIE UL. TARGOWEJ W GŁUCHOŁAZACH
minus OBWIESZCZENIE Burmistrza Głuchołaz o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Głuchołazy w rejonie Al. Jana Pawła II wraz z prognozą
minus OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar działalności gospodarczej we wsi Charbielin i Bodzanów w gminie Głuchołazy
minus OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia zmiany planu miejscowego m. Głuchołazy w rej. dz. nr 761/2, 760/3, 761/59 przy ul. Grunwaldzkiej oraz w rej. dz. nr 897/2 przy ul. Kraszewskiego
minus OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu: projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Pokrzywna wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
minus OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia planu miejscowego miasta Głuchołazy obejmującego obszar dz. nr 1350/4 w rej. ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego
minus OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia zmiany planu miejscowego obejmującego obszar w rej. ul. Grunwaldzkiej, Prymasa S. Wyszyńskiego, M. Curie-Skłodowskiej, Targowej
minus OBWIESZCZENIE Burmistrza Głuchołaz o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Nowy Świętów oraz do sporządzenia prognozy oddziaływania na środow
minus OGŁOSZENIE BURMISTRZA O ODSTĄPIENIU OD PRZEPROWADZENIA OCENY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO DO ZMIANY PLANU W REJONIE AL. JANA PAWŁA II
minus OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia planu miejscowego obejmującego działki na obszarze wsi Bodzanów i Nowy Świętów, w rejonie zakładu Malta – Decor sp. z o.o.
minus OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia planu miejscowego miasta Głuchołazy w rejonie ulic gen. Sikorskiego i Moniuszki
minus OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ulicy Bohaterów Warszawy obejmującego teren położony przy ulicy Bohaterów Wars
minus OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Głuchołazy w rejonie Al. Jana Pawła II
minus OBWIESZCZENIE o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Pokrzywna wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
minus OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GŁUCHOŁAZ o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany planu miejscowego obejmującego obszar w rej. ulic Grunwaldzkiej, Wyszyńskiego, Skłodowskiej, Targowej w Gł-zach
minus OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GŁUCHOŁAZ o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany planu miejscowego m. Głuchołazy obejmującego obszar działki nr 1350/4 w rejonie ul. Pr. Stefana Wyszyńskiego
minus odwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
minus OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GŁUCHOŁAZ o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagosp. przestrz. miasta Głuchołazy w rej. ul. gen. Sikorskiego i Moniuszki
minus OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GŁUCHOŁAZ o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego działki na obszarze wsi Bodzanów i Nowy Świętów, w rejonie
minus OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GŁUCHOŁAZ o przyjęciu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Głuchołazy w rejonie ulic gen. Sikorskiego i Moniuszki oraz o możliwościach zapoznania się z jeg
minus OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GŁUCHOŁAZ o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany mpzp w rejonie ul. Grunwaldzkiej, Wyszyńskiego, M. Curie-Skłodowskiej, Targowej
minus OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GŁUCHOŁAZ o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany mpzp m. Głuchołazy obejm. obszar dz. nr 1350/4 w rej. ul. Pr. S. Wyszyńskiego
minus OBWIESZCZENIE BURMISTRZA o odstąpieniu od przeprowadzenia oceny SOOŚ do zmiany mpzp m. Głuchołazy w rej. dz. nr 761/2, 760/3, 761/59 Grunwaldzkiej oraz w rej. dz. nr 897/2 przy ul. Kraszewskiego
 Sprawozdania z realizacji programów
minus Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za 2013r.
minus Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2013r.
minus Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Preciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie za 2013r.
minus Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny za 2013r.
minus Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za 2014r.
minus Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2014r.
minus Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za 2015r.
minus Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2015r
minus Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za 2016r
minus Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2016r
 Audyt wewnętrzny
minus Audyt 2014
minus Audyt 2015
minus Audyt 2017
 Zapytania ofertowe
plus 2009
plus 2010
plus 2011
plus 2012
plus 2013
plus 2014
minus ZAPYTANIE OFERTOWE na usługę pn.: Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla obszaru Gminy Głuchołazy
minus Remont nawierzchni drogi asfaltowo-szutrowej (tłuczniowej) oraz remont dwóch mostków w ciągu drogi 107147 O i wewnętrznej położonych na działkach 502,503,758,759 i 760/2 w m. Konradów. Znisz
minus Remont nawierzchni drogi szutrowej (tłuczniowej) wraz z przepustami w drodze wewnętrznej na działkach 219, 304, 305 w m. Podlesie. Zniszczenia po nawalnych deszczach z 27-28 maja 2014r
minus Remont nawierzchni drogi szutrowej (tłuczniowej) – jedyny dojazd do posesji – na drodze wewnętrznej na działkach 248, 249, 250 w Podlesiu. Zniszczenia po nawalnych deszczach z 27-28 maja 2014r
minus Remont nawierzchni drogi wraz z odwodnieniem (z korytek betonowych) oraz umocnienia skarp rowu na drodze wewnętrznej w m. Jarnołtówek na działkach 535, 536, 568. Zniszczenia po n
minus Oczyszczenie (odmulenie) cieku wodnego, oczyszczenie przepustów oraz umocnienia skarp na cieku wodnym w Jarnołtówku na działkach 581, 582. Zniszczenia po nawalnych deszczach z 27-28 maja 2014r
minus Remont mostu na wys. budynku nr 90 w m. Burgrabice na działkach 502 i 1587. Zniszczenia po nawalnych deszczach z 27-28 maja 2014r
minus Remont nawierzchni szutrowej (tłuczniowej) z przebudową przepustu drogowego w m. Sławniowice na działkach 316/1, 316/2 i 343. Zniszczenia po nawalnych deszczach z 27-28 maja 2014r
minus Remont mostu na wys. budynku nr 90 w m. Burgrabice na działkach 502 i 1587. Zniszczenia po nawalnych deszczach z 27-28 maja 2014r
minus Remont nawierzchni szutrowej (tłuczniowej) z przebudową przepustu drogowego w m. Sławniowice na działkach 316/1, 316/2 i 343. Zniszczenia po nawalnych deszczach z 27-28 maja 2014r
 Miejska Rada Seniorów
plus 2015
plus 2016
 Głuchołaskie Podwórko
plus 2015
plus 2016
plus 2017
 Uchwały Rady Miejskiej
minus Uchwały Rady Miejskiej podjęte po 2012r.
 Informacje
plus Uchwały
plusPrzetargi
 Sprawy do załatwienia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Organizacje pozarządowe > 2015 > Sprawozdanie za 2014 rok

W związku z ustawowym obowiązkiem wynikającym z art. 5a ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie przedkładam  sprawozdanie z realizacji w 2014 roku programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 Ustawy

 

Sprawozdanie z realizacji w roku 2014 programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie.

 

Program współpracy Gminy Głuchołazy na rok 2014 z organizacjami pozarządowymi
oraz
podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie uchwalony został Uchwałą Rady Miejskiej w Głuchołazach NR XXXVI/381/13 z dnia 29 listopada 2013 roku w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Głuchołazy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2014 rok.

 

Projekt uchwały poddany był konsultacjom w dniu 25 listopada 2013r. w formie spotkania z członkami  organizacji pozarządowych oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 Ustawy. Na spotkanie nie przybył nikt z przedstawicieli organizacji pozarządowych.

 

Rada Miejska w Głuchołazach uchwaliła w dniu 30 grudnia 2013 roku Uchwałę NR XXXVII/386/13 w sprawie uchwalenia budżetu gminy Głuchołazy na 2014 rok, w której przeznaczyła na współpracę z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3. Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie kwotę 739 823,00 zł.

 

Realizacja zadań publicznych zlecana była w trybie otwartego konkursu ofert lub
w trybie art. 19a wyżej cyt. Ustawy, oraz dodatkowo na podstawie Uchwały Nr XLII/352/10 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 27 stycznia 2010r. w sprawie trybu postępowania
o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Głuchołazy na realizacje zadań zleconych podmiotom niezaliczonym do sektora finansów publicznych i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku oraz sposobu jej rozliczania i kontroli oraz § 8 i § 15 uchwały Nr XXXVII/386/13 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Głuchołazy na rok 2014

W trakcie 2014 roku Uchwała NR XXXVII/386/13 Rady Miejskiej
w Głuchołazach z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Głuchołazy na 2014 rok, sukcesywnie ulegała zmianom. W ostateczności kwota przekazana na dotacje
dla  organizacji pozarządowych wyniosła 836 663,00 zł.

 

 

 

 1. Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci, młodzieży i dorosłych po-przez upowszechnianie różnych dyscyplin sportowych na terenie gminy Głuchołazy w 2014 r. Wysokość środków w budżecie Gminy Głuchołazy, przewidzianych na realizację wyżej wymienionego zadania to kwota: 126.680,00 zł (słownie zł: sto dwadzieścia sześć tysięcy sześćset osiemdziesiąt 00/100 gr.), z następującym podziałem na dyscypliny sportu:
  1. Zadanie nr 1 – Turystyka kolarska – wysokość środków publicznych przewidzianych do realizację tego zadania to: 16,740,00 zł (słownie: szesnaście tysięcy siedemset czterdzieści zł: 00/100 gr. w roku 2013: 18.130,00), ofertę złożył Klub Turystyki Kolarskiej KTUKOL oferta została przyjęta, po zakończeniu realizacji zadania beneficjent dotacji złożył sprawozdania merytoryczne i finansowe z realizacji zadania, które zostały przyjęte.

 

 1. Zadanie nr 2 - Kolarstwo - wysokość środków publicznych przewidzianych do realizację tego zadania to: 4.000,00 zł (słownie cztery tysiące zł: 00/100 gr., w roku 2013: 4.000,00 zł) ofertę złożył Głuchołaski Klub Kolarski VICTORIA, oferta została przyjęta, po zakończeniu realizacji zadania beneficjent dotacji złożył sprawozdania merytoryczne i finansowe z realizacji zadania, które zostały przyjęte.

 

 1. Zadanie 3 - Lekkoatletyka - wysokość środków publicznych przewidzianych do realizację tego zadania to: 29.000,00 zł (słownie dwadzieścia dziewięć tysięcy zł: 00/100 gr. w roku 2013: 27.680,00 zł) ofertę złożył Międzyszkolny Uczniowski Ludowy Klub Sportowy JUVENIA, oferta została przyjęta, po zakończeniu realizacji zadania beneficjent dotacji złożył sprawozdania merytoryczne i finansowe z realizacji zadania, które zostały przyjęte.

 

 1. Zadanie 4 - Karate tradycyjne - wysokość środków publicznych przewidzianych do realizację tego zadania to: 19.430,00 zł (słownie: dziewiętnaście tysięcy czterysta trzydzieści zł: 00/100 gr. w roku 2013: 18,620,00 ) ofertę złożył Głuchołaski Klub Karate Tradycyjnego, oferta została przyjęta, po zakończeniu realizacji zadania beneficjent dotacji złożył sprawozdania merytoryczne i finansowe z realizacji zadania, które zostały przyjęte.

 

 1. Zadanie 5 - Sport szkolny - wysokość środków publicznych przewidzianych do realizację tego zadania to: 22.000,00 zł (słownie: dwadzieścia dwa tysiące 00/100 gr., w roku 2013: 20.000,00 zł ) ofertę złożył Głuchołaski Związek Sportowy oferta została przyjęta, po zakończeniu realizacji zadania beneficjent dotacji złożył sprawozdania merytoryczne i finansowe z realizacji zadania, które zostały przyjęte.
 2. Zadanie nr 6 Turystyka narciarska - wysokość środków publicznych przewidzianych do realizacji tego zadania to: 4.000,00 zł (słownie zł; cztery tysiące 00/100 gr. w roku 2013: 4.000,00 zł) ofertę złożył Klub Turystyki Narciarskiej, oferta została przyjęta, po zakończeniu realizacji zadania beneficjent dotacji złożył sprawozdania merytoryczne i finansowe z realizacji zadania, które zostały przyjęte.
 3. Zadanie nr 7 Łucznictwo - wysokość środków publicznych przewidzianych do realizacji tego zadania to: 19.510,00 zł (słownie zł; dziewiętnaście tysięcy pięćset dziesięć 00/100 gr. w roku 2013:17.940,00 zł) ofertę złożył Klub Łuczniczy CHROBRY, oferta została przyjęta, po zakończeniu realizacji zadania beneficjent dotacji złożył sprawozdania merytoryczne i finansowe z realizacji zadania, które zostały przyjęte.
 4. Zadanie nr 8 Tenis ziemny - wysokość środków publicznych przewidzianych do realizacji tego zadania to: 4.000,00  zł (słownie zł; cztery tysiące zł 00/100 gr. w roku 2012: 5.000,00 zł) ofertę złożyło Głuchołaskie Towarzystwo Tenisowe, oferta została przyjęta, po zakończeniu realizacji zadania beneficjent dotacji złożył sprawozdania merytoryczne i finansowe z realizacji zadania, które zostały przyjęte.
 5. Zadanie nr 9  Motocross - wysokość środków publicznych przewidzianych do realizacji tego zadania – 4.000,00 zł (słownie zł; cztery tysiące 00/100 gr. w roku 2013: 4.000,00 zł) ofertę złożyło Stowarzyszenie Offroad Team,  oferta została przyjęta, po zakończeniu realizacji zadania beneficjent dotacji złożył sprawozdania merytoryczne i finansowe z realizacji zadania, które zostały przyjęte.
 6. Zadanie nr 10  Tenis stołowy - wysokość środków publicznych przewidzianych do realizacji tego zadania – 4.000,00 zł (słownie zł; cztery tysiące 00/100 gr. w roku 2013: 4.000,00 zł) ofertę złożył Międzyszkolny Uczniowski Ludowy Klub Sportowy, oferta została przyjęta, po zakończeniu realizacji zadania beneficjent dotacji złożył sprawozdania merytoryczne i finansowe z realizacji zadania, które zostały przyjęte.
 1. Zadanie w zakresie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci, młodzieży i dorosłych poprzez upowszechnianie różnych dyscyplin sportowych na terenie gminy Głuchołazy w 2014 r. – siatkówka mężczyzn (seniorzy) wysokość środków publicznych przewidzianych do realizacji tego zadania to: 30.000,00 zł (słownie zł; trzydzieści tysięcy 00/100 gr. w roku 2013: 30.000,00 zł) ofertę złożyło Stowarzyszenie na Rzecz Szkół GŁUCHOŁASKA SIATKÓWKA,  oferta została przyjęta, po zakończeniu realizacji zadania beneficjent dotacji złożył sprawozdania merytoryczne i finansowe z realizacji zadania, które zostały przyjęte.
 2. Zadanie w zakresie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci, młodzieży i dorosłych poprzez upowszechnianie różnych dyscyplin sportowych na terenach wiejskich gminy Głuchołazy. Wysokość środków w budżecie Gminy Głuchołazy, przewidzianych na realizację wyżej wymienionego zadania to kwota: 27.323,00 zł (słownie zł: dwadzieścia siedem tysięcy trzysta dwadzieścia trzy 00/100 gr) z podziałem na następujące miejscowości:
  1. Gierałcice - wysokość środków publicznych przewidzianych do realizacji tego zadania w roku 2014 –  5.000,00 zł (słownie; pięć tysięcy zł 00/100 gr), w roku 2013: 5000,00 zł ofertę złożył Ludowy Zespół Sportowy Krab Gierałcice, oferta została przyjęta, po zakończeniu realizacji zadania beneficjent dotacji złożył sprawozdania merytoryczne i finansowe z realizacji zadania, które zostały przyjęte.
  2. Burgrabice - wysokość środków publicznych przewidzianych do realizacji tego zadania w roku 2014 –  5523,00 zł (słownie; pięć tysięcy pięćset dwadzieścia trzy zł 00/100 gr), w roku 2013: 7578,00 zł ofertę złożył Kamieniarski Klub Sportowy SUDETY Burgrabice, oferta została przyjęta, po zakończeniu realizacji zadania beneficjent dotacji złożył sprawozdania merytoryczne i finansowe z realizacji zadania, które zostały przyjęte.
  3. Bodzanów - wysokość środków publicznych przewidzianych do realizacji tego zadania w roku 2014 –  4000,00 zł (słownie; cztery tysiące zł 00/100 gr), w roku 2013: 3000,00 zł nie wpłynęła żadna oferta.
  4. Biskupów - wysokość środków publicznych przewidzianych do realizacji tego zadania w roku 2014 –  6000,00 zł (słownie; sześć tysięcy zł 00/100 gr), w roku 2013: 5000,00 zł nie wpłynęła żadna oferta.
  5. Nowy Świętów - wysokość środków publicznych przewidzianych do realizacji tego zadania w roku 20014 –  3800,00 zł (słownie; trzy tysiące osiemset zł 00/100 gr), w oku 2013: 3000,00 zł nie wpłynęła żadna oferta.
  6. Polski Świętów - wysokość środków publicznych przewidzianych do realizacji tego zadania w roku 20014 –  3000,00 zł (słownie; trzy tysiące zł 00/100 gr), w oku 2013: 3000,00 zł ofertę złożył Ludowy Zespół Sportowy Polski Świętów, oferta została przyjęta, po zakończeniu realizacji zadania beneficjent dotacji złożył sprawozdania merytoryczne i finansowe z realizacji zadania, które zostały przyjęte.
 3.  Zadanie w zakresie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci, młodzieży i dorosłych poprzez upowszechnianie drużynowych dyscyplin sportowych na terenie gminy Głuchołazy w okresie wrzesień – grudzień 2014 r. – koszykówka kobiet wysokość środków publicznych przewidzianych do realizację tego zadania to: 8.500,00 zł (słownie zł: osiem tysięcy pięćset 00/100 gr., w roku 2013: 16.600,00 zł) ofertę złożył Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy CHROBRY BASKET GŁUCHOŁAZY, oferta została przyjęta, po zakończeniu realizacji zadania beneficjent dotacji złożył sprawozdania merytoryczne i finansowe z realizacji zadania, które zostały przyjęte.
 4. Zadanie w zakresie kultury fizycznej i sportu wśród dorosłych poprzez upowszechnianie piłki nożnej na terenie Gminy Głuchołazy w okresie wrzesień – grudzień 2014 r. Wysokość środków w budżecie Gminy Głuchołazy, przewidzianych na realizację wyżej wymienionego zadania to kwota – 33.100,00 zł (słownie zł: trzydzieści trzy tysiące sto 00/100 gr) z podziałem na następujące miejscowości:
  1. Głuchołazy - wysokość środków publicznych przewidzianych do realizacji tego zadania – 10.000,00 zł (słownie zł: dziesięć tysięcy 00/100 gr), w okresie wrzesień – grudzień 2013 r., - 15.400,00 zł ofertę złożył Głuchołaski Klub Sportowy Głuchołazy, oferta została przyjęta, po zakończeniu realizacji zadania beneficjent dotacji złożył sprawozdania merytoryczne i finansowe z realizacji zadania, które zostały przyjęte.
  2. Biskupów – wysokość środków publicznych przewidzianych do realizacji tego zadania – 2.800,00 zł (słownie zł: dwa tysiące osiemset 00/100 gr), w okresie wrzesień – grudzień 2013 r.,- 2.100,00  zł ofertę złożył Ludowy Zespół Sportowy Błękitni Biskupów, oferta została przyjęta, po zakończeniu realizacji zadania beneficjent dotacji złożył sprawozdania merytoryczne i finansowe z realizacji zadania, które zostały przyjęte.
  3. Bodzanów – wysokość środków publicznych przewidzianych do realizacji tego zadania – 5.500,00 zł (słownie zł: pięć tysięcy pięćset 00/100 gr), w okresie wrzesień – grudzień 2013 r. – 2.000,00 zł ofertę złożył Ludowy Zespół Sportowy Bodzanów, oferta została przyjęta, po zakończeniu realizacji zadania beneficjent dotacji złożył sprawozdania merytoryczne i finansowe z realizacji zadania, które zostały przyjęte.
  4. Gierałcice - wysokość środków publicznych przewidzianych do realizacji tego zadania – 5.200,00 zł (słownie zł: pięć tysięcy dwieście 00/100 gr),w okresie wrzesień – grudzień 2013 r. – 6.900,00 zł ofertę złożył Ludowy Zespół Sportowy Krab Gierałcice, oferta została przyjęta, po zakończeniu realizacji zadania beneficjent dotacji złożył sprawozdania merytoryczne i finansowe z realizacji zadania, które zostały przyjęte.
  5. Polski Świętów - wysokość środków publicznych przewidzianych do realizacji tego zadania – 2.800,00 zł (słownie zł: dwa tysiące osiemset 00/100 gr), w okresie wrzesień – grudzień 2013 r. – 2.000,00 zł ofertę złożył Ludowy Zespół Sportowy Polski Świętów, oferta została przyjęta, po zakończeniu realizacji zadania beneficjent dotacji złożył sprawozdania merytoryczne i finansowe z realizacji zadania, które zostały przyjęte.
  6. Burgrabice - wysokość środków publicznych przewidzianych do realizacji tego zadania – 4.500,00 zł (słownie zł: cztery tysiące pięćset 00/100 gr), w okresie wrzesień – grudzień 2013 r. – 6.500,00 zł ofertę złożył Kamieniarski Klub Sportowy SUDETY Burgrabice, oferta została przyjęta, po zakończeniu realizacji zadania beneficjent dotacji złożył sprawozdania merytoryczne i finansowe z realizacji zadania, które zostały przyjęte.
  7. Nowy Świętów - wysokość środków publicznych przewidzianych do realizacji tego zadania – 2.300,00 zł (słownie; dwa tysiące trzysta zł 00/100 gr), w okresie wrzesień – grudzień 2013 r. – 4.200,00 zł ofertę złożył Klub Sportowy Nowy Świętów, oferta została przyjęta, po zakończeniu realizacji zadania beneficjent dotacji złożył sprawozdania merytoryczne i finansowe z realizacji zadania, które zostały przyjęte.
 5. Zadanie w zakresie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci, młodzieży i dorosłych poprzez upowszechnianie koszykówki kobiet na terenie gminy Głuchołazy w okresie rozgrywek jesiennych 2014 r. wysokość środków w budżecie Gminy Głuchołazy, przewidzianych na realizację wyżej wymienionego zadania to kwota: 20.000,00 zł (słownie zł: dwadzieścia tysięcy  00/100 gr.) ofertę złożył Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy CHROBRY BASKET GŁUCHOŁAZY, oferta została przyjęta, po zakończeniu realizacji zadania beneficjent dotacji złożył sprawozdania merytoryczne i finansowe z realizacji zadania, które zostały przyjęte.
 6. Zadanie w zakresie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci, młodzieży i dorosłych poprzez upowszechnianie drużynowych dyscyplin sportowych na terenie gminy Głuchołazy w okresie sierpień – grudzień 2014 r. wysokość środków w budżecie Gminy Głuchołazy, przewidzianych na realizację wyżej wymienionego zadania to kwota: 30.000,00 zł (słownie zł: trzydzieści tysięcy  00/100 gr.), z następującym podziałem na dyscypliny sportu ofertę złożyło Stowarzyszenie na Rzecz Szkół GŁUCHOŁASKA SIATKÓWKA,  oferta została przyjęta, po zakończeniu realizacji zadania beneficjent dotacji złożył sprawozdania merytoryczne i finansowe z realizacji zadania, które zostały przyjęte.
 7. Zadanie w zakresie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci, młodzieży i dorosłych poprzez upowszechnianie piłki nożnej na terenie Gminy Głuchołazy w okresie luty -czerwiec 2014 r. Wysokość środków w budżecie Gminy Głuchołazy, przewidzianych na realizację wyżej wymienionego zadania to kwota – 9050,00 zł (słownie zł: dziewięć tysięcy pięćdziesiąt 00/100 gr) z podziałem na następujące miejscowości:
  1. Bodzanów – wysokość środków publicznych przewidzianych do realizacji tego zadania – 3.500,00 zł (słownie zł: trzy tysiące 00/100 gr), w 2013 r. – 3.000,00 zł ofertę złożył Klub Sportowy Nowy Świętów, oferta została przyjęta, po zakończeniu realizacji zadania beneficjent dotacji złożył sprawozdania merytoryczne i finansowe z realizacji zadania, które zostały przyjęte.
  2. Nowy Świętów - wysokość środków publicznych przewidzianych do realizacji tego zadania – 5550,00 zł (słownie; trzy tysiące czterysta pięćdziesiąt zł 00/100 gr), w 2013 r. – 3.450,00 zł ofertę złożył Klub Sportowy Nowy Świętów, oferta została przyjęta, po zakończeniu realizacji zadania beneficjent dotacji złożył sprawozdania merytoryczne i finansowe z realizacji zadania, które zostały przyjęte.
 8. Zadanie w zakresie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci, młodzieży i dorosłych poprzez upowszechnianie różnych dyscyplin sportowych na terenach wiejskich gminy Głuchołazy Wysokość środków w budżecie Gminy Głuchołazy, przewidzianych na realizację wyżej wymienionego zadania to kwota: 13.800,00 zł (słownie zł: trzynaście tysięcy osiemset 00/100 gr) z podziałem na następujące miejscowości:
  1. Bodzanów - wysokość środków publicznych przewidzianych do realizacji tego zadania w roku 2014 –  4000,00 zł (słownie; cztery tysiące zł 00/100 gr), w roku 2013: 3000,00 zł ofertę złożył Ludowy Zespół Sportowy Bodzanów, oferta została przyjęta, po zakończeniu realizacji zadania beneficjent dotacji złożył sprawozdania merytoryczne i finansowe z realizacji zadania, które zostały przyjęte.
  2. Biskupów - wysokość środków publicznych przewidzianych do realizacji tego zadania w roku 2014 –  6000,00 zł (słownie; sześć tysięcy zł 00/100 gr), w roku 2013: 5000,00 zł ofertę złożył Ludowy Zespół Sportowy Błękitni Biskupów, oferta została przyjęta, po zakończeniu realizacji zadania beneficjent dotacji złożył sprawozdania merytoryczne i finansowe z realizacji zadania, które zostały przyjęte.
  3. Nowy Świętów - wysokość środków publicznych przewidzianych do realizacji tego zadania w roku 20014 –  3800,00 zł (słownie; trzy tysiące osiemset zł 00/100 gr), w oku 2013: 3000,00 zł ofertę złożył Klub Sportowy Nowy Świętów, oferta została przyjęta, po zakończeniu realizacji zadania beneficjent dotacji złożył sprawozdania merytoryczne i finansowe z realizacji zadania, które zostały przyjęte.
 9. Zadanie w zakresie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci, młodzieży i dorosłych poprzez upowszechnianie drużynowych dyscyplin sportowych na terenie gminy Głuchołazy w okresie styczeń – czerwiec 2014 r. wysokość środków w budżecie Gminy Głuchołazy, przewidzianych na realizację wyżej wymienionego zadania to kwota: 17.000,00 zł (słownie zł: siedemnaście tysięcy 00/100 gr.), ofertę złożył Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy CHROBRY BASKET GŁUCHOŁAZY, oferta została przyjęta, po zakończeniu realizacji zadania beneficjent dotacji złożył sprawozdania merytoryczne i finansowe z realizacji zadania, które zostały przyjęte.
 10. Zadanie w zakresie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci, młodzieży i dorosłych poprzez upowszechnianie piłki nożnej na terenie Gminy Głuchołazy w okresie styczeń-czerwiec 2014 r. Wysokość środków w budżecie Gminy Głuchołazy, przewidzianych na realizację wyżej wymienionego zadania to kwota – 58.850,00 zł (słownie zł: pięćdziesiąt osiem osiemset  pięćdziesiąt 00/100 gr) z podziałem na następujące miejscowości:
  1. Głuchołazy - wysokość środków publicznych przewidzianych do realizacji tego zadania – 20.350,00 zł (słownie zł: siedem tysięcy trzysta pięćdziesiąt 00/100 gr), w 2013 r., - 21.150,00,00 zł, ofertę złożył Głuchołaski Klub Sportowy Głuchołazy, oferta została przyjęta, po zakończeniu realizacji zadania beneficjent dotacji złożył sprawozdania merytoryczne i finansowe z realizacji zadania, które zostały przyjęte.
  2. Biskupów – wysokość środków publicznych przewidzianych do realizacji tego zadania – 3.750,00 zł (słownie zł: trzy tysiące pięćset sześćdziesiąt 00/100 gr), w 2013 r.,- 3.560,00 zł ofertę złożył Ludowy Zespół Sportowy Błękitni Biskupów, oferta została przyjęta, po zakończeniu realizacji zadania beneficjent dotacji złożył sprawozdania merytoryczne i finansowe z realizacji zadania, które zostały przyjęte.
  3. Bodzanów – wysokość środków publicznych przewidzianych do realizacji tego zadania – 3.500,00 zł (słownie zł: trzy tysiące 00/100 gr), w 2013 r. – 3.000,00 zł, nie wpłynęła żadna oferta.
  4. Gierałcice - wysokość środków publicznych przewidzianych do realizacji tego zadania – 8.500,00 zł (słownie zł: sześć tysięcy osiemset dziesięć 00/100 gr),w 2013 r. – 6.810,00 zł, ofertę złożył Ludowy Zespół Sportowy Krab Gierałcice, oferta została przyjęta, po zakończeniu realizacji zadania beneficjent dotacji złożył sprawozdania merytoryczne i finansowe z realizacji zadania, które zostały przyjęte.
  5. Polski Świętów - wysokość środków publicznych przewidzianych do realizacji tego zadania – 3.500,00,00 zł (słownie zł: trzy tysiące siedemset pięćdziesiąt 00/100 gr), w 2013 r. – 3.750,00 zł ofertę złożył Ludowy Zespól Sportowy Polski Świętów, oferta została przyjęta, po zakończeniu realizacji zadania beneficjent dotacji złożył sprawozdania merytoryczne i finansowe z realizacji zadania, które zostały przyjęte.
  6. Burgrabice - wysokość środków publicznych przewidzianych do realizacji tego zadania – 8.600,00 zł (słownie zł: sześć tysięcy trzysta 00/100 gr), w 2013 r. –6.300,00 zł, ofertę złożył Kamieniarski Klub Sportowy Sudety Burgrabice, oferta została przyjęta, po zakończeniu realizacji zadania beneficjent dotacji złożył sprawozdania merytoryczne i finansowe z realizacji zadania, które zostały przyjęte.
  7. Nowy Świętów - wysokość środków publicznych przewidzianych do realizacji tego zadania – 5550,00 zł (słownie; trzy tysiące czterysta pięćdziesiąt zł 00/100 gr), w 2013 r. –3.450,00 zł, nie wpłynęła żadna oferta.
  8. Głuchołazy Orlik-wysokość środków publicznych przewidzianych do realizacji tego zadania – 5.100,00 zł (słownie zł;  cztery tysiące pięćset 00/100 gr), w 2013 r. – 4.500,00, ofertę złożył Uczniowski Klub Sportowy „Hattrick”, oferta została przyjęta, po zakończeniu realizacji zadania beneficjent dotacji złożył sprawozdania merytoryczne i finansowe z realizacji zadania, które zostały przyjęte.
 11. Zadania zapisane odpowiednio w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii. W wyniku przeprowadzonych  otwartych konkursów ofert dotacje w 2014r. otrzymały  m.in. poniższe stowarzyszenia:
  1. Stowarzyszenie Klubu Abstynenta „AZYL” Niesienie Pomocy Chorym Uzależnionym od Alkoholu i Osobom Współuzależnionym z/s ul. Plac Basztowy 4, 48-340 Głuchołazy na zadanie pn.  „Prowadzenie działań skierowanych do osób uzależnionych, abstynentów i ich rodzin przez prowadzenie Klubu  Abstynenta”  ( dotacja: 55.000,–) po zakończeniu realizacji zadania beneficjent dotacji złożył sprawozdania merytoryczne i finansowe z realizacji zadania, które zostały przyjęte.
  2. Polski Komitet Pomocy Społecznej  Zarząd Miasta i Gminy Głuchołazy z/s ul. Rynek 31, 48-340 Głuchołazy na zadanie pn. „ Prowadzenie placówki wsparcia dziennego w formie specjalistycznej” (dotacja:140.000,-)  po zakończeniu realizacji zadania beneficjent dotacji złożył sprawozdania merytoryczne i finansowe z realizacji zadania, które zostały przyjęte.
  3. Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Wawrzyńca Parafialny Zespół CARITAS z/s 48-340 Głuchołazy, ul. Kościelna 2 na zadanie pn. „Prowadzenie placówki wsparcia dziennego w formie opiekuńczej, w tym kół zainteresowań, świetlic, klubów i ognisk wychowawczych”   (dotacja: 55.000,-) po zakończeniu realizacji zadania beneficjent dotacji złożył sprawozdania merytoryczne i finansowe z realizacji zadania, które zostały przyjęte.
  4. Stowarzyszenie  Aktywnej Pomocy Rodzinie Alternatywa – S.A.P.R.A  z/s
   ul. Dąbrowskiego 5/7, 48-200 Prudnik na zadanie pn. „ Prowadzenie działań mających na celu przeciwdziałanie narkomanii” (dotacja: 10.000,-). po zakończeniu realizacji zadania beneficjent dotacji złożył sprawozdania merytoryczne i finansowe z realizacji zadania, które zostały przyjęte.
  5. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Koło Leczniczo – Rehabilitacyjne Dzieci Niepełnosprawnych z/s ul. Plac Basztowy 3, 48-340 Głuchołazy na zadanie pn. „Prowadzenie działań na rzecz dzieci i młodzieży niepełnosprawnej” (dotacja: 10.000,-) po zakończeniu realizacji zadania beneficjent dotacji złożył sprawozdania merytoryczne i finansowe z realizacji zadania, które zostały przyjęte.
  6. Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Miasta i Gminy Głuchołazy z/s ul. Rynek 31, 48-340 Głuchołazy na zadanie pn. „Dożywianie oraz pomoc rzeczowa dla najuboższych tj. dla osób bezdomnych, bezrobotnych , samotnych, dzieci oraz rodzin znajdujących  się w trudnej sytuacji życiowej” (dotacja:15.000,-) po zakończeniu realizacji zadania beneficjent dotacji złożył sprawozdania merytoryczne i finansowe z realizacji zadania, które zostały przyjęte.
  7. Caritas Diecezji Opolskiej - Stacja Opieki Pielęgniarskiej  w Głuchołazach z/s Al. Jana Pawła II 14, 48-340 Głuchołazy na zadanie pn. „Udzielanie świadczeń zdrowotnych w środowisku domowym (dotacja: 50.000,-) po zakończeniu realizacji zadania beneficjent dotacji złożył sprawozdania merytoryczne i finansowe z realizacji zadania, które zostały przyjęte.
  8. Stowarzyszenie Wspierania Działań Głuchołaskiej Młodzieży „CREATIO” z/s 48-340 Głuchołazy, ul. Rynek 3 na zadanie pn. „Prowadzenie zorganizowanych zajęć rekreacyjno – turystycznych dla  dzieci i młodzieży będących  elementem programu profilaktycznego” (5.000,-) po zakończeniu realizacji zadania beneficjent dotacji złożył sprawozdania merytoryczne i finansowe z realizacji zadania, które zostały przyjęte.

 

Realizacja zadań publicznych  na podstawie art.19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie może być zlecana  z pominięciem otwartego konkursu   w przypadku  zadania publicznego o charakterze lokalnym lub regionalnym. W 2013r. roku z tzw. małej dotacji skorzystało 10 stowarzyszeń realizując zadania:

 

 1. Zadanie pod nazwą „IX Międzynarodowy Zlot Miłośników Rytmu Drum Djemboree 2013”, wysokość środków w budżecie, przewidzianych na realizację wyżej wymienionego zadania to kwota 5 000,00 zł, ofertę złożyło Stowarzyszenie Ludzi Twórczych „Galeria”
  z siedzibą w Pokrzywnej 10 oferta została przyjęta, po zakończeniu realizacji zadania beneficjent dotacji złożył sprawozdania merytoryczne i finansowe z realizacji zadania, które zostały przyjęte.
 2. Zadanie w zakresie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci poprzez upowszechnianie piłki nożnej na terenie Gminy Głuchołazy – rozgrywki trampkarzy w okresie listopad-grudzień 2014r. wysokość środków w budżecie, przewidzianych na realizację wyżej wymienionego zadania to kwota 2 200,00 zł ofertę złożył Głuchołaski Klub Sportowy Głuchołazy, oferta została przyjęta, po zakończeniu realizacji zadania beneficjent dotacji złożył sprawozdania merytoryczne i finansowe z realizacji zadania, które zostały przyjęte.
 3. Zadanie w zakresie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci, młodzieży i dorosłych  poprzez upowszechnianie drużynowych dyscyplin sportowych na terenie Gminy Głuchołazy. wysokość środków w budżecie, przewidzianych na realizację wyżej wymienionego zadania to kwota 10 000,00 zł ofertę złożył Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy CHROBRY BASKET GŁUCHOŁAZY, oferta została przyjęta, po zakończeniu realizacji zadania beneficjent dotacji złożył sprawozdania merytoryczne i finansowe z realizacji zadania, które zostały przyjęte.
 4. Zadanie w zakresie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży poprzez upowszechnianie piłki nożnej na terenie miasta Głuchołazy – Trampkarze i Młodziki  w okresie wrzesień– grudzień 2014r. wysokość środków w budżecie, przewidzianych na realizację wyżej wymienionego zadania to kwota 8 000,00 zł ofertę złożył Uczniowski Klub Sportowy „Hattrick, oferta została przyjęta, po zakończeniu realizacji zadania beneficjent dotacji złożył sprawozdania merytoryczne i finansowe z realizacji zadania, które zostały przyjęte.
 5. Zadanie w zakresie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży poprzez upowszechnianie piłki nożnej na terenie miasta Głuchołazy w okresie wrzesień– grudzień 2014r. wysokość środków w budżecie, przewidzianych na realizację wyżej wymienionego zadania to kwota 8 200,00 zł ofertę złożył Uczniowski Klub Sportowy „Hattrick, oferta została przyjęta, po zakończeniu realizacji zadania beneficjent dotacji złożył sprawozdania merytoryczne i finansowe z realizacji zadania, które zostały przyjęte.
 6. Zadanie w zakresie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży poprzez upowszechnianie piłki nożnej na terenie sołectwa Nowy Świętów w okresie wrzesień -grudzień 2014r. wysokość środków w budżecie, przewidzianych na realizację wyżej wymienionego zadania to kwota 1 900,00 zł ofertę złożył Ludowy Zespół Sportowy Nowy Świętów, oferta została przyjęta, po zakończeniu realizacji zadania beneficjent dotacji złożył sprawozdania merytoryczne i finansowe z realizacji zadania, które zostały przyjęte.
 7. Zadanie w zakresie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży poprzez upowszechnianie piłki nożnej na terenie sołectwa Gierałcice w okresie wrzesień -grudzień 2014r. wysokość środków w budżecie, przewidzianych na realizację wyżej wymienionego zadania to kwota 2 200,00 zł ofertę złożył Ludowy Zespół Sportowy Krab Gierałcice, oferta została przyjęta, po zakończeniu realizacji zadania beneficjent dotacji złożył sprawozdania merytoryczne i finansowe z realizacji zadania, które zostały przyjęte.
 8. Zadanie pod nazwą projekt edukacyjny „Muzyka jest dobra na wszystko” wysokość środków w budżecie, przewidzianych na realizację wyżej wymienionego zadania to kwota 2 000,00 zł ofertę złożyło Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Uniwersytetu Trzeciego Wieku im. Marii Bilwin w Głuchołazach z/s ul. Bohaterów Warszawy 7,
  48-340 Głuchołazy, oferta została przyjęta, po zakończeniu realizacji zadania beneficjent dotacji złożył sprawozdania merytoryczne i finansowe z realizacji zadania, które zostały przyjęte.
 9. Zadanie pod nazwą „Warsztaty Chóru CAPRICOLIUM wysokość środków w budżecie, przewidzianych na realizację wyżej wymienionego zadania to kwota 2 700,00 zł ofertę złożył Chór CAPRICOLIUM, oferta została przyjęta, po zakończeniu realizacji zadania beneficjent dotacji złożył sprawozdania merytoryczne i finansowe z realizacji zadania, które zostały przyjęte.
 10. Zadanie w zakresie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci poprzez upowszechnianie piłki nożnej na terenie Gminy Głuchołazy – rozgrywki trampkarzy w okresie wrzesień -grudzień 2014r. wysokość środków w budżecie, przewidzianych na realizację wyżej wymienionego zadania to kwota 10 000,00 zł ofertę złożył Głuchołaski Klub Sportowy Głuchołazy, oferta została przyjęta, po zakończeniu realizacji zadania
 11. Zadanie w zakresie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży poprzez upowszechnianie piłki nożnej na terenie sołectwa Burgrabice w okresie wrzesień -grudzień 2014r. wysokość środków w budżecie, przewidzianych na realizację wyżej wymienionego zadania to kwota 2 000,00 zł ofertę złożył Kamieniarski Klub Sportowy SUDETY Burgrabice, oferta została przyjęta, po zakończeniu realizacji zadania beneficjent dotacji złożył sprawozdania merytoryczne i finansowe z realizacji zadania, które zostały przyjęte.
 12. Zadanie pod nazwą „Udział w rozgrywkach grupy mistrzowskiej i turniejach w kategorii młodzik” wysokość środków publicznych przewidzianych do realizacji tego zadania – 1 500,00 zł, ofertę złożył Uczniowski Klub Sportowy „Hattrick, oferta została przyjęta, po zakończeniu realizacji zadania beneficjent dotacji złożył sprawozdania merytoryczne i finansowe z realizacji zadania, które zostały przyjęte.

 

W trakcie roku część beneficjentów rozliczając przyznane dotacje dokonała zwrotu niewykorzystanych środków finansowych:

 1. Ludowy Zespół Sportowy Polski Świętów – w łącznej kwocie 3 209,01 zł,
 2. Ludowy Zespół Sportowy Krab Gierałcice – w łącznej kwocie 200,00 zł,
 3. Stowarzyszenie Klubu Abstynenta „AZYL” Niesienie Pomocy Chorym Uzależnionym od Alkoholu i Osobom Współuzależnionym – w łącznej kwocie 1 772,36 zł,
 4. Stowarzyszenie  Aktywnej Pomocy Rodzinie Alternatywa – S.A.P.R.A – w łącznej kwocie 6 180,00 zł,
 5. Chór CAPRICOLIUM – w łącznej kwocie 829,94zł.

 

Dodatkowo na podstawie Uchwały Nr XLII/352/10 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia
27 stycznia 2010r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Głuchołazy na realizacje zadań zleconych podmiotom niezaliczonym do sektora finansów publicznych i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku oraz sposobu jej rozliczania i kontroli oraz § 8 i § 15 uchwały Nr XXXVII/386/13 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia
30 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Głuchołazy na rok 2014:

 1. Ludowy Zespół Sportowy „Błękitni” Biskupów – 5 500,00 zł na utrzymanie szatni przy boisku sportowym w Biskupowie,
 2. Ludowy Zespól Sportowy Polski Świętów – 5 500,00 zł na utrzymanie szatni przy boisku sportowym w Polskim Świętowie,
 3.   Kamieniarski Klub Sportowy SUDETY Burgrabice– 5 500,00 zł na utrzymanie szatni przy boisku sportowym w Burgrabicach.
 4.  Towarzystwo Przyjaciół Głuchołaz – 2 000,00 na dofinansowanie wydawnictwa „Rocznik Głuchołaski – 2014”
 5. Stowarzyszenie Rozwoju wsi Stary Las – 20 370,00 na dofinansowanie budowy chodnika w pobliżu szkoły w Starym Lesie
 6. Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Gierałcice – 10 000,00 na dofinansowanie remontu dachu na szkole w Gierałcicach
 7. Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Burgrabice – 872,00 na dofinansowanie zakupu materiałów do remontu po powodzi
 8. Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Burgrabice – 4 860,00 na dofinansowanie remontu ogrzewania
 9. Stowarzyszenie Rozwoju wsi Stary Las – 15 000,00 na dofinansowanie kosztów remontu świetlicy,
 10. Polski Komitet Pomocy Społecznej  Zarząd Miasta i Gminy Głuchołazy – 3 000,00 na sfinansowanie działania Akcja Jesień 2014. Skierowanego do dzieci i młodzieży korzystających z Gminnej Świetlicy Socjoterapeutycznej,
 11. Stowarzyszenie na rzecz odnowy i rozwoju wsi „Sami Sobie” i miłośników sztuki kulinarnej i regionalnych przysmaków w Wilamowicach Nyskich – 5 500,00zł na sfinansowanie zadania pod nazwą „Tradycja i smak to Wilamowic znak”,

Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Charbielin 10 700,00 na dofinansowanie zadania pod nazwą „ Na sportowo w Charbielinie”

 

Ilość odwiedzin: 752
Nazwa dokumentu: Sprawozdanie za 2014 rok
Osoba, która wytworzyła informację: Tomasz Oleś
Osoba, która odpowiada za treść: Tomasz Oleś
Osoba, która wprowadzała dane: Tomasz Oleś
Data wytworzenia informacji: 2015-04-21 08:15:44
Data udostępnienia informacji: 2015-04-21 08:15:44
Data ostatniej aktualizacji: 2015-04-21 08:19:28

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner